Aktualizacja „programu ochrony środowiska dla gminy spytkowice na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013-2016”Pobieranie 1.17 Mb.
Strona21/27
Data28.04.2016
Rozmiar1.17 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27

9.7. Poważne awarieStan wyjściowy:

Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wprowadza w miejsce nazwy dotychczas stosowanej – “nadzwyczajne zagrożenie środowiska” problematykę pod nazwą “poważne awarie” wraz z odpowiednimi regulacjami.

Definicje poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej określa odpowiednio
art. 23 i 24 w/w ustawy:


  • poważna awaria - to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

  • poważna awaria przemysłowa przez pojęcie to rozumie się poważną awarię w zakładzie.

Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska, do ochrony przed poważnymi awariami zobowiązani są zarówno prowadzący zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienie awarii,


jak i dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych oraz organy administracji. Zasady zaliczania zakładów do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku określił Minister Gospodarki w drodze rozporządzenia z dnia 9.04.2002 r (Dz.U. Nr 58, poz. 535). W zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku.

Na terenie województwa małopolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych za względu na stopień zagrożeń awariami przemysłowymi. Na ogólna liczbę 19 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 8 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Żaden z tych zakładów nie jest zlokalizowany na terenie gminy Spytkowice.

Na terenie województwa małopolskiego nie występują grupy zakładów o zwiększonym ryzyku, bądź o dużym ryzyku, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie mogłoby zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki

Źródłem zagrożeń środowiskowych jest również załadunek i rozładunek materiałów niebezpiecznych, w szczególności zaś ich transport po drogach publicznych przy wykorzystaniu

specjalistycznego sprzętu jezdnego (prawdopodobieństwa wypadku lub awarii w transporcie drogowym). Z uwagi na konfliktowość przewożonych ładunków, trasy przewozów prowadzone winny być przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa dla mieszkańców i środowiska. Należy przyjąć, że występuje statystyczne prawdopodobieństwo potencjalnego wystąpienia awarii komunikacyjnych, mogących zagrozić środowisku - obszarami szczególnego są tereny zlokalizowane w pobliżu głównych, tranzytowych arterii komunikacji drogowej, charakteryzujących się największym natężeniem ruchu tego rodzaju przewozów. Należą do nich na pewno drogi krajowe i wojewódzkie.

Zadania koordynacji m.in. prac związanych z poważnymi awariami i ewentualnie powstałymi zagrożeniami regulują stosowne procedury na szczeblu powiatowym, w powiązaniu z działaniem służb ratowniczych (strażą pożarną, policją, pogotowiem ratunkowym, pogotowiem energetycznym, pogotowiem gazowym, pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym). Powinny być one zawarte w Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego.

Na obszarze gminy Spytkowice nie ma obiektów magazynujacych substancje niebezpieczne w ilościach mogących stanowić potencjalną przyczynę wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia, nie odnotowano również zdarzeń o znamionach nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. Natomiast przebiegająca przez teren Gminy droga krajowa nr 44 jest ujęta w planach operacyjno-ratowniczych, opracowanych przez PSP dla powiatu wadowickiego..

W gminie funkcjonuje 7 jednostek Związku OSP RP tj; Spytkowice, Bachowice, Ryczów, Ryczów – Chałupki, Miejsce, Półwieś i Lipowa. Jednostki działają na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Wszystkie jednostki wyposażone są w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy,

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej:


  • Nr VI/81 KSRG z dnia 17 maja 2004roku - Ochotnicza Straż Pożarna Spytkowice w dniu 16 lipca 2004 roku,

  • Nr VI/107/KSRG z dnia 20 listopada 2007r., - Ochotnicza Straż Pożarna Bachowice w dniu 12 marca 2008 roku

zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG). w związku z czym działania ratownicze mogą prowadzić na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju. Wszystkie jednostki OSP na terenie gminy, posiadają strażnice wraz z garażami, w których przechowywane są samochody pożarnicze i sprzęt przeciwpożarowy. Dodatkowo na wyposażeniu OSP Miejsce znajdują się motopompy typu „Nil” dla zabezpieczenia przed napływającymi wodami powierzchniowymi.

Przy niekorzystnym kierunku wiatru z północnego zachodu występuje potencjalna, choć teoretycznie niewielka możliwość zagrożenia chemiczno-ekologicznego chmurą amoniaku lub chloru w przypadku poważnej awarii przemysłowej na terenie Firmy Chemicznej „Dwory” S.A., w Oświęcimiu (ul. Chemików 1).

Na terenie gminy nie ma aktualnie obiektów, składowisk i instalacji, posiadających materiały niebezpieczne w ilościach przekraczających wartości progowe, określone w Dyrektywie Rady UE z 1996 r., jak też stwarzających, w myśl przepisów prawa ochrony środowiska duże lub zwiększone ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (wg. rozporz. Min. Gosp. z 9 kwietnia 2002 r.).

9.7.1. Cel średniookresowy do 2016 r.Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad

wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii
Kierunki działań:
Zadania koordynowane:

Rodzaj zadania

Jednostka odpowiedzialna

Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa dotyczącej zasad postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii, w celu ukształtowania właściwych postaw i zachowań

Straż Pożarna

Promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i działań, które w sytuacji awaryjnej będą wymagać sfinansowania działań ratowniczych i naprawczych

Organizacje pozarządowe

Monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa i prewencji

WIOŚ Kraków

Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom

Straż Pożarna

Opracowanie planu operacyjno – ratowniczego na wypadek zaistnienia poważnej awarii

Straż Pożarna

Utrzymywania w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia poważnej awarii

Straż Pożarna
Pobieranie 1.17 Mb.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna