Aktualizacja zleceniodawcaPobieranie 1.56 Mb.
Strona15/23
Data07.05.2016
Rozmiar1.56 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

4.7Ochrona przed hałasem

5.7.1 Hałas przemysłowy


Na terenie gminy Lipowa występują niewielki formy i przedsiębiorstwa o charakterze przemysłowym, rolniczym, podmioty gospodarcze oferujące usługi, jednostki handlu detalicznego oraz osoby fizyczne. Działalność tych podmiotów gospodarczych kształtuje klimat akustyczny terenów bezpośrednio z nimi sąsiadujących.

Do przedsiębiorstw mogących wpływać na klimat akustycznych na obszarze gminy należą: • Tartak Tadeusz Bednarz, "Erkon" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,

 • APS Consulting Sprzedaż wszelkiego typu materiałów budowlanych,

 • Bud-Masz Zakład Budowy Maszyn,

 • Drewpol PPUH A. Caputa,

 • Instal-San - Budownictwo, instalacje - Cisek J.,

 • Urbańscy Ewa i Józef - Sprzedaż opału,

 • Producent SPECJALISTA s.c. - Systemy Pakowania,

 • Hankus Stanisław - Handel ciągnikami i maszynami rolniczymi,

 • Travel-Bus,

 • Bajak Józef - Usługi transportowe,

 • Januła Andrzej - Usługi leśne,

 • BMC s.c. Producent papieru toaletowego - Caputa B.M.

Na źródła hałasu przemysłowego składają się dźwięki powstające wewnątrz i na zewnątrz budynków produkcyjnych. Źródła hałasu pochodzą przede wszystkim od maszyn i urządzeń produkcyjnych emitujących hałas przez ściany, stropy, okna i drzwi. Natomiast źródłem hałasu na zewnątrz budynków są zainstalowane tam maszyny i urządzenia. Ponadto do potencjalnych źródeł hałasu będą należeć także prowadzone prace dorywcze jak cięcia, kucia oraz odbywający się transport kołowy na drogach wewnętrznych zakładu.

Większość uciążliwości powodowanych emisją hałasu wynika z niewłaściwej lokalizacji przedsiębiorstw, z których działalnością nierozłącznie jest związana emisja hałasu takich jak stolarnie czy tartaki. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lipowa wyszczególniono tereny gdzie dopuszczalne są „drobne nieuciążliwe funkcje” Na tych terenach możliwe jest lokowanie działalności drobnego przemysłu i spokojnej produkcji, na pozostałych terenach tego typu działalność jest niedopuszczalna.

W związku z tym bardzo ważnym zaleceniem dla władz gminy jest lokowanie działalności mogących stwarzać uciążliwości w miejscach zapisanych o przeznaczeniu na działalność produkcyjną i przemysłową.

5.7.2 Hałas drogowy


Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach niebędących drogami kolejowymi w tym po torach tramwajowych. Jest to hałas typu liniowego.

Układ drogowy gminy w skali powiatowej z aglomeracją żywiecką i bielską. Układ drogowy na terenie gminy jest dobrze połączony z terenami sąsiednimi. Natężenie hałasu głównie związane jest z drogami powiatowymi i gminnymi.

Drogi lokalne są dosyć wąskie i w okresach prac polowych narażone na zablokowanie przez przejeżdżające maszyny rolnicze oraz samochody ciężarowe. Dlatego istotnym elementem poprawy warunków ruchu lokalnego jest polepszenie parametrów technicznych poprzez poszerzenie jezdni, zniwelowanie zbyt dużych łuków jezdni, zapewnienie poboczy i chodników oraz parkingów w miejscach zainteresowania.

Znaczną część dróg cechują niskie parametry techniczne i zły stan nawierzchni.

Na terenie gminy dominują drogi bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokości 5 m i więcej. W obecnej chwili należy się skupić na bieżących remontach dróg i poprawie ich funkcjonalności.

Podstawową komunikację transportową ludności zapewnia przedsiębiorstwo PKS oraz komunikacja samochodowa indywidualna.


5.7.3 Hałas niezorganizowany


Do źródeł hałasu niezorganizowanego zaliczyć można hałas związany z turystyką i rekreacją oraz wypoczynkiem i rozrywkami.

Teren gminy niewątpliwie należy do atrakcyjnych turystycznie i w związku z tym w sezonie letnim przyjeżdża tu spora liczba letników i wczasowiczów. W związku z tym bez znaczenia jest hałas, jaki w tym czasie emitowany jest przez większą ilość samochodów pojawiających się na gminnych drogach. Wypoczywający przyjezdni turyści na szlakach i trasach rowerowych powodują gwar, który na terenach górskich roznosi się na duże odległości. 10

Na obszarze gminy funkcjonują:


 • Hotel Zimnik,

 • Pod Lipami - Dom wczasowy,

 • Portos - FHU. Dolina koni - Zając K.,

 • Zimnik - Hotel - Firma handlowo - gastronomiczna.

W miarę rozwoju usług turystycznych corocznie rozwijana jest baza gastronomiczna, a wraz z nimi małych punktów gastronomicznych czy sieć nocnych sklepów.

Miejsca wypoczynkowe w okresie wakacyjnym i ferii zimowych tętnią życiem, co stwarza niejednokrotnie uciążliwości zwłaszcza dla starszych mieszkańców gminy.

W celu poprawy klimatu akustycznego na terenie gminy Lipowa oraz ochrony środowiska przed negatywnym działaniem hałasu należy:


 1. Podejmować działania, które spowodują zmniejszenie uciążliwości powodowanej przez hałas drogowy.

 2. Poprzez zadania inwestycyjne polegające na modernizacjach dróg i tworzeniu osłon naturalnych, ograniczać rozprzestrzenianie się hałasu komunikacyjnego.

 3. Ustalić, że w planach zagospodarowania przestrzennego zostaną wydzielone tereny pod realizację zorganizowanej działalności inwestycyjnej, zakładów mogących być potencjalnymi źródłami hałasu do środowiska.

 4. W planach zagospodarowania przestrzennego uwzględniać kształtowanie klimatu akustycznego.

 5. Nie dopuszczać do realizacji inwestycji, które mogą być źródłem dużej emisji hałasu do środowiska ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub technologie produkcji.


4.8Ochrona przed polami elektromagnetycznymi wraz ich monitoringiem


Głównymi instalacjami emitującymi pola elektromagnetyczne są:

 • linie przesyłowe wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe,

 • instalacje radiokomunikacyjne, takie jak:

  • stacje bazowe telefonii komórkowej,

  • stacje radiowe i telewizyjne.

Na terenie gminy Lipowa źródłem niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego są linie przesyłowe energii elektrycznej wysokiego napięcia.

Skuteczna ochrona środowiska przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych, polega na: • inwentaryzacji źródeł emisji,

 • wdrażaniu najlepszych technik ograniczających promieniowanie elektromagnetyczne,

 • wyznaczaniu obszarów ograniczonego użytkowania od istniejących i projektowanych emitorów,

 • lokalizacji nowych obiektów tak by były jak najmniej konfliktowe z otaczającą przestrzenią,

 • zwracanie szczególną uwagę na lokalizację zabudowań mieszkalnych, żłobków.

Zadania w zakresie oceny poziomów promieniowana elektromagnetycznego i ich zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska.

Zadania Wójta gminy Lipowa polegają na właściwej lokalizacji obiektów, które emitują promieniowanie niejonizujące oraz uwzględnianiu ich lokalizacji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna