Aktualizacja „programu ochrony środowiska dla gminy spytkowice na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013-2016”


ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKAPobieranie 1.17 Mb.
Strona25/27
Data28.04.2016
Rozmiar1.17 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

12. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA


Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program Ochrony Środowiska Gminy jest dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument wspomagający realizację prawa miejscowego (gminy, powiatu) pozostając w ścisłym związku z planami zagospodarowania przestrzennego gmin, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz decyzjami związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych. Kierownictwo posiada kompetencje pozwalające mu realizować zawarte w programie cele i zadania. Aby jednak ta realizacja przebiegała spójnie z polityką regionalną konieczne jest przygotowanie struktur administracyjnych do ścisłej współpracy z organami dysponującymi znacznie szerszymi uprawnieniami wynikającymi z ich kompetencji.

Organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza gminny program ochrony środowiska, który podlega zaopiniowaniu poprzez organ wykonawczy powiatu.


Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących w nim. Są to:

 • podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,

 • podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące,

 • podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,

 • społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.

Główna odpowiedzialność za realizację programu spoczywa na Wójcie, który składa Radzie Gminy raporty z wykonania programu. W praktyce Wójt może wyznaczyć koordynatora wdrażania programu. Zadaniem koordynatora jest ścisła współpraca z Wójtem i Radą Gminy oraz przedstawianie im okresowych sprawozdań z realizacji programu.


Rada Gminy współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz z samorządami gminnymi. Natomiast w dyspozycji Zarządu Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację zadań programu (poprzez WFOŚiGW). Ponadto Rada Gminy współdziała z instytucjami administracji rządowej, w dyspozycji których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska (WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW).
Władze gminy mogą być wspierane przez Zespół Konsultacyjny, który może być powołany spośród przedstawicieli lokalnych społeczności samorządowych zaangażowanych już w proces tworzenia projektu programu poprzez udział w sesjach warsztatowych i spotkaniach roboczych. Zadaniem Zespołu Konsultacyjnego mogłoby być nadzorowanie procesu wdrażania programu oraz uzgadnianie współpracy w realizacji poszczególnych zadań. Spotkania Zespołu Konsultacyjnego powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.

W niektórych pracach Zespołu Realizacji Programu powinny także uczestniczyć podmioty gospodarcze realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi w programie.
Rysunek 14. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska.


Tabela 24. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem.

Lp.

Zagadnienie

Główne działania w latach 2009 -2012

Instytucje uczestniczące

1.

Wdrażanie programu ochrony środowiska

Raporty o wykonaniu programu (2x, 2009 i 2011)

Rada Gminy,

Inne jednostki

wdrażające Program


Wspieranie finansowe samorządów, zakładów, instytucji, organizacji wdrażających program

WFOŚiGW,

Fundusze celowe,

Fundusze UE


2.

Edukacja ekologiczna,

Komunikacja ze

społeczeństwem,

System informacji o

środowisku


Rozwój różnorodnych form edukacji

ekologicznej w oparciu o instytucje

zajmujące się tym zagadnieniem -

Realizacja zapisów ustawy dot. dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie

Większe wykorzystanie mediów (prasa, telewizja, internet) w celach informowania społeczeństwa o podejmowanych i planowanych działaniach z zakresu ochrony środowiska, w tym realizacji programów


Rada Gminy,

Zarząd województwa

WIOŚ,

Organizacjepozarządowe


3.

Systemy zarządzania

środowiskiemWspieranie i promowanie zakładów /

instytucji wdrażających system

zarządzania środowiskiem


Gmina Spytkowice,

Wojewoda


Fundusze celowe

4.

Monitoring stanu

środowiskaZgodnie z wymaganiami ustawowymi

Informacje o stanie środowiska w gminieWIOŚ, WSSE, RZGW, Marszałek,

Gmina Spytkowice


13. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU


Realizacja programu wdrażania wymagań ochrony środowiska Unii Europejskiej jest zadaniem trudnym i kosztownym. Trudności wynikać będą nie tylko z problemów technicznych i organizacyjnych, ale także ograniczonej płynności finansowej polskich przedsiębiorstw, co utrudniać będzie pozyskiwanie środków finansowych na niezbędne inwestycje. Znaczna część kosztów dostosowania obciąży samorządy, reszta będzie musiała być poniesiona przez podmioty gospodarcze.

Źródła finansowania programu będą zróżnicowane, w zależności od rodzaju i okresu przewidywanego działania, a przede wszystkim możliwości stosowania instrumentów finansowo – ekonomicznych, zapewnionych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Dostępne na rynku polskim publiczne źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska można podzielić na:


 • krajowe – pochodzące z budżetu państwa, budżetu gminy, powiatu, województwa, Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozabudżetowych instytucji publicznych, udzielane w formie dotacji, grantów i subwencji,

 • pomocy zagranicznej – Fundusz Spójności, fundusze strukturalne, fundacje itp.

Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że większą część wydatków ponoszą przedsiębiorstwa, fundusze ekologiczne i samorządy terytorialne.

Wiele samorządów chce skorzystać w okresie promowania 2007 – 2013 ze środków dostępnych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Środki finansowe dostępne na ochronę środowiska to:


 • budżet państwa,

 • własne środki samorządu terytorialnego,

 • Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 • EkoFundusz,

 • programu operacyjne,

 • Małopolski Regionalny Program Operacyjny,

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 • Fundusz Spójności,

 • Program Life+,

 • Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

 • kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach,

 • komercyjne kredyty bankowe,

 • własne środki inwestorów,

 • Szwajcarski Mechanizm Finansowy (głównym celem wsparcia ma być niwelowanie przepaści ekonomicznej i społecznej pomiędzy dotychczasowymi i nowymi członkami UE. Środki Mechanizmu Szwajcarskiego mają być przeznaczone na finansowanie projektów m.in. w dziedzinie infrastruktura i środowisko, m.in. w zakresie:

 • modernizacji infrastruktury energetycznej i wody pitnej,

 • utylizacji ścieków i zarządzania gospodarką komunalną (śmieci),

 • działań prośrodowiskowych (redukcja szkodliwych spalin, usuwanie toksycznych odpadów, itp.).Pobieranie 1.17 Mb.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna