Aktualizacja zleceniodawca


Wstęp 1.1Podstawa opracowaniaPobieranie 1.56 Mb.
Strona2/23
Data07.05.2016
Rozmiar1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

1Wstęp

1.1Podstawa opracowania


Podstawą opracowania jest umowa zawarta w dniu 19 stycznia 2011 roku między Eko – Team Konsulting z Bielska Białej, a Gminą Lipowa na wykonanie pracy pt.: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lipowa wraz z prognozami oddziaływania na środowisko postanowień projektów w/w dokumentów". Plan Gospodarki Odpadami jest częścią Programu Ochrony Środowiska, ale stanowi odrębne opracowanie, podobnie prognozy będące samodzielnymi dokumentami.

Program powstał w oparciu o dane pochodzące z licznych źródeł są to między innymi dokumentacje strategiczne i planistyczne opracowane we wcześniejszym czasie przez Gminę Lipowa, a także Powiat Żywiecki i Województwo Śląskie. Źródłem danych zamieszczonych w niniejszej aktualizacji są również dane zebrane samodzielnie przez autorów opracowania od administratorów uzbrojenia na obszarze gminy, firm zajmujących się obsługą gminy, a także jednostek nadzorujących Gminę Lipowa. Cennymi materiałami wyjściowymi okazały się być także materiały konferencyjne czy literatura specjalistyczna branżowa.


1.2Metodologia opracowania, zawartość dokumentu i jego podstawy prawne


Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lipowa został opracowany zgodnie z zapisami ustawowymi Prawa Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 25, po. 150) jako narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w gminie. Realizacja postanowień Programu powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań prawa.

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 25, po. 150) w Dziale III art. 17 wprowadza obowiązek opracowania programów ochrony środowiska na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.Program ochrony środowiska powinien uwzględniać elementy określone w art. 14 wynikające z polityki ekologicznej państwa takie jak:

 • cele ekologiczne,

 • priorytety ekologiczne,

 • poziomy celów długoterminowych,

 • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

 • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno ekonomiczne i środki finansowe.

Nawiązując do układu i zawartości Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 niniejsze opracowanie poruszało będzie takie zagadnienia jak:

 • Ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

 • Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii,

 • Dalsza poprawa, jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

Nawiązując także do układu i zawartości „Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018”, a także przedstawionego w nim wzoru do wykonywania programów ochrony środowiska niniejsze opracowanie zawierało będzie między innymi takie elementy jak:

 • OCENA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA,

 • OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA

  • Ochrona powietrza atmosferycznego (w tym: emisja przemysłowa, urządzenia ochrony powietrza w zakładach, niska emisja, stan sanitarny powietrza, monitoring jakości powietrza oraz monitoring jakości powietrza na terenie zakładów),

  • Gospodarka wodno – ściekowa (w tym: wody powierzchniowe, sieć hydrograficzna, stan czystości rzek, monitoring wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno – ściekowa i oczyszczalnie ścieków w poszczególnych gminach oraz ochrona przed powodzią),

  • Gospodarka odpadami (w tym: odpady komunalne odpady przemysłowe w tym niebezpieczne oraz składowiska odpadów i inne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu),

  • Tereny poprzemysłowe konieczne do rekultywacji i zagospodarowania (nie tylko przyrodniczym, ale również gospodarczym),

  • Ochrona dziedzictwa przyrodniczego (w tym: parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, obszary natura 2000, lasy oraz inne cenne walory przyrodnicze powiatu),

  • Ochrona zasobów (w tym: uwarunkowania gospodarki kopalinami oraz zasoby surowców kopalin),

  • Ochrona powierzchni ziemi i gleb (w tym: stan powierzchni ziemi i gleb oraz monitoring gleb),

  • Ochrona przed hałasem (w tym: hałas drogowy, kolejowy, przemysłowy oraz monitoring hałasu),

  • Ochrona przed polami elektromagnetycznymi wraz ich monitoringiem,

  • Rozwój edukacji ekologicznej.

 • PRIORYTETY EKOLOGICZNE, CELE I KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA

 • PLAN OPERACYJNY

 • ZAGADNIENIA SYSTEMOWE

 • ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU

 • STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM


2Uwarunkowanie zewnętrzne

2.1Polityka ekologiczna państwa


„Polityka ekologiczna na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” jest drugim z rzędu tego rodzaju dokumentem strategicznym wymaganymi ustawą – Prawo ochrony środowiska.

Zasady realizacji Polityki Ekologicznej Państwa zostały przyjęte, jako podstawa realizacji opracowania niniejszego dokumentu, jakim jest Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipowa na lata 2011-2018.

Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego.

Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne (w tym wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych obszarach ochrony środowiska.

Nadrzędną wartością w polityce ekologicznej państwa jest człowiek, co oznacza, że zdrowie społeczeństwa, komfort środowiska, w którym żyją i pracują ludzie, życie obywatela są głównym kryterium realizacji polityki ekologicznej na każdym szczeblu. Polityka ekologiczna państwa ma służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb człowieka.

Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w Konstytucji RP zasada zrównoważonego rozwoju, którego istotą jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna