Aktualizacja zleceniodawca


Ocena możliwości budżetowych wdrożenia zadań własnychPobieranie 1.56 Mb.
Strona22/23
Data07.05.2016
Rozmiar1.56 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

8.4Ocena możliwości budżetowych wdrożenia zadań własnych


Pomimo szerokiej dostępności zewnętrznych źródeł wsparcia, skuteczne wdrożenie przedsięwzięć określonych w Programie wymagać będzie istotnego zaangażowania budżetu JST.

Ważnym z punktu widzenia polityki pozyskiwania środków finansowych na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego jest określenie zdolności do zaciągania zobowiązań. Możliwości Gminy w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami).


Art. 243.

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90,

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n–1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n–2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n–3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.


Przedstawione zasady dotyczą danych od roku 2014. Zgodnie bowiem z zapisami art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) mają zastosowanie zasady określone wart. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późno zm.). Wynika z nich, że łączna kwota spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami (z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych ustawą) nie może przekraczać progu 15% dochodów planowanych na danych rok. Ponadto łączna kwota długu na koniec roku nie może być wyższa niż 60% dochodów.

Planowana wysokość nakładów inwestycyjnych Gminy Lipowa w latach 2011-2018 wynosi ok. 6,1 mln. zł. Wartość ta wydaje się średnim obciążeniem dla budżetu, którego roczne dochody oscylują wokół kwoty 25 mln zł. Niemniej jednak warto wskazać kilka aspektów, które przemawiają za realnością wdrożenia Programu:  • znaczna część wydatków może być zrefundowana w formie dotacji ze środków UE,

  • w chwili obecnej wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznym poziomie, aczkolwiek zauważalne są symptomy znacznego zadłużenia – w związku z planowanym procesem inwestycyjnym,

  • zadania rozłożone są w stosunkowo długim okresie czasu.

Uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok wskazuje podstawowe determinanty budżetowe, wpływające m.in. na zdolność JST do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Kluczowe z nich dotyczą poziomu zadłużenia.

Zgodnie z uchwaloną prognozą dla budżetu Gminy Lipowa, w okresie przejściowym (obowiązywania ustawy o finansach publicznych z roku 2005), tj. w latach 2011-2013 łączna kwota spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami (z uwzględnieniem wyłączenia zobowiązań zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa wart. 5 ust. 3 ww. ustawy o finansach publicznych) nie przekroczy dopuszczalnego progu wynoszącego 15 % dochodów planowanych na dany rok, co jest zgodne z art. 169 ust. 1 ustawy. W latach 2011-2013 odpowiednie wartości dla Gminy Lipowa wynoszą kolejno: 6,14%, 6,62% i 6,75%. Z kolei prognozowana łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego poszczególnych lat horyzontu czasowego nie przekracza również dopuszczalnego 60 % progu zadłużenia, określonego wart. 170 ust. 1ww. ustawy o finansach publicznych. Na koniec lat 2011, 2012, 2013 dług Gminy (z wyłączeniem zobowiązań zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy) wyniesie odpowiednio: 40,01%, 31,72% i 29,02% planowanych w danym roku budżetowym dochodów.

Z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipowa wynika, iż w każdym roku horyzontu czasowego liczonego od roku 2014 (a zatem okresu obowiązywania limitów ustawy o finansach publicznych z 2009 r.), relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wydaje się zatem, iż wprowadzenie dodatkowych obciążeń finansowych (związanych np. z wykorzystaniem preferencyjnych środków zwrotnych) związanych z realizacją przewidzianych Programem zadań – w świetle obecnej sytuacji finansowej Gminy – nie powinna stwarzać szczególnych napięć budżetowych. Dążeniem Gminy powinno być maksymalizowanie korzyści wynikających zarówno z wykorzystaniem bezzwrotnej pomocy UE, ale również szerokie wykorzystanie preferencyjnych form finansowania (np. pożyczek WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiGW w Warszawie). Niosą one bowiem z sobą mechanizmy z jednej strony ograniczające ciężar finansowy spłaty zobowiązań (np. poprzez niskie oprocentowanie, możliwość umorzenia części pożyczki), z drugiej natomiast – stymulujące nowe przedsięwzięcia środowiskowe (np. wymóg przeznaczenia kwoty z umorzenia na inne zadanie warunkujące cel ekologiczny).Tabela 26 Sytuacja finansowa budżetu Gminy Lipowa – wieloletnia prognoza finansowa (do roku 2018)

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

Prognoza

2008

2009

przew. 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Dochody ogółem, z tego:

22 973 038

25 684 794

28 837 114

28 009 476

30 697 611

28 626 388

29 198 916

29 782 894

30 378 552

30 378 552

30 378 552

1.1

dochody bieżące

21 868 601

25 028 628

27 807 017

24 650 699

28 085 085

28 626 388

29 198 916

29 782 894

30 378 552

30 378 552

30 378 552

1.2

dochody majątkowe, w tym:

1 104 437

656 166

1 030 097

3 358 777

2 612 526

0

0

0

0

0

0

1.2.1

ze sprzedaży majątku

0

5 650

0

160 000

0

0

0

0

0

0

0

2.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:

17 533 314

19 628 828

25 085 290

23 650 070

23 501 900

23 501 900

23 501 900

25 439 172

25 947 955

25 947 955

25 947 955

2.1

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

 

11 192 448

12 684 016

12 810 856

12 938 965

13 068 354

13 199 038

13 331 028

13 331 028

13 331 028

2.2

związane z funkcjonowaniem organów JST

 

 

0

3 126 372

3 188 899

3 256 677

3 317 731

3 384 065

3 451 767

3 451 767

3 451 767

2.3

z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:

 

 

881 631

1 158 369

1 124 736

1 091 040

1 057 644

1 013 054

976 706

946 358

913 010

2.3.1

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp

 

 

0

1 158 369

1 124 736

1 091 040

1 057 644

1 013 054

976 706

946 358

913 010

2.4

wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

 

 

0

2 003 919

1 708 334

1 091 040

1 057 644

1 013 054

976 706

946 358

913 010

3.

Różnica (1-2)

5 439 724

6 055 966

3 751 824

4 359 406

7 195 711

5 124 488

5 697 016

4 343 722

4 430 597

4 430 597

4 430 597

4.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu

189 460

1 539 683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Środki do dyspozycji (3+4+5)

5 629 184

7 595 649

3 751 824

4 359 406

7 195 711

5 124 488

5 697 016

4 343 722

4 430 597

4 430 597

4 430 597

7.

Spłata i obsługa długu, z tego:

2 057 428

1 506 330

1 485 303

1 720 366

2 032 912

1 932 640

1 866 520

1 704 262

1 638 516

1 442 768

1 288 596

7.1

rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych

1 688 451

1 115 366

1 162 937

1 226 129

1 469 668

1 430 060

1 432 060

1 324 500

1 324 500

1 183 428

1 148 000

7.2

wydatki bieżące na obsługę długu

368 977

390 964

322 366

494 237

563 244

502 580

434 460

379 762

314 016

259 340

140 596

8.

Inne rozchody (bez spłaty długu np.. Udzielone pożyczki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Środki do dyspozycji (6-7-8)

3 571 756

6 089 319

2 266 521

2 639 040

5 162 799

3 191 848

3 830 496

2 639 460

2 792 081

2 987 829

3 142 001

10.

Wydatki majątkowe, w tym:

3 332 072

6 851 541

5 854 462

6 619 042

5 162 799

3 191 848

3 830 496

2 639 460

2 792 081

2 987 829

3 142 001

10.1

wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

 

 

 

5 980 822

4 692 799

2 283 000

2 202 993

2 122 985

2 042 976

1 962 969

1 182 960

11.

Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)

1 300 000

1 123 400

3 587 941

3 587 941

3 980 002

0

0

0

0

0

0

12.

Rozliczenie budżetu (9-10+11)

1 539 684

361 178

0

-392 061

3 980 002

0

0

0

0

0

0

13.

Kwota długu, w tym;

6 023 356

6 027 339

8 452 343

11 206 216

9 736 548

8 306 488

6 874 428

5 549 928

4 225 428

3 042 000

1 894 000

13.1

łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sufp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

kwota wylączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ufp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów

8,96%

5,86%

5,15%

10,28%

10,29%

10,56%

10,01%

9,12%

8,61%

7,86%

7,25%

15.1

maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

 

 

 

15,04%

10,07%

7,93%

10,54%

15,75%

15,83%

14,96%

13,53%

16.

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp

 

 

 

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

17.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp

8,96%

5,86%

5,15%

6,14%

6,62%

6,75%

6,39%

5,72%

5,39%

4,75%

4,24%

18.

Zadłużenie/dochody ogółem [(13 - 13.1):1] - max 60% z art. 170 sufp

26,22%

23,47%

29,31%

40,01%

31,72%

29,02%

23,54%

18,63%

13,91%

10,01%

6,23%

19.

Wydatki bieżące razem (2+ 7.2)

17 902 291

20 019 792

25 407 656

24 144 307

24 065 144

24 004 480

23 936 360

25 818 934

26 261 971

26 207 295

26 088 551

20.

Wydatki ogółem (10+19)

21 234 363

26 871 333

31 262 118

30 763 349

29 227 943

27 196 328

27 766 856

28 458 394

29 054 052

29 195 124

29 230 552

21.

Wydatki budżetu (1-20)

1 738 675

-1 186 539

-2 425 004

-2 753 873

1 469 668

1 430 060

1 432 060

1 324 500

1 324 500

1 183 428

1 148 000

22.

Przychody budżetu (4+5+11)

1 489 460

2 663 083

3 587 941

3 587 941

3 980 002

0

0

0

0

0

0

23.

Rozchody budżetu (7.1 + 8)

1 688 451

1 115 366

1 162 937

1 226 129

1 469 668

1 430 060

1 432 060

1 324 500

1 324 500

1 183 428

1 148 000

Źródło: Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy nr VI/29/11 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna