Aktualizacja zleceniodawca


Ukształtowanie terenu i budowa geologicznaPobieranie 1.56 Mb.
Strona5/23
Data07.05.2016
Rozmiar1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

2.6Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna


Gmina Lipowa położona jest na terenie Karpat Zachodnich, na obszarze, których możemy wyróżnić dwie duże jednostki: flisz zewnętrzny, w skład, którego wchodzą płaszczowiny śląska, cieszyńska, godulska oraz nasunięta na nie płaszczowina magurska położona bardziej wewnętrznie.

Na terenie gminy znajdują się przede wszystkim utwory magurskie są to gruboławicowe warstwy piaskowca, niekiedy ze zlepieńcami a czasami z cienkimi warstwami łupków. Charakteryzuje je to że są odporne na wietrzenie. Dominują w najniższym położeniu gleby brunatne kwaśne łatwo ulegające ługowaniu i bielicowaniu. Uzależnione jest to, od jakości lepiszcza przeważnie bezwęglanowe.

Natomiast w położeniach wyższych występują gleby skrytobielicowe lub bielicowe.

Fragmentarycznie występują utwory podmagurskie. Są to z reguły piaskowce z niewielka ilością łupków, łatwo wietrzejące o spoiwie ilasto-weglanowo-żelazistym. Struktura ta sprzyja powstawaniu zasobnych gleb brunatnych tworzące siedliska lasowe odpowiednie dla najbardziej wymagających gruntów.

W obrębie Lipowa dominują pasma górskie zbudowane z utworów płaszczowiny śląskiej głównie piaskowców z domieszką łupków godulskich, istebniańskich oraz zlepieńców.

Charakterystyczną cechą piaskowców istebniańskich jest to, że dają gruboziarnistą zwietrzelinę łatwo ulegającą bielicowaniu.

Obszar gminy to także piaskowce godulskie są to skały twarde drobnoziarniste o spoiwie z reguły krzemionkowym, rzadko ilastym, trudno wietrzeją. Ich zwietrzelina jest silnie kamienista odznaczająca się barwą płowoszarą, brunatnoszarą. Gleby odznaczają się strukturą gruzełkowatą.

Usytuowanie gminy Lipowa w Górach Średnich Beskidu Śląskiego sprawia, że obszar ten charakteryzuje zróżnicowana rzeźba terenu. Kształtują się tu siedliska borów mieszanych będące naturalnym siedliskiem świerka występującego we wszystkich piętrach reglowych i tworzące w znacznej przewadze lite świerczyny, z domieszką buka rzadko jodły.

Beskid Śląski stanowi część fliszowych Karpat Zachodnich. Przede wszystkim góry te mają układ pasmowy i są porozcinane głębokimi dolinami rzek i potoków. Charakteryzują się stosunkowo niedużą wysokością bezwzględną gdzie najwyższym wzniesieniem jest Skrzyczane 1257 m.n.p.m., ale duże różnice wysokości miedzy szczytami a dnami dolin, sięgające w przypadku Kotliny Żywieckiej do 800m.

Beskid Śląski w naturalny sposób dzieli się na dwie części: mniejsza-zachodnią, czyli Pasmo Stożka i Czantorii, oraz wschodnią- większą i bardziej rozczłonkowaną, czyli Pasmo Baraniej Góry zwane również pasmem Wiślańskim lub Baraniogórskim. Grzbiet Pasma Wiślańskiego, którego wschodnia i południowo-wschodnia część wznosi się od Karolówki ku północnemu-wschodowi do Szczytu Baraniej Góry, ciągnie się na północ do Malinowskiej Skały, gdzie dzieli się na prawą odnogę z kulminacją Skrzyczanego i lewą esowato skierowaną ku północy do Pasma Klimczoka. Od głównego grzbietu odchodzą liczne grzbiety boczne. Do najważniejszych grzbietów znajdujących się na terenie gminy Lipowa nalezą ramie Kościeklca rozciągające się od Malinowskiej Skały oraz grzbiet Magurki Radziechowskiej ciągnącej się do Magurki Wiślańskiej.

Teren Kotliny Żywieckiej jest obniżeniem śródgórskim pomiędzy Beskidem Śląskim na zachodzie, Beskidem Małym na północy, Beskidem Makowskim na północnym-wschodzie, oraz Beskidzie Żywieckim na południowym-wschodzie Kotliny Żywieckiej ma charakter tektonicznej depresji, ograniczonej, co najmniej z zachodu linią uskoku. Występują w jej dnie małoodporne osady, jednostki podśląskiej.

Na wysokości 350-450 m n.p.m., dno Kotliny podgórskie garby w części wschodniej sięgają do 450 m. Znaczną część kotliny zajmują terasy i stożki napływowe Soły i jej dopływów, tworzące stopnie o wysokości ok.2m, 5-8 m, 14-28 m najlepiej rozwinięte w płaskiej części zachodniej, a stare żwiry spotykane są na wysokości 80-90 m n.p. rzeki.

Do najważniejszych szczytów Beskidu Śląskiego należą:


  • Barania Góra(1220 m n.p.m.),

  • Magura Wiślańska(1140 m n.p.m.),

  • Zielony Kopiec (1154 m n.p.m.),

  • Skrzyczne (1257 m n.p.m) to najwyższe wzniesienie na terenie gminy Lipowa.


2.7Klimat


Gmina Lipowa położona jest w Regionie Karpackim gdzie klimat kształtuje się pod wpływem gór wysokich. Warunki klimatyczne tego obszaru kształtują masy powietrza różnego pochodzenia geograficznego, największy udział mają masy powietrza polarno-morskiego (60%) oraz polarno-kontynentalnego(25%). Średnia dobowa temperatura w okresie wegetacyjnym wynosi powyżej 50C. Długość tego okresu jest bardzo zróżnicowana i waha się od 150 dni na wysokości 1100 m n.p.m. do około 200 w najniższych rejonach gminy. Ze względu na ukształtowanie tego obszaru jest on szczególnie narażony na przymrozki takich dni jest ok.110. Zima zaczyna się w drugiej dekadzie listopada.

Roczne sumy opadów zwiększają się od podnóży ku szczytom gór. Przeciętna opadów wynosi dla piętra umiarkowanego chłodnego ok.1400-1800 mm; dla pięter niższych 1000-1100 mm rocznie. Największa częstotliwość opadów przypada na miesiące: XII, I, II, V i VII. Najmniej dni z opadami mamy w II, III, IX i X. Okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 65 do 140 dni.

Przeważają wiatry wiejące z biegiem doliny, kotlin czy przełęczy. Czasami występują tu także wiatry halne.

2.8Otoczenie społeczno gospodarcze


Według danych Urzędu Gminy Lipowa na dzień 31 grudnia 2010 roku gminę Lipowa zamieszkiwało 10.105 osób. Przeciętna gęstość zaludnienia w skali całej gminy wynosi 173 osób/km2. Jest to gęstość zaludnienia niższa od średniej występującej na obszarach powiatu żywieckiego (144 osób/km2). Struktura zaludnienia w poszczególnych sołectwach gminy kształtowała się na poziomie jak przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1 Struktura zaludnienia gminy Lipowa w roku 2010

L.p.

Sołectwo

Ilość mieszkańców

1

Lipowa

4454

2

Leśna

2083

3

Twardorzeczka

1321

4

Ostre

471

5

Sienna

962

6

Słotwina

806

RAZEM

10.105

Źródło: Ewidencja Ludności Urząd Gminy Lipowa, 2011

Największa liczba ludności zamieszkuje sołectwo Lipowa (44,07% ogółu ludności). Najmniejszą ilość mieszkańców notuje się na obszarze sołectwa Ostre (4,84% ludności zamieszkującej gminę Lipowa). Na 100 mężczyzn zamieszkujących Lipową przypada 105 kobiet.

Bezpośrednie sąsiedztwo miasta Żywiec, a także dobrze rozwinięta komunikacja zbiorowa zapewniają mieszkańcom łatwy dostęp do usług o charakterze ponadlokalnym zlokalizowanym w Żywcu i Bielsku - Białej: administracji publicznej szczebla powiatowego, banków, firm ubezpieczeniowych, szkół średnich i wyższych, szpitali i przychodni specjalistycznych, teatru, kina itp.

Według danych statystycznych liczba ludności na terenie gminy Lipowa na przestrzeni ostatnich pięciu lat stale się nieznacznie zwiększała. W roku 2005 teren gminy zamieszkiwało około 9600 ludzi, w latach 2005-2010 liczba ta zwiększyła się do około 10.105. Powodem jest napływ ludności z pobliskich aglomeracji.

Tendencja wzrostowa liczby mieszkańców gminy, została przedstawiona na poniższym wykresie.Rysunek 2 Liczba mieszkańców gminy Lipowa

Źródło opracowanie własne na podstawie danych www.stat.gov.pl oraz danych UG Lipowa 2011

Wzrost liczby ludności zamieszkującej gminę Lipowa znajduje także odzwierciedlenie w ilości urodzeń, zgonów, a także przyroście naturalnym. Zestawienie tych wskaźników zobrazowano na wykresie poniżej, wskaźniki te wykazują stałą tendencję wzrostową.

Rysunek 3 Ilość urodzeń, zgonów i przyrost naturalny na terenie gminy Lipowa w latach 2005-2009

Źródło: opracowanie własne na postawie www.stat.gov.pl, 2010

Na wzrost liczby mieszkańców gminy Lipowa ma duży wpływ saldo migracji. Z zestawienia zamieszczonego poniżej wynika, iż saldo migracji w latach 2005-2009 utrzymywało się na stałym dodatnim poziomie około 50-85. Więcej jest zameldowań niż wymeldowań z gminy. Nowi mieszkańcy to głównie ludzie z okolicznych miast, którzy pragnąc zaznać ciszy i spokoju przenoszą się do spokojnych zakątków.

Rysunek 4 Saldo migracji na obszarze gminy Lipowa na przestrzeni lat 2005 - 2009

Źródło: opracowanie własne na postawie www.stat.gov.pl, 2010

Ludność w wielu produkcyjnym stanowi około 63,6% całej populacji mieszkańców gminy, ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi około 22,2%, a w wieku poprodukcyjnym około 14,2% osób.

Duża część mieszkańców gminy pracuje w niewielkich zakładach przemysłowych i usługowych na terenie gminy i poza jej granicami, a szczególnie w Żywcu.

Na zasobność społeczno-ekonomiczną gminy Lipowa duży wpływ mają podmioty gospodarcze. Według stanu na dzień 31 grudzień 2009 roku ich 760. Zlokalizowane w różnych miejscowościach gminy zapewniają zatrudnienie mieszkańcom i nadają pozytywne impulsy rozwojowi gospodarczemu gminy. Ilość podmiotów i ich sukcesywny wzrost zobrazowano na poniższym wykresie.

Rysunek 5 Zmiany w ilości podmiotów w systemie REGON na terenie gminy Lipowa

Źródło: opracowanie własne na postawie www.stat.gov.pl, 2010

Dominującą formę własności stanowi sektor prywatny. Z 760 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych:  • 683 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

  • 16 to spółki handlowe,

  • 1 spółdzielnia,

  • 1 fundacja,

  • 17 stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Najliczniejszą grupą podmiotów gospodarczych są placówki handlowe o różnorodnej branży. Rodzaje podmiotów gospodarczych i ich ilości zamieszczono w tabeli poniżej:

Tabela 2 Główne rodzaje podmiotów gospodarczych i ich ilości

Lp.

Rodzaj podmiotów gospodarczych

Ilość

1

Handel hurtowy i detaliczny

194

2

Budownictwo

184

3

Usługi

151

4

Przetwórstwo przemysłowe

95

5

Transport

41

6

Działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią

31

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS na koniec 2009 roku

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, liczba bezrobotnych w gminie Lipowa wyniosła 31.12.2010 roku 515 osób, w tym 278 kobiet. Porównując te dane do roku 2007 (bezrobotnych 295 osoby, w tym 155 kobiet) można stwierdzić, że bezrobocie w gminie wzrosło w ciągu ostatnich 3 lat o około 57%.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna