Aktualizacja zleceniodawca


Ocena aktualnego stanu środowiskaPobieranie 1.56 Mb.
Strona9/23
Data07.05.2016
Rozmiar1.56 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

4Ocena aktualnego stanu środowiska

4.1Ochrona powietrza atmosferycznego


Ocenę jakości powietrza na terenie Gminy Lipowa dokonano na podstawie „Ósmej rocznej ocenie jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2009 rok” (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach). Gminę Lipową zgodnie z w/w dokumentem zaliczono do strefy bielsko – żywieckiej. Na obszarze Gminy nie zlokalizowano stanowiska do pomiaru jakości powietrza. Punkty pomiarowo – kontrolne w strefie bielsko – żywieckiej umiejscowiono w takich miejscowościach jak: Bestwina, Brenna, Cieszyn, Jeleśnia, Czechowice – Dziedzice, Ustroń, Żywiec, Istebna, Skoczów, Szczyrk, Wisła.Rysunek 6 Lokalizacja strefy bielsko – żywieckiej

Źródło: WIOŚ Katowice

Strefa bielsko - żywiecka to najbardziej wysunięta na południe strefa województwa śląskiego o powierzchni 2227 km2, zamieszkiwana przez około 472 tys. osób. Obejmuje trzy powiaty ziemskie: cieszyński, żywiecki i bielski (bez miasta Bielsko-Biała). Ponad połowa powierzchni tej strefy leży w obrębie Beskidu Śląsko-Żywieckiego. Od północy przylega pagórkowaty pas Pogórza Cieszyńskiego, a następnie równinna Kotlina Oświęcimska wraz ze wschodnim fragmentem Kotliny Ostrawskiej.

Beskidy w obrębie tej strefy są w większości górami zalesionymi głównie przez drzewostany świerkowe, a znaczące ich obszary objęte są ochroną w formie parków krajobrazowych. W górach i na pogórzu w dolinach rzek i potoków występuje wiejska i podmiejska zabudowa (przeważnie jednorodzinna), przylegająca do szlaków komunikacyjnych.

W związku z urozmaiconą rzeźbą terenu oraz dość gęstą zabudową mieszkalną wzdłuż dolin rzek (Małej Wisły, Soły, Olzy, Brennicy, Żylicy i mniejszych potoków), a także w kotlinach (Kotlina Żywiecka), ze względu na złe warunki wentylacyjne tych terenów istnieje duże ryzyko występowania lokalnych epizodów wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza.

Wyniki klasyfikacji strefy bielsko – żywieckiej uzyskane w „Ósmej rocznej ocenie jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2009 rok” przedstawia się następująco:

Ze względu na ochronę zdrowia dla zanieczyszczeń takich jak dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), ołów (Pb), tlenek węgla (CO), arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni), strefę zaliczono do klasy A. Oznacza to, że w obszarze strefy bielsko – żywieckiej poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe oraz poziomy długoterminowe nie były przekraczane.

Natomiast dla opadu pyłu PM10 oraz benz(a)pirenu strefę bielsko – żywiecką ye wyglądu na ochron zdrowia zaliczono do klasy C. Oznacza to, że w strefie przekraczane były poziomy dopuszczone o margines tolerancji. Przekroczenia te dotyczyły 24 – godzinnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 50 µg/m3, dla stacji w Cieszynie (liczba przekroczeń od 37 do 60), w Żywcu (liczba przekroczeń od 87 do 96), Ustroniu (liczba przekroczeń 75). Dopuszczalna liczba przekroczeń wynosi 35. W porównaniu do roku 2008 przekroczenia te wzrosły w Żywcu od 35% do 64% oraz w Cieszynie o 62%.

Przekraczane były również wartości średnioroczne stężeń benz(a)pirenu, gdzie przy wartości docelowej 1 ng/m3, w strefie bielsko – żywieckiej wartość ta sięgała poziomu od 6,2 do 8,3 ng/m3. W porównaniu do roku 2008 wartości te wzrosły o 244% na stacji pomiarowej w Żywcu.

Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu w okresie zimowym jest niska emisja, natomiast w okresie letnim emisja pochodząca z różnych źródeł komunikacyjnych. Wysokie stężenie jest charakterystyczne dla procesów spalania w nieefektywnych kotłach grzewczych. Benzo(a)piren to groźna, toksyczna i rakotwórcza substancja oddziaływująca negatywnie na rozrodczość, ponadto może powodować dziedziczne wady genetyczne i upośledzać płodność.

Wtórne zanieczyszczenie pyłu zawieszonego będące również przyczyną pogorszenia się jakości powietrza na terenie Gminy, najczęściej pochodzi z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników.Na terenie gminie Lipowa roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego prowadzi również Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach. W 2008 roku wydała „Raport o stanie sanitarnym powietrza atmosferycznego w województwie śląskim”. W opracowaniu przedstawiono wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego przeprowadzonych przez Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego w roku 2008 w odniesieniu do obowiązujących kryteriów oceny stanu zanieczyszczenia atmosfery. Punkt pomiarowy na obejmujący teren powiatu żywieckiego znajduję się przy ul. Kopernika w Żywcu. W tabeli poniżej przedstawiono wyniki pomiarów oraz zestawiono na tle innych powiatów w województwie śląskim.

Tabela 4 Stężenia średnie dla poszczególnych zanieczyszczeń w 2008 roku

Powiat

Stacja pomiarowa

PM10

Pb

Cu

Cd

Mn

Cr

Ni

As

Bap

µg/m3

ng/m3

ng/m3

ng/m3

ng/m3

ng/m3

ng/m3

ng/m3

ng/m3

wodzisławski

Wodzisław ul. Bogumińska

61

41

21

1,6

15

11,8

2,4

1,9

4

lubliniecki

Lubliniec ul. Piaskowa

30

79

24

2,1

22

42,6

12

2,5

1,6

żywiecki

Żywiec ul. Kopernika

42

42

27

1,1

4

10,5

1,1

1,9

2,1

Wartości dopuszczalne roczne

40

500

600

10

1000

400

25

10

1

Źródło: Raport o stanie sanitarnym powietrza atmosferycznego w województwie śląskim, 2008

Wartości dopuszczalne (dopuszczalne poziomy lub wartości odniesienia) uważa się za dotrzymane, jeżeli stężenie średnie w roku kalendarzowym nie przekroczy wartości dopuszczalnej rocznej, a częstość przekroczeń wartości dopuszczalnej stężenia 24-godzinnego w okresie rocznym nie jest większa od podanej w tabeli powyżej.

W punkcie pomiarowo – kontrolnym w Żywcu stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej:


 • pyłu zawieszone PM10 - stężenie średnioroczne wynosi od 42 μg/m3 na stacji pomiarowej w Żywcu ul. Kopernika. Częstości przekraczania stężenia 24-godzinnego były wyższe od wartości dopuszczalnej 71 razy przez 19,5 % roku.

 • Benzo(a)piren - stężenie średnioroczne wynosi od 2,1 ng/m3 przy dopuszczalnym stężeniu 1 ng/m3.


   1. System gazowniczy


Obszar gminy Lipowa jest w części zgazyfikowany. Sieć gazownicza, rozdzielcza na terenie gminy ma różny stopień rozwinięcia. Problemem gazyfikacji zajmuje się m.in. Związek Gmin ds. Ekologii. Dane na temat długości sieci rozdzielczej i przesyłowej zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela 5 Zestawienie danych dotyczących infrastruktury gazowniczej, ilości odbiorców i zużycia gazu ziemnego na terenie gminy Lipowa

Wyszczególnienie

2009 rok

długość czynnej sieci ogółem w km

85,2

czynne połączenia gazu do budynków mieszkalnych w szt.

1 652

ilość odbiorców gazu wg gospodarstw domowych

904

 • w tym odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem

575

zużycie gazu w tys. m3

750

 • w tym zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3

577,1

Źródło: Bank Danych Lokalnych (www.stat.gov.pl), 2009

Przez teren gminy Lipowa przebiega sieć gazowa średniego ciśnienia PE eksploatowana przez Rozdzielnie Gazu Bielsko – Biała oraz gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150 CN 2,5 MPa z odgałęzieniami do SRP Międzybrodzie.


5.1.2 System elektroenergetyczny


Gmina Lipowa jest zaopatrywana w energie elektryczną przez ENION Spółka Akcyjna. Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 grudnia 2008 r. ENION GRUPA TAURON S.A. został wyznaczony na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 01 stycznia 2009 r.  do dnia 31 grudnia 2025 r., to jest na okres obowiązywania posiadanej przez Spółkę koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. Numer Decyzji DPE-47-94(10)/2717/2008/PJ.

Przez obszar gminy Lipowa przebiegają sieci elektroenergetyczne średniego, niskiego i wysokiego napięcia. Największe znaczenie z punktu widzenia zdrowia i życia mieszkańców mają sieci wysokiego napięcia, przebiegające przez gminę.

Według informacji ENION S.A Beskidzka Energetyka Rejon Dystrybucji w Żywcu corocznie sieć energetyczna jest rozbudowywana, dobudowywane są nowe odcinki sieci napowietrznej linii energetycznej i dobudowywane są stacje transformatorowe zarówno wysokiego jak i niskiego napięcia. Wynika to z ciągłego rozwoju terenów wiejskich i potrzeby mieszkańców posiadania dostępu do nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej.

5.1.3 System ciepłowniczy


Na obszarze gminy Lipowa brak scentralizowanego systemu ciepłowniczego.

Na podstawie Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gęstość cieplna terenów gminy nie stwarza podstaw do budowy zcentralizowanego systemu ciepłowniczego dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych.

Potrzeby w zakresie centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz technologii obiektów użyteczności publicznej, zakładów wytwórczo – usługowych oraz budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na terenie gminy Lipowa zaspakajane są z kotłowni lokalnych. Łączna moc kotłowni wynosi ok. 2,3 MW.

Poniżej zestawiono informacje o kotłowniach lokalnych znajdujących się na terenie gminy Lipowa (dane na podstawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe): • Kotłownia Spółdzielni Kółek Rolniczych w Lipowej o mocy 720 kW opalana węglem kamiennym;

 • Piec piekarski Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lipowej o mocy 193 kW opalany węglem kamiennym;

 • Kotłownia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Twardorzeczce o mocy 180 kW opalana gazem ziemnym;

 • Kotłownia Szkoły Podstawowej w Lipowej o mocy 140 kW opalana gazem ziemnym;

 • Kotłownia Szkoły Podstawowej w Siennej o mocy 120 kW opalana gazem ziemnym;

 • Kotłownia Szkoły Podstawowej w Słotwinie o mocy 120 kW opalana gazem ziemnym;

 • Kotłownia Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lipowej (centralne ogrzewanie w piekarni) o mocy 116 kW opalany węglem kamiennym;

 • Kotłownia hotelu (w budowie) w Lipowej o mocy 102 kW opalana gazem ziemnym;

 • Kotłownia Zakładu Budowy Maszyn „Bud-Masz” o mocy 100 kW opalana węglem kamiennym;

 • Kotłownia Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lipowej (budynek administracyjny, pawilon handlowy) o mocy 93 kW opalana węglem kamiennym;

 • Kotłownia Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lipowej (pawilony handlowe) o mocy 93 kW opalana węglem kamiennym;

 • Kotłownia Szkoły Podstawowej w Leśnej o mocy 70 kW opalana gazem ziemnym;

 • Kotłownia w budynku wielorodzinnym w Lipowej o mocy 60 kW opalana węglem kamiennym;

 • Kotłownia w budynku przedszkola i biblioteki w Leśnej o mocy 50 kW opalana gazem ziemnym;

 • Kotłownia w budynku Urzędu Gminy w Lipowej o mocy 45 kW opalana gazem ziemnym;

 • Kotłownia w budynku Ośrodka Zdrowia w Lipowej o mocy 45 kW opalana węglem kamiennym;

 • Kotłownia w budynku świetlicy w Lipowej Brzezinach o mocy 35 kW opalana gazem ziemnym;

 • Kotłownia w Domu Wczasowego „Pod Lipami” w Lipowej o mocy 35 kW opalana gazem ziemnym i węglem kamiennym;

 • Kotłownia w budynku przedszkola w Lipowej o mocy 35 kW opalana węglem kamiennym.

Na terenie gminy Lipowa występują budynki o łącznej powierzchni ogrzewanej około 200 tys. m2 (budynki jednorodzinne, wielorodzinne i użyteczności publicznej), dla których w Projekcie Założeń określa się zapotrzebowanie ciepła na około 22 MW.

Największe zapotrzebowanie ciepła w tej grupie obiektów wynika z zaspokojenia potrzeb cieplnych budynków jednorodzinnych (ok. 19 MW). W chwili obecnej gospodarstwa domowe na terenie gminy Lipowa korzystają w zdecydowanej większości z niskosprawnych palenisk węglowych opalanych węglem (około74%udział węgla w strukturze paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych). Zanieczyszczenia emitowane są emitorami o wysokości około 10m, co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy.

W indywidualnym ogrzewnictwie funkcjonują jeszcze urządzenia grzewcze o przestarzałej konstrukcji jak kotły komorowe tradycyjne, bez regulacji i kontroli ilości podawanego paliwa do paleniska oraz bez regulacji i kontroli powietrza wprowadzanego do procesu spalania, o sprawności średniorocznej wynoszącej ok. 50%. W starych nieefektywnych urządzeniach grzewczych spala się niskiej jakości węgiel niesortymentowany, a często tak że różnego rodzaju materiały odpadowe i odpady komunalne.

5.1.4 Bilans zapotrzebowania na energię w sektorze mieszkalnictwa


Bilans energetyczny stanowi przegląd potrzeb energetycznych odbiorców wraz ze sposobem ich pokrywania oraz strukturę użytkowania poszczególnych nośników energii i paliw.

Obliczenia szacunkowe dotyczące bilansu energetycznego oparto na: • Programie ograniczenia niskiej emisji dla gminy Lipowa,

 • informacjach udostępnionych przez gminę Lipowa,

 • Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe gminy Lipowa,

 • Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej - dokument rządowy z 8 września 2000 roku,

 • Założenia Polityki Energetycznej Polski do roku 2025,

 • informacjach Głównego Urzędu Statystycznego zawartych w Banku Danych Lokalnych,

 • własnych analizach wykonawcy opracowania.

Okres, w jakim budynek został wzniesiony ma ogromny wpływ na energochłonność obiektu. Jak wynika z danych umieszczonych w poniższej tabeli, największe zużycie energii cieplnej charakteryzuje budynki wzniesione w okresie do 1985 roku, co stanowi 43% całości domów jednorodzinnych. Ma to nie tylko wpływ na koszty ogrzewania, ale i stan środowiska (zużycie energii, zmniejszenie zasobów paliw kopalnych, emisja zanieczyszczeń).

Tabela 6 Wskaźnik zużycia energii cieplnej budynków

Budynki budowane

w latach

Orientacyjny wskaźnik zużycia ciepła

kWh/m2 rok

kWh/m3 rok

do 1966

240-350

77-113

1967-1985

240-280

77-90

1985-1992

160-200

52-65

1993-1997

120-160

39-52

od 1998

90-120

29-38

Źródło: Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Lipowa, 2009

Struktura wiekowa obiektów związana jest okresami, w których wykorzystywane były różne metody wznoszenia budynków. Zarówno sama konstrukcja, jak i materiały istotnie wpływały na zapotrzebowanie na ciepło budynku. Większości domów budowane były z pustaka żużlowego oraz z pustaka i cegły – razem 75%. W nowym budownictwie wykorzystuje się już materiały o dużo lepszej izolacyjności (beton komórkowy, pustaki ceramiczne). W 78% budynków ściany zewnętrzne zostały już ocieplone.

Rysunek 7 Struktura wiekowa obiektów indywidualnych

Źródło: Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Lipowa, 2009

Najwięcej budynków zostało wzniesionych w okresie 1981-2000 ok. 42%. Średnia wieku budynku to 25 lat.

Rysunek 8 Struktura stosowanego paliwa przed planowaną modernizacją

Źródło: Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Lipowa, 2009

Opierając się na powyższych danych, można stwierdzić, że 70% produkowanej energii do celów grzewczych wytwarzanej jest w kotłach na węgiel kamienny. Użytkownicy oprócz węgla kamiennego o dużym sortymencie stosują w kotłach starych na szeroką skalę miał, jako paliwo tańsze, lecz o gorszych właściwościach energetycznych i większej emisyjności. Ten obraz ma istotne znaczenie dla oceny ekologicznego wpływu obiektów zlokalizowanych na terenie gminy na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Mieszkańcy w dużym stopniu korzystają z drewna, jako paliwa uzupełniającego, lub w okresach przejściowych podstawowego, w stosunku do węgla. Gaz ziemny stanowi również poważną część wykorzystywanego paliwa – około 29%. Jest to paliwo ekologiczne i dużo bardziej wygodne w stosowaniu. Takim jest również olej opałowy lekki jednak ten jest już, względów głównie ekonomicznych i infrastrukturalnych dużo mniej popularny.

Bazując na obliczeniach uproszczonego audytu energetycznego dla standardowego obiektu modelowego, dokonano w PONE oceny wielkości zapotrzebowania na ciepło z tytułu c.o.Tabela 7 Wielkość zapotrzebowania na ciepło (energia bez uwzględnienia sprawności źródła ciepła) - potrzeby c.o.

Rodzaj budynku

Zapotrzebowanie na ciepło (w GJ)

standardowy dla gminy Lipowa

228,1

Źródło: Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Lipowa, 2009

Opierając się na podstawowych normatywach, określono wielkość zapotrzebowania na ciepło z tytułu c.w.u. w wysokości 12,9 GJ/rok. Założono, że źródłem c.w.u. w sezonie zimowym jest kocioł, a w sezonie letnim kolektor słoneczny ewentualnie bojler elektryczny lub piecyk gazowy. Wielkość zapotrzebowania na moc wynosi 3,6 kW.

Gmina Lipowa w I kwartale 2009 roku wybrała firmę AGROTUR S.A. która opracowywała Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lipowa. Po opracowaniu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lipowa (II-III kwartał 2009) program został wdrożony przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Planowany termin realizacji PONE to 2010-2012.

Niezależnie od PONE na terenie gminy Lipowa sukcesywnie przeprowadzane są prace termomodernizacyjne w budynkach gminnych.


5.1.5 Bilans emisji pyłowej i gazowej w gminie Lipowa


Emisja z emitorów powierzchniowych

Źródłem emisji z emitorów powierzchniowych są obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej jedno – wielorodzinnej z indywidualnymi źródłami ciepła, obszary, na których zlokalizowano małe zakłady rzemieślnicze bądź usługowe oraz obszary o charakterze rolnym. Do emitorów powierzchniowych można zaliczyć również obszary ulic i dróg o małym natężeniu ruchu, których emisja nie wpływa w sposób istotny na wielkość występujących stężeń zanieczyszczeń.

Na podstawie wskaźników określonych w materiałach informacyjno-instruktażowych Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dla tradycyjnych palenisk domowych, emisję dla jednego obiektu mieszkalnego (obiektu standardowego) można przedstawić następująco.Rysunek 9 Emisja zanieczyszczeń dla obiektu standardowego w kg/rok

Źródło: Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Lipowa, 2009

Łączna emisja zanieczyszczeń z jednego obiektu standardowego wynosi: 1,13 Mg/rok

Emisja CO2 (gaz cieplarniany): 27,2 Mg/rok

Największą emisją zanieczyszczeń gazowo-pyłowych charakteryzuje się eksploatacja kotłów węglowych zarówno o sortymencie mieszanym (kotły stare) jak i sortymencie ekogroszku. Spalanie w celach grzewczych paliw gazowych jak i ciekłych związana jest ze znacznie mniejszą emisją zanieczyszczeń. Paliwa te uznaje się za bardziej ekologiczne. W przypadku emisji do atmosfery dwutlenku węgla, gazu w głównej mierze odpowiedzialnego za efekt cieplarniany na naszej planecie, także największym jej udziałem odznaczają się kotłownie z zastosowaniem kotła węglowego. Korzystanie z kotła na biomasę oraz pompy ciepła daje bilansowo zerową emisję dwutlenku węgla, jako że spalane jest odnawiane paliwo – biomasa oraz wykorzystane ciepło z gruntu.Komunikacyjne źródła zanieczyszczeń

Źródłem emisji zanieczyszczeń tego typu jest spalanie paliw płynnych w silnikach spalinowych pojazdów samochodowych, w maszynach rolniczych oraz w kolejnictwie. Elementem emisji w tym zakresie jest również emisja powstająca w obrocie paliwami występująca głównie w czasie tankowania oraz przeładunku. Charakterystycznymi cechami zanieczyszczeń komunikacyjnych są: • stosunkowo duże stężenie tlenku węgla, tlenków azotu i węglowodorów lotnych;

 • koncentracja zanieczyszczeń wzdłuż dróg;

 • nierównomierność w okresach dobowych i sezonowych związana ze zmianami natężenia ruchu.

Na wielkość emisji komunikacyjnej mają wpływ:

 • stan nawierzchni;

 • konstrukcja i stan techniczny silników pojazdów, warunki pracy silników;

 • rodzaj paliwa;

 • płynność ruchu;

 • ścieranie jezdni, opon i hamulców,

 • unoszenia drobin pyłu w wyniku wzniecania go z powierzchni na skutek ruchu pojazdów (emisja wtórna).

Na terenie Gminy znaczna część dróg cechują niskie parametry techniczne i zły stan nawierzchni. Dominują drogi bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokości 5 m i więcej. Łączna długość dróg publicznych na terenie gminy Lipowa wynosi 48,299 km w tym drogi:

 • powiatowe – 26,399 km,

 • gminne – 21,9 km.

Na podstawie danych dotyczących natężenia ruchu oraz udziału poszczególnych typów pojazdów w tym ruchu (raport „Generalny pomiar ruchu 2005 – Synteza wyników” na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz opracowania Ministerstwa Środowiska „Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza” oszacowano wielkość emisji komunikacyjnej. Ze względu na znikomy udział dróg krajowych i wojewódzkich do obliczeń wzięto pod uwagę jedynie drogi powiatowe i gminne.

Procentowy udział pojazdów na drodze dla dróg powiatowych i gminnych wynosi: osobowe 82,6%, dostawcze 13,3%, ciężarowe 2,6%, autobusy 1,3%, motocykle 0,2%,Przyjęte natężenie ruchu dla dróg:

 • powiatowych - 5988 [poj/dobę],

 • gminnych – 724 [poj/dobę].

Tabela 8 Roczna emisja substancji szkodliwych do atmosfery ze środków transportu na terenie gminy Lipowa w 2010 roku

Nazwa emitora

Nazwa

Zanieczyszczenia

Emis.max.

mg/s

Emisja

Mg/rok

Emisja śr.

mg/s

drogi powiatowe

tlenek węgla

5305,196

167,305

1,94E+06

benzen

47,761

1,506

17432,832

węglowodory alifatyczne

816,683

25,755

2,98E+05

węglowodory aromatyczne

245,005

7,726

89426,812

tlenki azotu

3230,956

101,891

1,18E+06

pył ogółem

186,914

5,895

68223,474

dwutlenek siarki

252,337

7,958

92103,116

drogi gminne

tlenek węgla

25606,412

807,524

9,35E+06

benzen

230,527

7,27

84142,467

węglowodory alifatyczne

3941,858

124,31

1,44E+06

węglowodory aromatyczne

1182,557

37,293

4,32E+05

tlenki azotu

15594,748

491,796

5,69E+06

pył ogółem

902,17

28,451

3,29E+05

dwutlenek siarki

1217,948

38,409

4,45E+05

Źródło: opracowanie własne, do obliczeń użyto Programu OPERAT2000

W związku z zaostrzeniem się przepisów ochrony środowiska oraz w interesie mieszkańców działania ograniczające emisję zanieczyszczeń, należałoby przeprowadzić poprzez wdrożenie niżej wymienionych celów: • Systematyczna poprawa jakości powietrza na obszarze gminy Lipowa

  • aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz jego sukcesywne wdrażanie,

  • opracowanie i wdrożenie strategii zmniejszania stężenia pyłów drobnych PM10 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu,

  • wymiana konwencjonalnie opalanych pieców węglem na ogrzewania gazowe lub inne przyjazne środowisku nośniki energii zarówno w obiektach publicznych, jak mieszkaniach prywatnych (realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji),

  • kontynuowanie prac termomodernizacyjnych na terenie gminy.

 • Wspieranie i promocja ekologicznych nośników energii

 • wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

 • wspieranie i promowanie korzystania z materiałów energooszczędnych w budownictwie przez mieszkańców,

 • Intensyfikację działań związanych z modernizacją dróg gminnych.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna