Alfa sp z o o. Karta gwarancyjna na oprawy oświetleniowe alfaPobieranie 23.31 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar23.31 Kb.

ALFA Sp. z o.o.KARTA GWARANCYJNA NA OPRAWY OŚWIETLENIOWE ALFA

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakupienie oprawy oświetleniowej produkcji firmy P.I.-W. „ALFA” Sp. z o.o.

Informujemy, że na zakupione oprawy firma ALFA udziela do 10–ciu lat gwarancji, przy eksploatacji nieprzekraczającej 50.000 godzin świecenia. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu. W ramach obowiązywania gwarancji będą usuwane nieodpłatnie wszelkie usterki, pod warunkiem, że spowodowane zostały wadami produkcyjnymi bądź technicznymi produktu oraz gdy oprawa była użytkowana zgodnie z przeznaczeniem i wymogami zawartymi w instrukcji obsługi.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami gwarancji podanymi na odwrotnej stronie niniejszej Karty Gwarancyjnej.

Karta Gwarancyjna nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień nabywcy wynikających z faktu niezgodności zakupionego towaru z umową.

Poniższą tabelę wypełnia sprzedawca

Rodzaj oprawy/symbol


Numer seryjny lub inne oznaczenieData sprzedaży oprawy


Data wygaśnięcia gwarancji


Nabywca *

(nazwisko lub nazwa i adres)


Pieczęć i podpis sprzedawcy


Data i podpis klientaUwaga: Karta gwarancyjna bez wypełnienia wszystkich rubryk tabeli jest nieważna!

* Nabywca oprawy zgłaszający roszczenia z tytułu gwarancji jest zobowiązany do podania danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.07.1997 r. z późn. zmianami.GWARANT:
Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe „ALFA” Sp. z o. o.
62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 62
tel. +48 62 502 55 44
biuro@hbled.pl

WARUNKI GWARANCJI NA OPRAWY OŚWIETLENIOWE ALFA

1. Gwarancja rozpoczyna się od daty nabycia urządzenia wpisanej do karty gwarancyjnej i trwa do 10 lat, bądź do 55.000 godzin

świecenia. Gwarancja obejmuje wady wynikające z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu (tzn. wady fabryczne)

i ujawnione w trakcie jego użytkowania.

2. Wady ujawnione w oprawie będą naprawiane bezpłatnie w siedzibie producenta (Przedsiębiorstwo Innowacyjno -

Wdrożeniowe ALFA sp. z o.o.) w ciągu 14 dni od daty przyjęcia wyrobu do naprawy.

3. ALFA zobowiązuje się do naprawy produktu zgłoszonego w trybie reklamacyjnym w terminie 14 dni roboczych liczonych od

daty przyjęcia towaru do serwisu. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia podzespołów

z zagranicy), termin naprawy ulega przedłużeniu do 21 dni roboczych.

4. W razie niemożności dokonania naprawy lub jeżeli reklamowany egzemplarz był już w okresie trwania gwarancji naprawiany

3 razy i nadal wykazuje wady, Gwarant wymieni oprawę na nową.

5. Nabywca ponosi koszty przesyłek reklamowanego towaru do siedziby Gwaranta.

6. Okres ważności Gwarancji ulega zawsze przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek nieusuniętej wady/usterki utrudnione

było korzystanie z Przedmiotu Umowy.

7. ALFA nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie.

8. Prawa wynikające z Gwarancji nie mogą być przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta

9. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa kupna sprzedaży lub inne dokumenty będące także integralną

częścią tej Umowy w zakresie w jakim określają one przedmiot Umowy.

10. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej powodują utratę gwarancji.

11. Karta gwarancyjna bez wpisanych wszystkich rubryk i czytelnej pieczątki sprzedawcy jest nieważna, przez co Nabywcy nie

przysługują uprawnienia z gwarancji.

12. W przypadku dostarczenia do naprawy wyrobu nieobjętego gwarancją, koszty z tym związane poniesie Nabywca a oprawa

może zostać naprawiona odpłatnie po wcześniejszej pisemnej zgodzie Nabywcy.

13. Reklamowana oprawa musi być dostarczona do siedziby Gwaranta wraz z kartą gwarancyjną.

14. Gwarancja poddana jest prawu polskiemu w szczególności przepisom Kodeksu Cywilnego.


Gwarancją nie są objęte:
1. Przewody przyłączeniowe oraz złącza.
2. Uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne.
3. Uszkodzenia powstałe podczas przeróbek i nieautoryzowanych napraw.
4. Uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania i konserwacji niezgodnej zaleceniami Producenta
5. Uszkodzenia powstałe wskutek wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem lub powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia podczas transportu.
Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
ZALECENIA PRODUCENTA W ZAKRESIE MONTAŻU I OBSŁUGI

Montaż oprawy powinien być dokonany przez osobę posiadającą uprawnienia elektryczne.

Podczas montażu przestrzegać przepisów bezpieczeństwa podczas pracy z prądem elektrycznym.

Nie podłączać oprawy bezpośrednio do prądu zmiennego z pominięciem zasilacza. Może to spowodować uszkodzenie diod w modułach HB LED i utratę gwarancji.

Stosować zasilacze dostarczone przez producenta wraz z oprawą.

Przestrzegać biegunowości połączeń (+ - ) pomiędzy oprawą i zasilaczem. Zamiana biegunowości spowoduje nie świecenie źródeł światła.

Podczas trwania gwarancji zakazuje się dokonywania samowolnych napraw i przeróbek oprawy oraz regulacji zasilacza.

Zabiegi konserwacyjne należy ograniczyć do przemycia (w razie potrzeby) oprawy ogólnie dostępnymi środkami myjącymi. Zakazuje się mycia agresywnymi środkami oraz szorowania osłon źródeł światła.

Troską Zarządu Przedsiębiorstwa Innowacyjno -Wdrożeniowego „ALFA” sp. z o.o.

jest stałe podnoszenie jakości produkowanych wyrobów.
Życzymy Państwu zadowolenia z zakupionych opraw oświetleniowych


Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „ALFA” Sp. z o.o.

Ul. Dobrzecka 62, 62-800 Kalisz, Tel. / Fax +48 (062) 502 55 44, e-mail: biuro@hbled.pl, www.hbled.pl©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna