Aktualizacja zleceniodawca


Streszczenie w języku niespecjalistycznymPobieranie 1.56 Mb.
Strona23/23
Data07.05.2016
Rozmiar1.56 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

9Streszczenie w języku niespecjalistycznym


Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipowa na" opracowanego przez Beskidzki Fundusz Ekorozwoju w Bielska - Białej w 2004 roku. Zakresem opracowania objęto:

 • cele ekologiczne;

 • priorytety ekologiczne;

 • poziomy celów długoterminowych;

 • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;

 • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno ekonomiczne i środki finansowe.

Nawiązując także do układu i zawartości „Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018”, a także przedstawionego w nim wzoru do wykonywania programów ochrony środowiska niniejsze opracowanie zawierało będzie między innymi takie elementy jak:

 • OCENA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA,

 • OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA

  • Ochrona powietrza atmosferycznego (w tym: emisja przemysłowa, urządzenia ochrony powietrza w zakładach, niska emisja, stan sanitarny powietrza, monitoring jakości powietrza oraz monitoring jakości powietrza na terenie zakładów),

  • Gospodarka wodno – ściekowa (w tym: wody powierzchniowe, sieć hydrograficzna, stan czystości rzek, monitoring wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno – ściekowa i oczyszczalnie ścieków w poszczególnych gminach oraz ochrona przed powodzią),

  • Gospodarka odpadami (w tym: odpady komunalne odpady przemysłowe w tym niebezpieczne oraz składowiska odpadów i inne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu),

  • Tereny poprzemysłowe konieczne do rekultywacji i zagospodarowania (nie tylko przyrodniczym, ale również gospodarczym),

  • Ochrona dziedzictwa przyrodniczego (w tym: parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, obszary natura 2000, lasy oraz inne cenne walory przyrodnicze powiatu),

  • Ochrona zasobów (w tym: uwarunkowania gospodarki kopalinami oraz zasoby surowców kopalin),

  • Ochrona powierzchni ziemi i gleb (w tym: stan powierzchni ziemi i gleb oraz monitoring gleb),

  • Ochrona przed hałasem (w tym: hałas drogowy, kolejowy, przemysłowy oraz monitoring hałasu),

  • Ochrona przed polami elektromagnetycznymi wraz ich monitoringiem,

  • Rozwój edukacji ekologicznej.

 • PRIORYTETY EKOLOGICZNE, CELE I KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA

 • PLAN OPERACYJNY

 • ZAGADNIENIA SYSTEMOWE

 • ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU

 • STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Aktualizacja programu to przede wszystkim przedstawienie zadań, które zostaną zrealizowane w najbliższych 8 latach w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego gminy i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Planowane nakłady na realizację zadań własnych gminy w latach 2011-2018 na ochronę środowiska szacuje się na około 6 mln zł. Największe środki planowane są na ochronę powietrza i gospodarkę wodno-ściekową.

Aktualizacja Programu zawiera omówienie uwarunkowań finansowych gminy Lipowa. Na podstawie budżetów gminy z ostatnich lat i planu budżetu na rok 2010 i szacunkowych kosztów zaproponowanych zadań nakreślono ogólną sytuację finansową gminy, przeprowadzono prognozę budżetową oraz przeanalizowano możliwości gminy w zakresie realizacji najważniejszych zadań. Analiza ta pokazuje jak duże powinno być zaangażowanie środków finansowych pochodzących z zewnątrz na realizację zaplanowanych działań. Zostały przedstawione potencjalne i możliwe do pozyskania źródła bezzwrotnego, a także preferencyjnego i komercyjnego dofinansowania.

Dzięki wyznaczeniu i identyfikacji problemów możliwe jest określenie celów, do jakich należy dążyć w ciągu najbliższych 8 lat wdrażania programu.

Najważniejszymi problemami ekologicznymi na terenie gminy Lipowa są: • niska emisja,

 • zły stan dróg na terenie gminy,

 • nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa,

 • niska świadomość ekologiczna mieszkańców.

Przeprowadzona analiza stanu zanieczyszczenia powietrza wykazała, że na terenie gminy Lipowa w celu zmniejszenia emisji i imisji wskazane są działania dążące do poprawy czystości atmosfery.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego gmina realizuje na bieżąco zadania polegające na termomodernizacji budynków komunalnych będących w jej zarządzie, a także Program Ograniczenia niskiej emisji dla mieszkańców.

W celu zmniejszenia zanieczyszczeń liniowych planuje się zmodernizować kilkadziesiąt kilometrów dróg gminnych.

W celu poprawy jakości wód powierzchniowych, niezbędna jest likwidacja niekontrolowanych zrzutów ścieków bytowych do rzek płynących przez teren gminy, niezwykle ważnym w tym zakresie zadaniem jest inwentaryzacja stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (szamb), które obecnie funkcjonują na terenach nieskanalizowanych. Bardzo często zbiorniki te są nieszczelne i są źródłem zanieczyszczenia wód.

W celu zapewnienia mieszkańcom dobrej jakości wody do picia planuje się budowę wodociągowej sieci obejmującej większość mieszkańców gminy.

W rolnictwie należy się skupić na stosowaniu najlepszych dostępnych praktyk rolniczych, co powinno doprowadzić ograniczenia ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników.

Głównymi celami w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy są: doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz redukcja strumienia odpadów komunalnych zmieszanych kierowanych na składowisko. Wzięto pod uwagę konieczność:


 • Rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w oparciu o zbieranie selektywne z wykorzystaniem systemu workowego:

 • Wydzielanie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych

 • Wydzielania odpadów budowlano - remontowych ze strumienia odpadów komunalnych

 • Wydzielanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych

 • Odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych

 • Rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych

Dzięki realizacji tych celów możliwe będzie objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym wywozem odpadów, co przyczyni się do uatrakcyjnienia terenu gminy, spełnienia wymagań prawnych dot ilości odpadów poddanych recyklingowi a także do zmniejszenia lub wyeliminowania zjawiska powstawania dzikich wysypisk, co przyczynia się także do ograniczenia zanieczyszczenia innych komponentów środowiska takich jak woda i gleba.

W zakresie ochrony gleb użytkowanych rolniczo ważnym celem do realizacji jest racjonalne gospodarowanie zasobami glebowymi i ich ochrona przed degradacją. Cel ten osiągnąć można przez właściwą gospodarkę rolna dostosowaną do panujących warunków glebowych i ukształtowania terenu.

Zadaniem przyczyniającym się do ograniczenia zanieczyszczenia gleb nawozami mineralnymi jest coroczna kontrola stosowanych nawozów i środków ochrony roślin dokonywana przez samych rolników. Badanie poziomu pH i zawartości metali ciężkich daje możliwość porównania wyników i określenia, w jakim kierunku zmierza stan środowiska.

Głównym celem w zakresie ochrony przed hałasem na terenie Powiatu Żywieckiego w najbliższych latach będzie dokonanie oceny akustycznej wybranych miejsc powiatu, są to główne ciągi komunikacyjne drogowe i kolejowe. Niezależnie od przeprowadzania oceny akustycznej terenów ruchu komunikacyjnego niebagatelnym elementem działalności kontrolnej są przeprowadzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kontrole podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Bardzo ważnym elementem i celem krótkoterminowym w zakresie ochrony przed hałasem jest:


 • ustalenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wydzielonych terenów pod realizację zorganizowanej działalności inwestycyjnej, zakładów mogących być potencjalnymi źródłami hałasu do środowiska, co umożliwi lokalizację zakładów produkcyjnych i przemysłowych, z dala od terenów mieszkaniowych,

 • niedopuszczanie do realizacji inwestycji, które mogą być źródłem dużej emisji hałasu do środowiska ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub technologie produkcji.

W zakresie ochrony przyrody najwyższy poziom walorów przyrodniczych na terenie gminy Lipowa wyznaczają obszary Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i obszary NATURA 2000.

Dla ochrony całości dziedzictwa przyrodniczego gminy oraz kształtowania systemu terenów zieleni należy podjąć następujące cele: • utrzymanie walorów i funkcji obszarów objętych ochroną prawną,

 • obejmowanie ochroną prawną obszarów i obiektów najbardziej wartościowych przyrodniczo,

 • dostosowanie terenów leśno - wodnych do pełnienia funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej,

 • wsparcie działań organizacji ekologicznych, instytucji naukowych w zakresie ochrony czynnej wybranych gatunków fauny i flory (m.in. ochrona siedliska ptaków, ochrona siedlisk roślin chronionych, akcje edukacyjne w szkołach, promujące np. ideę „opiekunów przyrody”).

Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, biorącego aktywny udział w procesie dbania o środowisko to cenne i długoterminowe zadanie, które niejednokrotnie trzeba prowadzić na bieżąco i nieustająco. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców gminy Lipowa w sferze konsumpcji, a także ochrony powietrza, gospodarki wodnej oraz postępowania z odpadami.

Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców przyczyni się do zwiększenia efektywności prowadzonych działań na rzecz ekologizacji, co zapewni ograniczenia niskiej emisji, zmniejszenie ładunku zrzutu ścieków surowych do rzek i potoków a także pozyskanie większej surowców wtórnych, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko.

Dotychczasowa realizacja zadań zawartych w aktualnie obowiązującym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Lipowa w poszczególnych obszarach tematycznych, daje podstawy do osiągnięcia przyjętych celów i priorytetowych kierunków działań zgodnych z polityką ekologiczną powiatu żywieckiego i województwa śląskiego, a tym samym gwarantuje zrównoważony rozwój gminy - obecnie jak i w perspektywie wieloletniej.

Gmina w miarę posiadanych i pozyskanych środków sukcesywnie realizuje zadania, kładąc szczególny nacisk na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, modernizację dróg gminnych a także ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację i wymianę nieekologicznych źródeł ciepła oraz montaż kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych mieszkańców. Działania te w połączeniu z realizacją zadań o charakterze edukacyjnym w dużej mierze przyczyniają się do poprawy, jakości środowiska na obszarze gminy Lipowa.

Gmina nieustannie stara się pozyskiwać dofinansowanie na realizację zadań ze środków zewnętrznych głównie krajowych, ale także i zagranicznych w celu realizacji zadań kosztownych, gdyż nie ma możliwości sfinansowania ich ze środków budżetu własnego.

Realizacja zadań zaproponowanych w niniejszej aktualizacji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gminy Lipowa, polepszenia warunków życia i zdrowia mieszkańców, a także poprawy jakości walorów środowiskowych i skuteczniejszej ochrony terenów prawnie chronionych oraz tych o walorach przyrodniczych i rekreacyjno -wypoczynkowych.BZT5

-

biologiczne zapotrzebowanie na tlen

ChZT

-

chemiczne zapotrzebowanie na tlen

GDDKiA

-

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GPW

-

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

GUS

-

Główny Urząd Statystyczny

GZWP

-

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

IUNG

-

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

KPGO

-

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010

KPOŚK

-

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

NFOŚiGW

-

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ODR

-

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

OOŚ

-

ocena oddziaływania na środowisko

OSO

-

obszary specjalnej ochrony ptaków

OZE

-

Odnawialne Źródła Energii

PIG

-

Państwowy Instytut Geologiczny

PIOŚ

-

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska

PIS

-

Państwowa Inspekcja Sanitarna

POH

-

Program Ochrony przed Hałasem

POIiŚ

-

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

POKA

-

Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu

PONE

-

Program Ograniczania Niskiej Emisji

POP

-

Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego

PWiK

-

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

RDLP

-

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

RDOŚ

-

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

RDW

-

Ramowa Dyrektywa Wodna

RLM

-

Równoważna Liczba Mieszkańców

RZGW

-

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

SEKAP

-

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

SIWZ

-

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SOO

-

specjalne obszary ochrony siedlisk;

WFOŚiGW

-

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

WIOŚ

-

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WODR

-

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WSO

-

Wojewódzki System Odpadowy

WSSE

-

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

ZPK

-

Zespół Parków Krajobrazowych

ZZO

-

Zakład Zagospodarowania Odpadów

1 www.ug.lipowa.com, 2011

2 Art. 27 ustawy o ochronie przyrody

3 podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochrona gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla ty gatunków i odstępstw od tych zakazów z dnia 11 września 2001r. (Dz. U. Nr 106, poz. 1176 z dnia 29 września 2001 r.) http://www.mos.gov.pl/mos/akty-p/rozp_ros.html [2001.10.15]

4 VU =gatunek narażony (vulnerable), wg. „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. Polish Red Data Book Of Plants. Pteridiophytes and Flowering Plants.” (Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. — red.) Inst. Botaniki im W. Szafera, Inst. Ochrony Przyrody PAN. Kraków 2001 .

5 podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochrona gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla ty gatunków i odstępstw od tych zakazów z dnia 11 września 2001r. (Dz. U. Nr 106, poz. 1176 z dnia 29 września 2001 r.)

6 Rzońca Z. 2002: Głuszec — Tetrao urogallus — ocena stanu populacji w Żywieckim Parku Krajobrazowym i w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego oraz wyniki hodowli w Nadleśnictwie Wisła. W: Wybrane gatunki zagrożonych zwierząt na terenie parków krajobrazowych w Beskidach i sposoby ich ochrony. Konferencja w Międzybrodziu Żywieckim (8.11.2002). Będzin.

7 Nowak S., Mysłajek R. W. 2002: Problemy ochrony wilka — Canis lupus w parkach krajobrazowych Beskidów Zachodnich. W: Wybrane gatunki zagrożonych zwierząt na terenie parków krajobrazowych w Beskidach i sposoby ich ochrony. Konferencja w Międzybrodziu Żywieckim (8.11.2002). Będzin.

8 Mysłajek R. W. 2002: Nietoperze — Chiroptera parków krajobrazowych Beskidów Zachodnich — stan poznania, zagrożenia i propozycje ochrony. W: Wybrane gatunki zagrożonych zwierząt na terenie parków krajobrazowych w Beskidach i sposoby ich ochrony. Konferencja w Międzybrodziu Żywieckim (8.11.2002). Będzin.

9 www.ug.lipowa.com, 2011

10 Aktualizacja POŚ dla Powiatu Żywieckiego, 2010

11 na podstawie normy PN-EN ISO 14001, 1996

12 Norma PN-EN ISO 14001:1996

13 Norma PN-EN ISO 14001:1996

14 Dotyczy zasad dofinansowania obowiązujących dla roku 2011

15 Przykładowo zadanie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej: „Identyfikacja źródeł odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do środowiska…” – dla procesu pozyskania środków zewnętrznych – wymaga albo zgrupowania z innym przedsięwzięciem (np. dotyczącym zarządzania środowiskowego) bądź wyodrębnienie etapów (np. „Budowa elektronicznego systemu monitoringu źródeł odprowadzania ścieków”).

16 Przykładowo: analiza corocznie uaktualnianych zasad dofinansowania WFOŚiGW w Katowicach nie pozwala na stwierdzenie możliwości uzyskania wsparcia dla działań z zakresu systemów komunikacyjnych. Wsparcie preferencyjne dla sieci drogowej jest możliwe w zasadzie jedynie ze środków UE.

17 Przykładem mogą być zadania z zakresu edukacji ekologicznej, gdzie beneficjent może liczyć na wsparcie bezzwrotne (dotacyjne) WFOŚiGW nawet do 100% wydatków kwalifikowanych.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna