Aktualizacja „programu ochrony środowiska dla gminy spytkowice na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013-2016”


Ochrona i zrównoważony rozwój lasówPobieranie 1.17 Mb.
Strona14/27
Data28.04.2016
Rozmiar1.17 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27


8.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasówStan wyjściowy – lasy:
Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego posiadają funkcje produkcyjne i społeczne, a przede wszystkim rekreacyjne. W gminie Spytkowice lasy zajmują ok. 9,6 % powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości gminy jest stosunkowo niski, wyższy dużo niższy od przeciętnej lesistości powiatu (23,4 %), a także niższy od wskaźnika dla województwa (28,5 %) i kraju (27,5 %).
Lasy obszaru gminy Spytkowice to w zdecydowanej większości lasy państwowe, znajdujące się częściowo w I grupie zagrożeń przemysłowych (zagrożenia słabe), a częściowo – w grupie II (zagrożenia średnie). Mają one na ogół korzystną strukturę wiekową (57 % powierzchni przypada na drzewostany starszych klas wieku). Dominują drzewa liściaste z przeważającym udziałem buka, a w dalszej kolejności – brzozy, dębu i grabu. W grupie drzew iglastych przeważa sosna. Obszary leśne występują głównie na siedliskach lasu świeżego. Lesistość gminy jest niewystarczająca dla poprawnego funkcjonowania jej obszaru jako element korytarza ekologicznego związanego z układem dolin rzecznych. Sytuację można poprawić poprzez zalesienie odłogów, nieużytków porolnych, gruntów o znacznym nachyleniu oraz gleb najsłabszych.

Lasy w obrębie gminy znajdują się pod administracją Lasów Państwowych – w obszarze nadleśnictwa Andrychów.8.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r.Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego
Kierunki działań:
Zadania własne:


Rodzaj zadania

Jednostka odpowiedzialna

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzanie
i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach będących własnością gminy

Gmina Spytkowice

Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości

Powiat Wadowice, Nadleśnictwo, Właściciele gruntów

Aktualizacja granicy polno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Wojewoda, Marszałek, Powiat Wadowice, Nadleśnictwo

Renaturalizacja obszarów leśnych

Nadleśnictwo

Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno-leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego

Nadleśnictwo, Gmina Spytkowice

Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów zdegradowanych i przekształconych

Nadleśnictwo, właściciele gruntów

Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych

Nadleśnictwo

Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej

Gmina Spytkowice, Nadleśnictwo

Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania

Jednostka odpowiedzialna

Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów

Nadleśnictwo

Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego

Nadleśnictwo

Zachowanie istniejących kompleksów leśnych

Nadleśnictwo

Prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji lasu

Nadleśnictwo

Ochrona gleb leśnych

Nadleśnictwo

Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci)

Nadleśnictwo8.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi


Stan wyjściowy

W ramach tego zagadnienia pod uwagę należy wziąć przede wszystkim zmniejszenie materiałochłonności, odpadowości, wodochłonności i energochłonności produkcji przemysłowej.

Jest to podejście korzystne zarówno ze względów ochrony zasobów środowiska, jak też ekonomii prowadzonych procesów technologicznych w poszczególnych zakładach. Oprócz minimalizacji oddziaływania na środowisko, poprzez pobór wody, surowców naturalnych i energii, wytwórcy z sektora gospodarczego mają szansę ponosić niższe opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz redukować koszty energii i surowców stosowanych w produkcji.

Z uwagi na wprowadzanie nowych technologii oraz uwarunkowania ekonomiczne większość przedsiębiorstw, instytucji oraz spółdzielni realizuje zadania w celu osiągnięcia zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii m.in. poprzez:  • wymianę starych odcinków sieci wodociągowej z zastosowaniem nowych technologii oraz stosowanie doszczelniaczy przy usuwaniu awarii,

  • stosowanie w miarę możliwości zamkniętych układów obiegu wody,

  • odpady przemysłowe są gromadzone, przechowywane i przekazywane jednostkom do tego celu upoważnionym (zgodnie z posiadanymi decyzjami),

  • wprowadza nowe małoodpadowe technologie,

  • sukcesywnie wymienia się tradycyjne sieci ciepłownicze na preizolowane oraz modernizuje węzły cieplne,

  • przeprowadza termomodernizacje budynków,

  • dokonuje wymiany pieców węglowych na piece bardziej ekonomiczne i ekologiczne

  • zarządcy budynków sukcesywnie wprowadzają w każdym budynku liczniki dostarczanej energii cieplnej na potrzeby CO oraz liczniki na ciepłą i zimną wodę.


8.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r.


Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody
Kierunki działań:
Zadania koordynowane:

Rodzaj zadania

Jednostka odpowiedzialna

Wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w przedsiębiorstwach

Powiat Wadowice, Podmioty gospodarcze

Promowanie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego

Podmioty gospodarcze

Promowanie wprowadzania systemów recyklingu umożliwiających wielokrotne użytkowanie materiałów

Podmioty gospodarcze trudniące się segregacją odpadów


Pobieranie 1.17 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna