Aktualizacja zleceniodawcaPobieranie 1.56 Mb.
Strona1/23
Data07.05.2016
Rozmiar1.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


PROGRAM
OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY LIPOWA
NA LATA 2011-2018


AKTUALIZACJA

ZLECENIODAWCA:Urząd Gminy w Lipowej


Lipowa 708, 34-324 Lipowa
tel. 33 867 06 22, 867 18 49; fax.: 33 867 18 49
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl, www.ug-lipowa.com

ZLECENIOBIORCA:EKO – TEAM KONSULTING,


ul. Goleszowska 16/125, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 486 53 53, fax.: 33 486 54 54, kom. 513 100 869
mail: biuro@eko-team.com.pl; www.eko-team.com.pl

LIPOWA, MARZEC 2011

AUTORZY OPRACOWANIA:

Agnieszka Chylak

Sebastian Kulikowski

Tomasz Giza

Osoby i instytucje współpracujące przy opracowaniu niniejszego dokumentu:


 1. Maria Szustakowska – Urząd Gminy Lipowa,

 2. Maria Jasek – Urząd Gminy Lipowa,

 3. Spółka Beskid SA,

 4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żywcu,

 5. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach,

 6. Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny,

 7. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich,

 8. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,

 9. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Żywcu,

 10. Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu,

 11. Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu,

 12. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Zarząd Zlewni Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu,

 13. Grupa Tauron, Rejon Dystrybucji Żywiec,

Zdjęcia na okładce: Agnieszka Chylak

1 Wstęp 7

1.1 Podstawa opracowania 7

1.2 Metodologia opracowania, zawartość dokumentu i jego podstawy prawne 7

2 Uwarunkowanie zewnętrzne 8

2.1 Polityka ekologiczna państwa 8

2.2 Projekt Programu Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2013 wraz z perspektywą do roku 2018 8

2.3 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Żywieckiego na lata 2010-2017- aktualizacja 10

2.4 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipowa na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem lat 2007-2008 11

3 Ogólna charakterystyka gminy Lipowa 12

2.5 Położenie 12

2.6 Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna 13

2.7 Klimat 13

2.8 Otoczenie społeczno gospodarcze 14

2.9 Turystyka i rekreacja 173 Ocena realizacji dotychczasowego Programu Ochrony Środowiska 18

3.1 Ochrona powietrza atmosferycznego 18

3.2 Gospodarka wodno – ściekowa w tym ochrona przeciw powodziowa 19

3.3 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego w tym ochrona lasów 20

3.4 Ochrona powierzchni ziemi i gleb 20

3.5 Ochrona zasobów geologicznych 21

3.6 Ochrona przed hałasem 21

3.7 Ochrona przed polami elektromagnetycznymi wraz ich monitoringiem 21

3.8 Podsumowanie 21

4 Ocena aktualnego stanu środowiska 23

4.1 Ochrona powietrza atmosferycznego 231.1.1System gazowniczy 25

5.1.2 System elektroenergetyczny 25

5.1.3 System ciepłowniczy 25

5.1.4 Bilans zapotrzebowania na energię w sektorze mieszkalnictwa 26

5.1.5 Bilans emisji pyłowej i gazowej w gminie Lipowa 28

4.2 Gospodarka wodno – ściekowa w tym ochrona przeciw powodziowa 315.2.1 Hydrografia 31

5.2.2 Główne źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych 33

5.2.3 Zaopatrzenie w wodę 33

5.2.4 Odprowadzanie ścieków 34

5.2.5 Odprowadzanie wód opadowych 35

5.2.6 Ochrona przeciwpowodziowa 36

4.3 Gospodarka odpadami 42

4.4 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego wraz z ochroną lasów 42

5.4.1 Charakterystyczne elementy przyrody ożywionej w strukturze przestrzennej zagospodarowania terenu gminy Lipowa 42

5.4.2 Siedliska przyrodnicze 43

5.4.3 Chronione i ginące elementy flory i fauny 45

5.4.4 Formy ochrony przyrody na terenie gminy 47

5.4.5 Zieleń urządzona 54

5.4.6 Gospodarka łowiecka, rybactwo, wędkarstwo 55

5.4.7 Ochrona lasów 58

4.5 Ochrona zasobów geologicznych 621.1.2Osuwiska 62

4.6 Ochrona powierzchni ziemi i gleb 625.6.1 Użytkowanie terenu gminy Lipowa 62

5.6.2 Działania doradcze dla rolników 63

5.6.3 Owca Plus 64

5.6.4 Plany i zamierzenia 64

4.7 Ochrona przed hałasem 655.7.1 Hałas przemysłowy 65

5.7.2 Hałas drogowy 65

5.7.3 Hałas niezorganizowany 66

4.8 Ochrona przed polami elektromagnetycznymi wraz ich monitoringiem 66

4.9 Edukacja ekologiczna 67

5 Priorytety ekologiczne, cele i kierunki ochrony środowiska 68

6 Plan operacyjny 73

7 Zagadnienia systemowe 81

7.1 Mechanizmy prawne 81

7.2 Dostęp do informacji, udział społeczeństwa 81

7.3 System Zarządzania Środowiskowego na obszarze gminy Lipowa 82

7.4 Monitoring środowiska 84

8 Aspekty finansowe realizacji programu 85

8.1 Analiza źródeł preferencyjnego wsparcia finansowego przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska 851.1.3Krajowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 85

1.1.4Ogólnopolskie Programy Operacyjne – dysponujące środkami UE w okresie programowania 2007-2013 87

1.1.5Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 88

1.1.6Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 89

1.1.7Program LIFE+ 89

8.2 Nakłady na realizację zadań Programu i proponowane źródła ich finansowania 90

8.3 Możliwy rozkład źródeł zewnętrznego wsparcia finansowego dla kluczowych zadań własnych Gminy Lipowa 93

1.1.8Model współfinansowania zadań własnych „kluczowych” 93

1.1.9Kierunki działań w zakresie współfinansowania zadań „pozostałych” 97

8.4 Ocena możliwości budżetowych wdrożenia zadań własnych 979 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 102

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1 Lokalizacja gminy Lipowa na tle powiatu żywieckiego i województwa śląskiego 12

Rysunek 2 Liczba mieszkańców gminy Lipowa 15

Rysunek 3 Ilość urodzeń, zgonów i przyrost naturalny na terenie gminy Lipowa w latach 2005-2009 15

Rysunek 4 Saldo migracji na obszarze gminy Lipowa na przestrzeni lat 2005 - 2009 16

Rysunek 5 Zmiany w ilości podmiotów w systemie REGON na terenie gminy Lipowa 16

Rysunek 6 Lokalizacja strefy bielsko – żywieckiej 23

Rysunek 7 Struktura wiekowa obiektów indywidualnych 27

Rysunek 8 Struktura stosowanego paliwa przed planowaną modernizacją 28

Rysunek 9 Emisja zanieczyszczeń dla obiektu standardowego w kg/rok 29

Rysunek 10 Rozkład wskaźnika zagrożenia niżówką w styczniu 2010. na obszarze RZGW Kraków 39

Rysunek 11 Podział geobotaniczny obszaru gminy Lipowa 42

Rysunek 12 Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego 50

Rysunek 13 Lokalizacja Obszaru NATURA 2000 „Beskid Śląski” 51

Rysunek 14 Zasięg Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Bielsko – Biała 56

Rysunek 15 Powierzchnia poszczególnych typów siedliskowych lasu na terenie gminy Lipowa 60

Rysunek 16 Udział zadań wg kryterium odpowiedzialności za pokrycie środków finansowych w ogólnych wydatkach związanych z realizacją programu ochrony środowiska 91

Rysunek 17 Struktura wydatków na wybranych kierunkach na tle pozostałych zadań objętych programem ochrony środowiska 92

Rysunek 18 Rozkład wartości pomiędzy zadaniami własnymi „kluczowymi” a pozostałymi 93

Rysunek 19 Wielkość zaangażowania kapitału własnego wg wariantów finansowania zadań własnych („kluczowych”) 97

SPIS TABEL

Tabela 1 Struktura zaludnienia gminy Lipowa w roku 2010 14

Tabela 2 Główne rodzaje podmiotów gospodarczych i ich ilości 17

Tabela 3 Stan realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” 19

Tabela 4 Stężenia średnie dla poszczególnych zanieczyszczeń w 2008 roku 24

Tabela 5 Zestawienie danych dotyczących infrastruktury gazowniczej, ilości odbiorców i zużycia gazu ziemnego na terenie gminy Lipowa 25

Tabela 6 Wskaźnik zużycia energii cieplnej budynków 27

Tabela 7 Wielkość zapotrzebowania na ciepło (energia bez uwzględnienia sprawności źródła ciepła) - potrzeby c.o. 28

Tabela 8 Roczna emisja substancji szkodliwych do atmosfery ze środków transportu na terenie gminy Lipowa w 2010 roku 30

Tabela 9 Ocena wód pod kątem bytowania ryb w warunkach naturalnych 31

Tabela 10 Ocena wód pod kątem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 32

Tabela 11 Monitoring wód podziemnych w rejonie GZWP 348 33

Tabela 12 Wyniki jakości wody pitnej na ujęciu SUW w Słotwinie 34

Tabela 13 Zestawienie oczyszczalni ścieków w gminie Lipowa 35

Tabela 14 Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie gminy Lipowa 48

Tabela 15 Lista zabytków chronionych na terenie gminy Lipowa 54

Tabela 16 Struktura powierzchniowa obwodów łowieckich na terenie gminy Lipowa 55

Tabela 17 Plan zarybiania wód Okręgu PZW Bielsko-Biała 56

Tabela 18 Powierzchnia lasów na terenie gminy Lipowa 58

Tabela 19 Struktura własnościowa lasów na terenie gminy Lipowa 58

Tabela 20 Użytkowanie rębne gospodarstw w obrębie Lipowa – Nadleśnictwo Węgierska Górka 59

Tabela 21 Zalesienia gruntów porolnych na terenie gminy 61

Tabela 22 Struktura użytkowania gruntów w gminie 62

Tabela 23 Zbiorcze zestawienie wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych kierunkach ochrony środowiska 91

Tabela 24 Kluczowe (najdroższe) zadania własne gminy Lipowa 93

Tabela 25 Potencjalny rozkład źródeł finansowania zadań własnych Gminy Lipowa („kluczowych”) wg przyjętych wariantów 95

Tabela 26 Sytuacja finansowa budżetu Gminy Lipowa – wieloletnia prognoza finansowa (do roku 2018) 100

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna