Aktualizacja zleceniodawca


Możliwy rozkład źródeł zewnętrznego wsparcia finansowego dla kluczowych zadań własnych Gminy LipowaPobieranie 1.56 Mb.
Strona21/23
Data07.05.2016
Rozmiar1.56 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

8.3Możliwy rozkład źródeł zewnętrznego wsparcia finansowego dla kluczowych zadań własnych Gminy Lipowa

      1. Model współfinansowania zadań własnych „kluczowych”


Zadania własne Lipowa dotyczą wielu dziedzin i – z uwagi na obszar oddziaływania – jest ich znaczna ilość. Można jednak zaobserwować, iż pod względem finansowym do najdroższych należy tylko kilka. Ich wybór przedstawia poniżej.

Tabela 24 Kluczowe (najdroższe) zadania własne gminy Lipowa

Lp.

Nazwa zadania

Kierunek
ochrony
środowiska


Okres
realizacji


Wartość
nakładów
[tys. PLN]


od

do

1.

Modernizacja układu drogowego w Gminie Lipowa

Ochrona powietrza

2011

2018

2 400

2.

Budowa kanalizacji w Ostrem, Lipowej Bugaj, Słotwina Wandzle - 12 cm

Gospodarka wodno-ściekowa, w tym ochrona przed powodzią i suszą

2011

2012

1 769

3.

Budowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych

Gospodarka wodno-ściekowa, w tym ochrona przed powodzią i suszą

2011

2018

1 000

4.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zbiorników magazynowych wody pitnej (2x50m3), ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w Ostrem

Gospodarka wodno-ściekowa, w tym ochrona przed powodzią i suszą

2011

2012

292

5.

OGÓŁEM


5 461

Źródło: opracowanie własne
Przedstawiona w tabeli grupa zadań określona została mianem „kluczowe”; zwrot ten dotyczy jednak sensu wartości finansowej (zadania najdroższe) oraz „stopnia jednolitości” – pozwalającego na wykorzystanie zadania jako jednolitego projektu, podlegającego procesowi aplikacji o środki funduszy zewnętrznych. Pozostałe zadania albo ze względu na swoją wartość albo pod względem swojej istoty wymagają szczegółowych analiz dla dobrania zewnętrznych źródeł finansowania15 – na etapie dalszych procesów operacyjnych wdrażania programu ochrony środowiska.

Określenie „zadanie kluczowe” nie dotyczy natomiast „stopnia pilności” w realizacji, bądź zakresu oddziaływania na środowisko (znaczenia dla zrównoważonego rozwoju).

Rysunek 18 Rozkład wartości pomiędzy zadaniami własnymi „kluczowymi” a pozostałymi

Źródło: opracowanie własne
Charakter i wartość zadań własnych („kluczowych”) sprawiają, iż ich zewnętrzne finansowanie (preferencyjne) może odbywać się w następujących wariantach:

  • wariant 1 – finansowanie ze środków własnych i preferencyjnych środków zwrotnych krajowych (WFOŚiGW),

  • wariant 2 – finansowanie ze środków własnych oraz preferencyjnych środków zwrotnych i bezzwrotnych (krajowych),

  • wariant 3 – finansowanie ze środków własnych oraz funduszy strukturalnych UE (dostępnych w ramach RPO WSL),

  • wariant 4 – finansowanie „mieszane”; uzupełnienie wkładu własnego ze źródeł preferencyjnych (zwrotnych) do środków pozyskanych z funduszy strukturalnych UE.

Nie wszystkie jednak z określonych zadań „kluczowych” wpisują się w wymieniony schemat wariantów finansowania.16 Wskazano zatem potencjalny, najbardziej prawdopodobny (wpisujący się w zasady dofinansowania instytucji/programów) model współfinansowania. Ponadto, w wariancie 4, przyjęto założenie (wynikające z zasad wykorzystania środków UE), iż przynajmniej 1% określonych nakładów finansowany będzie ze środków własnych.

Rozkład źródeł finansowania wg określonych wariantów przedstawia tabela poniżej.Tabela 25 Potencjalny rozkład źródeł finansowania zadań własnych Gminy Lipowa („kluczowych”) wg przyjętych wariantów

Lp.

Nazwa zadania

Wartość nakładów
[tys. PLN]


Źródła finansowania

środki własne

fundusze UE

WFOŚiGW w Katowicach

kwota
[tys. zł]


udział
[%]


kwota
[tys. zł]


udział
[%]


dotacja

pożyczka pref.

ogółem

kwota
[tys. zł]


udział
[%]


kwota
[tys. zł]


udział
[%]


kwota
[tys. zł]


udział
[%]


WARIANT I

1.

Modernizacja układu drogowego w Gminie Lipowa

2 400

2 400

100,00

 

 

 

 

0

0,00

0

0,00

2.

Budowa kanalizacji w Ostrem, Lipowej Bugaj, Słotwina Wandzle - 12 cm

1 769

354

20,00

 

 

 

 

1 415

80,00

1 415

80,00

3.

Budowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych

1 000

1 000

100,00

 

 

 

 

 

0,00

0

0,00

4.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zbiorników magazynowych wody pitnej (2x50m3), ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w Ostrem

292

58

20,00

 

 

 

 

234

80,00

234

80,00

 

OGÓŁEM

5 461

3 812

69,81

0

0,00

0

0,00

1 649

30,19

1 649

30,19

WARIANT II

1.

Modernizacja układu drogowego w Gminie Lipowa

2 400

2 400

100,00

 

 

 

 

 

0,00

0

0,00

2.

Budowa kanalizacji w Ostrem, Lipowej Bugaj, Słotwina Wandzle - 12 cm

1 769

1 769

100,00

 

 

 

 

 

0,00

0

0,00

3.

Budowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych

1 000

1 000

100,00

 

 

 

 

 

0,00

0

0,00

4.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zbiorników magazynowych wody pitnej (2x50m3), ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w Ostrem

292

292

100,00

 

 

 

 

 

0,00

0

0,00

 

OGÓŁEM

5 461

5 461

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

WARIANT III

1.

Modernizacja układu drogowego w Gminie Lipowa

2 400

360

15,00

2 040

85,00

 

 

 

 

 

 

2.

Budowa kanalizacji w Ostrem, Lipowej Bugaj, Słotwina Wandzle - 12 cm

1 769

265

15,00

1 504

85,00

 

 

 

 

 

 

3.

Budowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych

1 000

150

15,00

850

85,00

 

 

 

 

 

 

4.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zbiorników magazynowych wody pitnej (2x50m3), ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w Ostrem

292

44

15,00

248

85,00

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

5 461

819

15,00

4 642

85,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

WARIANT IV

1.

Modernizacja układu drogowego w Gminie Lipowa

2 400

360

15,00

2 040

85,00

 

 

 

0,00

0

0,00

2.

Budowa kanalizacji w Ostrem, Lipowej Bugaj, Słotwina Wandzle - 12 cm

1 769

18

1,00

1 504

85,00

 

 

248

14,00

248

14,00

3.

Budowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych

1 000

10

1,00

850

85,00

 

 

140

14,00

140

14,00

4.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zbiorników magazynowych wody pitnej (2x50m3), ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w Ostrem

292

3

1,00

248

85,00

 

 

41

14,00

41

14,00

 

OGÓŁEM

5 461

391

7,15

4 642

85,00

0

0,00

429

7,85

429

7,85

*generalną zasadą WFOŚiGW w Katowicach jest udzielanie dotacji dla zadań inwestycyjnych na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych; jednakże w odniesieniu do zadań związanych z usuwaniem azbestu możliwości (pod pewnymi warunkami) obejmują 80% kosztów kwalifikowanych

Źródło: opracowanie własne

Bardzo ważnym wnioskiem wypływającym z zaprezentowanych w tabeli danych jest fakt, iż najkorzystniejszym – w sensie zaangażowania kapitału własnego na etapie inwestycyjnym i eksploatacyjnym (w okresie spłaty zobowiązań) – jest model współfinansowania oparty na wielu źródłach (najbardziej złożony). W rozpatrywanym przypadku jest to Wariant IV (zaangażowanie środków bezzwrotnych UE oraz uzupełnienie własnego funduszami zwrotnymi krajowymi). Ilustrację graficzną w tym względzie przedstawia wykres poniżej.
Rysunek 19 Wielkość zaangażowania kapitału własnego wg wariantów finansowania zadań własnych („kluczowych”)

Źródło: opracowanie własne

      1. Kierunki działań w zakresie współfinansowania zadań „pozostałych”


Pomimo, iż zadania „pozostałe” stanowią tylko niecałe 8% zaplanowanych wydatków na zadania własne, to jednak stanowią najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną tematycznie grupę. Poszukiwania dla nich zewnętrznych źródeł współfinansowania należy rozpocząć od analizy listy zadań priorytetowych oraz zasad dofinansowania w danym roku WFOŚiGW w Katowicach. Jest to w wielu przypadkach jedyne dostępne – a zarazem gwarantujące skuteczne wdrożenie projektu – źródło zewnętrznego wsparcia przedsięwzięć17.

Ponadto warto na bieżąco analizować dane i informacje w zakresie realizacji programów operacyjnych w ramach okresu programowania UE 2007-2013.


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna