Aktualizacja zleceniodawcaPobieranie 1.56 Mb.
Strona16/23
Data07.05.2016
Rozmiar1.56 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

4.9 Edukacja ekologiczna


W zakresie edukacji ekologicznej najważniejszym celem, który należy osiągnąć jest wykształcenie świadomości ekologicznej i przekonanie ludzi o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Jest to cel dalekosiężny, wykraczający poza horyzont 2015 roku, do którego można się zbliżać poprzez stopniowe podnoszenie świadomości ekologicznej. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm. (tekst jednolity Dz. U. nr 25, po. 150) narzuca obowiązek uwzględniania problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w programach nauczania wszystkich typów szkół, a także kursów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

W środkach masowego przekazu w publikacjach i audycjach również istnieje obowiązek popularyzacji ochrony środowiska i kształtowania pozytywnego stosunku do przyrody. Organy administracji, instytucje koordynujące oraz kierujące działalnością naukową i naukowo-badawczą, a także szkoły wyższe, placówki naukowe i naukowobadawcze, obejmujące swym zakresem działania dziedziny nauki lub dyscypliny naukowe wiążące się z ochroną środowiska, są obowiązane uwzględniać w ustalanych programach oraz w swej działalności badania dotyczące zagadnień ochrony środowiska i badania te rozwijać.

W ramach edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dwa razy w roku, na wiosnę i na jesień organizowane są „dni Ziemi” i akcje „Sprzątanie świata”. W ramach tych obchodów organizowane jest zbieranie śmieci z rowów przydrożnych a także porządkowanie terenu wokół szkół. Corocznie przygotowywane są konkursy dla dzieci i młodzieży a także konkurs dla dorosłych na największą ilość zebranych odpadów selektywnych wśród posesji w gminie. Konkurs jest połączony z cennymi nagrodami ufundowanymi przez Grupę Żywiec S.A.

Przeprowadzono na obszarze gminy akcję informacyjną i upominającą w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy oddają odpady w ilościach dużo niższych w stosunku do wielkości określonych w Regulaminie.

Jednym z istotnych elementów "programu ochrony środowiska" jest stworzenie w społeczności lokalnej odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej.

Działania własne gminy winny być skierowane również do mieszkańców poprzez:  • promocję proekologicznych postaw wobec środowiska w formie dystrybucji broszur, ulotek promujących szeroki aspekt ochrony środowiska, tj. ograniczenie zużycia wody, segregację odpadów, zmianę przyzwyczajeń konsumenckich, alternatywne źródła energii, itp.,

  • udział w cyklicznych akcjach ekologicznych o zasięgu ponadlokalnym: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Światowy Dzień Ochrony Środowiska”.

Istotnym elementem edukacji ekologicznej jest promocja gminy poprzez udział w różnych konkursach, projektach.

Celem takiej działalności, która jest prowadzona w szkołach i przedszkolach jest nie tylko przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie globalnej informacji, rozwój edukacji informatycznej dzieci i młodzieży i działania na rzecz wyrównania szans dzieci i młodzieży z małych i oddalonych od centrów kulturowych miejscowości, ale również promowanie gminy na szerszym forum oraz inicjowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego, edukacja ekologiczna mieszkańców gminy oraz inicjowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz prowadzenie akcji informatycznych na temat Unii Europejskiej.

Gmina Lipowa powinna nadal współpracować z placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi i instytucjami, przy organizowaniu prelekcji, wystaw, spotkań, wycieczek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, organizować akcje oraz pomagać przy realizacji programów szkolnych promujących idee zbierania surowców wtórnych w celu ich właściwego zagospodarowania, a także opracowywać i wydawać materiały informacyjne na temat miejsc i rejonów w gminie o najlepiej zachowanych walorach przyrodniczych i krajobrazowych w celu ich popularyzacji wśród miłośników przyrody.

Czynnikami, które decydują o sukcesie realizowanej akcji edukacji ekologicznej są rzetelna informacja oraz umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem.W zakresie wszystkich aspektów ochrony środowiska potrzebne są działania edukacyjne zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłej części społeczeństwa. Z tego powodu zadania w zakresie edukacji ekologicznej zamieszczone zostały w niniejszym dokumencie, w każdej działce gospodarki środowiskowej.

5Priorytety ekologiczne, cele i kierunki ochrony środowiska


OCHRONA POWIETRZA

Cel

Cele długoterminowe do roku 2018

Cel

Cele krótkoterminowe do roku 2014

Zadanie

Przedsięwzięcie

Jednostka odpowiedzialna

OA.1

Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczanie zużycia energii i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł

OA.1.1

Spełnienie standardów, jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania paliw, ograniczenie niskiej emisji, zmniejszenie zapotrzebowania na energię:

OA.1.1.1

Wykonanie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”

Gmina Lipowa

OA.1.1.2

Kontynuacja wdrożenia programów likwidacji niskiej emisji w tym: modernizacja źródeł ciepła termomodernizacja budynków

Gmina Lipowa

OA.1.1.3

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Gmina Lipowa

OA.1.1.4

Systematyczne prowadzenie kontroli podmiotów dotyczącej przestrzegania zasad ochrony środowiska

WIOŚ w Katowicach

OA.1.1.5

Budowa sieci gazowych na terenach wiejskich i cennych pod względem przyrodniczym i turystycznym

Administrator sieci gazowniczej na terenie Gminy

OA.1.2

Poprawa jakości powietrza poprzez poprawienie warunków na drogach Gminy

OA.1.2.1

Modernizacja układu drogowego w gminie

Zarząd Dróg Powiatowych / Gmina Lipowa

OA.1.3

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony powietrza

OA.1.3.1

Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki

Gmina Lipowa, organizacje ekologiczne, mieszkańcy

OA.1.3.2

Informowanie mieszkańców o stanie środowiska na terenie gminy, zmianach prawnych z dziedziny ochrony środowiska i działaniach podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.

Gmina Lipowa

OA.1.3.3

Wspieranie działań edukacji szkolnej np.: prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej zakresie ochrony powietrza dla młodzieży na terenach cennych przyrodniczo

Gmina Lipowa

GOSODARKA WODNO - ŚCIEKOWA

Cel

Cele długoterminowe do roku 2018

Cel

Cele krótkoterminowe do roku 2014

Zadanie

Przedsięwzięcie

Jednostka odpowiedzialna

WŚ.1

Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania

WŚ.1.1

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej

WŚ1.1.1

Budowa oczyszczalni przydomowych (w szczególności na terenach zabudowy rozproszonej, gdzie nie planuje się budowy oczyszczalni w okresie perspektywicznym)

Mieszkańcy. Gmina Lipowa

WŚ1.1.2

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w ramach projektu ,,Oczyszczalnia ścieków na Żywiecczyźnie”: Lipowa, Słotwina, Ostre, Twardorzeczka, Leśna - dł. 1,35 km

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, Gmina Lipowa

WŚ1.1.3

Budowa kanalizacji w Ostrem, Lipowej Bugaj, Słotwina Wandzle – 12 km

Gmina Lipowa

WŚ1.1.4

Budowa sieci wraz z przyłączami, ujęcia wody, zbiorników magazynowych, stacji uzdatniania wody oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Ostre.

Gmina Lipowa

WŚ1.1.5

Budowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych

Gmina Lipowa,

Zarząd Dróg Powiatowych w Żywcu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

WŚ.1.3

Zapewnienie dobrej jakości wody do picia oraz ochrona jej ujęć

WŚ.1.3.1

Budowa wodociągów na terenie gminy w ramach projektu ,,Oczyszczalnia ścieków na Żywiecczyźnie”: Twardorzeczka, Leśna – dł. 50,5 km

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, Gmina Lipowa

WŚ.1.3.2

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zbiorników magazynowych wody pitnej (2x50m3), ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w Ostrym

Gmina Lipowa

WŚ.1.4

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

WŚ.1.4.1

Organizacja cyklu spotkań z mieszkańcami gmin na temat racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi na poziomie gospodarstwa domowego (propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody)

Gmina Lipowa

WŚ.1.4.2

Organizacja cyklu spotkań z rolnikami w zakresie propagowania tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne

Gmina Lipowa

OPS.1

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi

OPS.1.1

Zwiększenie retencji w zlewniach oraz zapobieganie skutkom wezbrań powodziowych

OPS.1.1.1

Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu żywieckiego

Powiat Żywiecki

OPS.1.1.2

Inwentaryzacja, odbudowa i regulacja oraz prawidłowa eksploatacja odpowiednich urządzeń na ciągach kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych

RZGW w Krakowie, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Gmina Lipowa

OPS.1.1.3

Wyznaczenie obszarów zalewowych tam, gdzie nie zostały jeszcze wyznaczone

Gmina Lipowa, RZGW w Krakowie

OPS.1.1.4

Rozpoznanie dalszych potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego

Gminy Lipowa

OPS.1.1.5

Monitorowanie stanu wałów i urządzeń wodnych

RZGW w Krakowie

OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO W TYM LASÓW

Cel

Cele długoterminowe do roku 2018

Cel

Cele krótkoterminowe do roku 2014

Zadanie

Przedsięwzięcie

Jednostka odpowiedzialna

OPK.1

Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności biologicznej na różnych poziomach organizacji

OPK.1.1

Pogłębianie i udostępnianie wiedzy o zasobach przyrodniczych

OPK.1.1.1

Promocja własnych działań i inicjatyw proekologicznych promujących walory środowiska przyrodniczego o charakterze cyklicznym: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata

Gmina Lipowa, lokalne stowarzyszenia, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

OPK.1.1.2

Tworzenie sieci ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych w obrębie obszarów przyrodniczo cennych, atrakcyjnych krajobrazowo oraz dziedzictwa kulturowego

Gmina Lipowa, Powiat Żywiecki, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, RDLP w Katowicach, organizacje i stowarzyszenia ekologiczne

OPK.1.2

Stworzenie prawno – organizacyjnych narzędzi dla ochrony przyrody

OPK.1.2.1

Objęcie ochroną prawną drzew – propozycji pomników przyrody oraz prowadzenie prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych proponowanych pomników przyrody

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Gmin Lipowa

OPK.1.3

Zachowanie lub odtworzenie właściwej struktury i stanu ekosystemu i siedlisk

OPK.1.3.1

Ochrona czynna zieleni łęgowej (wysokiej) w dolinie Soły oraz innych lokalnych cieków wodnych (koordynacja organizacyjna)

RZGW w Krakowie, Powiat Żywiecki, Gmina Lipowa

OPK.1.3.2

Ochrona czynna zbiorowisk nieleśnych w obszarach przyrodniczo cennych, w tym ochrona roślinności hal Beskidu Śląskiego – etap II

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

OPK.1.3.3

Rewaloryzacja zabytkowych założeń zieleni (parki zabytkowe, zieleń przykościelna i cmentarna – ok. 2-3

Gmina Lipowa, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

OPK.1.3.4

Program ochrony czynnej wybranych gatunków fauny, flory, zbiorowisk roślinnych; idea włączenia szkół, jako społecznych opiekunów nad pomnikami przyrody

Gmina Lipowa, RZGW w Krakowie lokalne stowarzyszenia ekologiczne, szkoły, instytucje naukowe, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – Oddział w Żywcu

OPK.1.3.5

Rewitalizacja istniejących zasobów terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (ok. 5 ha) oraz tworzenie lokalnych parków gminnych i sołeckich oraz szkolnych ogródków dendrologicznych ok. 2 parków (ok. 1-2 ha) oraz ok. 4 ogródków szkolnych

Gmina Lipowa

ZRL.1

Ochrona bioróżnorodności

ZRL.1.1

Wdrażanie proekologicznego modelu gospodarki leśnej

ZRL.1.1.1

Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych i ochronnych – zgodnie z planami urządzania lasów państwowych

Nadleśnictwo Węgierska Górka

ZRL.1.1.2

Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych i ochronnych – zgodnie z planami urządzania lasów prywatnych

Nadleśnictwo Węgierska Górka, właściciele lasów

ZRL.1.1.3

Wzmocnienie kontroli gospodarki leśnej na obszarach nowych nasadzeń i w lasach prywatnych.

Nadleśnictwo Węgierska Górka, Powiat Żywiecki, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (biuro powiatowe w Żywcu)

ZRL.1.1.4

Ochrona i wzmocnienie funkcji zadrzewień i zakrzewień, jako ważnych korytarzy ekologicznych. Pielęgnowanie i zakładanie nowych zadrzewień śródpolnych wg planów zadań ochronnych

Gmina Lipowa, właściciele gruntów

ZRL.1.1.5

Zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych gleb i gruntów porolnych

Gmina Lipowa, właściciele gruntów, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (biuro powiatowe w Żywcu)

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB

Cel

Cele długoterminowe do roku 2018

Cel

Cele krótkoterminowe do roku 2014

Zadanie

Przedsięwzięcie

Jednostka odpowiedzialna

OG.1

Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych

OG.1.1.

Zagospodarowanie terenu w sposób racjonalny

OG.1.1.1

Działania mające na celu poprawę kondycji rolnictwa (porady, szkolenia, konferencje, spotkania demonstracyjne)

Gmina Lipowa, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Żywcu

OG.1.1.2

Przeciwdziałanie i ochrona gleb przed czynnikami erozyjnymi

Właściciele terenów

OG.1.1.3

Organizacja wychowania ekologicznego dla dzieci i dorosłych w zakresie gospodarowania zasobami glebowymi

Gmina Lipowa, organizacje ekologiczne

OG.1.1.4

Promocja agroturystyki i rolnictwa ekologicznego

Gmina Lipowa, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Żywcu

OG.1.1.5

Przystąpienie do „Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej - Owca Plus”

Hodowcy owiec na terenie gminy Lipowa na halach Jaśkowa, Ostre, Skrzyczne

OG.1.2

Przywrócenie wartości biologicznych gleb

OG1.2.1

Koordynacja badań gleb na poziom pH i pozyskiwanie dofinansowania na wapnowanie gleb kwaśnych

Gmina Lipowa, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Żywcu, WFOSiGW

OG1.2.2

Promocja wykorzystania poplonów, międzyplonów i śródplonów, a także propagowanie wzbogacania płodozmianów o rośliny motylkowe, strączkowe i mieszanki

Gmina Lipowa, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Żywcu,

OCHRONA ZASOBÓW

Cel

Cele długoterminowe do roku 2018

Cel

Cele krótkoterminowe do roku 2014

Zadanie

Przedsięwzięcie

Jednostka odpowiedzialna

OZ.1

Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystywanie w koordynacji z planami rozwoju regionu.

OZ.1.1.

Zagospodarowanie terenów nieeksploatowanych złóż w sposób racjonalny

OZ.1.1.1

Wprowadzenie zapisów w PZP gminy o niezagospodarowywaniu terenów nieeksploatowanych złóż

Gmina Lipowa

OZ.1.1.2

Wprowadzenie zapisów w PZP gminy o niezagospodarowywaniu terenów potencjalnych osuwisk

Gmina Lipowa

OZ.1.1.3

Realizacja na terenie gminy Systemu Przeciwosuwiskowego polegającego na monitoringu aktywnych osuwisk i miejsc zagrożonych

Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki, Gmina Lipowa

OCHRONA PRZED HAŁASEM

Cel

Cele długoterminowe do roku 2018

Cel

Cele krótkoterminowe do roku 2014

Zadanie

Przedsięwzięcie

Jednostka odpowiedzialna

OH.1

Zapewnienie sprzyjającego komfortu akustycznego środowiska

OH.1.1

Ograniczenie hałasu komunikacyjnego

OH.1.1.1

Bieżące remonty dróg gminnych i powiatowych

Gmina Lipowa, Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu

OH.1.2

Tworzenie terenów wolnych od oddziaływań akustycznych związanych z przemysłem i komunikacja

OH.1.2.1

Uwzględnianie w PZP gminy zapisów o dopuszczalnych poziomach dźwięku i egzekwowanie tych zapisów

Gmina Lipowa

OH.1.2.2

Realizowanie na lekcjach wychowawczych i zajęciach przedszkolnych tematów dotyczących wpływu nadmiernego hałasu na zdrowie człowieka (słuchanie głośnej muzyki)

Gmina Lipowa, Szkoły, Przedszkola organizacje ekologiczne

OH.1.2.3

Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej.

WIOŚ

OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI WRAZ ICH MONITORINGIEM

Cel

Cele długoterminowe do roku 2018

Cel

Cele krótkoterminowe do roku 2014

Zadanie

Przedsięwzięcie

Jednostka odpowiedzialna

PN.1

Kontrola i ograniczenie emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska

PN.1.1

Rozpoznanie stanu zagrożenia oddziaływania pól elektromagnetycznych

OPN.1.1

Stworzenie rejestru potencjalnych źródeł promieniowania niejonizującego

Gmina Lipowa

OPN.1.1

Gromadzenie danych dotyczących instalacji powodujących wytwarzanie pól elektromagnetycznych

Urząd Marszałkowski

OPN1.3

Stworzenie systemu monitoringu środowiska w celu określenia aktualnego poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Zadania w zakresie edukacji zapisane zostały w każdej z dziadzina środowiskowych

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna