Alfred Sulik ur. 29 września 1931 roku Mysłowicach, w domu przy ul. Katowickiej 7Pobieranie 19.67 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar19.67 Kb.

Alfred Sulik ur. 29 września 1931 roku Mysłowicach, w domu przy ul. Katowickiej 7.
Z e s t a w i e n i eform i kierunków działalności promujących miasto Mysłowice w latach 1945-2012

 1. Działalność sportowa

- Zawodnik drużyny juniorów KS Lechia 06 Mysłowice 1946 - 1949


- Zawodnik drużyny piłki nożnej KS Lechia Mysłowice – reprezentant Śląsku

juniorów w 5 meczach międzywojewódzkich /1948 – 1949/

- Zawodnik drużyny KS Lechia w rozgrywkach o wejście do II Ligi Państwowej /1949-1950/

- Zawodnik I ligowego Klubu Sportowego AKS Chórzów /1950 – 1951/

- Zawodnik II-ligowego Klub Sportowego Pomorznin Toruń /1951-1955/

II. Działalność organizacyjna na rzecz miasta

a/ Inicjator i współorganizator uroczystości z okazji jubileuszu 600 – lecia istnienia miasta /1959-1961/

b/Członek Społecznego Komitetu Organizacyjnego „Muzeum Pożarnictwa” dla Regionu Górnośląskiego w Mysłowicach /30 IX 1974/

 • funkcje: zastępca przewodniczącego Społecznego Komitetu Organizacyjnego i przewodniczący Komisji Historycznej

c/ Członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach /12 X

1980/ - zastępca przewodniczącego Prezydium i przewodniczący Komisji Histo-

rycznejIII. Społeczna działalność popularyzatorska historii Mysłowic


- referaty z okazji 600 – lecia Mysłowic, zakończenia II wojny światowej, jubileuszu 100-lecia Straży Pożarnej w Mysłowicach, 50-lecia Liceum Ogólnokśztałcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, jubileuszu 75-lecia

KS Górnik 09 Mysłowice, jubileuszy 80 oraz 90 –lecia KS Lechia 06 Mysłowice
- prelekcje i pogadanki na temat historii Mysłowic w: Miejskim Centrum Kul-tury w Mysłowicach, Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki „Trójkąt” w Mysłowicach, Janowie i Kosztowach, Towarzystwo Górnośląskie w Janowie, Spółka Mieszkaniowa „Wesoła”
- prelekcje i pogadanki na temat historii Mysłowic w szkołach: LO im. T. Kościuszki /4/, Szkoła Handlowa im. A. Hlonda /2/, LO im. gen. Ziętka /2/, Szkoła

Podstawowa nr 2

- Konkurs wiedzy na temat historii Mysłowic dla młodzieży szkół podstawowych

- Prerelekcje w mysłowickim Oddziale Ruchu Autonomii Śląska:1.Arystokracja przemysłowa na Górnym Śląsku w XVIII i XIX wieku. 2. Droga do autonomii Górnego Śląska.

IV. Publikacje na temat historii miasta Mysłowic

a/ Pozycje książkowe

1.Szkice z dziejów Mysłowic. Katowice 1961. Artykuł: Początki Mysłowic i naj-

starsze źródła do dziejów miasta, s.3 – 18.

2.Historia rzemiosła w Mysłowicach od połowy XIX wieku do 1939 roku. Ka- towice 1962, ss. 120. Praca w maszynopisie do użytku Izby Rzemieślniczej w Katowicach.

3.Rozwój gospodarczy, społeczny i przestrzenny miasta Mysłowic w dobie kapitalistycznej industrializacji do 1914 roku. Praca doktorska obroniona na

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Mysłowice 1967, ss. 525. Praca w

maszynopisie.

4. Biuletyn wydany z okazji jubileuszu 50 – lecia LO im. T. w Mysłowicach .

Mysłowice 1972. Artykuł: Przyczynek do dziejów szkolnictwa średniego w

Mysłowicach 1922- 1972, s. 8 – 14 oraz redakcja całego biuletynu.

5. Mysłowice – Zarys rozwoju miasta pod red. W. Długoborskiego. Katowice

1972. Artykuły:

Część II


Powstanie i rozwój miasta feudalnego, s. 25 - 43

Czynniki rozwoju gospodarczego miasta w XIX i w początkach XX wieku,

s. 44 – 85

Ludność, terytorium i gospodarka komunalna w XIX i w początkach XX

wieku, s.86 – 107

Stosunki ekonomiczno – społeczne w okresie międzywojennym 1922-1939,

s. 162 – 181

Polityka ekonomiczna okupanta i jej wpływ na sytuację gospodarczą miasta

1939-1945, s. 206 – 211

-Stosunki demograficzne, społeczne i narodowościowe 1939-1945, s.211 - 216

Część III Okres Polski Ludowej

Przestrzeń miasta, jej zabudowa i zagospodarowanie, s. 313 – 332Służba zdrowia, zdrowotność, sport, s.353 - 379
6. 75 lat Klubu Sportowego Górnik 09 Mysłowice /1909 – 1984/. Mysłowice 1984,

ss.176.


7. Kopalnia „Mysłowice” – Dwa wieki górnictwa”, Katowice 1987./Współautor/,

ss. 374


8. 75 lat Orkiestry Dętej Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice” 1920 – 1995.

Mysłowic e 1995, ss. 24

9. 160 lat kopalni „Mysłowice” 1837 – 1997, ss. 98

10. Historia Mysłowic do 1922 roku. Mysłowice 2000, ss. 265

11. Poczet burmistrzów i prezydentów miasta Mysłowice. Mysłowice 2004, ss.75

12. 100 lat Klubu Sportowego Lechia 06 Mysłowice. Mysłowice 2006, ss.60.

13.Historia Mysłowic do 1922 roku. Wydanie poprawione i rozszerzone.

Mysłowice 2007, ss.376.

14. 100 lat Klubu Sportowego „Górnik 09” Mysłowice. Mysłowice 2009.

15. Historia Mysłowic 1922 – 1945. Miasto w Polsce Odrodzonej i w Trzeciej Rzeszy niemieckiej. Mysłowice 2011, ss. 504.

V. Artykuły o Mysłowicach w wydawnictwach naukowych


 1. Mysłowice ośrodkiem międzynarodowego handlu żywym towarem na przełomie

XIX i XX wieku. (W:)Zaranie Śląskie nr 2 z 1959 roku, s. 74-94.

 1. Ekonomiczne problemy górnośląskiego rzemiosła w latach 1922-1939.(W:) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoly Ekonomicznej w Katowicach nr 19 z 1963, s.130-1960.

 2. Recenzja książki: W. Pochmara, Kartki z dziejów Mysłowic. Katowice 1963.(W:)

Zaranie Śląskie nr 1 z 1964, s.119-123.

4. Miasta Polskie w Tysiącleciu, Warszawa 1966, tom I: Hasło „Mysłowice”. 5. Rozwój przemysłu w okręgu nadprzemszańskim i jego rola na Górnym Śląskudo 1870 roku. (W:) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowi-

cach. Katowice 1969, s. 297-340.

 1. Wpływ przemysłu i położenia granicznego na rozwój przestrzenny miasta Mys-łowic w XIX i początkach XX wieku. (W:)Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 1971, s.105-123.

 2. Rozwój przestrzenny miasta Mysłowic do 1939 roku. (W:) Sprawozdanie Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kraków 1968, s. 377-380.

 3. Sprawozdanie z konferencji naukowej w Mysłowicach zorganizowanej przez Instytut Naukowy w Katowicach. (W:) Archeion nr XXXVII. Warszawa 1962, s. 428.

 4. Funkcje i specyfika miasta nadgranicznego na przykładzie Mysłowic. (W:) Miasta w ciągu wieków. Wybrane problemy. Katowice 1988. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 877, s. 45-60.VI. Artykuły w Życiu Mysłowic
Rocznik 1994

 1. 85 lat Klubu Sportowego „Górnik 09” Mysłowice nr 19/1994

 2. Otto Fritsch (1855-1925)„Poławiacz pereł”, nr 20/1994

 3. 120 rocznica śmierci dr.Jacoba Lustiga (1811-1994), nr 24/1994

Rocznik 1995

 1. Romuald Michałek – ze Słupnej do Nowego Jorku, nr 9/1995

 2. Kłopoty z „Trzema cesarzami”, nr. 13/1995

 3. Cykl artykułów pt. Mysłowice centralnym ośrodkiem handlu dziewczętami w latach 1894-1914 w numerach 2,3,4,5,6,7 i 8

 4. 75 rocznica plebiscytu i III powstania śląskiego, nr 10/1995

 5. Biogram Ryszarda Mańki (1892-1940), nr 10

Rocznik 1996

 1. Cykl artykułów pt. Centralna Targowica – największa inwestycja władz miejskich w XX wieku w numerach 1,2,3,4,5 i 6.

 2. Henryk Mikunda „Maciek” nr 12/1996

 3. Stefan Brzeziński – mistrz szermierki bokserskiej, nr 14

 4. Cykl artykułów "pt. KS 06 Lechia – jubileusz 90-lecia” 1906-1996, w numerach 1,2,3,4,5 i 6

 5. Przyjęcie pierwszego biskupa śląskiego ks. Augusta Hlonda w Mysłowicach, nr 1

Rocznik 1997

20 czerwca 1922 roku – 75 rocznica przejęcia miasta przez władze polskie, nr 12
VII Artykuły w Dzienniku Zachodnim

 1. Most westchnień. Wczoraj i dziś, nr 268 z 17 XI 2000


VIII. Artykuły w Informatorze Kulturalnym Mysłowickiego Ośrodka Kultury

i Sztuki „Trójkąt”

 1. Honorowi Obywatele Miasta Mysłowic /1900 – 1950/

 2. Cykl artykułów poświęconych znanym mysłowiczanom w ramach" „Galerii

Zasłużonych Mysłowiczan”- w latach 2001 – 2005 opracowano i opublikowano życiorysy 86 osób.


 1. Mysłowice w szponach „ślepowrona”, luty 2001, s.14-15

 2. Złote lata Mysłowic 1875 – 1915, styczeń 2001, s.14-15.

 3. Honorowi Obywatele Miasta Mysłowic, maj 2002, s.14-15.

Mysłowice, dnia 4 lutego 2012 roku©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna