Akcja promocyjnaPobieranie 17.11 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.11 Kb.
Regulamin Akcji Promocyjnej "Zdrovit Activ"

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem akcji promocyjnej pt. "Zdrovit Activ" (zwanego dalej "AKCJA PROMOCYJNA").

 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. , z siedzibą - adres: ul. Nocznickiego 31, w Warszawie, zwany dalej „Zdrovit”.

 3. Zdrovit jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.

 4. Akcja Promocyjna będzie zorganizowana (rozgrywana) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Czas trwania Akcji Promocyjnej zostaje określony: od 19.04.2006 do 20.04.2006.

 6. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

  • GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;

  • Operator – operator sieci GSM świadczący usługi GSM; Na dzień zawarcia niniejszej Umowy Operatorami prowadzącymi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są: Polkomtel S.A., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o., Polska Telefonia Cyfrowa Spółka z o.o.

  • SMS - (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych,

  • SMS Premium Rate - krótka wiadomość tekstowa o podwyższonej wartości

§2 Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna, która w dniu 19 kwietnia 2006 roku otrzymała SMSa reklamowego o treści: Twoja Matura! Cisnienie rosnie! Nocne godziny nauki spoko wytrwasz dzieki Zdrovit Activ! Idz do apteki lub na www.WapSter.pl wpisz kod: 12345 i zgarnij Activ!

 2. Uczestnikami Akcji Promocyjnej, o którym mowa w §2 pkt. 1 nie mogą być pracownicy firmy CT Creative Team S.A. oraz Zdrovit lub członkowie najbliższej rodziny tych pracowników (wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci ( w linii bocznej do drugiego stopnia)

 3. Zdrovit ma prawo w każdym momencie trwania Akcji Promocyjnej wykluczyć tego uczestnika z udziału w akcji, (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.

§3 Przystąpienie do Akcji Promocyjnej

 1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej następuje przez wpisanie poprawnego kodu, który Uczestnik dostał w SMSie w okresie trwania Akcji na stronie www.wapster.pl .

 2. Przez wpisanie poprawnego Kodu na stronie www.wapster.pl , uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzanej Akcji.

§4 Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów akcji.

 2. Jedna osoba może brać udział w Akcji tylko raz i może zdobyć tylko jedną nagrodę.

 3. Akcja promocyjna polega na jak najszybszym wpisaniu prawidłowego Kodu na stronie www.wapster.pl podczas trwania Akcji.

 4. Zwycięzcy wyłonieni zostaną natychmiast po wpisaniu kodu. Pierwsze 100 osób, które wpisze poprawnie kod z SMSa otrzyma w nagrodę tubkę Zdrovit Activ. Każdy kto wpisze poprawnie kod z SMSa i nie wygrał tubki Zdrovit Activ, dostanie doładowanie konta o 250 Wapsterów na stronie www.wapster.pl

 5. Nagrody w Akcji Promocyjnej stanowią:

100 tubek Zdrovit Activ

doładowania konta na www.wapster.pl o 250 wapsterów. 1. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom w terminie do 30 kwietnia 2006r. w następujący sposób:

1) nagrody w postaci tubek Zdrovit Activ, wymienione w pkt. 5, zostaną wysłane pocztą zwycięzcy pod adres wskazany przez laureata. Uważa się je wówczas za przekazane.

 1. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.


§5 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Akcją będą przyjmowane przez Zdrovit wyłącznie w formie pisemnej, na adres Zdrovit w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu, ale nie później niż do dnia 25.04.2006 roku.

2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjne w składzie:

Przewodniczący: Halina Nocoń

Zastępca: Olaf Musiałowski

Sekretarz: Marlena Drożdż

4.W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia do Zdrovit.

5.Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.


§ 6 Postanowienia końcowe


 1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.wapster.pl i Zdrovit przez okres od 19.04.2006 do 25.04.2006 oraz udostępniona do wglądu pod następującym adresem: ul.Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa.

 2. Biorąc udział w Akcji uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

 3. Zdrovit nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy kodeksu cywilnego.


ORGANIZATOR
: content
content -> Punktacja uczniów kl. 1-3
content -> Dane osobowe
content -> Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska nowa specjalność magisterska w języku angielskim
content -> SzczegóŁowy opis tematu zamówienia
content -> Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu Wroclaw Nicolaus Copernicus Airport Rozkład lotów lato 2012 Flight schedule summer 2012
content -> Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu
content -> 14 nowych wariantów rolek do zaginania taśm transportowych od igus
content -> SzczegóŁowy opis zamówienia
content -> Abc posługi pasterskiej dla kapłana opiekuna/pasterza Wspólnoty ze Szkoły Nowej Ewangelizacji (sne)
content -> SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr bzp/PN/160/2014
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna