Aktualizacja zleceniodawca


Ochrona dziedzictwa przyrodniczego w tym ochrona lasówPobieranie 1.56 Mb.
Strona8/23
Data07.05.2016
Rozmiar1.56 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

3.3Ochrona dziedzictwa przyrodniczego w tym ochrona lasów


Do zadań zrealizowanych w ramach ochrony przyrody na terenie gminy Lipowa należy wymienić przede wszystkim opracowanie przez Nadleśnictwo Węgierska Górka ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej "Dolina Zimnika". Długość trasy wynosi około 1,5 km. Czas potrzebny do przebycia całej ścieżki wynosi około 2 godzin. Aktualnie stworzony i wdrażany jest projekt przebudowy ścieżki obejmujący wydłużenie jej o około 200 m. W ramach inwestycji powstaną nowe miejsca biwakowania, ławeczki punkty widokowe, wychodnie, kapliczka oraz ujęcie wody z potoku Zimnik i parking. Koszt inwestycji szacuje się na około 404 tys.

W zakresie ochrony lasów zalesiano grunty porolne, niskich klas bonitacyjnych. Przekazano właścicielom lasów około 12 tys. sadzonek sosny czarnej, jodły i buka.

Działalnością edukacyjną na terenie gminy zajmuję się Gminne Centrum Informacji, Promocji i Kultury.

3.4Ochrona powierzchni ziemi i gleb


W ramach ochrony powierzchni ziemi realizowane w trybie ciągłym są głównie zadania polegające na doradztwie, spotkaniach i szkoleniach dla mieszkańców gminy prowadzących produkcję rolniczą.

Raz w tygodniu w Urzędzie Gminy w Lipowej rolników przyjmuje pracownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Żywcu, udzielając porad i konsultacji w sprawach dotyczących rolniczego gospodarowania ziemią.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Żywcu cyklicznie organizuje szkolenia dotyczące rolnictwa ekologicznego, rolnictwa zrównoważonego, w zakresie pakietów programów rolno - środowiskowych (część PROW), które mogą być oprócz dopłat bezpośrednich dodatkowych źródłem przychodów gospodarstw rolnych. W sumie przeprowadzono w latach 2008-2010 1332 konsultacje i wizyty w terenie, oraz 15 szkoleń w których uczestniczyło 197 rolników.

W biuletynie gminy Lipowa są cyklicznie zamieszczane informacje dla rolników.

W ramach poprawy wartości gleb z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzono akcję wapnowania gleb.

W ramach Programu Przebudowy Lasów Prywatnych w związku z zamieraniem świerczyn Nadleśnictwo Węgierska Górka przekazało właścicielom lasów nieodpłatnie około 10 tys. sadzonek sosny czarnej, jodły i buka w celu uzupełniania lasów.

Od 2007 roku na terenie powiatu żywieckiego działa „Program Aktywizacji Gospodarczej oraz zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej - Owca Plus”.

Głównym jego celem jest „Zrównoważony rozwój i ochrona najcenniejszych przyrodniczo obszarów Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej w oparciu o gospodarkę pasterską.”

Działaniem Programu w latach 2007-2008 objęte zostały hale i polany na terenie powiatu żywieckiego, w tym 3 hale na obszarze gminy Lipowa. Nie mniej jednak w owym czasie gmina Lipowa nie wyraziła zainteresowania w/w Programem i jego realizacją.

3.5Ochrona zasobów geologicznych


Między Beskidem Śląskim, a Kotliną Żywiecką występują wapienne wzgórza np. Nowe czy Bindowa Kępa. Prawdopodobnie kiedyś istniał tu ciąg wapiennych pasm. Do niedawna wzgórza te były wykorzystywane gospodarczo. Eksploatowano (łamano) wapień cieszyński, który służył nie tylko, jako materiał budowany, ale przede wszystkim był surowcem, z którego wypalano  wapno.

Aktualnie nie jest prowadzone wydobycie żadnych kopalin na analizowanym obszarze.

Gmina Lipowa położona jest na terenach narażonych na powstawanie osuwisk. Przyczyna ich powstawania tkwi przede wszystkim w naprzemianległości masywnych piaskowców (ulegających najczęściej osuwaniu) i łupków, stanowiących płaszczyznę poślizgu dla piaskowca, dużej stromości stoków oraz długotrwałych i obfitych opadach letnich. Większość osuwisk to formy stare i nieaktywne.1

Nie mniej jednak osuwiska aktualnie powstają głównie na brzegach dróg i potoków. W miarę powstawiania groźnych dla układów komunikacyjnych lub przebiegów rzek osuwisk są drogi na bieżąco są naprawiane, brzegi rzek i skarpy dróg umacniane.

W 2008 roku wykonano mur oporowy w potoku Drągowy o wielkości 20, 880 m3. Koszty zadania w 80% pokryto z dotacji ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych rozdysponowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast po powodzi w 2010 roku w ramach środków finansowych przekazanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało zrealizowanych 8 zadań polegających na umocnieniu brzegów potoków oraz naprawie mostków i przepustów.

3.6Ochrona przed hałasem


W zakresie ochrony przed hałasem zadanie nie są realizowane ze względu na wiejski charakter gminy. Ochroną przed nadmiernych hałasem może być realizowane działań w zakresie remontów dróg, które zostały wyszczególnione w części dotyczącej ochrony powietrza.

3.7Ochrona przed polami elektromagnetycznymi wraz ich monitoringiem


Zadania w tym zakresie na terenie gminy Lipowa nie są realizowane ze względu na brak stacji przekaźnikowych telefonii komórkowych. W 2006 roku inwestor starał się o uzyskanie pozwolenia na postawienia anteny przekaźnikowej, jednak ze względu na protesty mieszkańców wniosek o pozwolenie został wycofany.

3.8Podsumowanie


Realizacja zadań zawartych w aktualnie obowiązującym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Lipowa w poszczególnych obszarach tematycznych, daje podstawy do osiągnięcia przyjętych celów i priorytetowych kierunków działań zgodnych z polityką ekologiczną powiatu żywieckiego i województwa śląskiego, a tym samym gwarantuje zrównoważony rozwój gminy - obecnie jak i w perspektywie wieloletniej.

Gmina Lipowa w miarę posiadanych i pozyskanych środków sukcesywnie realizuje zadania, kładąc szczególny nacisk na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, modernizację dróg gminnych a także ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację i wymianę nieekologicznych źródeł ciepła oraz montaż kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych mieszkańców. Działania te w połączeniu z realizacją zadań o charakterze edukacyjnym w dużej mierze przyczyniają się do poprawy, jakości środowiska na obszarze gminy Lipowa.

Gmina nieustannie stara się pozyskiwać dofinansowanie na realizację zadań ze środków zewnętrznych głównie krajowych, ale także i zagranicznych w celu realizacji zadań kosztownych, gdyż nie ma możliwości sfinansowania ich ze środków budżetu własnego.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna