Aktualizacja „programu ochrony środowiska dla gminy spytkowice na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013-2016”


Infrastruktura techniczno - inżynieryjnaPobieranie 1.17 Mb.
Strona7/27
Data28.04.2016
Rozmiar1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

3.9. Infrastruktura techniczno - inżynieryjna

3.9.1. Zaopatrzenie gminy Spytkowice w energię cieplną.


Teren gminy Spytkowice charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło. Brak jest także lokalnych kotłowni o dużej mocy cieplnej. Dominują indywidualne systemy zasilania budynków. Większość z nich to małe kotłownie lokalne oraz ogrzewanie piecowe. Część obiektów użyteczności publicznej, usługowych i zakładów produkcyjnych posiada własne nowoczesne kotłownie olejowe bądź gazowe – przyjazne dla środowiska naturalnego.

Potrzeby grzewcze pokrywane są głównie ze źródeł lokalnych, w większości na paliwo wysokoemisyjne (węgiel, koks). Budynki użyteczności publicznej wyposażone są w lokalne kotłownie opalane gazem. Instalacje spalania paliw stanowią zatem praktycznie wyłącznie lokalne źródła grzewcze budynków wielo- i jednorodzinnych, szkół, przedszkoli itd., będące źródłem „niskiej emisji” zanieczyszczeń.

Głównym czynnikiem grzewczym jest węgiel, jego pochodne i gaz ziemny. Sporadycznie występują instalacje centralnego ogrzewania oparte na oleju opałowym, gazie propan-butan lub wykorzystujące odnawialne źródła energii w postaci kolektorów słonecznych.

Ogrzewanie elektryczne stosowane jest sporadycznie ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne.

W kotłowniach lokalnych zasadniczo spalany jest węgiel o bardzo dobrych parametrach, sortymentu orzech I lub II (wartość opałowa 30 MJ/kg, zawartość popiołu 7¸8 %, zawartość siarki 0,6-0,8 %). Większość budynków mieszkalnych, gdzie stosowane są paleniska indywidualne jest natomiast opalanych tanim węglem o złych parametrach (miał węglowy „muł” i „flot” o wartości opałowej 20¸24 MJ/kg, zawartości popiołu do 24 %, zawartości siarki 0,8-0,9 %) i proces ten nasila się w ostatnim okresie z przyczyn ekonomicznych.

3.9.2. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz ziemny


Zaopatrzenie terenu województwa małopolskiego w gaz ziemny wysokometanowy odbywa się z krajowego systemu przesyłowego gazociągami wysokiego ciśnienia. Województwo małopolskie zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy podgrupy GZ-50, poprzez system gazociągów wysokiego ciśnienia ze strony województwa śląskiego.

Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokoprężny DN 500, PN 6,3 MPa, relacji Zelczyna – Oświęcim (na terenie gminy dł. ok. 7 km), sieć gazownicza jest dobrze rozwinięta, gmina jest całkowicie zgazyfikowana (około 94,5 km sieci na terenie gminy). Istniejąca stacja redukcyjno – pomiarowa obsługuje cały obszar gminy. Sieć średnioprężna (do R40) pozwala na podłączenie wszystkich gospodarstw do odbioru gazu ziemnego. Obecnie na terenie gminy znajduje się ponad 1 850 odbiorców gazu.


Rysunek 3. Schemat zaopatrzenia gminy w gaz ziemny z sieci przesyłowych.Źródło: www.gaz-system.pl
Według źródła www.stat.gov.pl w gminie Spytkowice:

- długość czynnej sieci gazowej wynosi 6 888 m,

- długość czynnej sieci rozdzielczej wynosi 94 517 m,

- czynne połączenia do budynków 2 478 szt.,

- ilość odbiorców domowych wynosi 1 817,

- ogrzewający mieszkania 1 096,

- zużycie gazu 1 042 tys.m3/rok.

Z sieci gazowej obecnie korzysta 74,1 % mieszkańców gminy. Na niezgazyfikowanych obszarach gminy mieszkańcy gminy korzystają z gazu płynnego w butlach.


3.9.3. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w energię elektryczną


Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) obejmuje wszystkie źródła mocy i energii elektrycznej, które powiązane są ze sobą poprzez:

- elektryczną sieć przesyłową obejmującą najwyższe napięcia 750, 400 i 220 kV,

- sieć dystrybucyjną (napięcia 110, 30, 20, 15 i 6 kV),

- sieci niskiego napięcia.

Podstawowymi elementami każdej sieci są stacje i linie energetyczne. Operatorem sieci przesyłowej i jej właścicielem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA). Sieć dystrybucyjna i sieci niskiego napięcia podlegają w większości zakładom energetycznym.

Przez teren gminy przebiega jedna napowietrzna linia energetyczna najwyższych napięć: • linia 400kV Byczyna-Skawina (dł. ok. 7,5 km na terenie gminy).

Przebiegają także linie sieci dystrybucyjnych wysokich napięć 110 kV. Głównym zadaniem linii 110 kV jest „rozdział” energii elektrycznej, wprowadzonej do tej sieci przez transformacje NN/110 kV w poszczególne rejony województwa oraz jej tranzyt poza jego granice. Linie 110 kV są liniami jedno oraz dwutorowymi.

Przez gminę przebiega kilka napowietrznych linii elektroenergetycznych 110kV:


 • linia wysokiego napięcia 110 kV Spytkowice Górki – Lipowa (dł. ok. 5 km),

 • linia wysokiego napięcia 110 kV Laskowa-Borek Szlachecki (dł. ok. 6,9 km)

oraz 45,1 km linii napowietrznych 15 kV, a także linie elektroenergetyczne przesyłowe 30kV które zasilają główny punkt zasilania trakcji PKP na terenie gminy Spytkowice.

Powierzchnia terenów pod liniami wysokiego napięcia, wyłączonych z zabudowy, wynosi prawie 120 ha. Na terenie gminy znajduje się ponadto 29 stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

Odbiorcy z terenu gminy zasilani są z dwóch Głównych Punktów Zasilania GPZ 110/SN:


 • GPZ Zator,

 • GPZ Wadowice,

których podstawowym zadaniem jest zapewnienie dostaw mocy i energii elektrycznej odbiorcom komunalno-bytowym i drobnym odbiorcom przemysłowym. Funkcja ta jest realizowana poprzez zasilaną z poszczególnych GPZ-tów sieć średniego, a następnie niskiego napięcia. Uzupełnieniem sieci zasilania gminy w energię elektryczną są stacje transformatorowe. Dostarczona energia w formie SN 15kV jest przetwarzana poprzez stacje transformatorowe 15/0,4kV na niskie napięcia i w takiej formie przekazywana do odbiorców. Stacje transformatorowe i sieć pokrywają jednolicie obszar gminy. Urządzenia i sieci posiadają rezerwę możliwości dostarczania energii odbiorcom, a zaopatrzenie w energię elektryczną na tych terenach nie stanowi problemu co może mieć decydujące znaczenie dla rozwoju gminy.

W najbliższym czasie nie należy spodziewać się znaczących przyrostów zapotrzebowania na energię elektryczną.


3.9.4. Infrastruktura transportowa.


Na terenie gminy występują dwa systemy komunikacyjne: drogowy – odgrywający najistotniejszą rolę w obsłudze komunikacyjnej mieszkańców gminy oraz system kolejowy - pełniący funkcję uzupełniającą w powiązaniach komunikacyjnych gminy.

Na terenie gminy istnieje dogodna komunikacja, tak drogowa jak i kolejowa. Każde sołectwo ma połączenie autobusowe z siedzibą gminy oraz siedzibą powiatu.

Północną granicą gminy stanowi rzeka Wisła, która jest mało eksploatowana, ale ruch żeglarski jest na niej możliwy. W Spytkowicach na przysiółku Przewóz znajduje się przeprawa promowa, która łączy gminę Spytkowice z gminą Alwernia.
Transport drogowy.

Obecnie przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 44 , a sieć dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy jest dostatecznie gęsta i zapewnia możliwość dojazdu do wszystkich miejscowości oraz dobre powiązania wszystkich miejscowości gminy z siedzibą gminy.

Drogi gminne stanowią uzupełnienie podstawowego układu sieci dróg. Zapewniają przede wszystkim powiązania pomiędzy wsiami gminy i są jednocześnie trasami transportu rolnego, ułatwiającymi dojazd do pól uprawnych mieszkańców gminy.

Kluczowe połączenie zewnętrzne stanowi droga krajowa nr 44, która zapewnia połączenie Spytkowic z Wadowicami. Stan obciążenia dróg ruchem określa się jako średni.

Przez teren gminy przebiegają także cztery drogi powiatowe:


 • K1773 Spytkowice – Miejsce - Palczowice, na długości 4,20km,

 • K1774 Spytkowice – Poręba - Żegoty (przebiega w poprzek rzeki Wisły, ciągłość drogi zapewniona jest przez przeprawę promową), na długości 4,76km.

 • K1769 Spytkowice – Bachowice - Witanowice na długości 5,97km,

 • K1772 Tłuczań – Ryczów - Łączany, na długości 4,35km,

Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy Spytkowice wynosi 19,28km.

Na obszarze gminy znajduje się 66,42 km dróg gminnych, z czego 45,10 km posiada nawierzchnię ulepszoną bitumiczną, 14,10 km nawierzchnię żwirową i 7,17 km nawierzchnię gruntową. Stan techniczny dróg jest jednak niezadowalający, duża liczba dróg wymaga modernizacji, remontu i napraw.

Komunikację zbiorową drogową zapewniają również mikrobusy kilku firm. Prowadzą one kilkanaście kursów dziennie do Krakowa, Wadowic, Skawiny, Oświęcimia i Zatora. PKS Wadowice prowadzi trzy kursy w ciągu dnia ze Spytkowic do Wadowic, natomiast PKS Oświęcim dwa kursy ze Spytkowic do Oświęcimia.

Do autostrady A4 jest 25 km z miejscowości Spytkowice. Dostęp do autostrady będzie jeszcze szybszy dzięki planowanej budowie obwodnicy Skawiny. Gmina oddalona jest od lotniska w Balicach, które jest drugim po Okęciu w Warszawie portem lotniczym w Polsce, o 29 km jadąc przez Czernichów i 40 km przez Skawinę i dalej autostradą.
Rysunek 4. Mapa poglądowa rozkładu dróg na terenie gminy Spytkowice.

Z punktu widzenia oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska najistotniejsze znaczenie ma przebiegająca przez teren gminy droga krajowa nr 44. Ogólnie rzecz ujmując, od kilkunastu lat w kraju można zaobserwować stały wzrost natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich. Na podstawie porównania GPR 2000 i GPR 1995 wzrost ruchu w latach 1995÷2000 wynosi średnio w skali województwa dla dróg krajowych 24% (w skali kraju 31%), zaś dla dróg wojewódzkich 20% (w skali kraju 32%).


Transport kolejowy
Przez północną część gminy przebiegają dwie magistralne linie kolejowe: Oświęcim - Kraków Płaszów i Wadowice - Trzebinia, z wielotorową stacją rozrządową w Spytkowicach. Po liniach tych kursują zarówno pociągi towarowe, jak i osobowe. Równolegle do drogi krajowej biegnie linia kolejowa z Krakowa przez Skawinę, Brzeźnicę do Oświęcimia. Odbywa się na niej ruch zarówno towarowy, jak i pasażerski. PKP prowadzi cztery relacje w ciągu dnia ze Spytkowic do Krakowa oraz cztery relacje do Oświęcimia.
Rysunek 5. Schemat przebiegu linii kolejowych.
3.9.5. Zaopatrzenie w wodę


Do prowadzenia całokształtu gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Spytkowice jest powołany Zakład Budżetowy pod nazwą Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach. Zakład swoją działalnością obejmuje obszar gminy Spytkowice. Przedmiotem działalności zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej. Podstawowym celem zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług w zakresie:

- zaopatrzenia i sprzedaży wody,

- oczyszczania i odprowadzania ścieków,

- budowy, eksploatacji, naprawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz usuwania awarii sieci.


Gmina korzysta z własnych ujęć wody. Zaopatrzenie w wodę odbiorców realizowane jest przez wodociąg grupowy „Spytkowice – Ryczów” oraz wodociąg „Bachowice”. Wodociąg „ Spytkowice – Ryczów ” zaopatruje w wodę sołectwa: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Ryczów i Półwieś, a także na podstawie zawartej umowy z Gminą Brzeźnica dostarcza wodę do miejscowości Łączany i Chrząstowice. Wodociąg „Bachowice” zaopatruje sołectwo Bachowice, część Spytkowic i Ryczowa. W czerwcu 1998 r. wymienione wyżej sieci wodociągowe zostały ze sobą połączone i mogą obecnie współpracować ze sobą zapewniając mieszkańcom stały dostęp do wody. Wodociąg grupowy „ Spytkowice – Ryczów ” jest zasilany w wodę z ujęć wód podziemnych:

-ujęcie „Spytkowice – Kępki”, w skład którego wchodzą dwie studnie wiercone (podstawowe) Sk-3 i Sk – 4 o sumarycznej wydajności eksploatacyjnej Q = 116,6 m3/h, oraz studnia awaryjna Sk – 5 o wydajności Q = 46,5 m3/h,

-ujęcie „Spytkowice – Dolne” (awaryjne), w skład którego wchodzi studnia podstawowa S– 2a o wydajności eksploatacyjnej Q = 48 m3/h.
Wodociąg „Bachowice” jest zasilany z ujęcia ze źródeł w Bachowicach, w skład którego wchodzą trzy źródła („Ujście”, „Olsza ” i „Czarcza”) o sumarycznej wydajności eksploatacyjnej Q=15,3 m3/ h.

Jakość wody z eksploatowanych i awaryjnych ujęć odpowiada warunkom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Woda nie wymaga uzdatniania, jest tylko profilaktycznie chlorowana roztworem podchlorynu sodu w dawkach obowiązujących w normie .


Sieć wodociągowa działa na zasadzie współpracy ze zbiornikami wyrównawczymi. Na ujęciu „Spytkowice – Kępki” ze studni Sk – 3 woda jest tłoczona do zbiornika wyrównawczego V=400 m3 w Spytkowicach Górnych, a ze studni Sk- 4 do zbiornika V=200 m3 w Półwsi oraz poprzez przepompownię Ryczów do zbiornika V=100 m3 w Ryczowie Górnym. Z ujęcia ze źródeł w Bachowicach poprzez pompownię woda jest tłoczona bezpośrednio do sieci wodociągowej w Bachowicach, a nadwyżki wody gromadzone są w wybudowanym w Bachowicach – Kaniowie zbiorniku wyrównawczym V=300 m3. Ujęcia dla wodociągów grupowych mają strefy ochrony bezpośredniej oznakowane w terenie. Ujęcie w Spytkowicach-Kępkach ma ponadto wyznaczoną strefę pośrednią zewnętrzną, natomiast ujęcie w Bachowicach – strefę ochrony pośredniej wewnętrznej i strefę ochrony pośredniej zewnętrznej.

Ww wodociągi zaopatrują w wodę 2595 odbiorców gminy Spytkowice. Ogółem na terenie całej gminy znajduje się 83,9 km sieci wodociągowej oraz 63,1 km przyłączy wody. Sieć wodociągowa pozwala na zaopatrzenie w wodę skupisk zabudowy zagrodowej oraz obiektów użyteczności publicznej i posiada wystarczającą przepustowość i wydajność. Potrzeby ludności w tym zakresie są całkowicie zaspokojone. W zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną przewiduje się modernizację istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy starego typu na nowe oraz wykonanie stosownych odwiertów celem lokalizacji nowych punktów ujęć wody podziemnej.


Tabela 8. Sieć wodociągowa w gminie Spytkowice.

Lp

Wodociągi

jm.

Gmina

2005

2008

1.

Woda pobrana z ujęć

dam3

481

496

2.

Woda pobrana na cele technologiczne

dam3

58,0

89

3.

Straty wody

dam3

80,9

65,6

4.

Zakup hurtowy wody

dam3

-

2,1

5.

Sprzedaż hurtowa wody

dam3

50,1

20,9

6.

Woda dostarczona, w tym:

dam3

292,0

322,6
gospodarstwom domowym

dam3

257,8

270,2
na cele produkcyjne

dam3

29,2

44,1
na pozostałe cele

dam3

5,0

8,3

7.

Dobowa zdolność produkcyjna razem:

ujęć wody:

m3/d

2 800

2 800
uzdatniania:

m3/d

2 800

2 800
całego wodociągu:

m3/d

2 800

2 800

8.

Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy)

km

77,3

83,9

9.

Długość połączeń wodociągowych prowadzących do budynków

km

56,7

63,1

10.

Połączenia do budynków

szt

2 060

2 285

11.

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osoba

9 290

9 962

Źródło: dane pozyskane z GZUW w Spytkowicach3.9.6. Odprowadzenie ścieków


Stan istniejący

Gmina nie posiada w pełni zorganizowanego systemu odprowadzania i utylizacji ścieków komunalnych. Część ścieków nie objęta systemem kanalizacyjnym jest gromadzona w zbiornikach przydomowych tzw. szambach i wywożona taborem asenizacyjnym.


Na terenie gminy Spytkowice funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków:

1. Oczyszczalnia Ścieków Bachowice: oczyszczalnia ścieków gospodarczo – bytowych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Domu Strażaka i budynków mieszkalnych w Bachowicach jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną o przepustowości 34,0 m3/dobę . Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Spytkowicki, prawobrzeżny dopływ Wisły. Przyjęta technologia oczyszczania ścieków pozwala na pełne mechaniczno – biologiczne oczyszczanie ścieków z redukcją związków biogennych. Ścieki surowe z terenu części zabudowy Bachowic (40 gospodarstw), w tym Zespołu Szkół i Domu Strażaka doprowadzane są grawitacyjnie na teren oczyszczalni za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej o długości 3,4 km. Z pozostałych gospodarstw sołectwa Bachowice ścieki odprowadzane są najczęściej do bezodpływowych zbiorników. Aby całkowicie wykorzystać docelową przepustowość oczyszczalni w 2009 roku wybudowano nowy odcinek sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 0,2 km wraz z przyłączem do nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Bachowicach. Nowy odcinek sieci umożliwi przyłączenie kolejnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

2. Oczyszczalnia Ścieków Spytkowice – Przewóz: Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Spytkowice jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną typu „ECOLO – CHIEF” o maks. przepustowości 300 m3/dobę. Ścieki surowe doprowadzane są do oczyszczalni grawitacyjnie za pomocą kolektora o łącznej długości 12,4 km a po oczyszczeniu odprowadzane są do rzeki Wisły poprzez układ istniejących rowów melioracyjnych.
W 2007r. na terenie gminy znajdowało się 15,4 km zbiorczej sieci kanalizacyjnej, która obsługiwała 1 063 osoby z rzeczywistych 9 997 mieszkańców gminy, co stanowi 10,6 % mieszkańców gminy. Stosunek sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi: 11,8%. Niski wskaźnik wskazuje na duże zagrożenie dla czystości wód i gleb. W województwie małopolskim wskaźnik ten wynosi 48,8%, a w powiecie wadowickim 36,9 %. Widać ogromną dysproporcję pomiędzy gminą Spytkowice, a powiatem i województwem w zakresie ilości osób korzystających z sieci kanalizacyjnej. Wynika to także z faktu, że dane uwzględniają miasta, gdzie infrastruktura kanalizacyjna w Polsce jest znacznie lepiej rozwinięta niż na obszarach wiejskich.

Gmina posiada zatwierdzony przez Radę Gminy program docelowy w zakresie kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Spytkowice. Przewiduje on wykonanie 64km zbiorczej sieci kanalizacyjnej i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Spytkowicach –Przewozie do przepustowości około 800 m3/dobę co umożliwi przyłączenie całej wsi Spytkowice wraz z miejscowościami Ryczów, Miejsce, Lipowa i części wsi Bachowice oraz budowę nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości około 150 m3/d w Bachowicach dla pozostałej części wsi Bachowice.


W związku ze zmianą granic administracyjnych gminy poprzez przyłączenie sołectwa Półwieś gmina dokona aktualizacji koncepcji, w której zostanie ujęte to sołectwo. Realizacja takiego programu całkowicie rozwiązałaby problemy gospodarki ściekowej w Gminie Spytkowice.

Gmina Spytkowice czyni również starania w sprawie wprowadzenia zmian do planu Aglomeracji Spytkowice i objęcie jej zasięgiem miejscowości Półwieś. Obecnie Aglomeracja Spytkowice swym zasięgiem obejmuje pięć tzw. „starych sołectw”. Została ona uwzględniona w Krajowym Programie Ścieków Komunalnych w załączniku 2-2-159 przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 7 czerwca 2005r. i wyznaczona Rozporządzeniem Nr 19/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 maja 2006r.

Na terenie gminy Spytkowice wyodrębniona jest również zabudowa nie objęta kanalizacją grupową. Rezygnacja z budowy kanalizacji grupowych w niektórych miejscach podyktowana jest rozproszonym charakterem zabudowy, a co za tym się wiąże znacznymi kosztami jednostkowymi w przeliczeniu na poszczególne gospodarstwa domowe. Na terenach tych gospodarka ściekowa opiera się na powszechnym – przejściowym gromadzeniu ścieków w zbiornikach wybieralnych i wywożeniu ich do oczyszczalni ścieków, a także na pola uprawne lub nielegalne wylewiska oraz na bezpośrednim odprowadzaniu ścieków do odbiornika.

Trudna do oszacowania jest ilość ścieków wywożona do punktów zlewnych lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Prawdopodobnie część tych ścieków trafia bezpośrednio do gruntu i wód, w związku z tym istnieje zagrożenie dla stanu wód podziemnych.Tabela 9. Sieć kanalizacyjna w gminie Spytkowice.

Lp

Kanalizacja

Jednostka

Gmina

2005

2008

1.

Ścieki odprowadzone komunalne razem, w tym:

dam3

31,0

48,0
od gospodarstw domowych

dam3

18,5

27,8
od jednostek działalności produkcyjnej

dam3

0,0

8,2

2.

Długość czynnej sieci sanitarnej (bez przykanalików) na ścieki bytowo - gospodarcze

km

15,4

15,8

3.

Długość połączeń kanalizacyjnych prowadzących do budynków i innych obiektów

km

6,4

8,0

4.

Połączenia do budynków

szt.

274

296

5.

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej.

osoba

1 013

1 080

Źródło: dane pozyskane z GZUW w Spytkowicach

Realizacja kolejnych zamierzeń inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej przyczyni się do znacznej likwidacji takich negatywnych zjawisk jak: odprowadzanie ścieków do rowów czy bezpośrednio do gruntu.


Tabela 10. Dane odnośnie gospodarki wodno-ściekowej w gminie za rok 2005 i 2007
Jednostka

2005

2007

Komunalne oczyszczalnie ścieków

Ścieki oczyszczane odprowadzane ogółem

dam3/rok

31,0

49,0

Ścieki oczyszczane razem

dam3/rok

31,0

49,0

Ścieki oczyszczane biologicznie

dam3/rok

31,0

49,0

Ładunki zanieczyszczeń:


BZT5

kg/rok

328

194

ChZT

kg/rok

1335

1740

Zawiesina

kg/rok

538

172

Azot ogólny

kg/rok

689

607

Fosfor ogólny

kg/rok

152

88

Osady wytworzone w ciągu roku

Mg

51,0

55,0

Źródło: dane pozyskane z GZUW w Spytkowicach
Oprócz ścieków wytwarzanych przez bytowanie ludzi na terenie miejscowości powstają ścieki opadowe. Ten rodzaj ścieków związany jest z występowa­niem zwartej zabudowy z małą ilością odsłoniętej gleby. Konieczne jest zatem zbieranie tych wód i od­prowadzanie poza obręb miejscowości. Zanieczyszczenia wód ujmowanych do kanalizacji opa­dowej może mieć różne przyczyny:

 • zanieczyszczenie obejść wiejskich odchodami zwierzęcymi, resztkami pasz itp.

 • zanieczyszczenie ulic substancjami ropopochodnymi,

 • śmieci wyrzucone poza kubły, sterty śmieci usytuowanych na terenach do tego nie przygotowanych,

 • zanieczyszczenie dróg i ulic wynikające z ruchu samochodów i pieszych.

Podstawowe zanieczyszczenia ścieków opadowych to przede wszystkim za­wiesiny nieorganiczne i substancje ropopochodne.
Pobieranie 1.17 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna