Aktualizacja „programu ochrony środowiska dla gminy spytkowice na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013-2016”Pobieranie 1.17 Mb.
Strona1/27
Data28.04.2016
Rozmiar1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
AKTUALIZACJA

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKADLA GMINY SPYTKOWICE

NA LATA 2009 – 2012 Z PERSPEKTYWĄ 2013-2016”

Spytkowice, czerwiec 2009 r.ul. Obrońców Stalingradu 66 pok. 208, 218

45-512 Opoletel./fax. 077/454-07-10, 077/543-09-35

kom. 605-26-24-27, 783-995-101

mail: albeko@poczta.fm, beatapodgorska@poczta.fm

Wykonawcą

Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska

dla Gminy Spytkowice

na lata 2009 – 2013 z perspektywą na lata 2013-2016”

był zespół firmy ALBEKO z siedzibą w Opolu

w składzie:

Beata Podgórska

Marta Janowska

Paweł Synowiec

Jarosław Górniak

SPIS TREŚCI


1. WPROWADZENIE 7

2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU I GŁÓWNE UWARUNKOWANIA PROGRAMU 8

3. CHARAKTERYSTYKA GMINY SPYTKOWICE 10

3.1. Informacje ogólne 10

3.2. Położenie geograficzne i administracyjne 11

3.3. Warunki klimatyczne 14

3.4. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia 14

3.5. Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice. 153.5.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego 15

3.5.2. Zabytki 16

3.6. Sytuacja demograficzna 18

3.7. Sytuacja gospodarcza 18

3.8. Rolnictwo 19

3.9. Infrastruktura techniczno - inżynieryjna 213.9.1. Zaopatrzenie gminy Spytkowice w energię cieplną. 21

3.9.2. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz ziemny 22

3.9.3. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w energię elektryczną 22

linia 400kV Byczyna-Skawina (dł. ok. 7,5 km na terenie gminy). 23

Przez gminę przebiega kilka napowietrznych linii elektroenergetycznych 110kV: 23

linia wysokiego napięcia 110 kV Spytkowice Górki – Lipowa (dł. ok. 5 km), 23

linia wysokiego napięcia 110 kV Laskowa-Borek Szlachecki (dł. ok. 6,9 km) 23

3.9.4. Infrastruktura transportowa. 23

3.9.5. Zaopatrzenie w wodę 25

3.9.6. Odprowadzenie ścieków 26

4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU 29

4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy Spytkowice. 29

4.1.1. Zasady realizacji programu 29

4.1.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa 29

4.1.1.2. Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014. 30

„Program ochrony środowiska dla gminy Spytkowice na lata 2004-2007” został sporządzony w 2004 roku i obejmował cele z „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”. Przedstawione w programie działania zostały skierowane na realizacje polityki ekologicznej w takich obszarach jak: 32

6. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY SPYTKOWICE NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 34

6.1. Cele ekologiczne 346.1.1. Kryteria o charakterze organizacyjnym 34

6.1.2. Kryteria o charakterze środowiskowym 34

6.1.3. Cele ekologiczne dla Gminy Spytkowice. 35

7. KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH 36

7.1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 36

7.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 36

Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych były zgodne z obowiązującym prawem 36

7.2. Zarządzanie środowiskowe 367.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 37

7.3. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska 377.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 38

7.4. Odpowiedzialność za szkody w środowisku 397.4.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 39

7.5. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 407.5.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 40

8. OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH 41

8.1. Ochrona przyrody 41

8.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 46

8.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 488.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 48

8.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 498.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 49

8.4. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią 508.4.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 50

8.5. Ochrona powierzchni ziemi 518.5.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 53

8.6. Gospodarowanie zasobami geologicznymi 53Przekształcenia powierzchni ziemi 54

8.6.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 56

9. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO. 57

9.1. Środowisko a zdrowie 57

9.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 57

9.2. Jakość powietrza 579.2.1. Cel średniookresowy do 2016 61

9.3. Ochrona wód 639.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 73

9.3.2 Cel priorytetowy (2009-2012) 74

9.4. Gospodarka odpadami 74

9.5. Oddziaływanie hałasu 74

9.5.1. Cel średniookresowy do 2016 78

9.6. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 799.6.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 81

9.7. Poważne awarie 819.7.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 83

9.8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 83

Mapa przedstawia mezoskalową rejonizację Polski pod względem zasobów energii wiatru w kWh z 1m2 skrzydeł w ciągu roku. Wydzielono pięć rejonów o różnych zasobach energii dla wysokości 30 m. n.p.gr. Z mapy tej wynika, że około 60 % kraju posiada dobre warunki do wykorzystania wiatru jako czystego źródła energii. Warunki lokalne terenu mogą sytuację tą dodatkowo polepszyć. 85

W celu sprawdzenia opłacalności zakładania farm wiatrowych potrzebne są szczegółowe badania warunków wiatrowych, ewentualnie można zastosować dane z najbliższej stacji meteorologicznej, lotniska lub innego źródła, jeżeli są to pomiary wiarygodne. 859.8.1. Cel średniookresowy do 2016 r. 87

10. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2009 – 2012. 88

11. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU. 91

12. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA 93

13. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU 95

Własne środki samorządu terytorialnego 95

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 96

EkoFundusz 96

Programy operacyjne na lata 2007-2013 97

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 99

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 99

Fundusz Spójności 100

Program Life+ 100

Norweski mechanizm finansowy i mechanizm finansowy europejskiego obszaru gospodarczego 100

Kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach 101

Komercyjne kredyty bankowe 101

Własne środki inwestorów 101


Spis rysunków:

Rysunek 1. Położenie Gminy Spytkowice. 10

Rysunek 2. Gmina Spytkowice. 11

Rysunek 3. Schemat zaopatrzenia gminy w gaz ziemny z sieci przesyłowych. 22

Rysunek 4. Mapa poglądowa rozkładu dróg na terenie gminy Spytkowice. 24

Rysunek 5. Schemat przebiegu linii kolejowych. 25

Rysunek 6. Mapa usytuowania planowanego obszaru Natura 2000 PLB120005. 44

Rysunek 7. Mapa usytuowania planowanego obszaru Natura 2000 PLH12_50. 45

Rysunek 8. Mapa “Doliny Karpia” 46

Rysunek 9. Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2007r. 66

Rysunek 10. Ocena wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2007r pod kątem eutrofizacji. 67

Rysunek 11. Główne zbiorniki wód podziemnych w województwie małopolskim. 69

Rysunek 12. Ocena jakości wód podziemnych w punktach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego w 2007r. 71

Rysunek 13. Potencjalne zasoby energii wiatru w Polsce. 85

Rysunek 14. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska. 94
Spis tabel:

Tabela 1. Sołectwa w gminie Spytkowice. 12

Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów w gminie Spytkowice 16

Tabela 3 Liczba ludności w Gminie Spytkowice. 18

Tabela 4. Podział podmiotów gospodarki narodowej w 2007r. 19

Tabela 5. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2002-2007. 19

Tabela 6. Struktura klas bonitacji gruntów w gminie Spytkowice. 21

Tabela 7. Struktura głównych zasiewów w gminie. 21

Tabela 8. Sieć wodociągowa w gminie Spytkowice. 26

Tabela 9. Sieć kanalizacyjna w gminie Spytkowice. 28

Tabela 10. Dane odnośnie gospodarki wodno-ściekowej w gminie za rok 2005 i 2007 28

Tabela 11. Zasoby geologiczne złóż na terenie gminy Spytkowice. 54

Tabela 12. Lokalizacja i parametry stacji pomiarowych na terenie powiatu wadowickiego. 60

Tabela 13. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2008. 60

Tabela 14. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2007. 60

Tabela 15. Zakres badań jakości wód powierzchniowych. 64

Tabela 16. Przekroje pomiarowo–kontrolne wód powierzchniowych w 2007 r. na terenach sąsiadujących z gminą Spytkowice. 65

Tabela 17. Ocena ogólna wód powierzchniowych kontrolowanych w 2007 roku. 66

Tabela 18. Przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych. 68

Tabela 19. Charakterystyka GZWP. 70

Tabela 20. Ocena jakości wód podziemnych w 2007r w ppk w okolicach gminy Spytkowice. 71

Tabela 21. Urządzenia nadawczo – odbiorcze telefonii komórkowej na terenie gminy Spytkowice. 80

Tabela 22. Priorytetowe cele krótkookresowe na terenie Gminy Spytkowice w latach 2009-2012. 88

Tabela 23. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu ochrony środowiska Gminy Spytkowice. 91

Tabela 24. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem. 94

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna