Akt oskarżeniaPobieranie 21.09 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar21.09 Kb.


Prokuratura Okręgowa

we Wrocławiu Wrocław, dnia marca 2006 r.

ul. Podwale 30, 51-112 Wrocław

tel. 3448716

VIII Ds 23/03Akt oskarżeniaprzeciwko


  1. Jakubowi Kowalskiemu

oskarżonemu o przestępstwo z art. 282 k.k. i art.287 § 1 k.k. w zw. z art. 294 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

O S K A R ż A m :


  1. Jakuba Kowalskiego, syna Stefana i Ireny z domu Gołdyn, urodzonego 16.06.1984 roku w Oleśnicy, obywatelstwa polskiego, o wykształceniu średnim, kawalera, bezdzietnego, studenta III roku Wydziału Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, nie karanego /k. 2771/,

/środka zapobiegawczego nie stosowano/;

o to, że :

w okresie od 15 marca 2006 r. do 16 marca 2006 r. we Wrocławiu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wykonując z góry powzięty zamiar wprowadził nowy zapis na dyskach twardych komputerów osobistych należących do Joanny Wrocławskiej, Agnieszki Krakowskiej, Matthew Wheaton, oraz dalszych 128 321 ( sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden ) komputerów osobistych należących do nieustalonych użytkowników sieci Internet, który to zapis był samouruchamiającym się programem komputerowym generującym ostrzeżenie zniszczenia w czasie 48 godzin od ukazania się komunikatu wszelkich danych komputerowych znajdujących się na twardym dysku każdego z ww. komputerów, o ile użytkownik komputera nie wprowadzi w tym czasie hasła dezaktywującego program niszczący dane, które to hasło uzyskać można łącząc się telefonicznie ze wskazanym w komunikacie numerem 0-700 44 666, koszt którego to połączenia wynosił 9 Euro za każdą rozpoczętą minutę, w wyniku czego Kamila Wrocławska , Matthew Wheaton i 20 132 ( dwadzieścia tysięcy stu trzydziestu dwóch )

niezidentyfikowanych użytkowników dokonało wskazanego połączenia telefonicznego, ponosząc stratę w kwocie 9 Euro, co skutkowało osiągnięcie przez abonenta ww. numeru, firmę Free Stipend Fund Inc. z siedzibą w Belize przysporzenia w kwocie 181 206( sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześć) Euro z tytułu należnych tej firmie opłat telefonicznych,

to jest o przestępstwo z art.282 k.k. i art.287 § 1 k.k. w zw. z art. 294 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Na zasadzie art. 24 § 1 k.p.k. i art. 31 § 1 k.p.k. sprawa niniejsza podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział II Karny w trybie postępowania zwyczajnego.

U Z A S A D N I E N I E


Wydział XXIII Przestępczości Komputerowej Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji przeprowadził zlecone przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu śledztwo VIII Ds 23/03 w sprawie zmuszenia kilkunastu tysięcy użytkowników sieci Internet groźbą zniszczenia zgromadzonych przez nich danych komputerowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W toku tego śledztwa ustalono następujący, opisany niżej stan faktyczny:

Na początku marca 2006 r. Jakub Kowalski posługując się pseudonimem „W. B. Richman” zamieścił na bezpłatnym serwerze internetowym należącym do zlokalizowanego na Wyspach Dziewiczych dostawcy usług internetowych stworzoną przez siebie witrynę internetową oznaczoną adresem www.richman.wannabe.com . Wejście użytkownika Internetu na tę stronę powodowało automatycznie załadowanie na dysk twardy jego komputera programu będącego tzw. koniem trojańskim. Program ten uruchamiał się na komputerze użytkownika i generował komunikat o treści: „Twój komputer został zainfekowany wirusem. Wszystkie twoje dane zostaną zniszczone w ciągu 48 godzin. Jeśli chcesz je uratować, zadzwoń pod numer 0-700 44 666, a w ciągu 2 minut uzyskasz hasło wyłączające bombę.” Komunikatowi towarzyszył rysunek bomby z miejscem na wpisanie hasła. Następnie, w dniu 15 marca 2006 r. za pośrednictwem zlokalizowanego w jednym z państw azjatyckich serwisu pocztowego oferującego dystrybucję informacji handlowej rozesłał do nieustalonej liczby użytkowników sieci Internet wiadomość w języku angielskim o treści: „Jeśli nie masz poczucia humoru to lepiej tu nie zaglądaj - www.richman.wannabe.com” . Jak wynika z uzyskanych w drodze międzynarodowej pomocy prawnej danych ruchowych, wskazaną w tej wiadomości witrynę www.richman.wannabe.com odwiedziło 18 324 internatów z Europy i Stanów Zjednoczonych. Jak wynika z ustaleń poczynionych przez Międzynarodową Grupę Policyjną do spraw Cyberprzestępczości, z numerem 0-700 44 666 połączyło się 20 135 osób. Wśród tych osób byli przesłuchani w charakterze świadków Kamila Wrocławska i Miłosz Krakowiak. Po uzyskaniu połączenia automat zgłoszeniowy odtwarzał w języku angielskim komunikat: „Matrix Cię dopadł. Wielki Brat Cię obserwuje. Twoje hasło to Twoja data urodzenia”. Abonentem numeru 0-700 44 666 była firma Free Stipend Fund Inc. z siedzibą w Belize, która zawarła umowę abonencką z dostawcą międzynarodowych usług telekomunikacyjnych- firmą VirginTelecom zlokalizowaną na Cyprze korzystała z tego numeru w okresie od 15 marca do 22 marca 2006 r. i z tytułu rozliczeń z firmą VirginTelecom i innymi operatorami usług telekomunikacyjnych uzyskała przysporzenie w postaci roszczenia o zapłatę kwoty 111 320 Euro z tytułu należnych jej opłat telefonicznych. Z uwagi na brak umowy o pomocy prawnej pomiędzy Unia Europejską a Belize nie uzyskano informacji na temat firmy Free Stipend Fund Inc. Nie ustalono też charakteru powiązania między tą firmą, a Przemysławem Kowalskim.

W wyniku przeszukania dysku twardego komputera którym posługiwał się Jakub Kowalski zabezpieczono wskazany wyżej program komputerowy. Biegły z zakresu informatyki stwierdził, że po upływie 48 godzin program ten ulegał samodestrukcji, nie niszcząc danych.

Powyższy stan faktyczny ustalono w oparciu o przesłuchanie świadków, dane ruchowe przekazów danych komputerowych, wyjaśnienia podejrzanych, wyniki przeszukania dysku twardego używanego przez Jakuba Kowalskiego komputera, a także dokumenty uzyskane w drodze międzynarodowej pomocy prawnej.
Prokurator

Prokuratury Okręgowej
Wojciech Wojnar


  1. Wykaz osób podlegających wezwaniu na rozprawę :


O s k a r ż o n y :
Jakub Kowalski
Obrońcy :
adw. Sebastian Krasicki

adw. Małgorzata SienkiewiczŚ w i a d k o w i e :
1. Joanna Wrocławska

2. Agnieszka Krakowska

3. Sławomir Poznański

4. Matthew Wheaton


Biegli :


  1. Jerzy Dziduszko- biegły z zakresu informatyki i telekomunikacji


Tłumacze:

1. Dorota Młodziankowska tłumacz języka angielskiego


Przedstawiciel społeczny:

1. Eliana Poznańska Stowarzyszenie Zwolenników Wolności w Sieci
  1. Wykaz innych dowodów do ujawnienia na rozprawie :  1. zeznanie prezesa VirginTelecom Nikos Kasabali z dnia 27 marca 2006 r.

  2. dobowe rozliczenie rozmów telefonicznych numeru 0 406 444 522 za okres 11-13 marca 2006 r.

Pobieranie 21.09 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna