Aktualizacja „programu ochrony środowiska dla gminy spytkowice na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013-2016”


HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2009 – 2012Pobieranie 1.17 Mb.
Strona23/27
Data28.04.2016
Rozmiar1.17 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

10. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2009 – 2012.Tabela 22. Priorytetowe cele krótkookresowe na terenie Gminy Spytkowice w latach 2009-2012.

Cel średniookresowy

Instytucja koordynująca

Źródła finansowania

Kierunek działań

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł]

2009

2010

2011

2012

RAZEM:

ochrona przyrody i krajobrazu

Gmina Spytkowice

Budżet Gminy

GFOŚiGW


Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

Gmina Spytkowice

Budżet Gminy

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla zespołu zamkowo-parkowego położonego w Spytkowicach „przeznaczonego na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w ramach projektu turystycznego pn. Dolina Karpia”

60 000

-

-

-

60 000

Gmina Spytkowice

Budżet Gminy

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami oraz dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych udzielane zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Rady Gminy Spytkowice Nr V/42/07 z dn. 30.03.2007r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

20 000

20 000

20 000

20 000

80 000

ochrona powietrza

Gmina Spytkowice,

Zakład Usług Komunalnych w SpytkowicachBudżet gminy,

Inne źródłaTermomodernizacja - „remont elewacji budynku administracyjno-warsztatowego wraz z wymianą okien” – siedziba ZUK

30 000

-

-

-

30 000Cel średniookresowy

Instytucja koordynująca

Źródła finansowania

Kierunek działań

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł]

2009

2010

2011

2012

RAZEM:

ochrona powietrza c.d.

Gmina Spytkowice

Budżet gminy

Termomodernizacja - wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego „przebudowy, nadbudowy wraz ze zmianą konstrukcji dachowej w budynkach ZS-P i SP nr 2 w Spytkowicach”

70 000

-

-

-

70 000

Gmina Spytkowice

Budżet gminy

Wykonanie remontu kotłowni wraz z wymianą pieca CO w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach

164 000

-

-

-

164 000

ochrona przed hałasem

Gmina Spytkowice

Budżet Gminy

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

545 000

550 000

550 000

550 000

2 195 000

Gmina Spytkowice

Budżet Gminy

Dofinansowanie do utrzymania dróg powiatowych

32 934

35 000

35 000

35 000

137 934

edukacja ekologiczna

Gmina Spytkowice

Budżet Gminy

GFOŚiGW


Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych

2 000

2 000

2 000

2 000

8 000

ochrona wód powierzchniowych i podziemnych


Gmina Spytkowice,

Gminny Zakład Usług Wodnych w SpytkowicachBudżet gminy,

Inne źródłaWymiana na nowy - odcinek sieci wodociągowej w Miejscu przy ul. Floriana – II etap

70 000

-

-

-

70 000

Gmina Spytkowice

Budżet gminy,

Inne źródłaBudowa chodnika i kanalizacji burzowej przy ul. ks. Gołby w Bachowicach

100 000

150 000

150 000

-

400 000

Gmina Spytkowice

Budżet gminy,

Inne źródłaBudowa chodnika i kanalizacji burzowej przy ul. Floriana w Miejscu

54 000

100 000

100 000

-

254 000

Gmina Spytkowice

Budżet gminy

Wykonanie podkładu geodezyjno-wysokościowego i projektu kanalizacji w Spytkowicach - etap II

262 000

-

-

-

262 000

Gmina Spytkowice

Budżet gminy

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bachowicach – etap II

70 000

-

-

-

70 000

Gospodarka odpadami

Szczegółowy opis w Planie Gospodarki Odpadami

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Gmina Spytkowice

Budżet Gminy

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

Objaśnienia: GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Pobieranie 1.17 Mb.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna