Aktualizacja „programu ochrony środowiska dla gminy spytkowice na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013-2016”


SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMUPobieranie 1.17 Mb.
Strona24/27
Data28.04.2016
Rozmiar1.17 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

11. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU.


Monitoring prowadzonej polityki ochrony środowiska oznacza, że realizacja Programu będzie podlegała ocenie w zakresie:

  1. stopnia wykonania przyjętych zadań,

  2. stopnia realizacji założonych celów

  3. analizy przyczyn powstałych rozbieżności.

Wyniki oceny stanowić będą podstawę kolejnej aktualizacji programu. Propozycja aktualizacji winna być formułowana przy znaczącym udziale systemu.

System oceny realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach presji, stanu i reakcji, pozwalających całościowo opisać zagadnienie polityki ochrony środowiska i zarazem dających możliwość porównań międzyregionalnych. System tworzyć będą:  1. wskaźnik presji na środowisko, wskazujące główne źródła problemów i zagrożeń środowiskowych, odnoszących się do tych form działalności, które zmniejszają ilość i jakość zasobów (np. emisja zanieczyszczeń do środowiska, ilość odpadów gromadzonych na składowiskach, tempo eksploatacji zasobów środowiska).

  2. wskaźniki stanu środowiska, odnoszące się do jakości środowiska i jego zasobów, pozwalające na ocenę zachodzących zmian (np. lesistość, udział gruntów rolnych),

  3. wskaźniki reakcji (działań ochronnych), pokazujące działania podejmowane w celu poprawy jakości środowiska lub złagodzenia antropresji na środowisko (np. procent mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków, udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni województwa, powierzchnia gruntów zrekultywowanych, wydatki na ochronne środowiska).

Do określenia powyższych wskaźników wykorzystywane są przede wszystkim informacje Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dane podano według stanu za rok 2007. Listę proponowanych wskaźników dla Gminy Spytkowice przedstawiono w tabeli poniżej:
Tabela 23. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu ochrony środowiska Gminy Spytkowice.

Lp.

Wskaźniki

Dane wyjściowe

2007

Ochrona przyrody i krajobrazu

1.

Obszary Natura 2000

„Dolina Dolnej Skawy”

oraz projektowany ”Wiśliska”2.

Rezerwaty

brak

3.

Parki krajobrazowe

brak

4.

Obszary chronionego krajobrazu

brak

5.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

brak

6.

Użytki ekologiczne

brak

Lasy

7.

Lesistość gminy

9,6 %

Gleby

8.

Grunty zdewastowane i zdegradowane

b.d.

9.

Ekologiczne gospodarstwa rolne posiadające certyfikat

b.d.

Jakość wód podziemnych i powierzchniowych

10.

Jakość wód podziemnych

I-IV klasa (pomiary na terenie sąsiednich gmin)

11.

Jakość wód powierzchniowych

IV-V klasa (pomiary na terenie sąsiednich gmin)

12.

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzane do odbiorników w kg/rok

BZT5: 194

ChZT: 1 740

Zawiesina: 172


13.

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzane do odbiorników w Mg

Osady ogółem: 577,55

14.

Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane w dam3/rok

Komunalne: 27,6

Przemysłowe: b.d.15.

Ludność w gminie korzystająca z sieci kanalizacyjnej

1 113

16.

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków (osoby)

1 063

Ochrona powietrza atmosferycznego

18.

Strefa, w której poziom pyłu zawieszonego PM10 jest wyższy od wartości dopuszczalnej, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji

brak

19

Strefa, w której poziom pyłu zawieszonego NO2 jest wyższy od wartości dopuszczalnej, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji

brak

20.

Strefa, w której poziom pyłu zawieszonego benzenu C6H6 jest wyższy od wartości dopuszczalnej, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji

brak

Energia odnawialna

21.

Udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej – ogółem w [%]

obecnie b.d.

22.

Udział energii wodnej w [%]

obecnie b.d.

Dla prawidłowej realizacji monitoringu wykonalności celów, priorytetów i zadań programu ochrony środowiska Gminy Spytkowice niezbędna jest okresowa wymiana informacji pomiędzy Starostwem Powiatowym a Urzędem Gminy, dotycząca stanu komponentów środowiska oraz stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań (w tym w szczególności zadań gmin). Przewiduje się wymianę ww. informacji w sposób zorganizowany – w ustalonej formie pisemnej lub elektronicznej (sprawozdawczość okresowa).
Pobieranie 1.17 Mb.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna