Aktualizacja „programu ochrony środowiska dla gminy spytkowice na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013-2016”Pobieranie 1.17 Mb.
Strona18/27
Data28.04.2016
Rozmiar1.17 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   279.3. Ochrona wódStan wyjściowy - wody powierzchniowe:

Gmina Spytkowice położona jest w prawostronnej części dorzecza Wisły (około 87,5 % powierzchni) i Skawy. Do Wisły wody z terenu gminy odprowadzane są poprzez zlewnie: Potoku Spytkowickiego (12,7 km2), Potoku Półwiejskiego (19,6 km2) i Starej Wisły (8,9 km2). Do Skawy wody odprowadzane są z południowo-zachodniej części gminy (Bachowice, Górki Spytkowskie i Górki Bachowskie) poprzez Czarczówkę (powierzchnia zlewni 5,8 km2).

Północną granicę gminy stanowi Wisła – wraz ze swoim starorzeczem. Wśród pozostałych cieków największymi są:


 • Potok Spytkowicki (prawy dopływ Wisły)

 • Potok Półwiejski (prawy dopływ Wisły),

 • Czarczówka – prawy dopływ Skawy.

Na terenie gminy znajdują się również kompleksy stawów hodowlanych użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie w Zatorze. Powierzchnia stawów wynosi blisko 306 ha.
Stan wód powierzchniowych
Obecnie klasyfikacje wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162, poz. 1008). Z uwagi na to, że badania jakości wód były prowadzone przed wejściem w życie rozporządzenia oparto się na nieobowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284).

Ocenę jakości wód powierzchniowych do połowy 2008 roku, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wykonano według wyżej cytowanego nieobowiązującego rozporządzenia (Dz.U. Nr 32, poz. 284), które straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 284 - nieobowiązujące) oraz z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie klasyfikacji stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu poniższa tabela przedstawia zakres badań wód powierzchniowych:Tabela 15. Zakres badań jakości wód powierzchniowych.


Lp.

Wskaźniki jakości wody

Jednostka

W zakresie monitoringu

Wskaźniki fizyczne

1

Temperatura wody

oC

Operacyjnego

Regionalnego

2

Zawiesiny ogólne

mg/l

-

3

Odczyn

pH

-

4

Barwa

Pt/l

-

Wskaźniki tlenowe5

Tlen rozpuszczony

mg O2/l

Operacyjnego

-

6

BZT5

mg O2/l

Regionalnego

7

ChZT – Mn

mg O2/l

-

8

ChZT – Cr

mg O2/l

-

Wskaźniki biogenne9

Amoniak

mg NH4/l

Operacyjnego

Regionalnego

10

Azot Kjeldahla

mg N/l

11

Azotany

mg NO3/l

12

Azotyny

mg NO2/l

13

Azot ogólny

mg N/l

14

Fosforany

mg PO4/l

15

Fosfor ogólny

mg P/l

Wskaźniki zasolenia16

Przewodność w 20 0C

μS/cm

Operacyjnego

-

17

Substancje rozpuszczone

mg/l

-

18

Zasadowość ogólna

mg CaCO3/l

-

19

Siarczany

mg SO4/l

-

20

Chlorki

mg Cl/l

-

21

Wapń

mg Ca/l

-

22

Magnez

mg Mg/l

-

23

Chlorofil „a”

μg/l

Regionalnego

Wskaźniki mikrobiologiczne24

Liczba bakterii grupy coli

w 100 ml

Operacyjnego

-

25

Liczba bakterii grupy coli typu kałowego

w 100 ml

Regionalnego

Badania jakości wód powierzchniowych na terenie całego województwa małopolskiego, jak również na terenie powiatu wadowickiego oraz gminy Spytkowice przeprowadza WIOŚ w Krakowie.

W 2007 roku w województwie małopolskim wykonano ocenę jakości wód według pięciu klas w 40 punktach monitoringu diagnostycznego, zlokalizowanych na 20 rzekach i potokach oraz w 7 p.p.k na 3 zbiornikach zaporowych.

N terenie gminy Spytkowice WIOŚ nie prowadził bezpośrednich badań w ramach monitoringu operacyjnego wód powierzchniowych, badania prowadzone były na terenie sąsiednich gmin w punktach pomiarowo – kontrolnych opisanych w tabeli:

.
Tabela 16. Przekroje pomiarowo–kontrolne wód powierzchniowych w 2007 r. na terenach sąsiadujących z gminą Spytkowice.


Lp.

Nazwa cieku – przekrój – nazwa ppk

Lokalizacja

km

Rodzaj monitoringu

1.

Wisła – Jankowice (gm. Babice)

22,4

monitoring diagnostyczny

2.

Skawa – Zator (gm. Zator)

4,8

monitoring diagnostyczny

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie małopolskim w 2007 r., WIOŚ 2007 Kraków.
Ogólnie przy uwzględnieniu kategorii jakości wody charakteryzuje się w podziale wód na pięć klas jakości:

 • klasa I – wody o bardzo dobrej jakości

 • klasa II – wody dobrej jakości

 • klasa III – wody zadawalającej jakości

 • klasa IV – wody niezadowalającej jakości

 • klasa V – wody złej jakościRysunek 9. Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2007r.


Na podstawie wyników przeprowadzanych przez WIOŚ w Krakowie badań, dokonano ogólnej oceny wód powierzchniowych w Gminie Spytkowice kontrolowanych w 2007 roku.


Tabela 17. Ocena ogólna wód powierzchniowych kontrolowanych w 2007 roku.

Nazwa rzeki - przekrój

km

Klasa

Wskaźniki które zadecydowały o klasie wód

fizyko-chemiczne

Bakteriologiczne

Wisła – Jankowice

22,4

V

V: zawiesina, og., ChZT-Cr, azotyny, przewodn. Elektrolityczna, substancje rozp. ogólne, chlorki, żelazo og.

IV: liczba bakterii coli fek., ogólna liczba bakterii coli

Skawa - Zator

4,8

IV

IV: barwa,ChZT-Cr,

III: BZT5, azot Kjeldahla, azotyny zasadowość ogólnaV: liczba bakterii coli fek., ogólna liczba bakterii coli

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie małopolskim w 2007r., WIOŚ Kraków.
Rzeka Wisła i Skawa w badanym zakresie zaliczają się do wód V i IV klasy. Ich wody w gminie Spytkowice wykazują zanieczyszczenie pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Największe przekroczenia dopuszczalnych wartości klasy czwartej i piątej stwierdzono w zakresie substancji biogennych, ogólnej liczby bakterii coli. Wpływ na zanieczyszczenie związkami biogennymi ma przede wszystkim stan gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzek. Zauważyć należy, iż wiele miejscowości w zlewni nie posiada kanalizacji. Substancje biogenne dostają się do rzeki głównie poprzez spływy powierzchniowe.

Rysunek 10. Ocena wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2007r pod kątem eutrofizacji.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne jako eutrofizację rozumie się wzbogacanie wody biogenami, głównie związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Efektem eutrofizacji są tzw. „zakwity” czyli duże skupiska glonów, które znikają po wyczerpaniu się zasobów materii. Zakwity powodują zamieranie fauny wodnej, wskutek odtlenienia wód oraz zanikanie roślinności z powodu niedoboru światła.

Nieuregulowana gospodarka ściekowa w obszarach wiejskich, jak również spływy powierzchniowe z pól uprawnych w znacznym stopniu przyczyniają się do eutrofizacji.

Na obszarze całego powiatu wadowickiego wody powierzchniowe w większości kontrolowanych przekrojów nie stwierdzono przekroczeń wartości granicznych wskaźników eutrofizacji.Jakość wód kontrolowanych przez organy Inspekcji sanitarnej:
Badanie jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów pitnych i rekreacyjnych leży w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która na terenie województwa w 2007 roku prowadziła kontrole jakości wód w 26 punktach pomiarowo – kontrolnych (17 rzek i 1 zbiornik).

Zgodnie z rozporządzeniem, ustala się w zależności od warunków granicznych wskaźników jakości wody, które z uwagi na ich zanieczyszczenie muszą być poddane standardowym procesom uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia. Dla parametrów podaje się wynik klasyfikacji w postaci:A1 – oznacza wodę wymagającą prostego uzdatniania fizycznego,

A2 – oznacza wodę wymagającą typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego,

A3 – oznacza wodę wymagającą wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego,

Non – oznacza wodę powierzchniową gorszej jakości niż jakość klasy A3, która nie może być ujmowana w celu przeznaczenia na wodę do picia.

W zakresie wód ujmowanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia w 2007 roku przeprowadzono w województwie badania 17 rzek oraz 1 zbiornika (łącznie w 26 punktach pomiarowo-kontrolnych). Jakość wód w badanych punktach pomiarowych była zróżnicowana i odpowiadała klasom A1 – A3. W punkcie pomiarowym badania jakości wód na ujęciach powierzchniowych w 2007r. (WSSE w Krakowie) określono kategorię A3.

Ogólnie, na terenie województwa małopolskiego jedynie w dwóch punktach pomiarowych zaobserwowano poprawę jakości wód.
Przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych.

Przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych określana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U.2002.176.1455).

Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinny podlegać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb łososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych. Biorąc pod uwagę teren całego województwa małopolskiego, badania pod kątem bytowania ryb prowadzono na 65 rzekach i potokach oraz na 3 zbiornikach zaporowych, łącznie w 104 punktach pomiarowych.
Tabela 18. Przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych.

Rzeka

Punkt pomiarowo kontrolny

Przydatność wód dla bytowania ryb

Wskaźniki degradujące

nazwa

km

Wisła

Jankowice

22,4

nieprzydatne

O2, BZT5, zawiesina ogólna, azot amonowy, azotyny, niezjonizowany amoniak, fosfor ogólny

Skawa

Zator

4,8

nieprzydatne

azotyny, fosfor ogólny

Badania wykazały, że tylko w 2 punktach wody są przydatne do bytowania ryb łososiowatych, w 5 punktach stwierdzono przydatność do bytowania ryb karpiowatych – na terenie całego województwa małopolskiego. Wody w pozostałych 97 przebadanych w 2007r punktach pomiarowych w systemie monitoringu rzek - nie spełniały wymagań, jakim powinny podlegać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb łososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych w tym rzeki Wisła i Skawa z terenu gminy Spytkowice). Przyczyną był przede wszystkim zbyt wysoki, w stosunku do wymaganego, poziom azotynów i fosforu ogólnego notowany praktycznie we wszystkich punktach kontrolnych. W okresie gwałtownych wezbrań w wodach badanych cieków notowano wysokie stężenia zawiesin ogólnych. Zjawisko to powtarza się corocznie i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, wyników tych można nie uwzględniać, jako uzyskanych z prób pobranych podczas wyjątkowych warunków pogodowych.


Stan wyjściowy - wody podziemne:

Wody podziemne stanowią zwykle podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Obserwuje się zanieczyszczenie wód głębinowych związkami: azotu (azotany i azotyny) oraz amoniaku. Wielkość oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko wodne jest bezpośrednio związana z poziomem intensywności użytkowania gleb i stopniem koncentracji produkcji zwierzęcej w poszczególnych rejonach – obszarach zlewni. Do środowiska wodnego dostają się niespożytkowane przez uprawy składniki nawozów mineralnych i naturalnych oraz inne substancje używane aktualnie w produkcji rolniczej.


Obszar gminy Spytkowice jest zasobny w wody podziemne. Południowo-zachodni kraniec gminy mieści się w zasięgu czwartorzędowego GZWP nr 444. Jednak także w pozostałej części gminy poziom czwartorzędowy jest reprezentowany; przeciętna potencjalna wydajność otworów studziennych wynosi 10-30 m3/h. W aluwiach rzecznych zwierciadło wody znajduje się prawie na powierzchni gruntu i pozostaje w hydraulicznym związku z wodami powierzchniowymi. Na terenach lessowych zwierciadło wody leży na głębokości 1-5 m ppt, natomiast na wierzchowinach – na głębokości 10 i więcej metrów.
Rysunek 11. Główne zbiorniki wód podziemnych w województwie małopolskim.


Piętro wodonośne czwartorzędu występuje w osadach aluwialnych, które charakteryzują się dobrą przepuszczalnością. Miąższość warstwy wodonośnej na tym obszarze w dolinie Skawy nie przekracza 5 m, amplituda wahań zwierciadła wody we wszystkich utworach tego typu wynosi zaledwie 1-2 m i nie jest spowodowana zmianami sezonowymi. Potencjalna wydajność typowego otworu na obszarze gminy w dolinie Skawy wynosi 2-5 m sześć./h, dla wszystkich utworów czwartorzędowych wydajność jednostkowa wynosi 1-10 m sześć./h. Chemizm wykazujący zmienność przedstawia się następująco: sucha pozostałość 100-500 mg/l, twardość ogólna - 1,5-6,0 mv/l, żelazo do 7,0 mg/l, mangan do 9 mg/l, a wolny i agresywny dwutlenek węgla kilka do kilkudziesięciu mg/l. Występuje w tych wodach 18 typów chemicznych wód, głównie: HCO3-Ca, HCO3-SO4-Cl-Ca-Mg, a w mniejszości HCO3-Ca-Mg, HCO3-SO4-Ca-Mg, HCO3-Cl-Ca-Mg, SO4-HCO3-Ca-Mg i Cl-SO4-Ca-Mg.
GZWP 444 Dolina rzeki Skawy znajduje się w utworach czwartorzędowych, w ośrodku porowym, ma całkowitą powierzchnię 86 km2, szacunkowe zasoby dyspozycyjne - 16,5 tyś m3/dobę, średnią głębokość ujęć - 8 m.

Charakterystykę zbiornika przedstawia poniższa tabela:


Tabela 19. Charakterystyka GZWP.

Nazwa zbiornika

Dolina rzeki Skawy

Numer

444

Stratygrafia

QD

Powierzchnia GZWP (km2)

86

Wiek utworów wodonośnych

czwartorzęd

Typ zbiornika

porowy

Klasa jakości wód

II - III

Średnia głębokość ujęć (m)

8

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne(tys. m3/d):

16,5

Ważnym problemem jest ochrona wód zbiornika przed zanieczyszczeniami, zwłaszcza pochodzącymi z produkcji rolniczej oraz ściekami bytowo-gospodarczymi. Większa część terenu charakteryzuje się dobrą izolacją powierzchniową użytkowego poziomu wodonośnego, jednak konieczne jest podjęcie działań zapobiegawczych przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód.

Monitoring jakości wód podziemnych w sieci krajowej prowadzony jest przez Państwowy Instytut Geologiczny. Wyznaczane są również sieci regionalne. W województwie małopolskim monitoring regionalny prowadzi Państwowy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.

Celem badań w sieci krajowej jest obserwowanie jakości wód podziemnych poza rejonami zagrożeń.

Monitoring jakości zwykłych wód podziemnych jest jednym z elementów państwowego monitoringu środowiska koordynowanego i finansowanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych.

Duże zasoby stosunkowo dobrej i łatwo dostępnej wody zbiorników podziemnych sprawiają, że gminie nie grozi deficyt wody. Konieczne jest jednak podjęcie silnych starań, które zapobiegną degradacji tych wód. Podstawowym problemem do rozwiązania w zakresie ochrony wód podziemnych musi być kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej.Jakość wód podziemnych

Obecnie klasyfikacje wód podziemnych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. Nr 143, poz. 896). Z uwagi na to, że badania jakości wód były prowadzone przed wejściem w życie rozporządzenia oparto się na nieobowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284), które straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Ocenę przeprowadzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji do prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Rozporządzenie to zmieniało dotychczasowy sposób oceny jakości wód podziemnych określony w klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska na podstawie oceny wskaźników fizycznych i chemicznych (PIOS 1995), który zakładał podział wód na cztery klasy ja­kościowe. W rozporządzeniu wprowadzono także nowy sposób prowadzenia monitoringu wód po­wierzchniowych i podziemnych. Zmiany w klasyfikacji wód spowodowały, że w poniższej ocenie nie ma odniesienia do wyników badań uzyskanych w latach poprzednich.

W 2007 roku w ramach sieci krajowej monitoringu wód podziemnych prowadzono badania diagnostyczne w 53 punktach. Część punktów sieci monitoringu diagnostycznego wchodzi także do sieci monitoringu operacyjnego. W województwie małopolskim punkty monitoringu operacyjnego zlokalizowane są w jednolitych częściach wód podziemnych, które zostały uznane za potencjalnie zagrożone.

Przy zastosowaniu pięciostopniowej klasyfikacji wód podziemnych w 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadzał badania dla punktów pomiarowych GZWP 444.

Na terenie gminy Spytkowice nie były bezpośrednio zlokalizowane punkty pomiarowe monitoringu, natomiast badane były wody podziemne w punktach zlokalizowanych w ppk na terenie sąsiednich gmin (powiat Wadowice):


Tabela 20. Ocena jakości wód podziemnych w 2007r w ppk w okolicach gminy Spytkowice.

Lp.

Nr Monbada

Stratygrafia

Miejscowość

Powiat

JCWPd

Klasa wody

1.

103

Cr3+1

Babica (gm. Wadowice)

Wadowice

152

II

148

IV

2.

2251

T

Przeciszów (gm. Przeciszów)

148

I

3.

2250

Q

Gierałtowice (gm. Wieprz)


Rysunek 12. Ocena jakości wód podziemnych w punktach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego w 2007r.


Dla wód kontrolowanych w badanych punktach dokumentowane są objawy zwiększonego zanieczyszczenia wód podziemnych związkami NH4, manganu i żelaza. Stwarza to konieczność szczególnego zwrócenia uwagi na czynniki mające największy wpływa na zanieczyszczenia wód podziemnych, aby nie dopuścić do dalszego pogorszenia stanu wód w zbiornikach podziemnych.
Ze względu na to, że badania monitoringowe wód podziemnych nie obejmują zanieczyszczeń bakteriologicznych, ocenę wykonano dla badanych wskaźników fizykochemicznych. Porównanie wyników badań monitoringowych z wartościami dopuszczalnymi określonymi w rozporządzeniu pozwala stwierdzić, że 25,9% badanych wód nie spełnia wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W większości przypadków (ok. 64,2%) o ocenie takiej decydowały zanieczyszczenia geogeniczne (np. żelazo, mangan), natomiast w około 35,8% - zanieczyszczenia antropogeniczne.
Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych

Jakość wód na obszarach zabudowanych, a szczególnie wiejskich jest niewłaściwa, stanowiąc wynik nieprawidłowości w gospodarce ściekami.

Wody opadowe spływając po zetknięciu z powierzchnią ziemi, stanowią źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Spływ substancji z obszarów zlewni obciążonych działalnością człowieka, stanowi zanieczyszczenia obszarowe (główne źródło - mineralne nawożenie gleby, chemiczne środki ochrony roślin, składowanie odpadów).

Istotnym elementem, wpływającym na zagrożenie jakości wód podziemnych jest nieprawidłowe prowadzenie hodowli (gno­jówka, gnojowica, wody gnojowe, soki kiszonkowe zawierają znaczne ilości materii organicznej, która przy nieprawidłowym ujmowaniu może przedostawać się do potoków lub infiltrować do wód podziemnych).

Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania, jak również przywrócenie oraz zachowanie ich naturalnej jakości dla obecnych i przyszłych użytkowników, a także zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosystemach.
Zagrożeniem dla wód może być:


 • brak kompleksowej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, przepełnione szamba oraz wylewanie gnojowicy na pola,

 • źle prowadzona gospodarka gnojowicą i gnojówką w gospodarstwach rolnych oraz niekontrolowane stosowanie nawozów sztucznych,

 • "dzikie wysypiska".

Na obszarze gminy Spytkowice dominującą rolę odgrywa produkcja rolnicza, więc na zanieczyszczenia główny wpływ mają: • zrzuty ścieków komunalnych, głównie z rozproszonych miejscowości wiejskich,

 • ścieki powstające przy produkcji zwierzęcej (gnojówka, wody gnojowe, soki kiszonkowe),

 • spływy z powierzchni pól.

 • Poważnym problemem są także nieskanalizowane wsie i ścieki bytowo-gospodarcze gromadzone: w szambach, odprowadzane wprost do cieków poprzez szczątkowe kanalizacje burzowe a także do szeregu obniżeń, oczek wodnych i stawów, które w efekcie końcowym wpływają na jakość wód podziemnych.


Ścieki komunalne i przemysłowe

Obserwowany od kilku lat znaczny spadek zużycia wody i przyczyniające się do tego zjawiska m.in. stosowanie obiegów zamkniętych w przemyśle, zmiany w technologii produkcji na mniej wodochłonne, upadek wielu gałęzi przemysłu, ale również bardziej racjonalne gospodarowanie woda, zarówno wśród odbiorców zbiorowych jak i indywidualnych, wpływa na ilość odprowadzanych do wód powierzchniowych ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Podobnie jak zużycie wody – ilość ścieków systematycznie obniża się, przy czym spadek ten szczególnie dotyczy użytkowników komunalnych (ilość ścieków odprowadzanych bezpośrednio z zakładów przemysłowych utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie). Zmienia się również wielkość i charakter zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych. O ile w latach poprzednich dominowały zanieczyszczenia wnoszone ze źródeł punktowych, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, tak obecnie – ze względu na ilość i standard oddawanych do eksploatacji oczyszczalni ścieków – dominować zaczynają zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych. Na ich charakter składają się zarówno nie oczyszczone ścieki z terenów nie objętych jeszcze kanalizacją jak też i wymywane z terenów zabudowanych, łąk, pastwisk i pól uprawnych przez opady atmosferyczne substancje zanieczyszczające, w szczególności składniki nawozów mineralnych i organicznych, środki ochrony roślin, odcieki i osady.

Rejestrowana w 2007 roku w systemie statystyki państwowej ilość ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania w województwie małopolskim wynosiła 96 402,8 dam3, z czego 95 736 dam3 stanowiły ścieki oczyszczane, a 666,8 dam3 ścieki nieoczyszczane. W ściekach oczyszczanych:

- 89 dam3/rok stanowiły ścieki oczyszczane mechanicznie,

- 53 099 dam3/rok stanowiły ścieki oczyszczane biologicznie,

- 42 548 dam3/rok stanowiły ścieki z podwyższonym usuwaniem miogenów.

Prowadzone są działania zmierzające do racjonalizacji zużycia wody, zarówno na cele produkcyjne jak i gospodarstw domowych, wymuszonej przez zastosowane instrumenty prawno - ekonomiczne (opłaty, kary i skuteczniejsze kontrole). Zwłaszcza urealnienie poziomu opłat zwiększyło zainteresowanie użytkowników wody stosowaniem oszczędniejszych rozwiązań technologicznych, a czasami po prostu zmniejszeniem jej marnotrawstwa. Racjonalizacji zużycia wody sprzyja również upowszechnienie pomiaru jej zużycia oraz wprowadzenie zamkniętych obiegów wody.

9.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r.Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód
Długofalowym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie gospodarki wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód tak pod względem jakościowym jak i ilościowym. Oznacza to, że wody powierzchniowe powinny pozostawać w stanie ukształtowanym przez przyrodę i jednocześnie, na wyznaczonych odcinkach lub akwenach, być przydatne do:

- wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do picia,

- celów kąpielowych,

- bytowania ryb, spełniając także odpowiednie wymagania na obszarach chronionych.


Kierunki działań:
Zadania własne:

Rodzaj zadania

Jednostka odpowiedzialna

Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem

Gmina Spytkowice, Powiat, WIOŚ Kraków, Organizacje pozarządowe

Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym

Gmina Spytkowice, WIOŚ Kraków, Gminy, Organizacje pozarządowe, ARiMR

Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej i deszczowej dla miejscowości dla w których jest to ekonomicznie uzasadnione.

Gmina Spytkowice

Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (lokalne i przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscach gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej lecz w terenach poza strefami zasilania istniejących i planowanych ujęć wód podziemnych przewidzianych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną.

Gmina Spytkowice

Ochrona wód

Gmina Spytkowice,

Wymiana na nowy - odcinek sieci wodociągowej w Miejscu przy ul. Floriana – II etap

Gmina Spytkowice, GZUW w Spytkowicach

Budowa chodnika i kanalizacji burzowej przy ul. ks. Gołby w Bachowicach

Gmina Spytkowice

Budowa chodnika i kanalizacji burzowej przy ul. Floriana w Miejscu

Gmina Spytkowice

Wykonanie podkładu geodezyjno-wysokościowego i projektu kanalizacji w Spytkowicach - etap II

Gmina Spytkowice

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bachowicach – etap II

Gmina Spytkowice

Zadania koordynowane:Rodzaj zadania

Jednostka odpowiedzialna

Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych

Powiat, WIOŚ Kraków

Budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt obornikowych w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów zwierząt

Podmioty gospodarcze, Mieszkańcy gminy

Rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, dostosowanie jej do wymagań wspólnotowych

WIOŚ Kraków

Wspieranie działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego a w szczególności substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Podmioty gospodarcze


9.3.2 Cel priorytetowy (2009-2012)Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych
Kierunki działań:
Zadania własne:

Rodzaj zadania

Jednostka odpowiedzialna

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych przewidzianych dla aglomeracji o RLM od 2 000 do 15 000

Gmina Spytkowice, Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach


Pobieranie 1.17 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna