Aktualizacja zleceniodawcaPobieranie 1.56 Mb.
Strona17/23
Data07.05.2016
Rozmiar1.56 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

6Plan operacyjny


L.P.

Nazwa zadania

Termin rozpoczęcia planowany

Termin zakończenia planowany

Jednostka odpowiedzialna

Planowane efekty ekologiczne

Planowane koszty ogółem (PLN) tyś.

Partnerzy

OCHRONA POWIETRZA

ZADANIA WŁASNE

OA.1.1.1

Wykonanie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”

2011

2014

Gmina Lipowa

Kontrola ilości potrzebnej energii dla gminy

40

Przedsiębiorstwa energetyczne

OA.1.1.2

Kontynuacja wdrożenia programów likwidacji niskiej emisji w tym: modernizacja źródeł ciepła, termomodernizacja budynków.

2011

2018

Gmina Lipowa, mieszkańcy

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy

b.d.

WFOSiGW w Katowicach

OA.1.1.3

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

2011

2018

Gmina Lipowa

Zmniejszenie strat ciepła, ograniczenie zużycia paliw

40

WFOSiGW w Katowicach

OA.1.2.1

Modernizacja układu drogowego w gminie Lipowa

2011

2018

Gmina Lipowa

Poprawa komfortu jazdy, ograniczenie zużycia paliw

300 rok
2.400


Instytucje udzielające dofinansowania

ZADANIA KOORDYNOWANE

OA.1.2.1

Modernizacja układu drogowego w gminie Lipowa

2011

2014

Zarząd dróg Powiatowych w Żywcu

Ograniczenia zużycia paliw, zmniejszenie czasu jazdy

5 000

Gmina Lipowa

OA.1.1.4

Systematyczne prowadzenie kontroli podmiotów dotyczącej przestrzegania zasad ochrony środowiska

2011

2018

WIOŚ w Katowicach

Przestrzeganie norm prawnych przez przedsiębiorców

80

WSSE w Katowicach

OA.1.1.5

Budowa sieci gazowych na terenach cennych pod względem przyrodniczym i turystycznym

2011

2018

Administrator sieci gazowniczej na terenie gminy

Ograniczenie spalania węgla niskie, jakości

b.d.
GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA W TYM OCHRONA PRZED POWODZIĄ I SUSZĄ

ZADANIA WŁASNE

WŚ1.1.3

Budowa kanalizacji w Ostrem, Lipowej Bugaj, Słotwina Wandzle – 12 km

2011

2012

Gmina Lipowa

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

1.768.788,52

-

WŚ1.1.3

Budowa sieci wraz z przyłączami, ujęcia wody, zbiorników magazynowych, stacji uzdatniania wody oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Ostre.

2011

2012

Gmina Lipowa

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

3 274 737, 57

Wartość kosztorysowa

WŚ.1.3.2

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zbiorników magazynowych wody pitnej (2x50m3), ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w Ostrem

2011

2012

Gmina Lipowa

Poprawa zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do picia

291.82,8

-

OPS.1.1.3

Wyznaczenie obszarów zalewowych tam, gdzie nie zostały jeszcze wyznaczone

2011

2014

Gmina Lipowa

Ochrona mieszkańców i mienia przed powodzią

100

RZGW w Krakowie

WŚ1.1.4

Budowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych

2011

2018

Gmina Lipowa

Zmniejszenie zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych

ok. 1.000

-

OPS 1.1.4

Rozpoznanie dalszych potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego

2011

2018

Gmina Lipowa

Ochrona mieszkańców i mienia przed powodzią

45

RZGW w Krakowie

ZADANIA KOORDYNOWANE

OPS.1.1.2

Inwentaryzacja, odbudowa i regulacja oraz prawidłowa eksploatacja odpowiednich urządzeń na ciągach kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych

2011

2018

RZGW w Krakowie, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Zmniejszenie ryzyka zalewana pól i dróg a także gospodarstw domowych

500

Gmina Lipowa

OPS.1.1.5

Monitorowanie stanu wałów i urządzeń wodnych

2011

2018

RZGW w Krakowie

Ochrona mieszkańców i mienia przed powodzią

50

Gmina Lipowa

OPS.1.1.1

Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu żywieckiego

2011

2018

Powiat Żywiecki

Ochrona mieszkańców i mienia przed powodzią

50

Gmina powiatu żywieckiego

WŚ1.1.2

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w ramach projektu ,,Oczyszczalnia ścieków na Żywiecczyźnie”: Lipowa, Słotwina, Ostre, Twardorzeczka, Leśna - dł. 1,35 km

2012

2014

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu

Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi

68.000

Gmina Lipowa

WŚ.1.3.1

Budowa wodociągów na terenie gminy w ramach projektu ,,Oczyszczalnia ścieków na Żywiecczyźnie” : Twardorzeczka, Leśna – dł. 50,5 km

2012

2014

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu

Minimalizacja strat wody oraz poprawa jakości wody do picia

b.d.

Gmina Lipowa

WŚ1.1.1

Budowa oczyszczalni przydomowych (w szczególności na terenach zabudowy rozproszonej, gdzie nie planuje się budowy oczyszczalni w okresie perspektywicznym)

2012

2018

Mieszkańcy

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

100

Gmina Lipowa

OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO W TYM LASÓW

ZADANIA WŁASNE

OPK.1.2.1

Objęcie ochroną prawną drzew – propozycji pomników przyrody oraz prowadzenie prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych proponowanych pomników przyrody

2011

2014

Gmina Lipowa

Ochrona walorów gminy

40

(10/rok)

Powiat Żywiecki, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, RDLP w Katowicach, organizacje i stowarzyszenia ekologiczne

OPK.1.3.4

Program ochrony czynnej wybranych gatunków fauny, flory, zbiorowisk roślinnych; idea włączenia szkół, jako społecznych opiekunów nad pomnikami przyrody

2011

2018

Gmina Lipowa, szkoły

Ochrona walorów przyrodniczych, edukacja młodzieży

30

RZGW w Krakowie lokalne stowarzyszenia ekologiczne, szkoły, instytucje naukowe, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – Oddział w Żywcu Administratorzy cieków wodnych

OPK.1.3.5

Rewitalizacja istniejących zasobów terenów zieleni ogólnodostępnej (ok. 5 ha) oraz tworzenie lokalnych parków gminnych i sołeckich oraz szkolnych ogródków dendrologicznych ok. 2 parków (ok. 1-2 ha) oraz ok. 4 ogródków szkolnych

2011

2018

Gmina Lipowa

Ochrona starych drzew i terenów zieleni gminnej

50

Organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, szkoły

OPK.1.3.3

Rewaloryzacja zabytkowych założeń zieleni (parki zabytkowe, zieleń przykościelna i cmentarna – ok. 2-3

2011

2018

Gmina Lipowa

Ochrona walorów krajobrazowych i zabytkowych

30

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach

OPK.1.1.2

Tworzenie sieci ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych w obrębie obszarów przyrodniczo cennych, atrakcyjnych krajobrazowo oraz dziedzictwa kulturowego

2011

2018

Gmina Lipowa

Poszerzenie oferty turystycznej

30

Powiat Żywiecki, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, RDLP w Katowicach, organizacje i stowarzyszenia ekologiczne

ZRL.1.1.4

Ochrona i wzmocnienie funkcji zadrzewień i zakrzewień, jako ważnych korytarzy ekologicznych. Pielęgnowanie i zakładanie nowych zadrzewień śródpolnych wg planów zadań ochronnych

2011

2018

Gmina Lipowa

Zwiększenie atrakcyjności gminy Lipowa

b.d.

właściciele gruntów

ZADANIA KOORDYNOWANE

OPK.1.3.1

Ochrona czynna zieleni łęgowej (wysokiej) w dolinie Soły oraz innych lokalnych cieków wodnych (koordynacja organizacyjna)

2011

2018

RZGW w Krakowie, Powiat Żywiecki

Zwiększenie bioróżnorodności

b.d.

Gmina Lipowa

OPK.1.3.2

Ochrona czynna zbiorowisk nieleśnych w obszarach przyrodniczo cennych, w tym ochrona roślinności hal Beskidu Śląskiego – etap II

2011

2018

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Zwiększenie bioróżnorodności

30

Powiat Żywiecki, Gmina Lipowa, organizacje i stowarzyszenia ekologiczne

ZRL.1.1.1

Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych i ochronnych – zgodnie z planami urządzania lasów państwowych

2011

2018

Nadleśnictwo Węgierska Górka

Ochrona zasobów leśnych

2000

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

ZRL.1.1.2.

Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych i ochronnych – zgodnie z planami urządzania lasów prywatnych

2011

2018

Nadleśnictwo Węgierska Górka, właściciele lasów

Ochrona zasobów leśnych

200

-

ZRL.1.1.3

Wzmocnienie kontroli gospodarki leśnej na obszarach nowych nasadzeń i w lasach prywatnych.

2011

2018

Nadleśnictwo Węgierska Górka

Ochrona nowych terenów leśnych

100

Powiat Żywiecki, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (biuro powiatowe w Żywcu)

ZRL.1.1.4

Zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych gleb

2011

2018

Gmina Lipowa, Nadleśnictwo Węgierska Górka

Zmniejszenie ubożenia i erozyjności gleb

b.d.

właściciele gruntów, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (biuro powiatowe w Żywcu)

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB

ZADANIA WŁASNE

OG1.2.1

Koordynacja badań gleb na poziom pH i pozyskiwanie dofinansowania na wapnowanie gleb kwaśnych

2011

2018

Gmina Lipowa

Kontrola zawartości mikro i makroelementów w glebach użytkowanych rolniczo

50

WFOSiGW, Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Żywcu,

ZADANIA KOORDYNOWANE

OG.1.1.2

Przeciwdziałanie i ochrona gleb przed czynnikami erozyjnymi (odpowiedni płodozmian, i mechaniczna obróbka ziemi)

2011

2018

Właściciele terenów

Ograniczenie procesów erozyjnych

20

Gmina Lipowa

OG.1.1.4

Promocja agroturystyki i rolnictwa ekologicznego

2011

2018

Gmina Lipowa, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Żywcu

Poszerzenie oferty dla turystów i zwiększenie dochodów rolników

20

Jednostki certyfikujące gospodarstwa ekologiczne

OG.1.1.5

Przystąpienie do „Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej - Owca Plus”

2011

2014

Hodowcy owiec na terenie gminy Lipowa na halach Jaśkowa, Ostre, Skrzyczne

Rozwój hodowli i wypasu owiec na halach

60*

Urząd Marszałkowski, Gmina Lipowa

*koszty szkoleń i zakupu dodatkowych owiec

OG1.2.2

Promocja wykorzystania poplonów, międzyplonów i śródplonów, a także propagowanie wzbogacania płodozmianów o rośliny motylkowe, strączkowe i mieszanki

2011

2018

Gmina Lipowa, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Żywcu,

Ograniczenie ubożenia gleby

20

ARIMR,

OCHRONA ZASOBÓW

ZADANIA WŁASNE

OZ.1.1.1

Wprowadzenie zapisów w PZP gminy o niezagospodarowywaniu terenów nieeksploatowanych złóż

2011

2018

Gmina Lipowa

Możliwość w przyszłości korzystania z zasobów kopalin

Koszty administracyjne

-

OZ.1.1.2

Wprowadzenie zapisów w PZP gminy o niezagospodarowywaniu terenów potencjalnych osuwisk

2011

2018

Gmina Lipowa

Ochrona mieszkańców
i mienia


Koszty administracyjne

-

ZADANIA KOORDYNOWANE

OZ.1.1.3

Realizacja na terenie gminy Systemu Przeciwosuwiskowego polegającego na monitoringu aktywnych osuwisk i miejsc zagrożonych

2011

2018

Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki

Wspomaganie władz lokalnych w wypełnianiu obowiązków dotyczących problematyki ruchów masowych

b.d.

Gmina Lipowa

OCHRONA PRZED HAŁASEM

ZADANIA WŁASNE

OH.1.1.1

Bieżące remonty dróg gminnych i powiatowych

2011

2018

Gmina Lipowa, Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu

Ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców

**

-

OH.1.2.1

Uwzględnianie w PZP gminy zapisów o dopuszczalnych poziomach dźwięku i egzekwowanie tych zapisów

2011

2018

Gmina Lipowa

Ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców

Koszty administracyjne

-

ZADANIA KOORDYNOWANE

OH.1.2.3

Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej.

2011

2018

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Przestrzeganie przez przedsiębiorstwa prawa w zakresie norm hałasu

140

Gmina Lipowa

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM NIEJONIZUJĄCYM

ZADANIA WŁASNE

OPN.1.1

Stworzenie rejestru potencjalnych źródeł promieniowania niejonizującego

2011

2011

Gmina Lipowa

Ochrona przed zagrożeniem spowodowanym promieniowaniem

W ramach obowiązków służbowych

Administratorzy sieci energetycznych

ZADANIA KOORDYNOWANE

OPN.1.1

Gromadzenie danych dotyczących instalacji powodujących wytwarzanie pól elektromagnetycznych

2011

2018

Urząd Marszałkowski

Możliwość reagowania i ochrony mieszkańców

-

Gmina Lipowa

OPN1.3

Stworzenie systemu monitoringu środowiska w celu określenia aktualnego poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego

2011

2018

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Możliwość reagowania i ochrony mieszkańców

100

Gmina Lipowa

EDUKACJA EKOLOGICZNA*

ZADANIE WŁASNE

OA.1.3.1

Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki

2011

2018

Gmina Lipowa

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców

40

organizacje ekologiczne, mieszkańcy

OA.1.3.2

Informowanie mieszkańców o stanie środowiska na terenie gminy, zmianach prawnych z dziedziny ochrony środowiska i działaniach podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.

2011

2018

Gmina Lipowa

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców

16

WIOŚ w Katowicach, WSSE w Katowicach, organizacje ekologiczne, mieszkańcy

OA.1.3.3

Wspieranie działań edukacji szkolnej np.: prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej dla młodzieży na terenach cennych przyrodniczo

2011

2018

Gmina Lipowa

Poprawa świadomości ekologicznej młodzieży

20

placówki oświatowe na terenie Gminy

OPK.1.1.1

Promocja własnych działań i inicjatyw proekologicznych promujących walory środowiska przyrodniczego o charakterze cyklicznym: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata

2011

2018

Gmina Lipowa

Poprawienie estetyki gminy

40

(5/rok)

Lokalne stowarzyszenia, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,

WŚ.1.4.1

Organizacja cyklu spotkań z mieszkańcami gmin na temat racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi na poziomie gospodarstwa domowego (propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody)

2011

2018

Gmina Lipowa

Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych

10

Organizacje ekologiczne, szkoły, mieszkańcy

WŚ.1.4.2

Organizacja cyklu spotkań z rolnikami w zakresie propagowania tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne

2011

2018

Gmina Lipowa, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Żywcu

Wysoka świadomość ekologiczna, zmniejszenie zużycia wody

30

Organizacje ekologiczne, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, szkoły, mieszkańcy

OH.1.2.2

Realizowanie na lekcjach wychowawczych i zajęciach przedszkolnych tematów dotyczących wpływu nadmiernego hałasu na zdrowie człowieka (słuchanie głośnej muzyki)

2011

2018

Gmina Lipowa, Szkoły, Przedszkola organizacje ekologiczne

Zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży

2

Szkoły, Przedszkola organizacje ekologiczne

OG.1.1.3

Organizacja wychowania ekologicznego dla dzieci i dorosłych w zakresie gospodarowania zasobami glebowymi

2011

2018

Gmina Lipowa, organizacje ekologiczne

Zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży

2

Szkoły, Przedszkola organizacje ekologiczne

OG.1.1.1

Działania mające na celu poprawę kondycji rolnictwa (porady, szkolenia, konferencje, spotkania demonstracyjne)

2011

2018

Gmina Lipowa, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w Żywcu

Zwiększenie wiedzy i świadomości ekologicznej rolników

50

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego,

*w części dotyczące edukacji umieszczono zadania dotyczące edukacji ekologicznej ze wszystkich działek ochrony środowiska

** koszty zadania umieszczono w części dotyczącej ochrony powietrza1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna