Aktualizacja „programu ochrony środowiska dla gminy spytkowice na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013-2016”


Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013Pobieranie 1.17 Mb.
Strona27/27
Data28.04.2016
Rozmiar1.17 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013


Celem głównym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jest tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Celami szczegółowymi są: • podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski,

 • poprawa spójności wewnętrznej regionu osiągana w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju,

 • rozwój potencjału instytucjonalnego podmiotów z terenu Małopolski.

Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane będą w ramach osi priorytetowej 7 – Infrastruktura Ochrony Środowiska. W ramach osi priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w czterech głównych obszarach:

− gospodarki wodno-ściekowej,

− poprawy jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

− gospodarki odpadami,

− poprawy bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych.


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


Siedmioletni Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) ma przyczynić się do zapewnienia opłacalności produkcji rolnej, modernizacji gospodarstw i przetwórstwa artykułów rolnych, wspartych przez rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ramach PROW zagadnienia środowiskowe realizowane będą w ramach następujących priorytetów:Oś priorytetowa 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego – działanie:

 • poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów, gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi).

Oś priorytetowa 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich – działania:

 • wsparcie gospodarstw na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),

 • program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe),

 • zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne,

 • odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych.

OŚ priorytetowa 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – działania:

 • różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

 • podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 • gospodarka wodno-ściekowa w szczególności zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej,

 • tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych,

 • wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody,

 • energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

Fundusz Spójności


Oprócz środków z nowego okresu programowania na terenie województwa małopolskiego w latach

2007-2010 realizowane będą inwestycje, które zostały zakwalifikowane w ramach Funduszu Spójności dla okresu programowania 2004–2006.Program Life+


LIFE+ jest kontynuacją Instrumentu Finansowego LIFE, utworzonego przez Komisję Europejską w  1992 roku. W trakcie trzech kolejnych edycji dofinansowano realizację łącznie ponad 2500 projektów we wszystkich krajach członkowskich. W latach 2004-2006 z tej formy dofinansowania skorzystała również Polska, na obszarze której realizowano cztery projekty z zakresu ochrony środowiska i różnorodności biologicznej.

W odróżnieniu od poprzednich edycji, program LIFE+ składa się z trzech komponentów określonych przez tematykę projektów a nie ich realizatora. Nabór przedłożonych projektów następować będzie na poziomie krajowym, jednak ostateczna ocena i związana z nią decyzja o przyznaniu dofinansowania zależeć będzie do Komisji Europejskiej.

Nowy program LIFE+ będzie jedynym programem wspólnotowym poświęconym wyłącznie zagadnieniom związanym z ochroną środowiska. Jego realizacja rozpocznie się w drugiej połowie 2007 roku, po wejściu w życie Rozporządzenia o LIFE+.

LIFE+ powinien bezpośrednio wspierać realizację priorytetów 6. Programu Działań na Rzecz Środowiska (2002-2012), do których należą:

− ochrona przyrody i bioróżnorodności,

− przeciwdziałanie zmianom klimatu,

− zminimalizowanie negatywnych skutków wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie ludzi,

− zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i racjonalna gospodarka odpadami.

Planowany budżet LIFE+:


 • ok. 2 mld euro - całkowity budżet LIFE+ na lata 2007-2013,

 • ok. 42 mln euro - alokacja planowana przez Komisję Europejską alokacja dla Polski na lata 2007-2010,

 • ok. 9 mln euro - planowana przez Komisję Europejską alokacja dla Polski na pierwszy rok obowiązywania programu (2007).

Pułapy dofinansowania dla projektów wynikające z projektu Rozporządzenia:

 • 50% kosztów kwalifikowanych -podstawowy maksymalny poziom dofinansowania,

 • 75% kosztów kwalifikowanych - możliwy poziom dofinansowania w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dla projektów z komponentu 1 (Przyroda i Bioróżnorodność),

 • 30% kosztów kwalifikowanych - poziom dofinansowania dla projektów, które przynoszą zysk i ubiegają się o wsparcie z komponentu 2 (Polityka środowiskowa i zarządzanie).

W ramach części budżetu LIFE+ będącego w dyspozycji Komisji Europejskiej ekologiczne organizacje pozarządowe, które działają minimum w trzech krajach UE, będą mogły ubiegać się o dotacje w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

Działania dotowane muszą mieć związek z propagowaniem polityki UE w zakresie ochrony przyrody i środowiska. Komisja Europejska raz w roku będzie ogłaszać „call for proposals” - czyli nabór projektów.


Norweski mechanizm finansowy i mechanizm finansowy europejskiego obszaru gospodarczego


Rząd Polski w październiku 2004 r. podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Darczyńcami są 3 kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu): Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

Pomoc udzielana jest w ramach dwóch instrumentów finansowych: Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przyznana Polsce kwota w wysokości 533,51 mln euro jest przeznaczona na lata 2004-2009.

Środki dostępne są m.in. na realizację projektów w ramach następujących obszarów tematycznych:


 • ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii,

 • promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami,

 • ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast,

 • ochrona środowiska, z uwzględnieniem administracyjnych zdolności wprowadzania w życie odpowiednich przepisów UE istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych,

 • polityka regionalna i działania transgraniczne.

Zgodnie z Zasadami i Procedurami wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG oraz Zasadami i Procedurami wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego o środki finansowe mogą ubiegać się wszystkie sektorowe instytucje publiczne i prywatne, jak również organizacje pozarządowe stanowiące osoby prawne w Polsce i działające w interesie społecznym – np. władze krajowe, regionalne lub lokalne, instytucje naukowe/badawcze, instytucje środowiskowe, organizacje społeczne i organizacje społecznego partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dla projektów współfinansowanych z budżetu centralnego lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego maksymalny poziom dofinansowania środkami finansowymi pochodzącymi z obu mechanizmów finansowych wynosi 85%. Poziom współfinansowania z mechanizmów finansowych w przypadku realizacji projektów we współpracy z podmiotami prywatnymi wynosi 60%.

W dniu 16 kwietnia br. upłynął termin składania wniosków w ramach drugiego naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz programów ze środków Mechanizmów Finansowych na łączną kwotę 177 mln euro.

Trzeci (ostatni) nabór wniosków w ramach Mechanizmów Finansowych odbędzie się na przełomie 2007/2008 roku i będzie obejmował priorytety określone w Programie Operacyjnym, za wyjątkiem następujących obszarów priorytetowych: 2.1.”Ochrona środowiska, w tym w tym środowiska ludzkiego, poprzez m. In. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii”, 2.3. „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i ochrona miast” oraz 2.6 „Badania naukowe”.Kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach


Preferencyjne kredyty na inwestycje proekologiczne, bez możliwości umorzeń udzielane są przez Bank Ochrony Środowiska S.A.(BOŚ). Kredytobiorca musi posiadać część własnych środków na sfinansowanie zadania. BOŚ przy udzielaniu pożyczek kieruje się podobnymi kryteriami jak FOŚiGW.

Są to efektywność ekologiczna zadania i jego zgodność z priorytetami dla polityki ekologicznej województwa.Komercyjne kredyty bankowe


Komercyjne kredyty bankowe ze względu na duże koszty finansowe związane z oprocentowaniem, nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych. Samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy. Warunki komercyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego są zazwyczaj każdorazowo negocjowane indywidualnie.


Własne środki inwestorów


Niektóre inwestycje będą pokrywane ze środków własnych różnych podmiotów gospodarczych i inwestorów prywatnych. Inwestycje przewidywane do realizacji przez podmioty gospodarcze mogą być dofinansowywane z kredytów komercyjnych oraz uzupełniająco z funduszy ochrony środowiska, pod warunkiem uznania danego zadania za priorytetowe.
15. LITERATURA


 1. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016” – Warszawa 2008 r.

 2. Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-10 z perspektywą do 2014 roku

 3. Program Ochrony Środowiska Powiatu Wadowickiego

 4. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Spytkowice 2004-2007

 5. Biuletyn Statystyczny Województwa Małopolskiego, WUS, Kraków 2007

 6. Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 roku (powietrze) - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

 7. Biernat S. Krysowska M. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000

 8. Kardasz, Kamińska, 1987 – Norma branżowa. Agrotechnika. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie wartości pH. Wyd. Normalizacyjne “Alfa”.

 9. Klima St. (1999): Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Kraków. Kraków, grudzień 2000; AGH Wydział Górniczy w Krakowie.

 10. Bednarek R., Prusunkiewicz Z. Geografia gleb, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997

 11. Bernaciak A., Gaczek W., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.

 12. Błaszyk T., Górski J., Odpady a problemy zagrożenia i ochrony wód podziemnych, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1996.

 13. Kardasz, Kamińska, 1987 – Norma branżowa. Agrotechnika. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie wartości pH. Wyd. Normalizacyjne “Alfa”.

 14. Centralna baza danych geologicznych - http://baza.pgi.waw.pl/

 15. http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/index.php

 16. http://baza.pgi.gov.pl

 17. http://energetyka.w.polsce.org

 18. http://www.oze.rankking.pl

 19. http://www.krakow.pios.gov.pl

 20. Urząd Regulacji Energetyki, baza koncesji 2007.

 21. www.wrotamalopolski.pl

 22. Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Spytkowice na lata 2007 – 2015
1 Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014

2 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 – Warszawa 2008


Pobieranie 1.17 Mb.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna