AktualizacjaPobieranie 467.03 Kb.
Strona1/10
Data07.05.2016
Rozmiar467.03 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kolonowskie


AKTUALIZACJA

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

dla Gminy Kolonowskie


Kierownik Projektu:
mgr inż. Ksenia Czachor
Konsultant Wiodący:
mgr Katarzyna Kędzierska
Weryfikator:

mgr inż. Agnieszka RosickaOpole, luty 2009 r.

Spis treści


Rozdział I. Rozdział I. WSTĘP 4

I.1. Przedmiot i cel opracowania 4

I.2. Zakres i metodyka wykonania opracowania 4

Rozdział II. CHARAKTERYSTYKA GMINY KOLONOWSKIE 5

Rozdział III. OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA 20

III.1. Wody powierzchniowe i podziemne 20

III.2. Gospodarka odpadami 20

III.3. Powietrze atmosferyczne 20

III.4. Klimat akustyczny 22

III.5. Promieniowanie elektromagnetyczne 23

III.6. Ochrona przyrody 23

III.7. Poważne awarie, bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne oraz klęski żywiołowe 30Rozdział IV. CELE, PRIORYTETY I ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE KOLONOWSKIE 31

IV.1. Ochrona gleb i powierzchni ziemi 31

IV.2. Gospodarka wodno-ściekowa 32

IV.3. Gospodarka odpadami 34

IV.4. Ochrona powietrza atmosferycznego 34

IV.5. Ochrona przed hałasem 36

IV.6. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 37

IV.7. Ochrona przyrody 38

IV.8. Ochrona przed skutkami poważnych awarii oraz bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne 39

IV.9. Edukacja ekologiczna 40Rozdział V. PROGRAM WYKONAWCZY 41

V.1. Instytucje odpowiedzialne 41

V.2. Narzędzia realizacji programu 42

V.3. Źródła finansowania 45

V.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy wdrażania programu 53

V.5. Monitoring i ocena realizacji programu 62
Rozdział I.Rozdział I. WSTĘP
I.1.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Kolonowskie.

Niniejszy program został sporządzony jako realizacja obowiązków gminy wynikających z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.), dotyczących sporządzania gminnych programów ochrony środowiska oraz gminnych planów gospodarki odpadami. Dokumenty te służą realizacji polityki ekologicznej państwa na szczeblu lokalnym. Przyjęte w programie priorytety oraz zadania gminy Kolonowskie służyć będą realizacji obowiązujących wymogów ustawowych w dziedzinie ochrony środowiska, zasad wynikających z programów rządowych, zasad zrównoważonego rozwoju Polski oraz innych dokumentów strategicznych w gminie. Efektem realizacji programu będzie poprawa stanu środowiska oraz wdrożenie efektywnego zarządzania środowiskiem w gminie.

I.2.Zakres i metodyka wykonania opracowania

Zakres opracowania spełnia wymagania określone w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska. Program obejmuje działania gminy na najbliższe cztery lata, tj. 2008 - 2011 oraz obejmujące w perspektywie kolejne cztery lata, tj. 2012 – 2015. Treść programu jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, programami rządowymi z zakresu ochrony środowiska oraz odpowiednich dokumentów programowych rangi regionalnej i lokalnej. Aktualizacja programu zawiera ogólną charakterystykę gminy oraz charakterystykę i ocenę aktualnego stanu środowiska, sporządzoną na podstawie inwentaryzacji i analizy zagadnień związanych z ochroną środowiska w gminie Kolonowskie. Analizę przeprowadzono w oparciu o: • informacje uzyskane bezpośrednio z gminy,

 • studium zebranych materiałów wejściowych,

 • dostępne wyniki monitoringu środowiska,

Opracowanie określa cele, priorytety i zadania ochrony środowiska w zakresie: ochrony gleb i powierzchni ziemi, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, ochrony przed skutkami poważnych awarii oraz edukacji ekologicznej. Założone cele podzielono na cele krótkoterminowe, do realizacji w latach 2008 – 2011 oraz średnioterminowe, do realizacji w perspektywie kolejnych czterech lat, czyli do roku 2015.

Podstawą formułowania celów i priorytetów były wyniki przeprowadzonej analizy stanu środowiska oraz identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska. Przy formułowaniu priorytetów i celów ekologicznych kierowano się wytycznymi zawartymi w obowiązujących przepisach prawa polskiego, obowiązujących dokumentów rządowych oraz innych dokumentów strategicznych. Opracowanie zawiera program wykonawczy, tj. określa: instytucje odpowiedzialne za realizację programu, narzędzia realizacji programu, źródła jego finansowania, harmonogram rzeczowo-finansowy wdrażania programu oraz procedury kontroli realizacji programu.Rozdział II.CHARAKTERYSTYKA GMINY KOLONOWSKIEOgólna charakterystyka. Położenie administracyjne Gminy

Gmina Kolonowskie położona jest w środkowo-wschodniej części województwa opolskiego. Wchodzi w skład mezoregionu Równina Opolska, należącego do makroregionu Niziny Śląskiej. Jej powierzchnia wynosi 8361 ha. Administracyjnie gmina składa się z trzech sołectw: Staniszcz Wielkich, Staniszcz Małych, Spóroka oraz dogodnie położonego na trasie Opole - Gliwice miasta Kolonowskie. Kolonowskie położone jest na pograniczu województw opolskiego i śląskiego, 35 km od miasta Opole i 80 km od Katowic. Gmina posiada węzeł kolejowy o ogólnopolskim znaczeniu w Fosowskiem i znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 463, w odległości 25 km od łączącej Polskę południową z Niemcami i Ukrainą, autostrady A4.Położenie geograficzne, rzeźba terenu, krajobraz

Gmina Kolonowskie zajmuje powierzchnię 83,54 km2, co stanowi 0,9% ogólnej powierzchni województwa opolskiego.

Część gminy zajmują Bory Stobrawsko - Turawskie, z dużym odsetkiem objętym granicami krajobrazu chronionego. Udział lasów w powierzchni zajmowanego obszaru wynosi 72,9%. Piętnaście kilometrów od gminy leży zespół jezior turawskich, swego czasu region wypoczynkowy dla mieszkańców województw: opolskiego, katowickiego i częstochowskiego (wg dawnych granic administracyjnych).

Na terenie gminy Kolonowskie dominuje rzeźba płaska i płaskorówninna, o nachyleniach terenu nie przekraczających 5 %. Są to tereny na ogół piaszczyste z wychodniami utworów starszych, miejscami w części południowej i północnej (zalesionej) urozmaiconej wydmami. Centralna część gminy, w obrębie, której położone są jednostki osadnicze zajmowana jest przez szeroką dolinę Małej Panwi z jej terasami zalewowymi i średnimi - akumulacyjno – erozyjnymi - poziom ten stanowi główny obszar rozwoju osadnictwa. W obrębie terasy zalewowej rozwinął się ciąg starorzeczy, który w połączeniu z meandrującą rzeką stanowi malowniczy element krajobrazu.

Przez teren gminy Kolonowskie przepływa rzeka Mała Panew, która tworzy dolinę, wpływając na malownicze urozmaicenie krajobrazu. Na terenie gminy rzeka meandruje niespokojnie i jest ograniczona wąską doliną. W rejonie Kolonowskiego dolina rzeki rozszerza się, a jej nurt łagodnieje. Dopływami Małej Panwi są: Brzyniczka, Smolina i Myślina. Dwa pierwsze dopływy w znaczący sposób wpływają na walory przyrodnicze gminy – przepływają bowiem przez kompleksy leśne i tworzą śródleśne rozlewiska.
Zagospodarowanie terenu

Struktura użytkowania gruntów w gminie przedstawia się następująco (wg ewidencji gruntów w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich na dzień 19 luty 2009):

- użytki rolne – 1 757 ha, w tym (21,1 % ogólnej powierzchni gminy):


 • grunty orne – 944 ha,

 • sady - 13 ha,

 • łąki trwałe – 645 ha, pastwiska trwałe – 75 ha,

- użytki leśne i grunty zadrzewione – 6 096,4 ha (73,4 % ogólnej powierzchni gminy),w tym:

 • lasy i grunty leśne – 6 125 ha,

 • grunty zadrzewione – 9 ha,

Klasy bonitacyjne użytków rolnych określają jakość użytku rolnego pod względem jego przydatności do produkcji rolniczej. Klasa I określa najwyższą wartość rolniczą, a klasa VI najniższą. Na terenie gminy nie występują gleby o klasach bonitacyjnych I, II, III a.

Gleby na terenie gminy Kolonowskie można podzielić na następujące klasy bonitacyjne. Podano także powierzchnię jaką zajmują grunty poszczególnych klas:Klasa bonitacyjna

Powierzchnia [ha]

I

0

II

0

IIIa

0

IIIb

0,34

IVa

1,11

IVb

57,5

V

461,7

VI

591,4

VIa

0,25

Razem

1 112,3


Budowa geologiczna i hydrogeologiczna

Część południowo-zachodnia gminy zbudowana jest z osadów piaszczysto - żwirowych z głazami akumulacji polodowcowej i fragmentarycznie osadami gliniastymi moreny dennej.

Dolina Małej Panwi to natomiast region z systemem teras akumulacyjnych o charakterze piaszczystym i piaszczysto-żwirowym, przeciętym doliną rzeki z systemem teras średnich i zalewowych, przykrytych cienką warstwą utworów mułkowych i pylastych wieku holoceńskiego. Na terenie gminy nie występują udokumentowane zasoby surowców mineralnych, są jednak pozostałości prowadzonej w okresie przedwojennym i powojennym eksploatacji surowców na skalę lokalną – we wsiach Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie oraz Fosowkie - Kolonowskie. Pozyskiwano tu piaski, pospółki i glinę. Bazy surowcowej nie wyczerpano. W zachodniej części gminy występuje niewielkie złoże iłów kajprowych „Krasiejów”.

Na obszarze gminy wyróżniono cztery podstawowe rodzaje gleb: - gleby piaskowe, gleby gliniaste, gleby organiczne, gleby pylaste (występują w ilościach śladowych – jedynie 8 ha). Pod względem typologicznym na terenie gminy Kolonowskie gleby reprezentowane są przez mady, czarnoziemy, gleby brunatne, bielicowe i organiczne. Gleby cechują się niską wartością użytkową, w przewadze są to gleby V i VI klasy bonitacyjnej – na terenie gminy to 94,1% gruntów ornych oraz 48,4% użytków zielonych. Potencjał glebowy gminy uznawany jest za słaby, ponadto gleby te są w znacznym stopniu zakwaszone i wymagają stałego wapnowania. Jedynie 22,9 % powierzchni gminy to użytki rolne. Pod względem przydatności rolnej Gmina Kolonowskie należy do najsłabszych gmin w województwie.

Gmina Kolonowskie położona jest na obszarach głównych struktur wodonośnych województwa: zbiorników wymagających objęcia najwyższą ochroną: GZWP 333 (Opole – Zawadzkie), GZWP 328 (dolina kopalna Malej Panwi), GZWP 327 Lubliniec – Myszków. Całkowicie natomiast Gmina położona jest na obszarze zbiornika GZWP 335 (Krapkowice – Strzelce Opolskie).
Sieć hydrograficzna

Gmina Kolonowskie położona jest w obrębie zlewni II rzędu – rzeki Mała Panew i jej dopływów: Myśliny, Brzyniczki (te dwa dopływy należą do najczystszych w województwie) i Smoliny. Dwa pierwsze dopływy również wpływają na walory przyrodnicze gminy – przepływają bowiem przez kompleksy leśne i tworzą śródleśne rozlewiska. Mała Panew płynie w znakomitej większości w naturalnym korycie, tworząc zakola i starorzecza wpływając w znaczący sposób na urozmaicenie terenu. Przeciętna szerokość doliny rzeki waha się do 300 do 600 m.

Na jakość wód mają wpływ gospodarcze przedsięwzięcia największych zakładów pracy położonych w zlewni Małej Panwi: Zakłady Celulozowo - Papiernicze

w Kaletach, huta „Andrzej” Zawadzkie oraz zanieczyszczenia z pól uprawnych. Wpływ na zmianę jakości wód mają też inwestycje w system gospodarki wodno - ściekowej i odpadowej.


Społeczność lokalna

Gminę zamieszkuje 6 200 osób (GUS, stan na dzień 31.12.2007 r.). W rozbiciu na miasto i wieś stan ludności przedstawia się następująco:

- miasto: 3 400 osób,

- wieś: 2 800 osób.

Prognoza liczby ludności w latach 2007-2015 przedstawia się następująco:


Rok

2007

2011

2015

Liczba ludności

6 200

6 139

6 077

Źródło: GUS (stan na dzień 31.12.2007 r.)

Według Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, mieszkańców gminy Kolonowskie zakwalifikowano do mieszkańców terenów wiejskich.


Charakterystyka pozarolniczego sektora gospodarczego

W Gminie Kolonowskie funkcje produkcyjne zyskują, z roku na rok, na znaczeniu i prężenie się rozwijają.

Według danych GUS, stan na dzień 31.12.2007 r., na terenie gminy zarejestrowanych jest 274 podmiotów gospodarczych, w tym: w sektorze publicznym 21 podmiotów i w sektorze prywatnym 253 podmioty gospodarcze.
Ponadto w Gminie Kolonowskie funkcjonują następujące zakłady produkcyjne:

Strefa rozwoju przemysłu i usług przy ul. Kościuszki w Kolonowskiem: • PACKPROFIL – czołowy producent tekturowych tulei i kątowników w Polsce, spółka z udziałem kapitału fińskiego,

 • ELTETE POLSKA – zabudowa wnętrz; kabiny sanitarne, szafy ubraniowe, regały, szafki laminowane i parapety, spółka z udziałem kapitału fińskiego,

 • KOPGARD – produkcja wyrobów toczonych i struganych z drewna, impregnacja drewna, kapitał miejscowy,

 • PAMAS Zakład Przetwórstwa Mięsnego – produkcja wysokogatunkowego salami, kapitał miejscowy,

 • KOLB – produkcja konstrukcji metalowych spółka z udziałem kapitału miejscowego, Grupa Kapitałowa: Stalprofil S.A. - spółka giełdowa),

 • PAHER – czołowy producent schodów składanych i nożycowych w Polsce, kapitał miejscowy,

2. Kolonowskie, ul. Opolska:

 • PERI POLSKA – światowy lider w zakresie deskowań i rusztowań, produkcja dźwigarków drewnianych i stożków betonowych dla budownictwa, spółka ze stuprocentowym udziałem kapitału niemieckiego,

 • Tartak Pana Michalaka,

 • IZOSTAL S.A. - zakład w budowie, Grupa Kapitałowa: Stalprofil S.A. – spółka notowana na GPW w Warszawie.

 3.     Pozostałe przedsiębiorstwa w gminie Kolonowskie:

 • MERCUR KREHALON POLAND, Staniszcze Małe – producent opakowań foliowych dla potrzeb przemysłu spożywczego, spółka z udziałem kapitału niemieckiego,

 • Zakład Masarski PLOCH, Staniszcze Wielkie – przetwórstwo mięsne, kapitał miejscowy,

 • ELEKTRONIK, Spórok – montaż podzespołów i konfekcja kabla elektrycznego, kapitał miejscowy,

 • P.P.H. ZATEX, Kolonowskie – dziewiarstwo maszynowe, wyrób swetrów, kapitał miejscowy,

 • Restauracja MARKUS, Kolonowskie - wyśmienite posiłki dla całej rodziny, organizacja przyjęć, świniobicia - kapitał miejscowy,

 • Zakład Stolarski - Marcin Ziaja i Hubert Ziaja, Staniszcze Wielkie - stolarstwo, kapitał miejscowy,

 • Krzysztof Kalka, Staniszcze Wielkie - stolarstwo, kapitał miejscowy,

 • Stolarstwo, Export-Import, Maria i Wiktor Wiesziołek, Staniszcze Wielkie

 • - stolarstwo, kapitał miejscowy,

 • JAŚKO, Jan Smykała, Staniszcze Wielkie - stolarstwo, kapitał miejscowy,

 • PPHU "RUMO" - Kolonowskie - materiały budowlane, salon płytek ceramicznych, opał, ozdobny kamień ogrodowy,

 • Kręgielnia "Pod Lasem" - Kolonowskie - rozrywka dla całej rodziny, organizacja imprez okolicznościowych i firmowych, korty tenisowe.


Rolnictwo

Sytuacja w rolnictwie zdeterminowana jest wyjątkowo niską jakością gleb, co powoduje potrzebę poszukiwania dodatkowego źródła dochodów poza rolnictwem. Na terenie gminy działa spółka ,,Mercur’’ (dawniej Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna) z siedzibą w Staniszczach Małych. Znaczenie funkcji rolniczej na terenie gminy Kolonowskie nie wykazuje tendencji rosnących i nie należy oczekiwać istotnego zwrotu w przyszłości. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy Kolonowskie jest najniższy w rankingu wszystkich gmin województwa (obok gminy Jemielnica), stąd wynikają jej najmniejsze możliwości produkcyjne.


Infrastruktura techniczna

Gazociągi
Gazociąg przebiega tylko w mieście Kolonowskie przy głównych drogach prowadzących do zakładów produkcyjnych:

- PACKPROFIL przy ul. Zakładowej,

- KOLB przy ul.   Kościuszki,

- PAMAS przy ul.   Kościuszki,

Ponadto gaz doprowadzany jest gazociągiem do Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Szkolnej, do UMiG   Kolonowskie oraz do Publicznego Przedszkola przy ul. Ks. Czerwionki, a także do dwóch posesji prywatnych. W planie jest także zaopatrywanie w gaz zakładu IZOSTAL, który jest w budowie (ul.   Opolska).
Zaopatrzenie w energię elektryczną.

Obecnie na terenie gminy Kolonowskie nie znajdują się linie wysokiego zasilania, nie ma też Głównego Punktu Zasilania – jest on zlokalizowany na terenie gminy Zawadzkie. Ponadto przez teren gminy przebiegają linie średniego zasilania.

Energię elektryczną pobierają mieszkańcy wszystkich sołectw. Rozprowadzenie energii po sołectwach odbywa się z rozdzielni sieciowej (na terenie gminy) poprzez sieci średniego napięcia oraz sieci niskiego napięcia.
Transport i komunikacja
Drogowa sieć komunikacyjno – transportowa
Jednym z podstawowych czynników warunkujących rozwój społeczno – gospodarczy gminy Kolonowskie jest dostępność i funkcjonalność układów transportowych. Głównymi elementami układu komunikacyjnego są:


 • drogi powiatowe,

 • droga wojewódzka Nr 463 relacji Bierdzany – Ozimek – Zawadzkie,

 • węzeł kolejowy o ogólnopolskim znaczeniu w Fosowskiem z następującymi liniami:

- znaczenia krajowego Nr 144 relacji Tarnowskie Góry – Opole,

- znaczenia krajowego Nr 61 relacji Kielce – Fosowskie,

- pierwszorzędna Nr 175 relacji Strzelce Opolskie – Fosowskie – Kluczbork (w tym odcinek Strzelce Opolskie – Fosowskie zlikwidowany).

Pozostałymi elementami układu komunikacyjnego na terenie gminy Kolonowskie są drogi powiatowe a także gminne. Przez teren gminy Kolonowskie przebiegają następujące drogi powiatowe: • Nr 1804 relacji Strzelce Opolskie – Kolonowskie,

 • Nr 1816 relacji Kadłub – Spórok - Krasiejów,

 • Nr 1838 relacji: Staniszcze Wielkie – Staniszcze Małe,

 • Nr 1839 relacji: Spórok – Staniszcze Wielkie,

 • Nr 1844 relacji: Staniszcze Wielkie – Kolonowskie,

 • Nr 1958 relacji: Myślina – Staniszcze Małe – Spórok.


Transport kolejowy

Główne linie kolejowe przebiegające przez Gminę Kolonowskie łączą następujące miejscowości: • Fosowskie – Opole,

 • Fosowskie – Częstochowa,

 • Fosowskie – Kluczbork,

 • Fosowskie – Zawadzkie, Tarnowskie Góry,

 • Fosowskie – Strzelce Opolskie - linia zamknięta,

 • Fosowskie – Dobrodzień - linia zamknięta.


Gospodarka wodno – ściekowa
Zaopatrzenie w wodę
Gmina Kolonowskie jest w pełni zwodociągowana. Stopień zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy jest wysoki i przekracza 92,0%. Mieszkańcy gminy Kolonowskie zaopatrywani są w wodę z systemu wodociągowego „KOLONOWSKIE”. Eksploatacją wodociągów zajmuję się w gminie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Główne ujęcie wody: dwie studnie głębinowe o wydajności 1100 m3/dobę każda, są one zlokalizowane w Kolonowskiem przy ulicy Kolejowej 2. W sierpniu 2008 roku zmodernizowano ujęcie wody, modernizacja objęła budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody. Dla miejscowości Spórok – woda jest zakupywana z gminy Strzelce Opolskie z systemu wodociągowego ,,KADŁUB’’, natomiast dla przysiółka Granica z Gminy Ozimek. Ponadto przedsiębiorstwo PACKPROFIL zaopatrywane jest z ujęć wód powierzchniowych: z rzeki Mała Panew oraz Kanału Hutniczego.

 • Wodociąg Kolonowskie - zasila w wodę miejscowości: Kolonowskie, Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe.

 • Wodociąg Kadłub (gmina Strzelce Opolskie) - zasila w wodę miejscowość Spórok.

 • Wodociąg Ozimek (gmina Ozimek) – zasila w wodę przysiółek Granica.

 • Ujęcia wód powierzchniowych zakładu PACKPROFIL - potrzeby wodne zakładu zaspakajane są z dwóch niezależnych ujęć wód powierzchniowych: z rzeki Mała Panew oraz Kanału Hutniczego. Woda pobierana do celów technologicznych nie wymaga uzdatniania, gdyż jakość produkowanych przez zakład wyrobów nie stwarza konieczności stosowania takich procesów, woda do celów energetycznych poddawana jest natomiast procesowi uzdatniania –zmiękczania.


Odprowadzanie ścieków
Gmina Kolonowskie nie ma w pełni (całości) zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków. Ścieki częściowo odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych tzw. „szamb”, z których powinny być dowożone do punktów zlewczych oczyszczalni ścieków, natomiast część gminy jest skanalizowana. W roku 2005 została zbudowana mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana w Staniszczach Małych, a także wykonano kanalizację sanitarną dla części miejscowości Staniszcze Małe, Kolonowskie i Staniszcze Wielkie. Wieś Spórok nie jest skanalizowana. Całkowite skanalizowanie gminy Kolonowskie nastąpi do 2015 r.

Do oczyszczalni podłączonych jest ok. 42% posesji, są to głównie: • Staniszcze Małe (50%),

 • Staniszcze Wielkie przy drodze przelotowej - ul. Sienkiewicza, Rzeczna oraz miasto Kolonowskie (ok. 60%).

Parametry techniczne oczyszczalni ścieków - Staniszcze Małe:

 • Przepustowość: Qśr/d– 600 m3/d, Qmax/d= 720m3/d

 • przewidywana liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię – 6 450

 • projektowana liczba równoważnych mieszkańców RLM – 8070,

 • rzeczywista RLM obsługiwanych przez oczyszczalnię– 2 800

 • maksymalna dobowa ilość ścieków dopływających - 248,36 m3/d,

 • średniodobowa ilość ścieków dopływających – 163,03 m3/d,

 • roczna ilość ścieków – 59 871 m3/rok.

Informacja o wytworzonych komunalnych osadach ściekowych w roku 2007: • ustabilizowany tlenowo, odwodniony, zmieszany z trocinami osad ściekowy jest składowany na poletkach oczyszczalni ścieków (powierzchnia: 0,03 ha),

 • postać osadów – ziemista,

 • osady nagromadzone w roku 2007 na terenie oczyszczalni – 7,62 Mg s.m.,

 • masa wytworzonych odpadów w roku 2007:

- skratki (kod: 19 08 01) – 5,24 Mg,

- piasek z piaskowników (kod: 19 08 02) -10,47 Mg,

- ustabilizowane komunalne osady sciekowe (kod: 19 08 05) – 10,16 Mg s.m.,


 • sposoby postepowania z wytworzonymi osadami:

- składowanie na składowisku w Kielczy (skratki - 5,24 Mg, piasek z piaskowników – 10,47 Mg),

- składowanie na poletkach oczyszczalni (10,16 Mg s.m. ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych).

Ilość zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne, zlokalizowane na terenie posesji nie przyłączonych do kanalizacji ze względu na jej brak:


 • miasto Kolonowskie - 442, (w roku 2006 r. zgłoszono jedną oczyszczalnię przydomową)

 • wsie: Staniszcze W., Małe i Spórok – 539 szt., (w roku 2008 zgłoszono jedną oczyszczalnię przydomową).

Na terenie gminy jeden zakład posiada własną oczyszczalnię ścieków tj. PACKPROFIL Sp. z o.o. Kolonowskie, ul. Zakładowa 3 – typ oczyszczalni mechaniczno – biologiczna.

Koncepcją rozwoju gospodarki wodno-ściekowej jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej i podłączenie pozostałych posesji.
Zabytki architektury i stanowiska archeologiczne

Na obszarze gminy Kolonowskie znajdują się dwa zabytki wpisane do rejestru zabytków, jest to: • Zbiorowa mogiła powstańców śląskich na cmentarzu wyznaniowym w Kolonowskiem-Fosowskiem przy ul. Ks. Czerwionki, nr ewidencyjny działki – 456, nr i data wpisu do rejestru zabytków – 175/88; stan zachowania dobry,

 • Budynek muzeum w Kolonowskiem, nr ewidencyjny działki – 967/4; nr i data wpisu do rejestru zabytków – 2359/96; stan zachowania bardzo dobry.

Wykaz zabytków nieruchomych na terenie gminy Kolonowskie [źródło: „Program ochrony środowiska dla Gminy Kolonowskie 2004”]:
Miasto Kolonowskie:


 • Kościół ewangelicki - XIX w.,

 • Kapliczka dzwonnica - połowa XX w.,

 • Dom robotniczy osiedla hutniczego ul. Ks. Czerwionki 1 - połowa XIX w. (wyburzony),

 • Dom ul. Ks. Czerwionki 13 - połowa XIX w.,

 • Dom ul. Ks. Czerwionki 15 - połowa XIX w.,

 • Dom ul. Ks. Czerwionki 17 - początek XX w.,

 • Dom ul. Kościuszki 1 - początek XX w.,

 • Dom ul. Krzywa 14 - XIX w.(uległ samozapaleniu, obiekt wyburzony),

 • Dom ul. Leśna 7 - XIX w. (wyburzony),

 • Dom ul. Leśna 8 - połowa XIX w.,

 • Dom ul. Leśna 13 - połowa XIX w. (wyburzony),

 • Dom ul. Haraszowskie 2 - początek XX w.,

 • Dom ul. Haraszowskie 4 - początek XX w.,

 • Dom ul. Haraszowskie 27 - XIX w.,

 • Dom ul. Haraszowskie 30 - XIX w.,

 • Dom ul. Haraszowskie 41 - XIX w.,

 • Dom ul. Haraszowskie 59 - 1883 r.,

 • Budynek gospodarczy ul. Powstańców Śl. 4 - początek XX w.,

 • Cmentarz parafialny ul. Ks. Czerwionki - XIX w.,

 • Zbiorowa mogiła Haraszowskie - XIX w.,

 • Cmentarz ewangelicko –augsburski ul. Ks. Czerwionki - XIX w.,

 • Cmentarz parafialny ul. Opolska - XIX w.,

 • Aleja dębowa w ciągu drogi leśnej, oddziały nr 217,218,238,239 - XIX w.


Staniszcze Małe:


 • Kaplica – dzwonnica ul. Hauptstocka - XIX w.,

 • Kapliczka ul. Hauptstocka - XIX w.,

 • Szkoła ul. Myśliwca - początek XX w.,

 • Dom ul. Hauptstocka 8 - początek XX w.,

 • Dom ul. Hauptstocka 11 - początek XX w.


Staniszcze Wielkie:


 • Kościół parafialny p.w.Św. Karola Boromeuszka - 1883 r.,

 • Plebania - koniec XIX w.,

 • Kaplica cmentarna - koniec XIX w.,

 • Szkoła ul. Kościelna – 1900,

 • Gospoda ul. Kościelna 2 - początek XX w.,

 • Dom ul. Kościelna 4 - 1912 r.,

 • Dom ul. Sobieskiego 2 - XX w.,

 • Dom Pl. Plac Targowy 2 - początek XX w.,

 • Dom Pl. Plac Targowy 17 - początek XX w. (wyburzony),

 • Dom Pl. Plac Targowy 19 - początek XX w.,

 • Dom Pl. Plac Targowy 20 - początek XX w.


Spórok:


 • Kaplica dzwonnica ul.Chrobrego - początek XIX w.,

 • Dom ul.Chrobrego 22 - początek XX w.,

 • Dom ul. Chrobrego (obok nr 28) - koniec XIX w.

Ponadto występuje około 30 zabytków wpisanych do ewidencji gminnej, jednak brak jest szczegółowych danych.

Generalnie obiekty, które winny podlegać ochronie konserwatorskiej występują w trzech grupach:


 • zabytki nieruchome punktowe (domy, kościoły, kaplice, cmentarze, dzwonnice),

 • stanowiska archeologiczne,

 • zespół zabytkowy techniki budowlanej (zespół zabudowy robotniczej mieszkalnej i budynków kolejowych w Fosowskiem).

Walory kulturowe chronione są prawem miejscowym przez ustanowienie stref ochrony konserwatorskiej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W strefie "A" (ścisłej ochrony konserwatorskiej wokół obiektów wpisanych do rejestru zabytków) zakłada się bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi z działalności inwestycyjnej, gospodarczej i usługowej. Działania konserwatorskie w strefie „A” zmierzają do zachowania i uczytelnienia historycznego układu przestrzennego oraz do konserwacji jego głównych elementów. Wszelka działalność inwestycyjna, budowlana, jak również przebudowy, remonty, adaptacje, dostosowywania do współczesnych funkcji, czy też rozbiórki oraz dokonywania podziałów nieruchomości znajdujących się w obszarze strefy, wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.


Turystyka i rekreacja

Największym atutem gminy są dzisiaj jej walory przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiące potencjalny walor użytkowy dla funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych. Ponad 72%, liczącej 8 631 ha jej powierzchni, stanowią lasy, położone nad Małą Panwią i jej dopływami.

Atrakcje turystyczne gminy związane są głównie z walorami krajobrazowymi rozległych kompleksów leśnych, które objęte są prawnymi formami ochrony przyrody. Naturalny krajobraz powinien przyciągać coraz większe rzesze turystów. Znajdą oni tutaj piękne krajobrazy, czystą wodę, kompleksy leśne, pomniki przyrody oraz inne urokliwe zakątki.

Teren gminy predysponowany jest do rozwoju dwóch rodzajów aktywizacji ekoturystycznej: agroturystyka oraz turystyka wiejska. Walory przyrodnicze regionu powinny wpłynąć na rozbudowę infrastruktury turystycznej, szczególnie bazy noclegowo – gastronomicznej.

Ciekawostką gminy jest również mnogość ciekawych okazów flory i fauny, z których część to gatunki objęte ochroną ścisłą bądź częściową oraz gatunki rzadkie w skali regionu a nawet kraju. Wszystkie obszary leśne gminy zostały objęte przez Wojewodę Opolskiego ochroną prawną o statusie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobrawsko - Turawskie".

Spośród istniejących atrakcji turystycznych i rekreacyjnych warto zobaczyć:

Muzeum – Kolonowskie, Stoczek - Staniszcze Małe, Ptasi Stawek – Spórok, Kościół - Staniszcze W., Kapliczki i Krzyże przydrożne - Kolonowskie, Staniszcze W., Staniszcze M. i Spórok, Ogród Botaniczny – Staniszcze W., Izba Przyrodnicza - Staniszcze W., Ścieżka edukacyjna - Staniszcze M., Rogolowiec (resztki starej huty), Kanał Hutniczy – Kolonowskie, Pomnik Colonny – Kolonowskie, Biuro Starej Huty - (Kolonowskie – muzeum), Krzyż przy ul. Długiej w Staniszczach Wielkich, dawny cmentarz, Zabudowa w Fosowskiem (ul. Dworcowa i A. Bożka), Źródełko – Spórok, Most (dawna granica powiatu strzeleckiego i opolskiego) – Spórok, Miejsce śmierci Guznera (od niego pochodzi nazwa ulicy w Spóroku) – Spórok. Poniżej zawarto krótki opis najciekawszych miejsc w Gminie.


KOLONOWSKIE

Czarna Dziura” - błotnisty bezdenny staw. Legenda głosi, iż w tym miejscu znajdowała się kiedyś karczma, która w trakcie zabawy w Wielki Piątek zapadła się pod ziemie. Miejsce piękne nie tylko legendą, ale i urodą okolicznych lasów.

 Kościół ewangelicki - w dzielnicy Kolonowskiego – Fosowskiem, znajdują się elementy interesującej zabudowy przemysłowej. To najbardziej zurbanizowana część miasta. Ze względu na oryginalną architekturę warto tutaj odwiedzić, położony przy wielkostaniskim cmentarzu parafialnym kościół ewangelicki, wybudowany w latach 1928/1929 dla 150 wiernych. Dziś ewangelików jest już mniej, ale nabożeństwa odbywają się w kościele do dzisiaj.

Izba Regionalna - jeden z najstarszych zachowanych budynków w gminie. W roku 1800 mieściły się tu biura zarządu huty, potem znajdowała się tu szkoła ewangelicka, na koniec chatę rozparcelowano na mieszkania czynszowe. Pod koniec lat 90-tych powołano w tym miejscu izbę regionalną.

Kręgielnia - ten położony w dyskretnym oddaleniu, wśród lasów, kompleks rekreacyjny zawiera sześć profesjonalnych torów do kręgli, bilard, a także bogato zaopatrzony bufet.

 Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy „Pod Dębami” Aleja Błażkowa - Aleja dębowa wzdłuż drogi leśnej „Błażkowa” w leśnictwie Haraszowskie - prawie 130 dębów i szypułkowych i czerwonych sięgające 32 metrów wysokości, a w obwodach 459 cm. Jeszcze potężniejsze dęby rosną nieopodal - pomiędzy Błażkową, a doliną Małej Panwi – tu dochodzą w obwodach 650 cm. Ponadto występuje tu także Dąb błotny.Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy „Kocia Góra” - jeden z najbardziej urokliwych zakątków gminy – porośnięte starym borem pasmo morenowych wzniesień z górującą nad pozostałymi „Kocią Górą” i rozlewających się krętym łańcuchem, nieczynnych już zdziczałych zbiorników retencyjnych na Smolnicy.
Rogolowiec - biwakowisko w samym sercu Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego „Nad Brzyniczką” - wyposażone w sanitariat, pitną wodę, kuchnię polową, wiatę, stoły, ławki, śmietnik. W latach siedemdziesiątych XVII wieku w tym rejonie znajdował się ośrodek hutniczy „Rogolowiec”. Świadectwem tamtych lat są wciąż jeszcze zachowane nad Brzyniczką pozostałości drewnianych jazów i tam. Każdego roku na Rogolowcu odbywa się zlot „Śladami Dawnego Hutnictwa”.

Pomnik Colonna - początki osady Kolonowskie związane są ściśle z postacią hrabiego Filipa Colonna. W 1797 osada przyjęła nazwę Colonnowska od nazwiska swojego patrona i założyciela. Dziś pomnik hr. Filipa Colonna stoi nieopodal kościoła parafialnego w Kolonowskiem.

Kanał hutniczy - dawny kanał hutniczy w Kolonowskiem to jeden z najstarszych zabytków przemysłu hutniczego nie tylko w mieście, ale również na Śląsku. Na istniejących odcinkach wciąż jednak stanowi malownicze urozmaicenie krajobrazu miasta.

Kapliczki i krzyże - rozsiane po całym terenie gminy pośród lasów i pól, kaplice i krzyże przydrożne stawiane były przez zapomnianych już dziś fundatorów. Pełniły różną rolę i do dziś są świadectwem niepisanej, „małej” historii gminy.
SPÓROK

"Ptasi stawek" - niewielkie oczko wodne położone na uboczu wsi nazwę swoją zawdzięcza nieustannym trelom i gwizdom ptasim, które rozbrzmiewają w tej okolicy od wczesnego rana po późny wieczór.

 Most graniczny - przez jakiś czas przez Spórok przebiegała granica dwóch powiatów – opolskiego i strzeleckiego. Fakt ten upamiętnia do dziś tzw. most graniczny zlokalizowany przy wylocie wsi, w kierunku na Krasiejów.


 STANISZCZE MAŁE

"Stoczek" – źródełko - znane od wieków w Staniszczach Małych źródełko jak dotąd nie zasłynęło wprawdzie cudami, woda w nim jednak zimna i krystaliczna jak nigdzie. Wiedzą o tym mieszkańcy wsi i od niepamiętnych czasów czerpią stąd wodę.

Użytek ekologiczny "Szczyrkowisko" oraz „Bagno” (stare dorzecze Małej Panwi) - szczyrkowisko to jeden z najbardziej malowniczych zakątków gminy - kompleks śródleśnych oczek wodnych w otoczeniu podmokłych łąk, błot i młak.

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna - wytyczona lasami i łąkami ścieżka przyrodnicza atrakcyjna jest nawet dla biologów obeznanych że środowiskiem naturalnym Opolszczyzny. Na trasie ścieżki słynne źródełko Stoczek.
STANISZCZE WIELKIE

Leśnictwo Jaźwiny (arboretum) - miejsce edukacyjne, gdzie znajduje się ponad 500 odmian irysów, kwiaty, drzewa, krzewy, mchy paprocie nie tylko krajowe, ale także te z Syberii Chin, Meksyku i Chile – w sumie ponad 2500 gatunków, podgatunków i odmian.

 Kościół p.w. Św. Karola Boromeusza - neogotycki kościół z 1883r. Powstał po tym jak 23 czerwca 1881 roku pożar doszczętnie zniszczył pierwszy, wybudowany w 1754 roku przez hrabiego Norberta Colonny, drewniany kościół w Staniszczach Wielkich.


Ponadto warto wziąć udział w:

 • Spływach Kajakowych Małą Panwią,

 • Rajdzie Śladami Dawnego Hutnictwa,

 • Imprezach Turystyczno – Krajoznawczych, organizowanych przez PTTK,

 • Licznych festynach.


Strategia i wizja rozwoju Gminy

Wizja rozwoju gminy została sformułowana w „Strategii Rozwoju Gminy Kolonowskie” opracowanej w 2000 r. i zaktualizowanej w roku 2008, jako hasło: Tworzenie podstaw do rozwoju, uwzględniającego wielokulturowy charakter społeczności lokalnej. Rozwój gospodarczy i usług ukierunkowany na podniesienie standardu życia w gminie – z zachowaniem stanu środowiska naturalnego”.

Ponadto, zostało sformułowanych tu 7 celów strategicznych:


 1. Rozwój przemysłu i usług na wytypowanych obszarach inwestycyjnych;.

 2. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych;

 3. Poprawa jakości oświaty gminnej;

 4. Gmina Kolonowskie atrakcyjnym ośrodkiem wypoczynku;

 5. Poprawa stanu infrastruktury technicznej oraz jakości usług;

 6. Funkcjonowanie sprawnego systemu przeciwdziałania klęskom żywiołowym i poprawy bezpieczeństwa publicznego;

 7. Nowoczesne i partnerskie zarządzanie gminą.
: download -> attachment -> 6877
attachment -> Uchwała Nr xi/180/2004 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 03 marca 2004 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującej teren w rejonie Zakładów Przemysłu Papierniczego w
attachment -> Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania
attachment -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachment -> Zamknij okno, rozpacz nadciąga
attachment -> Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
attachment -> Statut szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
attachment -> 05. Zaopatrzenie w energię elektryczną


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna