Aktualizacja „programu ochrony środowiska dla gminy spytkowice na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013-2016”Pobieranie 1.17 Mb.
Strona8/27
Data28.04.2016
Rozmiar1.17 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU


Jako założenia wyjściowe do Programu ochrony środowiska Gminy Spytkowice przyjęto uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę ochrony środowiska. Niezbędne było również uwzględnienie zamierzeń rozwojowych gminy zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym.

Uwarunkowania te, w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w gminie były podstawą do zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.


4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy Spytkowice.


Zasady ochrony środowiska wymuszają zachowanie kompleksowego, a zarazem sektorowego podejścia. Gmina nie jest układem zamkniętym, a poszczególne elementy środowiska zachowują ciągłość bez względu na granice terytorialne. Z tego względu, konieczne jest przyjęcie uwarunkowań wynikających z programów, planów i strategii zewnętrznych wyższego rzędu, umożliwiających szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony środowiska.

Główne uwarunkowania zewnętrzne dla Gminy Spytkowice w zakresie ochrony środowiska wynikają z następujących dokumentów: • strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, województwa małopolskiego, Powiatu Wadowickiego oraz Gminy Spytkowice,

 • strategii rozwoju regionalnego kraju,

 • koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa małopolskiego,

 • polityki ekologicznej państwa wraz z programem wykonawczym,

 • systemu prawa ochrony środowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych,

 • międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska,

 • zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do Unii Europejskiej,

 • programu ochrony środowiska dla województwa małopolskiego,

 • strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, rolnic­twa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, leśnictwa).

4.1.1. Zasady realizacji programu


Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania ujęte w "Polityce Ekologicznej Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016", „Programie Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014” oraz w dostosowanej do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska, zostały przyjęte jako podstawa niniejszego programu.

W świetle priorytetów aktualnej polityki ekologicznej Państwa, planowane działania w obszarze ochrony środowiska w Polsce wpisują się w priorytety w skali Unii Europejskiej i cele 6 Wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego. Zgodnie z ostatnim przeglądem wspólnotowej polityki ochrony środowiska do najważniejszych wyzwań należy zaliczyć: • działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju,

 • przystosowanie do zmian klimatu,

 • ochrona różnorodności biologicznej.

4.1.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa


Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa

ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego.

Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne (w tym wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych obszarach ochrony środowiska.

W ten sposób realizacja krajowej polityki ekologicznej wpisywać się będzie w osiąganie celów tej polityki na poziomie całej Wspólnoty.


Osiąganiu powyższych celów służyć będzie realizacja następujących priorytetów i zadań:
1. Kierunki działań systemowych polegające na:

 • uwzględnianiu zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,

 • aktywizacji rynku na rzecz ochrony środowiska,

 • zarządzaniu środowiskowym,

 • udziale społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,

 • rozwoju badań i postępie technicznym,

 • odpowiedzialności za szkody w środowisku,

 • uwzględnianiu aspektu ekologicznego w planowaniu przestrzennym.


2. Ochrona zasobów naturalnych polegająca na:

 • ochronie przyrody,

 • ochronie i zrównoważonym rozwoju lasów,

 • racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi,

 • ochronie powierzchni ziemi,

 • gospodarowaniu zasobami geologicznymi.


3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego polegające na:

 • środowisko a zdrowie,

 • jakość powietrza,

 • ochrona wód,

 • gospodarka odpadami,

 • oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych,

 • substancje chemiczne w środowisku.4.1.1.2. Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014.


Program nie formułuje celu generalnego i podkreśla pierwszorzędną potrzebę zachowania dobrego stanu środowiska, jako podstawowego warunku zrównoważonego i harmonijnego rozwoju.

Cele perspektywiczne, nawiązują do Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz do Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014. Z uwagi na niewielki wpływ skali regionalnej na zmiany klimatu, nie formułuje się w tym zakresie celu perspektywicznego. Zagadnienia związane z przeciwdziałaniem i ograniczaniem negatywnych skutków wpływających na środowisko, zostały omówione w poniższych celach wraz z kierunkami działań.

Sformułowano 4 cele perspektywiczne, o charakterze stałych dążeń, które spełniają rolę osi priorytetowych – wyznaczają jednocześnie grupy celów realizacyjnych.
Cele:1


  1. Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych

  2. Planowanie przestrzenne zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju

  3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa i dostęp do informacji

  4. Innowacyjność prośrodowiskowa.


5. REALIZACJA POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY SPYTKOWICE.Pobieranie 1.17 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna