Aktualizacja „programu ochrony środowiska dla gminy spytkowice na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013-2016”Pobieranie 1.17 Mb.
Strona9/27
Data28.04.2016
Rozmiar1.17 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

„Program ochrony środowiska dla gminy Spytkowice na lata 2004-2007” został sporządzony w 2004 roku i obejmował cele z „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”. Przedstawione w programie działania zostały skierowane na realizacje polityki ekologicznej w takich obszarach jak:


Ochrona jakości wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz ich wykorzystanie:

Na terenie gminy Spytkowice w zakresie zaopatrzenia w wodę w latach 2005-2008 zrealizowano następujące zadania: • wymieniono odcinek sieci wodociągowej w Miejscu przy ul. Floriana,

 • wybudowano sieć wodociągową PCV $ 90 o dł. 330 mb w Ryczowie ul. Krakowska,

 • wykonano nowy odwiert w miejscowości Spytkowice,

 • zakupiono pompy G.C.5.05.2.1 2 z silnikiem SM8/18,5 kW - 380/V.

W analizowanym okresie wykonano szereg zadań związanych z budową sieci kanalizacji burzowej oraz sanitarnej. Wykonano: • chodnik i kanalizację burzową przy ul. ks. Gołby w Bachowicach,

 • kanalizację burzową przy ul. Floriana w Miejscu,

 • kanalizację burzową i chodnik ul. Kasztelańska w Spytkowicach,

 • kanalizację burzową i chodnik ul. Jana III Sobieskiego w Ryczowie,

 • kanalizację burzową (odwodnienie) ul. Myto w Spytkowicach,

 • kanalizację burzową we wsi Ryczów przy ul. Tęczowej,

 • kanalizację sanitarną w Bachowicach – etap II,

 • kanalizację we wsi Spytkowice (przyłącza, oraz inwentaryzacja powykonawcza przyłączy kanalizacyjnych,

 • odcinek sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączeniem budynku OSP w Bachowicach,

 • 100 m chodnika ul. Zamkowa w Spytkowicach.

Opracowano projekty kanalizacji burzowej i chodnika we wsi Spytkowice ul. Wadowicka cd. do granicy z Bachowicami, Bachowice ul. Stefczyka cd. do granicy Spytkowic, Bachowice ul Ks. Gołby cd od ul. Kaniów do Boru oraz we wsi Miejsce ul. Floriana w kierunku szkoły.

Wykonanie projektu budowy chodnika ul. Zamkowa w Spytkowicach (od remizy do mostku w stronę Kępek).
Udzielono pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu w Wadowicach w zakresie: budowy kanalizacji burzowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1769 K (04 – 203) Spytkowice – Bachowice – Witanowice, ul. Ks. Gołby w Bachowicach w km 4 + 450 ÷ 5 + 471 (strona lewa) oraz poszerzenie jezdni po stronie projektowanego chodnika
Gospodarka odpadami

Szczegółowy zakres zrealizowanych zadań związanych z gospodarką odpadami przedstawiono w oddzielnym opracowaniu „Aktualizacja planu gospodarki odpadami na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”


Ochrona powietrza atmosferycznego

Rozpoczęto opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego „przebudowy, nadbudowy wraz ze zmianą konstrukcji dachowej w budynkach ZS-P i SP nr 2 w Spytkowicach”.

Przyznano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny w Spytkowicach, na remont dachu i wymianę pokrycia dachowego budynku wczesnobarokowego Kościoła Parafialnego p.w. św. Katarzyny w Spytkowicach.
Ochrona przed hałasem

W latach 2005-2008 przeprowadzono szereg modernizacji i remontów ulic na terenie gminy: • ul. Myto w Spytkowicach,

 • ul. Konwaliowej do połączenia z ul. Św. Jana w Spytkowicach,

 • placu targowego i ul. Starowiejskiej w Spytkowicach,

 • ul. Nowej w Spytkowicach (Osiedle-Przewóz) – wykonanie podkładu żwir. na dł. 100 mb,

 • ul. Św. Jana w Spytkowicach (nowe osiedle),

 • ul. Nadwiślańska w Lipowej II etap,

 • ul. Szkolna w Spytkowicach,

 • ul. Szkolna w Ryczowie,

 • ul. Leszczynowa I etap.

Gmina podpisała z województwem Małopolskim umowę o dofinansowanie projektu „Remont dróg gminnych w miejscowościach Spytkowice i Ryczów w Gminie Spytkowice”.
Ochrona przyrody i krajobrazu:
Przyjęto i opracowano Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Spytkowice na lata 2007-2010
Wspierano zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju:

 1. Zakup karmy celem dokarmiania zwierzyny i ptactwa w okresie zimowym.

 2. Zakup sadzonek drzew miododajnych oraz drzew na obsadzanie nieużytków.

 3. Zakup narybku w celu zarybienia akwenów wodnych położonych na terenie Gminy Spytkowice

 4. Zakupu lekarstw do zwalczania chorób u pszczół dla hodowców pszczół celem ochrony rodzin pszczelich.

 5. Zakup młodych kuropatw dla Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Spytkowice celem zasilania łowisk.


6. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY SPYTKOWICE NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016


Naczelną zasadą przyjętą w przedmiotowym programie jest zasada zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału gminy (zasobów środowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprzętu, jak i ludzi oraz wiedzy).

Na podstawie kompleksowego raportu o stanie środowiska i źródłach jego przekształcenia


i zagrożenia przedstawiono poniżej propozycję działań programowych umożliwiających spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez koordynację działań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Daje to możliwość planowania przyszłości gminy w perspektywie kilkunastu lat i umożliwia aktywizację społeczeństwa gminy, zwiększenie inicjatywy i wpływu społeczności na realizację działań rozwojowych.

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska powinny posłużyć do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów w programie powinna spowodować zrównoważony rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie gminy.
Pobieranie 1.17 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna