Aktualizacja „programu ochrony środowiska dla gminy spytkowice na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013-2016”Pobieranie 1.17 Mb.
Strona6/27
Data28.04.2016
Rozmiar1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

3.8. Rolnictwo


Rolnictwo charakteryzują jednostki zróżnicowane pod względem wielkości gospodarstw, jak i kierunku i poziomu produkcji, co powoduje złożoność i zmienność sytuacji ekonomicznej w gospodarstwach rolnych. Ogółem na terenie gminy funkcjonuje 1 630 gospodarstw rolnych. Pod względem areału najwięcej gospodarstw znajduje się w grupie do 1 ha - 686, co stanowi ok. 42,1 % ogółu gospodarstw. Gospodarstw powyżej 10.0 ha działa 16, co stanowi 0,9 % ogółu gospodarstw indywidualnych. Taka struktura wskazuje na znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa w gminie wynosi 1,76 ha.

Gmina Spytkowice należy do gmin o charakterze wielofunkcyjnym, choć ciągle dla wielu jej mieszkańców głównym źródłem utrzymania jest prowadzenie indywidualnych gospodarstw rolnych.

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 5008 ha. Użytki rolne stanowią ponad 71 % terenu gminy, lasy i grunty leśne – 10%, a pozostałe grunty – 19 %. W użytkowaniu rolników indywidualnych znajduje się około 98 % użytków rolnych.

Rolnictwo na terenie gminy ze względu na wspomniane wcześniej duże rozdrobnienie nie ma wyodrębnionych kierunków specjalizacji, lecz nastawione jest w dużej mierze na samozaopatrzenie.


Zgodnie z waloryzacją gleb przeprowadzoną w oparciu o kryterium bonitacyjne, na terenie gminy dominują gleby dobre (grunty orne klasy IIIa i IIIb, użytki zielone klasy III) zajmujące 42,29 % powierzchni użytków rolnych, oraz gleby średnie (grunty orne klasy IVa, Ivb, użytki zielone klasy IV) zajmujące 45,36 % powierzchni. Pozostałe klasy gleb mają w gminie znikomy udział: gleby bardzo dobre (grunty orne klasy II i użytki zielone klasy II) zajmują 2,58 % ogólnej powierzchni użytków rolnych, gleby słabe (grunty orne klasy V i użytki zielone klasy V) zajmują 2,54 %, natomiast grunty najsłabsze (grunty orne klasy VI i użytki zielone klasy VI) – zaledwie 0,23 % ogólnej powierzchni użytków rolnych. Największy udział gleb wysokiej klasy (od II do IIIb) ma sołectwo Lipowa (72,5 %), natomiast zdecydowanie najmniejszy – Ryczów (15,4 %).

Zgodnie z klasyfikacją kompleksów rolniczej przydatności gleb, w gminie dominują: kompleks 2 pszenny dobry (prawie 30 % gruntów ornych), kompleks 8 zbożowo-pastewny mocny (prawie 21 %), oraz kompleks 11 pszenny dobry śródgórski i podgórski (32,5 %). Większość (około 65 %) gleb odznacza się prawidłowym uwilgotnieniem; pozostałe (37 % użytków zielonych i 21,5 % gruntów ornych) są okresowo podmokłe lub nadmiernie uwilgotnione. Blisko 82 % użytków rolnych odznacza się erozją słaba i umiarkowaną, 9,3 % - erozją intensywną, natomiast 2,5 % - erozją silną.

Uwarunkowania glebowe powodują, że obszar gminy jest mało podatny dla rozwoju przestrzennego związanego z zabudową. Użytki rolne (zajmujące około 72,2 % powierzchni gminy), lasy (9,9 %) oraz znaczny areał wód (w tym zwłaszcza stawy hodowlane) decydują o wybitnie rolniczej funkcji gminy z udziałem leśnego i wodnego zagospodarowania przestrzeni gminy. Ponad 90 % powierzchni gminy przypada na biotyczne elementy środowiska.
Gospodarstwa na terenie gminy to przeważnie gospodarstwa o produkcji wielokierunkowej. W strukturze zasiewów na terenie gminy przeważa uprawa zbóż, która stanowi ok. 75 % ogólnej powierzchni uprawianych gruntów ornych. Jest to głównie uprawa pszenicy oraz mieszanki zbóż z przeznaczeniem na paszę. Wysokie miejsce zajmują ziemniaki, natomiast pozostałe uprawy stanowią znikomy odsetek powierzchni zasianej.

W produkcji zwierzęcej przeważa chów kur oraz tuczników i macior na odchów małych prosiąt. Wyraźnie zaznaczył się spadek pogłowia bydła, zwłaszcza krów, w stosunku do lat poprzednich.. W ostatnich latach zauważono duży spadek pogłowia bydła w stosunku do lat poprzednich. W przyszłości rozwój rolnictwa powinien opierać się przede wszystkim na wzroście areału gospodarstw, specjalizacji produkcji, zagospodarowaniu nieużytków przez zalesianie i zadrzewianie oraz rozwijaniu nowych form gospodarowania, w tym agroturystyki połączonej z rolnictwem ekologicznym.


Pod względem bonitacyjnym w gminie dominują gleby klas III i IV, które stanowią ok. 90 % wszystkich gruntów rolnych. Najwięcej jest gruntów klasy IV, które stanowią ok. 40 % wszystkich użytków ornych. Gleby najniższych klas V i VI stanowią obszarowo ok. 7 %. Prawie nieobecne są gleby najwyższych klas.
Udział gleb poszczególnych klas przedstawia się tabela poniżej:

Tabela 6. Struktura klas bonitacji gruntów w gminie Spytkowice.

Gmina

Klasy bonitacji użytków rolnych [%]

I

II

III

IV

V

VI

Spytkowice

-

3

50

40

7

-

Źródło: Strategia Gminy Spytkowice 2007-2015
Duża część gospodarstw produkuje głównie na własny użytek, mniej na sprzedaż przy czym w większości utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.
Tabela 7. Struktura głównych zasiewów w gminie.

Lp.

Rodzaj

Powierzchnia [ha]

1.

Pszenica ozima

371,32

2.

Mieszanki zbożowe jare

339,26

3.

Ziemniaki

218,52

4.

Żyto

186,10

6.

Jęczmień jary

151,51

7.

Pszenżyto ozime

79,75

8.

Owies

74,91

9.

Pszenica jara

65,44

10.

Jęczmień ozimy

47,22

11.

Mieszanki zbożowe ozime

41,77

12.

Okopowe pastewne

29,51

13.

Pszenżyto jare

19,56

14.

Kukurydza na ziarno

19,04

15.

Warzywa gruntowe

7,63

16.

Truskawki

1,00

Źródło danych: www.stat.gov.pl 2002, Powszechny spis rolny
Produkcja zwierzęce w gminie, to głównie trzoda chlewna i kury.Pobieranie 1.17 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna