Aktualizacja „programu ochrony środowiska dla gminy spytkowice na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013-2016”


POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGOPobieranie 1.17 Mb.
Strona17/27
Data28.04.2016
Rozmiar1.17 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27

9. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO.

9.1. Środowisko a zdrowie


Stan wyjściowy

Jakość środowiska w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia. Wg raportu WHO około 25 % zgonów i chorób w skali globalnej jest wynikiem negatywnego oddziaływania środowiskowego. Zanieczyszczenie środowiska ma swój udział w rozwoju aż 80 % chorób, pośrednio wpływa też na ogólny stan zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez ograniczenie człowiekowi dostępu do zasobów środowiskowych a co za tym idzie ograniczenie możliwości wypoczynku i wrażeń estetycznych.

Dlatego też program ochrony środowiska powinien ujmować zjawiska globalne i długofalowe, wpływające zarówno na zdrowie fizyczne jak i na komfort psychiczny człowieka. Do największych problemów mających wpływ na stan zdrowia ludzi należą:


 • jakość wody przeznaczonej do spożycia,

 • zanieczyszczenie wód gruntowych,

 • zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego,

 • emisja hałasu.

Główne kierunki działań na rzecz środowiska i zdrowia zostały określone w przyjętym przez Radę Ministrów Wieloletnim Programie „Środowisko a zdrowie”.
9.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r.


Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia
Kierunki działań:
Zadania koordynowane:

Rodzaj zadania

Jednostka odpowiedzialna

Wzmożenie monitoringu jakości wody do spożycia przez ludzi szczególnie w odniesieniu do zawartości w wodzie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), trihalometanów (THM) oraz metali ciężkich

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wzmocnienie nadzoru nad warunkami pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem narażania na czynniki biologiczne oraz substancje chemiczne niebezpieczne

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowa Inspekcja Pracy

Promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz profilaktyka chorób cywilizacyjnych i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich powstawania

Organizacje pozarządowe9.2. Jakość powietrza


Stan wyjściowy

Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych, jak i działalności człowieka.

Współcześnie coraz trudniej jest wskazać rejony, w których powietrze atmosferyczne byłoby całkowicie wolne od zanieczyszczeń. W skali kraju największym wytwórcą zanieczyszczeń powietrza jest sektor energetyczny, z którego pochodzi ponad 70% emisji oraz przemysł cementowo - wapienniczy i chemiczny.

Pomimo wyraźnego spadku emisji z zakładów przemysłowych nadal niepokojący pozostaje wysoki poziom emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego, czyli tzw. emisji „niskiej”. Niska emisja zanieczyszczeń powietrza jest emisją pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych opalanych najczęściej węglem tanim, a wiec o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału niskiej emisji w globalnej emisji zanieczyszczeń, jej wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia jest istotny, głównie ze względu na lokalizacje tych źródeł oraz warunki wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery. Z procesem spalania węgla, zwłaszcza w nisko sprawnych paleniskach indywidualnych i małych kotłach z rusztem stałym związana jest emisja benzo(α)pirenu należącego do grupy węglowodorów aromatycznych.

Znacznym problemem jest również emisja ze środków transportu. W dużych ośrodkach przemysłowych udział zanieczyszczeń komunikacyjnych jest porównywalny z zanieczyszczeniami pochodzącymi z emitorów przemysłowych i energetycznych. Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe powstające w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające w wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów.

Biorąc pod uwagę tendencje zmian emisji NOx zwraca uwagę rosnący z roku na rok poziom emisji ze źródeł mobilnych, przy spadku emisji tego zanieczyszczenia ze źródeł stacjonarnych.

Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na dwie grupy:


 • zanieczyszczenia gazowe – związki chemiczne w stanie lotnym np.: tlenki azotu, tlenki siarki, tlenek i dwutlenek węgla, węglowodory. Zanieczyszczenia gazowe, które wpływają na stan atmosfery w skali globalnej to: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i tlenki azotu (Nox). Nazywamy je gazami cieplarnianymi, ponieważ są odpowiedzialne za globalne ocielenie, spowodowane zarówno działalnością człowieka, jak też procesami naturalnymi;

 • zanieczyszczenia pyłowe:

 • pyły o działaniu toksycznym – są to pyły zawierające metale ciężkie, pyły radioaktywne, azbestowe, pyły fluorków oraz niektórych nawozów mineralnych,

 • pyły szkodliwe – pyły te mogą działać uczulająco; zawierają one krzemionkę, drewno, bawełnę, glinokrzemiany;

 • pyły obojętne – które mogą mieć działanie drażniące; zawierają głównie związki żelaza, węgla, gipsu, wapienia.

Gmina Spytkowice jest gminą na której terenie głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia komunikacyjne (liniowe), zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł niskiej emisji, oraz w niewielkim stopniu przemysłowe (punktowe).

Stopień zanieczyszczenia w dużej mierze zależy od siły i kierunku (zasięg przenoszonych zanieczyszczeń) oraz częstotliwości wiatrów (ilość przenoszonych zanieczyszczeń). W gminie w dużej mierze zauważalna jest też emisja zanieczyszczeń ze spalania węgla kamiennego w kotłowniach i paleniskach indywidualnych. Prawdopodobna wielkość emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł niskiej emisji jest trudna do oszacowania, ze względu na dużą ilość źródeł niskiej emisji, nie jest również możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń.

Z uwagi na położenie gminy między dużymi miastami takimi jak Wadowice, Oświęcim, Kraków, Skawina i Chrzanów - znaczny wpływ na stan powietrza atmosferycznego mają nawiewane z okolicznych terenów zanieczyszczenia przemysłowe.Monitoring

W województwie małopolskim system monitorowania jakości powietrza zmieniał się na przestrzeni ostatnich lat i prowadzony był przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegatury w Nowym Sączu i Tarnowie oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie.

Wyniki badań uzyskane w ramach monitoringu jakości powietrza gromadzono i archiwizowano w wojewódzkiej bazie danych JPOAT, zlokalizowanej w WIOŚ w Krakowie a następnie przekazywano do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. w oparciu o następujące pomiary:


 • automatyczne, na stacjach należących do WIOŚ,

 • manualne, prowadzonych przez WIOŚ, a także przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną,

 • pasywne, prowadzone przez WIOŚ,

Pomiary są dokonywane w 11 strefach, na jakie zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało podzielone województwo małopolskie. Mierzono stężenie substancji w zróżnicowanej ilości stacji pomiarowych, uzależnionej od poziomu zanieczyszczenia oraz sposobu pomiaru. Największa ilość stacji automatycznych, które pozwalają na uzyskanie wyników wysokiej jakości, z optymalnym dla każdej substancji czasem uśrednienia wyników pomiaru, była zlokalizowana w Aglomeracji krakowskiej. Dwie stacje automatyczne pracowały w strefie chrzanowsko-olkuskiej (w Olkuszu i Trzebini) a po jednej w miastach Nowy Sącz i Tarnów oraz strefie krakowsko-wielickiej (Skawina), gorlicko-limanowskiej (Szymbark – stacja służąca do oceny zanieczyszczenia powietrza z uwzględnieniem kryterium ochrony roślin) i nowotarsko-tatrzańskiej (Zakopane). Pomiary wysokiej jakości, obejmujące stacje automatyczne i stanowiska manuale oraz pomiary pasywne (wskaźnikowe) były uzupełnione okresowymi pomiarami w stacji mobilnej i przewoźnej w Miechowie, Niepołomicach i Wadowicach.

W ramach dostosowywania szeregu przepisów do standardów unijnych w 2002 roku weszły w życie istotne akty prawne – Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wraz z kolejnymi rozporządzeniami – rzutujące na ocenę czystości powietrza.

W zakresie emisji określane są instalacje, w tym także energetyczne, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Dla instalacji energetycznych kryterium decydującym jest rodzaj spalanego paliwa. Powstała w ten sposób liczna grupa źródeł energetycznych, które wymknęły się procedurom decyzyjnym organów administracyjnych. Do źródeł takich np. należą te, których łączna nominalna moc wynosi od 1MW do: • 5 MW w przypadku spalania węgla kamiennego,

 • 10 MW w przypadku spalania koksu, drewna, słomy i olejów,

 • 15 MW w przypadku spalania gazu,

oraz inne niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 0,5MW do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, paliwem gazowym, z których:

 • wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub

 • wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia.

Oprócz źródeł energetycznych wymienia się szereg innych instalacji o charakterze produkcyjnym i usługowym, np. instalacje do lakierowania lub malowania zużywające mniej niż 1 Mg w ciągu roku wyrobów lakierowych, oczyszczalnie ścieków, huty szkła o wydajności mniejszej niż 1 Mg/dobę, punkty gastronomii, itp. Mimo, iż w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 22.12.2004 r (Dz.U. nr 283, poz. 2839) określono rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia do organów ochrony środowiska w chwili rozpoczęcia działalności, to i tak aktualne przepisy prawa można uznać za bardziej liberalne dla ochrony powietrza, niż obowiązujące przed 2001 rokiem. W związku z tym cała grupa źródeł, w tym przede wszystkim energetycznych, pozostaje niezidentyfikowana, a należą do niej m.in. źródła:

 • opalane węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do 0,5 MW,

 • opalane koksem, drewnem, słomą, olejami i paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do 1 MW.

Źródła te wraz z wieloma o charakterze produkcyjnym powodują właśnie niską


i średnią emisję, w tym emisję energetyczną wywierającą decydujący wpływ na lokalne poziomy imisji. Zmieniły się także akty prawne w zakresie imisji. Rozporządzeniami Ministra Środowiska
z dnia 17.12.2008r. (Dz. U. Nr 5, poz.31) wprowadzono nowe normy graniczne (górne i dolne progi oszacowania), określono poziomy alarmowe oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji, a także określono zasady oceny poziomów substancji w powietrzu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.03.2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281). Nowe przepisy wprowadziły inne okresy uśredniania wartości stężeń, rozdzieliły wartości kryterialne dla SO2, NOx i O3 na dotyczące ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony roślin i ekosystemów, a także zlikwidowały normę średnioroczną dla SO2 w dziedzinie ochrony zdrowia ludzi.

Ze względu na ochronę zdrowia ludzi nie uległ zmianie poziom dopuszczalny średnioroczny dla NO2, zaostrzono zaś kryterium w stosunku do pyłu zawieszonego zmniejszając normę do 40 g/m3.Jakość powietrza

Na podstawie wyników badań wykonana została roczna ocena jakości powietrza w województwie, a wyniki klasyfikacji stref przekazano władzom samorządowym i wojewódzkim. Na terenie Gminy Spytkowice Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie nie prowadzi bezpośredniego monitoringu powietrza poprzez stacje pomiarowe zlokalizowane na terenie gminy. Wszystkie parametry mierzone są w skali powiatu wadowickiego (strefy myślenicko – suskiej PL.12.10.z.03). Lokalizacje stacji pomiarowych w najbliższym otoczeniu gminy Spytkowice przedstawia poniższa tabela:
Tabela 12. Lokalizacja i parametry stacji pomiarowych na terenie powiatu wadowickiego.

Lokalizacja stacji

Właściciel stacji

Typ pomiaru

Oznaczana substancja

Uwagi

Wadowice, ul. Kopernika

WIOŚ

Pasywne

C6H6

-

Wadowice, ul. Wojtyłów

WIOŚ

Pasywne

SO2, NO2

-

Andrychów, ul. Krakowska

WSSE

Manualne

SO2

-

Wadowice, oś Pod Skarpą

WIOŚ

Manualne

PM10

-

Wadowice, oś Pod Skarpą (mobilna)

WIOŚ

automatyczne

SO2, NO2, PM10

Pomiary okresowe

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie małopolskim WIOŚ Kraków, 2007 r.
Na potrzeby oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące założenia:

 • klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej; nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza,

 • klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń wartości dopuszczalnych,

 • klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP.


Tabela 13. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2008.

Strefa

Ochrona zdrowia

Ochrona roślin

SO2

NO2

C6H6

CO

PM10

Pb

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

SO2

NOx

O3

Strefa myślenicko - suska

A

A

A

A

C

A

A

A

A

C

A

A

A

A

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie małopolskim WIOŚ Kraków, 2008 r.

Tabela 14. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2007.

Strefa

Ochrona zdrowia

Ochrona roślin

SO2

NO2

C6H6

CO

PM10

Pb

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

SO2

NOx

O3

Strefa myślenicko - suska

A

A

B

A

C

A

A

A

A

C

A

A

A

A

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie małopolskim WIOŚ Kraków, 2007 r.

W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza strefę myślenicko - suską dla kryterium oceny zdrowia zakwalifikowano do klasy C pod względem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 i benzo(α)pirenem, z uwagi na:

- przekroczenie dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godzinnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym,

- przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym,

- przekroczenie poziomu docelowego benzo(α)pirenu w roku kalendarzowym;

W związku z tym, dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych.


Biorąc pod uwagę kryterium ochrony roślin żadna strefa w województwie nie została zakwalifikowana do opracowania programów ochrony powietrza.
Marszałek Województwa Małopolskiego w związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 i benzo(α)piranu, zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska jest zobowiązany uchwalić Program Ochrony Powietrza (POP) po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Starostę Wadowickiego.

Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego, którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia poziomu w/w substancji do poziomu dopuszczalnego.

W dniu 27 kwietnia 2009 roku na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 7 listopada 2008 r.) Zarząd Województwa Małopolskiego poinformował o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie utworzenia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (w tym dla strefy myślenicko – suskiej).


    1. Postępowanie, którego przedmiotem jest opracowanie Projektu ochrony powietrza dla
     województwa małopolskiego prowadzone jest z urzędu, na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy
     Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z p6in. zm.).
     2. Zgodnie z art. 91 ust. 3 ww. ustawy Sejmik Województwa Małopolskiego jest organem
     właściwym do określenia w drodze uchwały Programu ochrony powietrza dla stref,
     o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 tej ustawy.

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu


dokumentu można było składać w terminie do 31 maja 2009r., elektronicznie lub pisemnie.
Po opracowaniu projektu Programu ochrony powietrza dla wojew6óztwa małopolskiego
zostanie on upubliczniony i poddany konsultacjom społecznym.

9.2.1. Cel średniookresowy do 2016Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Spytkowice oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska
Kierunki działań:
Zadania własne:

Rodzaj zadania

Jednostka odpowiedzialna

Prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. zmiana nawierzchni

Gmina Spytkowice, Powiat, Zarządy dróg

Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii

Gmina Spytkowice, Powiat, Organizacje pozarządowe

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii

Gmina Spytkowice, Powiat, Organizacje pozarządowe

Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji z transportu

Gmina Spytkowice, Przedsiębiorstwa komunikacyjne, Zarządy dróg

Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Powiat Wadowice, Gmina Spytkowice, WFOŚiGW

Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki

Powiat Wadowice, Gmina Spytkowice, Organizacje pozarządowe

Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych

Gmina Spytkowice, Powiat Wadowice, Organizacje pozarządowe

Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska

Gmina Spytkowice, Powiat Wadowice, Organizacje pozarządowe

Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m.in. wymian kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa

Gmina Spytkowice

Termomodernizacja - „remont elewacji budynku administracyjno-warsztatowego wraz z wymianą okien” – siedziba ZUK

Gmina Spytkowice, Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach

Termomodernizacja - wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego „przebudowy, nadbudowy wraz ze zmianą konstrukcji dachowej w budynkach ZS-P i SP nr 2 w Spytkowicach”

Gmina Spytkowice

Wykonanie remontu kotłowni wraz z wymianą pieca CO w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach

Gmina Spytkowice

Zadania koordynowane:Rodzaj zadania

Jednostka odpowiedzialna

Uchwalenie przez Marszałka Województwa Małopolskiego Programu Ochrony Powietrza po zaopiniowaniu przez Starostę Wadowickiego oraz jego realizacja

Marszałek, Starosta

Usprawnienie organizacji ruchu drogowego

Zarządcy dróg, Gmina Spytkowice

Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska

Organy zgodnie z ustawą

Wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych (przykładowo biopaliwa)

Podmioty gospodarcze

Sprzątanie dróg przez ich zarządców w szczególności systematyczne sprzątanie na mokro dróg, chodników, w miejscach zagęszczonej zabudowy ze szczególną starannością po sezonie zimowym, po ustąpieniu śniegów - przedsiębiorstwa komunalne

Zarządcy Dróg Powiatowych, Gminnych

Modernizacja ciepłowni lub łączenie systemów ciepłowniczych w celu optymalizacji wykorzystania energii pierwotnej paliw

Zarządcy nieruchomości

Spełnienie wymagań prawnych przez zakłady w zakresie jakości powietrza, spełnienie standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa

Podmioty gospodarcze

Wykonywanie obowiązkowych pomiarów w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz przekazywanie odpowiednim organom w formie ustalonej prawem

Podmioty gospodarcze

Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami – dążenie do likwidacji problemu spalania odpadów poza spalarniami i współspalarniami odpadów oraz prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska

WIOŚ

Prowadzenie interwencji w ramach kompetencji organów i inspekcji ochrony środowiska w związku z uciążliwościami zgłaszanymi przez społeczeństwo dotyczącymi emisji gazów i pyłów do powietrza oraz emisji uciążliwych zapachów

WIOŚ


Pobieranie 1.17 Mb.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna