Aktualizacja „programu ochrony środowiska dla gminy spytkowice na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013-2016”Pobieranie 1.17 Mb.
Strona5/27
Data28.04.2016
Rozmiar1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

3.6. Sytuacja demograficzna


Według danych pozyskanych z Urzędu Gminy – liczba mieszkańców w gminie Spytkowice na koniec 2008 r. wynosiła 9 990. W latach 2005-2008 nastąpił wzrost liczby mieszkańców o ok. 6,4 % (602 osoby). Spowodowane było to głównie przyłączeniem do gminy (od 1 stycznia 2007 r.) miejscowości Półwieś, liczącej wówczas ok. 540 mieszkańców.

Średnia gęstość zaludnienia na koniec 2008 r. wyniosła ok. 199 osób na 1 km2. Szacuje się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy przyrost liczby ludności.


Tabela 3 Liczba ludności w Gminie Spytkowice.

Liczba ludności w roku:

2005

2006

2007

2008

Szacunkowo

2009

2012

2016

2018

9 388

9 502

9 979

9 990

10 001

10 012

10 078

10 123

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Gminy Spytkowice

3.7. Sytuacja gospodarcza


Do niedawna w sposób jednoznaczny określano Gminę Spytkowice jako gminę rolniczą. Obecnie, kierunek zaobserwowany w gminie to również turystyka. Ostatnie lata, mimo pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej przyniosły rozwój sfery rzemiosła, usług turystycznych i handlu. Wzrosła zarówno liczba funkcjonujących podmiotów, jak i różnorodność oferowanych przez nie usług i produktów.

Szansą na nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy Spytkowice jest rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i stref gospodarczych w Skawinie, przede wszystkim na obszarze 130 ha, od granicy Krakowa do ul. Torowej, gdzie powstaje strefa przemysłowa Skawina - Północ. Już dzisiaj działa tam kilka dużych firm. Dodatkowo na terenie Skawiny znajduje się obszar o powierzchni 50 ha w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Skawina S.A.– przeznaczony pod budownictwo przemysłowe.

Do większych firm zaliczyć należy:


 • Mieszalnię pasz „De Heuse”,

 • PPHU „SPEC-GAZ”,

 • PHU „JANPA”,

 • PBDM „DROG-BUD”,

 • Przedsiębiorstwo Robót Wodno Inżynieryjnych „PRWI”,

 • FPHU „ANDMAR”,

 • FHUP „CEM-BUD”,

 • PPHU „PULS”,

 • Wytwórnię napojów „SAHARA”,

 • Ubojnię drobiu „KO - BO”.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych jednostek gospodarczych (95%) stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 osób. Wśród nich dominują osoby fizyczne prowadzące własną działalność. Świadczy to o dużej przedsiębiorczości lokalnego społeczeństwa, ale jednocześnie wskazuje na ich słabość finansową oraz mniejszą skłonność do innowacji, co znacznie obniża możliwości rozwojowe. Największą koncentrację firm notuje się w Spytkowicach.

Podstawową dziedziną działalności przedsiębiorstw jest handel i gastronomia (25%) oraz usługi budowlane i remontowe (25%). Istotną rolę odgrywają także firmy związane ze świadczeniem usług transportowych oraz magazynowych – 13 %. Około 15 % przedsiębiorstw prowadzi działalność produkcyjną. Wśród nich dominują podmioty zajmujące się produkcją odzieży (krawcy) oraz piekarnie i ciastkarnie.
W gminie nie występują obszary nadmiernej kumulacji funkcji gospodarczych, zaś uwarunkowania do ich rozwoju są korzystne. Największy rozwój nastąpić powinien w dziedzinie usług turystycznych, decydujących o jakości życia mieszkańców i usług dla rolnictwa.
Tabela 4. Podział podmiotów gospodarki narodowej w 2007r.


w sektorze publicznym:

24

20

 • spółki handlowe

-

 • państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze

-

w sektorze prywatnym:

 • podmioty gospodarki narodowej ogółem

582

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

509

 • spółki prawa handlowego

11

 • spółki z udziałem kapitału zagranicznego

-

 • spółdzielnie

1

 • fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne

12

Źródło www.stat.gov.pl, 2007r.
Równolegle obok działalności przemysłowej funkcjonuje również działalność usługowa prowadzona przez firmy zajmujące się handlem, usługami dla ludności, doradztwem, usługami bankowymi, telekomunikacją, transportem, oświatą.

Na terenie gminy działa jedna apteka i 2 punkty apteczne, działają następujące placówki oświatowe: • Przedszkola w Bachowicach, Ryczowie i Spytkowicach,

 • 3 Zespoły Szkolno Przedszkolne w Spytkowicach, Bachowicach, Ryczowie

Zadania w zakresie ochrony zdrowia realizuje Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach (w 3 Ośrodkach Zdrowia w Bachowicach, Spytkowicach i Ryczowie). Opieka medyczna sprawowana jest w następujących poradniach: ogólna, pediatryczna, ginekologiczna, stomatologiczna. W/w poradnie udzielają skierowań do poradni specjalistycznych i badań diagnostycznych na terenie Wadowic lub Krakowa .


Tabela 5. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2002-2007.

Lp.

Rok

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ogółem

Sektor publiczny

Sektor prywatny

1.

2002

570

22

548

2.

2003

592

23

569

3.

2004

583

24

559

4.

2005

583

25

558

5.

2006

588

24

564

6.

2007

606

24

582

Źródło: www.stat.gov.pl
W sektorze publicznym w 2007 roku zarejestrowano: 24 podmioty (3,96%), natomiast w sektorze prywatnym 582 (96,04%).
Pobieranie 1.17 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna