Aktualizacja zleceniodawca


Nakłady na realizację zadań Programu i proponowane źródła ich finansowaniaPobieranie 1.56 Mb.
Strona20/23
Data07.05.2016
Rozmiar1.56 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

8.2Nakłady na realizację zadań Programu i proponowane źródła ich finansowania


W ramach każdego z analizowanych kierunków ochrony środowiska oszacowano wartość nakładów finansowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. Odpowiednie zestawienia (harmonogramy) dla tych przedsięwzięć, oprócz parametrów „cenowo-terminowych”, wskazują podmiot/podmioty odpowiedzialne za wdrożenie – a zatem i finansowanie konkretnych działań. Ogólnie rzecz ujmując, można wydzielić trzy grupy przedsięwzięć – wg kryterium odpowiedzialności za pokrycie środków finansowych:

  • zadania finansowane bezpośrednio ze środków będących w dyspozycji Gminy Lipowa (środków budżetowych gminy),

  • zadania finansowane przez osoby prywatne, podmioty komercyjne, różnego rodzaju organizacje i inne podmioty instytucjonalne,

Dokonany podział stanowi odzwierciedlenie kryterium odpowiedzialności za realizację przedsięwzięcia, tj. zadań własnych i zadań koordynowanych.

Obecnie zestawione zostaną łączne wartości wydatków inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w ramach kierunków ochrony środowiska – z uwzględnieniem kryterium odpowiedzialności za pokrycie środków finansowych.Tabela 23 Zbiorcze zestawienie wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych kierunkach ochrony środowiska

Lp.

Wyszczególnienie

Zadania własne

Zadania
koordynowane


OGÓŁEM

Wartość
[tys. PLN]


Udział

Wartość
[tys. PLN]


Udział

Wartość
[tys. PLN]


Udział

1.

Ochrona powietrza

2 480

40,48%

5 080

6,64%

7 560

9,15%

2.

Gospodarka wodno-ściekowa, w tym ochrona przed powodzią i suszą

3 206

52,33%

68 700

89,84%

71 906

87,06%

3.

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym lasów

180

2,94%

2 330

3,05%

2 510

3,04%

4.

Ochrona powierzchni ziemi i gleb

50

0,82%

120

0,16%

170

0,21%

5.

Ochrona zasobów

 

0,00%

 

0,00%

0

0,00%

6.

Ochrona przed hałasem

 

0,00%

140

0,18%

140

0,17%

7.

Ochrona przed promieniowaniem niejonizującym

 

0,00%

100

0,13%

100

0,12%

8.

Edukacja ekologiczna

210

3,43%

 

0,00%

210

0,25%

9.

OGÓŁEM

6 126

100,00%

76 470

100,00%

82 596

100,00%

Źródło: opracowanie własne

Przedstawione zestawienie wskazuje m.in. na znaczną dysproporcję pomiędzy kosztami zadań własnych i koordynowanych. Realizacja tych ostatnich kosztować będzie prawie 12,5 razy więcej niż zaplanowanych przedsięwzięć leżących w gestii gminy. Przyjmując zatem założenie, iż istotna poprawa stanu środowiska jest pochodną wielkości nakładów finansowych, można byłoby stwierdzić ograniczoność wpływu Gminy Lipowa na dynamikę zmian w ochronie środowiska na tle innych podmiotów.

Rysunek 16 Udział zadań wg kryterium odpowiedzialności za pokrycie środków finansowych w ogólnych wydatkach związanych z realizacją programu ochrony środowiska

Źródło: opracowanie własne

Drugą istotną kwestią jest to, że istnieją obszary (kierunki) ochrony środowiska, które są zdecydowanie bardziej kapitałochłonne niż inne. Zarówno w przypadku zadań własnych Gminy, jak i zadań koordynowanych są to Ochrona powietrza i Gospodarka wodno-ściekowa, w tym ochrona przed powodzią i suszą (ok. 89,14% wydatków na zadania własne oraz ok. 96,21% na zadania koordynowane).


Rysunek 17 Struktura wydatków na wybranych kierunkach na tle pozostałych zadań objętych programem ochrony środowiska

Źródło: opracowanie własne
Wyodrębnione obszary determinują jednocześnie możliwości uzyskania wsparcia finansowego (preferencyjnego). W kontekście dokonanej wcześniej analizy źródeł preferencyjnego wsparcia zadań z zakresu ochrony środowiska, kluczowe będzie skuteczne pozyskanie dofinansowania z źródeł zewnętrznych, w szczególności funduszy UE (do 2013 r. są to: RPO WSL, PO IiŚ, PROW) i WFOŚiGW w Katowicach.

Wielość podmiotów, których zaangażowanie przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Lipowa sprawia, iż szczegółowe badanie zdolności do pokrycia wydatków na realizację zadań im przypisanych jest praktycznie nie możliwe, ale i również nie potrzebne. Istnieje jednak wyjątek dotyczący gospodarki wodno-ściekowej. Po stronie wydatków koordynowanych uwzględniono zadanie WŚ1.1.2: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy w ramach projektu „Oczyszczalnia ścieków na Żywiecczyźnie”: Lipowa, Słotwina, Ostre, Twardorzeczka. Przedsięwzięcie to, realizowane w latach 2012-2014 przez Związek międzygminny ds. Ekologii w Żywcu (który jest współtworzony m.in. przez Gminę Lipowa), o planowanych nakładach w wysokości 68 mln zł, może nie pozostawać bez wpływu na budżet gminny. Z punktu widzenia Gminy Lipowa – jako samodzielnej jednostki samorządu terytorialnego – zasadnicze znaczenie ma zdolność do pokrycia wydatków związanych z realizacją zadań własnych. W dalszej zatem części rozdziału rozpatrywana będzie ta grupa kosztów, niemniej jednak władze samorządowe muszą uwzględniać ewentualne zobowiązania w stosunku do ZME.


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna