Aktualizacja zleceniodawcaPobieranie 1.56 Mb.
Strona13/23
Data07.05.2016
Rozmiar1.56 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23

5.4.5 Zieleń urządzona


Zieleń urządzona, w tym: parki, zieleńce, skwery, zieleń przyzagrodowa w zabudowie mieszkaniowej, izolacyjno – osłonowa wzdłuż ciągów komunikacyjnych i wokół zabudowy usługowo – przemysłowej , w tym – obiektów użyteczności publicznej oraz zabytkowe zespoły zieleni przydworskiej, przypałacowej i przykościelnej – to jeden z istotnych elementów Ekologicznego Sytemu Obszarów Chronionych (ESOCh).

Do takich miejsc zaliczamy: • cieki wodne,

 • zadrzewienia i zakrzewienia, zwłaszcza usytuowane prostopadle do linii spływu,

 • pasy drzew i krzewów w krajobrazie rolniczym,

 • struktury liniowe - pasma zadrzewień oraz cieki wodne jako szlaki migracji i trasy przenoszenia diaspor roślin tzw. korytarze ekologiczne.

Zabezpieczenie odpowiednio wybranych terenów jest podstawą zapewnienia bytu gatunków występujących na terenie gminy.

Do najważniejszych miejsc pełniących rolę „ostoi różnorodności” czy „biocentrów” w gminie Lipowa, jako „zarodki” ewentualnego procesu regeneracji i naturalizacji całego ekosystemu zaliczamy płaty „kontrastowe ekologiczne”. Są to obszary cenne pod względem przyrodniczym: • zarośla wśród pola, łąka wśród lasu,

 • enklawy lasu o naturalnym składzie gatunkowym w otoczeniu sztucznych nasadzeń,

 • rezerwaty przyrody: istniejący „Kuźnie” i projektowane „Kościelec” i „Stary Bór”,

 • zespół przyrodniczo krajobrazowy,

 • użytki ekologiczne,

 • łąki ziołoroślawe wśród łąk o charakterze „uprawy”,

 • pola z licznymi chwastami typowymi dla upraw polnych w otoczeniu pól gdzie zwalczano chwasty.

Połączenia pomiędzy nimi winne być traktowane, jako „korytarze ekologiczne”. W miarę możliwości należy unikać przerywania takich korytarzy:

 • pasmami infrastruktury technicznej,

 • ciągami zabudowy,

 • drogami.

Szczególną rolę w strukturze zieleni urządzonej spełniają obiekty zabytkowe, objęte strefami ochrony konserwatorskiej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, które szczegółowo wymieniono w tabeli poniżej.

Tabela 15 Lista zabytków chronionych na terenie gminy Lipowa

Lokalizacja

Nazwa obiektu

Nr z rejestru

Lipowa

cmentarz z kaplicą

A- 615/89

Lipowa

kościół św. Bartłomieja wraz z plebanią, budynkiem gospodarczym oraz zlikwidowanym cmentarzem przykościelnym

A- 608/89

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, stan na styczeń 2010 r.

5.4.6 Gospodarka łowiecka, rybactwo, wędkarstwo


Aktualnie obowiązująca wersja ustawy stanowiąca Prawo Łowieckie pochodzi z 13 października 1995 roku (tekst jednolity z 2009 r. Nr 92, poz.753). Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny). Jej podstawowym założeniem jest państwowa własność zwierzyny w stanie wolnym oraz gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Określa cele i szczegółowe zasady ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny, jak również organy administracji rządowej upoważnione do jej zarządzania. Zasady te dotyczą w szczególności gospodarowania na podstawie rocznych i wieloletnich planów hodowlanych, wprowadzenia zakazów i nakazów dotyczących ochrony zwierzyny, sposobów i kierunków zagospodarowania środowiska naturalnego oraz sposobu i zasad obrotu zwierzyną.

Na terenie gminy działają 3 koła łowieckie, które gospodarują na terenie 3 obwodów łowieckich leśnych i polnych o łącznej powierzchni 13 885 ha, gdzie lasy ogółem zajmują 5325 ha (powierzchnia różni się w stosunku do oficjalnych danych nadleśnictw: Węgierska Górka i Starostwa Powiatowego w Żywcu).Tabela 16 Struktura powierzchniowa obwodów łowieckich na terenie gminy Lipowa

Nr obw.

Koło łowieckie

Powierzchnia ogólna obwodu w granicach gminy

Lasy [ha]

Powierzchnia wyłączona [ha]

Gminy

205 leśny

Klimczok” Buczkowice

9316

Lipowa. Łodygowice

207 polny

Puszczyk” Łodygowice

7399

1271

2852

Czernichów, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Żywiec

211 leśny

Beskid” Żywiec

6393

4054

1096

Lipowa, Radziechowy-Wieprz, Węgierska Górka

Źródło: Rejestr powierzchniowy obwodów łowieckich województwa śląskiego, Śląski Urząd Wojewódzki. Katowice 2001

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców w oparciu o: • Roczny plan zawierający zadania z zakresu poprawy warunków bytowania zwierząt łownych, dokarmiania, budowy urządzeń, zasilania populacji i pozyskiwania zwierząt łownych, ochrony przyrody

 • Liczebność i jakość zwierząt łownych, strukturę płciową i wiekową populacji, przyrost naturalny, szkody w lasach oraz uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne.

 • Wieloletnie łowieckie plany ustalone przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w porozumieniu z wojewodami i z PZŁ na okres 10 lat oraz charakterystykę rejonu hodowlanego.

Według danych Polskiego Związku Łowieckiego Zarząd Okręgowy Bielsko – Biała na dzień 10.03.2009 r. na terenie powiatu żywieckiego występują następujące gatunki zwierzyny łownej:

  • Jelenie szlachetne – 1233 szt.

  • Sarny – 2870 szt.

  • Muflony – 2 szt.

  • Dziki – 548 szt.

  • Jenoty – 54 szt.

  • Lisy – 758 szt.

  • Borsuki – 236 szt.

  • Kuny – 779 szt.

  • Tchórze – 110 szt.

  • Norki amerykańskie – 4 szt.

  • Piżmaki – 86 szt.

  • Zające – 1019 szt.

  • Bażanty – 1041 szt.

  • Kuropatwy – 295 szt.

Gospodarka wędkarska w skali powiatu żywieckiego odgrywa istotną rolę. Obszar powiatu należy do PZW Okrąg Bielsko – Biała, w skład, którego wchodzi 6 kół wędkarskich:

 • Czernichów

 • Jeleśnia Pilsko

 • Łodygowice

 • Węgierska Górka

 • Żywiec Miasto

 • Żywiec ZabłocieRysunek 14 Zasięg Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Bielsko – Biała

Źródło: PZW Okręg Bielsko – Biała, 2009

W rejestrach łowisk wędkarskich Polskiego Związku Wędkarskiego występują następujące akweny wodne: • Rzeka Soła od źródeł do miejscowości Cięcina; niewielki odłów ryb (głównie pstrąg - ok. 47%, kleń - ok. 39,7%);

 • Rzeka Soła od mostu w Cięcinie do jazu poniżej mostu drogowego w Żywcu; niewielki odłów ryb (głównie kleń - ok. 52,3%, świnka — 29,9%);

 • Rzeka Soła od jazu poniżej mostu drogowego w Żywcu do ujścia do zbiornika Tresna; niewielki odłów ryb (głównie karp - 16,7%, kleń - 14,2%; inne, głównie płoć - 61,7%).

Tabela 17 Plan zarybiania wód Okręgu PZW Bielsko-Biała

Plan

Pstrąg

0+

Pstrąg

1+

Lipeń

1+

Szczupak

nl

Szczupak

nj

Sandacz

nl

Jaź

Nl

Jaź

nj

Świnka

1+

Brzana

n

Karp

K

Lin

k

Szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Soła O1

70.000

15.000

30.000
Koszarawa

30.000

5.000

10.000
Soła O2

1.000

100.000
5203.300

200

Żylica

Soła O3


50.000
50.000
3001.100

200

Soła O4
5.000

2.000
Soła O5
10.000

5.000

20.00025.000
25.000

10.000Źródło: PZW Okręg Bielsko – Biała, 2009

n - narybek

nw - narybek wiosenny

nl - narybek letni

nj - narybek jesienny

no - narybek obsadowy

k - kroczek

h – handlowy

Soła Obwód 1 - od źródeł do osi podłużnej mostu drogowego w ciągu ulicy Dworcowej w Żywcu wraz z dopływami

Soła Obwód 2 - zbiornik Tresna wraz z dopływami

Soła Obwód 3 - zbiornik Porąbka wraz z dopływami

Soła Obwód 4 - zbiornik Czaniec wraz z dopływami

Soła Obwód 5 - od osi podłużnej korony zapory zbiornika Czaniec do jej ujścia do rzeki Wisły wraz z dopływami

Podsumowanie

Działania na terenie gminy Lipowa, zmierzające do zrównoważonego rozwoju, powinny być spójne z propozycjami działań ochronnych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, zarządzającej obszarami NATURA 2000 oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – realizującego zadania ochronne na terenie parków krajobrazowych.

Podstawowymi celami strategicznymi, zapisanymi w Strategii …, to zachowanie terenów cennych pod względem przyrodniczym oraz właściwe kształtowanie istniejących walorów środowiskowych. Powyższe cele powinny pozostawać w zgodzie ze zdefiniowanymi obszarami działań ochronnych (obszar obejmujący tereny leśne, tereny nieleśne, tereny zwartej zabudowy wiejskiej) i strefami funkcjonalnymi, określonymi w przygotowanych planach ochrony parków krajobrazowych (zwarte kompleksy lasów, tereny w użytkowaniu rolnym wraz z nieużytkami, zadrzewieniami i terenami rozproszonej zabudowy, obszary zwartej zabudowy wiejskiej oraz obszar aktywności gospodarczej i zachowania walorów kulturowych i rozwoju infrastruktury sportowo – wypoczynkowej).

Wdrożenie sieci obszarów i obiektów chronionych na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody, zachowanie ciągłości lokalnych ponadlokalnych „korytarzy” i „węzłów” ekologicznych (kompleksy leśno – wodne, zabytkowe założenia zieleni parkowej i inne elementy krajobrazu kulturowego), wyznaczenie obszarów dla rozwoju funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych – to główne wskaźniki osiągnięcia stanu docelowego w dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu.Do celów długoterminowych zaliczono następujące działania:

 • utrzymanie walorów i funkcji obszarów objętych ochroną prawną,

 • wspieranie proekologicznych działań lokalnych nadleśnictwa Węgierska Górka w realizacji obecnie obowiązujących planów urządzania lasu oraz „ programów ochrony przyrody”.

 • współpraca z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego O/ Żywiec, Nadleśnictwem Węgierska Górka, Regionalna Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami (m.in. Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” w Godziszce) — w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, w tym promocji proekologicznych postaw wobec środowiska.

 • wsparcie działań organizacji ekologicznych, instytucji naukowych w zakresie ochrony czynnej wybranych gatunków fauny i flory (m.in. ochrona siedliska ptaków, ochrona siedlisk roślin chronionych, akcje edukacyjne w szkołach, promujące np. ideę „opiekunów przyrody”).

 • zrównoważonego rozwoju turystyczno-rekreacyjnego gminy – obszarów przyrodniczo cennych z jednoczesnym poszanowanie przyrody żywej.

Dla osiągnięcia stanu docelowego w zakresie ochrony przyrody niezbędne staje się również stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej: dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez edukację ekologiczną, polegającej na łączeniu edukacji z konkursami, zabawami i ochroną przyrody. Działania te powinny być koordynowanej przez lokalne organizacje i stowarzyszenia lub własną aktywność gminy w tym zakresie.

5.4.7 Ochrona lasów


Lasy na terenie gminy Lipowa położone są w VIII – karpackiej krainie przyrodniczo – leśnej, w dzielnicy Beskidu Śląskiego i Małego.

Lasy państwowe

Obszary leśne administrowane są przez Nadleśnictwo Węgierska Górka – obręb Lipowa. Szczegółowe zestawienie powierzchni według grup i kategorii użytkowania przedstawia tabela poniżej.

Tabela 18 Powierzchnia lasów na terenie gminy Lipowa

Gmina

Grunty w zarządzie Lasów Państwowych

Gospodarstwa indywidualne

pozostali

użytkownicy

gruntów

% pow.

Ogólnej

pow. ogólna (ha)

lasy (ha)

%pow. ogólnej

pozostałe

w tym

użytki

rolne

(ha)

%

pow.

ogólnej

lasy (ha)

%

pow.

ogólnej

użytki

rolne

(ha)

%

pow.

ogólnej

pozostałe

(ha)

%

pow.

ogólnej

Lipowa

5800

2521

43

11

0

502

9

2018

35

94

2

11

Źródło: Nadleśnictwo Węgierska Górka

Z powyższych danych wynika, iż region ten nie należy do terenów o silnie rozwiniętym rolnictwie. W dominujących tam indywidualnych gospodarstwach rolnych użytki rolne stanowią 37% ogólnej powierzchni gmin z czego 70% stanowią grunty orne a reszta to łąki, pastwiska i sady.

Na uwagę zasługuje duża lesistość terenu gminy Lipowa (52%), w porównaniu z lesistością województwa śląskiego (32%) oraz całego kraju (28%). Zdecydowaną większość powierzchni lasów (81%) zajmują lasy stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Pozostałe 19% to lasy indywidualnych właścicieli.

Lasy niepaństwowe

Znaczny udział w ogólnej powierzchni lasów na terenie gminy Lipowa posiadają lasy niepaństwowe należące do wspólnot leśno-gruntowych (ok. 41% ogólnej powierzchni lasów niepaństwowych, tj. 848 ha). Natomiast w porównaniu do powierzchni lasów na terenie powiatu Żywieckiego, lasy niepaństwowe zajmują około 56%.

Tabela 19 Struktura własnościowa lasów na terenie gminy Lipowa

Gmina

Powierzchnia Lasów Państwowych (ha)

Powierzchnia lasów niepaństwowych (ha)

Lipowa

2071

848

ogółem na terenie gmin Powiatu Żywieckiego

33843

19013

Źródło: Sprawozdanie L-03, Starostwo Powiatowe w Żywcu, 2008

Racjonalne gospodarowanie zasobami leśnymi

Ogólne zasady prowadzenia gospodarki leśnej określa „Polityka leśna państwa” przyjęta przez Radę Ministrów z 22.IV. 1997 roku. Zakłada ona prowadzenie zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej tzn. działalności zmierzającej do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału retencyjnego, żywotności i zdolności do wypełnienia teraz i w przyszłości wszystkich ważnych i ochronnych, ekologicznych, gospodarczych, produkcyjnych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów.Zestawienie obrębów siedliskowych i jednostek regulacji użytkowania rębnego (gospodarstw) oraz ich charakterystykę dla obrębów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 20 Użytkowanie rębne gospodarstw w obrębie Lipowa – Nadleśnictwo Węgierska Górka

Powierzchnia

[ha]

Hodowlany typ drzewostanu

Siedliskowe typy lasu

Rębnia

Wiek rębności

Okres odnowienia lub nawrót cięć

GOSPODARSTWO SPECJALNE

1.64

Md-Bk-Św

BMG

IIb;IVd

120

20;50

8.94

Św-Jd-Bk

LMG

IVd;IIb

120

50;20

2.41

Js

LłG

IVd;IIb

140

50;20

12.99

Razem gospodarstwo specjalne

GOSPODARSTWO PRZEBUDOWY

335.54

Md-Bk-Św

BMG

IIb;IVd

120
840.02

Md-Św-Bk

LMG

IVd;IIb

120

50;20

620.22

Św-Jd-Bk

LMG

IVd;IIb

120

50;20

9.44

Św-Bk-Jd

LG

IVd;IIb

120

50;20

28.40

Jd-Bk

LG

IVd;IIb

120

50;20

1833.62

Razem gospodarstwo przebudowy

GOSPODARSTWO PRZERĘBOWO-ZRĘBOWE

355.59

Md-Bk-Św

BMG

IIb;IVd

120

20;50

363.09

Md-Św-Bk

LMG

IVd;IIb

120

50;20

381.73

Św-Jd-Bk

LMG

IVd;IIb

120

50;20

9.40

Md-Db-Bk

LM wyż

IIb

120

50;20

142.36

Jd-Bk

LG

IVd;IIb

120

50;20

6.66

Js

LłG

IVd;IIb

140

50;20

1265.23

Razem gospodarstwo przerębowo-zrębowe

GOSPODARSTWO PRZERĘBOWE

5.11

Md-Bk-Św

BMG

IIb;IVd

120

20;50

78.50

Md-Św-Bk

LMG

IVd;IIb

120

50;20

19.90

Św-Jd-Bk

LMG

IVd;IIb

120

50;20

7.72

Św-Bk-Jd

LG

IVd;IIb

120

50;20

27.85

Jd-Bk

LG

IVd;IIb

120

50;20

0.88

Js

LłG

IVd;IIb

140

50;20

139.96

Razem gospodarstwo przerębowe

3261.20

OGÓŁEM OBRĘB LIPOWA

Źródło: Nadleśnictwo Węgierska Górka

Wśród siedliskowych typów lasów na terenie gminy Lipowa można wyróżnić las mieszany górski LMG, las górski LG, las łęgowy górski LłG, las mieszany wyżynny.Rysunek 15 Powierzchnia poszczególnych typów siedliskowych lasu na terenie gminy Lipowa

Źródło: Program Ochrony Przyrody na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. , Nadleśnictwo Węgierska Górka, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

Na terenie gminy Lipowa największe znaczenie mają trzy siedliskowe typy lasu, a mianowicie: Bór mieszany górski, Las mieszany górski i Las górski. Przeważające są siedliska LMG, gdzie zajmują zdecydowaną większość powierzchni ( 70,6% ). Drugim co do ważności typem siedliskowym jest BMG, mniej jest Lasu górskiego pozostałe siedliska nie przekraczają 5%.

Lasy położone na terenie gminy w całości zostały zaliczone do lasów ochronnych, co ukierunkowuje działania administracji Lasów Państwowych do dążenia do uzyskania „proekologicznego modelu” gospodarki leśnej, tj. trwałego zachowania lub odtwarzania naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej. Praktycznie dotyczy to bieżącej realizacji zapisów planów urządzania lasów nadleśnictw oraz „Programów ochrony przyrody”, zsynchronizowanych z cyklem 10-letniego okresu obowiązywania ww. planów. Zasady ochrony lasów polegają głównie na:


 • przestrzeganiu specyficznych zasad gospodarki leśnej lasów ochronnych,

 • zwiększeniu lesistości zgodnie z granicą polno-leśną wyznaczoną w studium,

 • dopuszczeniu do użytkowaniu i zagospodarowaniu lasów w celach turystycznych.

Wszystkie zadania gospodarcze, hodowlane i ochronne powinny być podporządkowane „ochronności” Lasów Państwowych.

Należy podkreślić, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, na terenach leśnych urządzanych przez PGL Lasy Państwowe i znajdujących się w granicach parku krajobrazowego, zadania w zakresie ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy nadleśniczy – zgodnie z ustaleniami projektu planu ochrony parku krajobrazowego, uwzględnionymi w planie urządzenia lasów nadleśnictwa.

Na terenie gminy Lipowa obowiązuję Program Ochrony Przyrody na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2013 r., dla Nadleśnictwa Węgierska Górka – obręb Lipowa. Opracowany przez Regionalną Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach według zaleceń „Protokołu z obrad I Komisji Ochrony Przyrody dla nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”, na podstawie „Instrukcji sporządzania programu ochrony przyrody w nadleśnictwie” (MOŚZNiL Departament Leśnictwa. Warszawa 1996 r.). Program ochrony przyrody w nadleśnictwie sporządzany jest w celu :


 • poprawy warunków ochrony i wzbogacania zasobów przyrodniczych, ekosystemów leśnych, a w szczególności zachowania różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach organizacji (genowym, gatunkowym, populacyjnym, ekosystemowym i krajobrazowym),

 • zinwentaryzowania i zobrazowania walorów przyrodniczych oraz zagrożeń przyrody nadleśnictwa na tle regionu i kraju ze wskazaniem kolejnych obiektów do objęcia szczególnymi formami ochrony,

 • doskonalenia gospodarki leśnej z preferowaniem technologii prac leśnych przyjaznych dla środowiska

 • upowszechniania edukacji ekologicznej,

 • umożliwienia w przyszłości wykonania analiz porównawczych dotyczących zmian stanu lasów i środowiska przyrodniczego,

 • ochrony zabytków kultury materialnej.

Ustalenia w zakresie prognozowania zalesiania gruntów porolnych

Ogólna długość granic Nadleśnictwa Węgierska Górka wynosi 309,9 km, z czego 40% to granice z prywatnymi gruntami rolnymi, 59% to granice z prywatnymi i państwowymi lasami, a 1% to granice z PKP i PDHZ. Na obszarze lasów nadleśnictwa znajdują się również 142 enklawy o łącznej powierzchni 789,55 ha z czego połowa to pastwiska, część to grunty orne a reszta to lasy.

Wszystkie gminy wchodzące w skład zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Węgierska Górka posiadają specjalistyczne opracowania dotyczące kształtowania granicy polno - leśnej. Na podstawie tych projektów planuje się do zalesienia 1858,04 ha prywatnych gruntów różnych kategorii, co stanowi 6,4% ogólnej powierzchni tych gmin.

Po zrealizowaniu w całości tych projektów lesistość terenu gminy wzrosła by z 48,8% do 55,2%. W gminie Lipowa plany te kształtują się następująco.Tabela 21 Zalesienia gruntów porolnych na terenie gminy

Gmina

Powierzchnia ogólna gminy

[ ha ]

Lesistość przed zalesieniem

[ % ]

Powierzchnia gruntów

przeznaczonych do zalesień [ ha ]

% pow.

Ogólnej przeznaczonej

do zalesień

Lesistość po zalesieniach

[ % ]

w I kolejności

w II kolejności

Razem

Lipowa

5 228

58,3

91,60

85,02

176,62

3,4

61,7

Źródło: Nadleśnictwo Węgierska Górka

Bardzo duża powierzchnia tych zalesień stawia przed Nadleśnictwem Węgierska Górka zadanie przygotowania się do wzmożonej produkcji materiału sadzeniowego. Produkcję sadzonek należy skoordynować z zapotrzebowaniem wykazywanym przez gminy.

W samym Nadleśnictwie Węgierska Górka nie planuje się w najbliższym dziesięcioleciu zalesień związanych z kształtowaniem granicy polno-leśnej. Innym problemem związanym z zagadnieniem kształtowania granicy polno – leśnej jest planowanie przestrzenne nieuwzględniające zachowania należytej odległości pomiędzy lasem a terenami budowlanymi. Widoczne jest wchodzenie z zabudową do wnętrza lasu i związane z tym budową sieci energetycznej, telefonicznej.

Podsumowanie

Obszar Nadleśnictwa Węgierska Górka odznacza się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi wynikającymi z urozmaiconej rzeźby terenu, gęstej sieci cieków naturalnych oraz szaty roślinnej. Najcenniejsze przyrodniczo obszary objęte zostały różnymi formami ochrony. Rezerwaty stanowią 0,4 % gruntów Nadleśnictwa, parki krajobrazowe 98,6 %, obszary Natura 2000 – siedliskowe 98,6 %, ptasie – 34,5 %.

W zakresie gospodarki leśnej zachodzi konieczność:


 • bezwzględnej ochrony istniejących powierzchni leśnych, dopuszczając wyłącznie użytkowanie i zagospodarowanie lasów dla rozwoju turystyki i edukacji ekologicznej; istnieje możliwość wprowadzania urządzeń turystycznych bez zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne

 • zwiększenia lesistości ukierunkowanej na:

 • łączenie rozproszonych powierzchni leśnych w większe kompleksy,

 • tworzenie zalesień dla przeciwdziałania erozji gleb, racjonalnej ochrony wód i stref źródliskowych, podnoszenie retencyjności gruntów,

 • dostosowanie struktury gatunkowej zalesień do potencjalnych siedlisk oraz walorów fizjonomii krajobrazu,

 • niedopuszczanie do zalesiania najwartościowszych fragmentów krajobrazu, konieczność utrzymania urozmaiconej linii brzegowej lasów.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna