Akcja Apostoła MaciejaPobieranie 12.36 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar12.36 Kb.
Akcja Apostoła Macieja

czyli o możliwości wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w dniach 10.07.2013 – 31.07.2013 r.


Nazwa akcji

nawiązuje do sceny opisanej w Dz 1,23-26, w której drogą losowania wybrano na Apostoła Macieja. Obdarzono go tym samym niezwykłą godnością, a jednocześnie było to ubogaceniem dla wszystkich, dla całego Kościoła.


Regulamin


 1. Celem Akcji jest wyłonienie i pomoc finansowa dla przynajmniej jednego delegata z dekanatu Racibórz lub dekanatu Pietrowice Wielkie na Światowe Dni Młodzieży w 2013 roku (SDM).

 2. Organizatorem wyjazdu jest Diecezjalne Biuro Podróży św. Jacek. Szczegóły wyjazdu, świadczenia i zasady podane są na stronie swjacek.eu w zakładce SDM Rio.

 3. Koordynatorem Akcji w dekanacie jest Duszpasterstwo Młodzieży miasta Racibórz.

 4. Uczestnikiem Akcji może zostać każda osoba, która szczerze pragnie być uczestnikiem SDM, pochodzi z Dekanatu Raciborskiego lub dekanatu Pietrowice (decyduje przynależność do parafii), jest w wieku od 3 klasy gimnazjum do lat 25. Uczestnik nie może być osobą pracującą zawodowo.

 5. Uczestnik Akcji deklaruje pokrycie 1/3 szacowanych kosztów wyjazdu, czyli 3.333 zł. Wpłata (pomniejszona o wpłaconą przy zgłoszeniu kwotę 150 zł.) musi nastąpić niezwłocznie po rozstrzygnięciu Akcji i stanowi zaliczkę, o której jest mowa w ofercie Biura Pielgrzymkowego.

 6. Pozostała kwota będzie pochodziła w 1/3 z pomocy udzielonej przez parafie dekanatu Racibórz oraz dekanatu Pietrowice, w 1/3 z działań Duszpasterstwa Młodzieży, jak zbiórki, dobrowolne ofiary itp. prowadzone przez młodzież.

 7. Uczestnik Akcji zgłaszając się wpłaca kwotę 150 zł. Kwota ta nie podlega zwrotowi i stanowi wkład na rzecz wylosowanego delegata dekanatu na SDM. Wyjątki podano w kolejnych 2 punktach.

 8. W przypadku niepowodzenia Akcji z przyczyn niezależnych i nieprzewidywalnych wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości wszystkim uczestnikom Akcji.

 9. W przypadku gdyby po zakończeniu i rozliczeniu akcji pozostały jeszcze fundusze, to zostaną one proporcjonalnie zwrócone uczestnikom.

 10. Uczestnik zgłasza swój udział w Akcji wypełniając Formularz zgłoszeniowy w zaklejonej, nieopisanej kopercie wraz z kwotą 150 zł. Kopertę należy przekazać do dnia rozstrzygnięcia Akcji poprzez swojego duszpasterza, na ręce dekanalnego duszpasterza młodzieży, lub bezpośrednio przed rozstrzygnięciem Akcji. Duszpasterze są zobowiązani dostarczyć koperty do dnia rozstrzygnięcia Akcji koordynatorom.

 11. Rozstrzygnięcie Akcji nastąpi w niedzielę 9 grudnia 2012 r. w sposób publiczny o godz. 1900 w kościele NSPJ w Raciborzu, drogą losowania. Nie jest konieczna osobista obecność w czasie losowania.

 12. W przypadku wylosowania zgłoszenia, które nie spełnia wszystkich wymagań (wieku, braku wpłaty, zamieszkania w parafii dekanatu itp) ponawia się losowanie.

 13. Od delegata na SDM oczekujemy po przyjeździe zdania relacji, złożenia świadectwa w celu ubogacenia wszystkich przeżyciem SDM.

 14. Wszelkie wątpliwości rozstrzygają koordynatorzy Akcji.

 15. Szczegóły na stronie www.linia.raciborz.com.pl. Pytania można kierować do ks. Adama Rogalskiego (602488807)


Formularz Zgłoszeniowy Akcji Apostoła Macieja

Akceptuję w pełni warunki Akcji opisane w Regulaminie i wyrażam moją gotowość głębokiego przeżycia SDM w Rio de Janeiro w lipcu 2013 roku.


Imię: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data urodzenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parafia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon kontaktowy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer konta bankowego (na wypadek konieczności zwrotu dokonanej wpłaty lub jej
części)*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis uczestnika Akcji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W przypadku osób niepełnoletnich podpis rodziców: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zgłoszenie wraz z kwotą 150 zł o której jest mowa w pkt 7 Regulaminu w zaklejonej kopercie można przekazać poprzez swojego duszpasterza, dekanalnemu duszpasterzowi młodzieży lub osobiście w dniu rozstrzygnięcia Akcji.

_____________________________* - dane niekonieczne

Pobieranie 12.36 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna