Alkoholizm I narkomaniaPobieranie 26.7 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar26.7 Kb.
ALKOHOLIZM I NARKOMANIA

Rok 2010, TOM 23, NR 4
STRESZCZENIA

ABSTRACTS
Analiza domowych przetworów ze słomy makowej (tzw. „kompotu”). Część 1. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne, organiczne i nieorganiczne
The analysis of home-made poppy straw extracts (so-called ‘kompot’). Part 1. Microbiological, organic and non-organic contaminations
Rafał Celiński, Małgorzata Korczyńska, Joanna Nowicka, Joanna Kulikowska, Rafał Skowronek, Zofia Olszowy

(s. 311–322)


StreszczenieWstęp. Zażywanie środków odurzających w postaci produkowanych domowym sposobem wyciągów ze słomy makowej – nazywanych często „kompotem” lub „polską heroiną” – wiąże się z dużym ryzykiem zatrucia oraz chorób zakaźnych. Na toksyczność tych preparatów wpływa zróżnicowana zawartość alkaloidów opium, ich zacetylowanych pochodnych oraz zanieczyszczeń, pochodzących z matrycy roślinnej i z pozostałości poprodukcyjnych. Celem pracy była identyfikacja i analiza ilościowa zanieczyszczeń występujących w wyciągach ze słomy makowej, tj. metali, pestycydów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i lotnych związków organicznych. Dokonano również ich oceny morfologicznej, bakteriologicznej i mikologicznej.

Metoda. Materiał badawczy stanowiły wyciągi ze słomy makowej dostarczone do Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przez organy ścigania jako dowody rzeczowe. Analiza jakościowa i ilościowa metali wykonana została za pomocą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA). Pestycydy analizowano techniką chromatografii gazowej z detekcją ECD oraz NPD. WWA identyfikowano za pomocą HPLC-DAD. Do identyfikacji lotnych związków organicznych wykorzystano metodę chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID). Analiza mikrobiologiczna obejmowała grzyby, bakterie tlenowe i beztlenowe. Do oceny morfologicznej wykorzystano mikroskop świetlny oraz skaningowy mikroskop elektronowy.

Wyniki. W analizowanym materiale potwierdzono obecność zanieczyszczeń metalicznych, pestycydów, WWA oraz zanieczyszczeń lotnych i – jak nam wiadomo z literatury naukowej – po raz pierwszy określono ich ilości: 1 ml „kompotu” zawiera około 0,045 ng WWA, 80 ng pestycydów i 0,016 g lotnych związków organicznych. Badania mikrobiologiczne nie wykazały obecności drobnoustrojów, poza drożdżakiem Candida w mianie 104 w 1 ml, natomiast ocena mikroskopowa wykazała obecność licznych zanieczyszczeń fizycznych. Nie można wykluczyć szkodliwego wpływu stwierdzonych zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych i mikologicznych na organizm narkomana. Wyniki analizy zanieczyszczeń mogą zostać wykorzystane w celu profilowania narkotyków.

Słowa kluczowe: wyciągi ze słomy makowej, zanieczyszczenia, „kompot”, „polska heroina”, narkomania
AbstractIntroduction. The use of home-made poppy straw extracts, so-called ‘kompot’ or ‘Polish heroin’, is related with high risk of intoxications and infectious diseases. The toxicity of these products is a result of various concentrations of opium alkaloids, their acetyl derivatives and contaminations coming from the vegetable matrix and post-production remains. The aim of this study was the identification and quantitative analysis of contaminations – metals, pesticides, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and volatile organic compounds – found in non-pure home-made poppy straw extracts. Morphological, bacteriological and mycological analyses were also performed.

Methods. The analysis was conducted on the basis of poppy straw extracts delivered to the Department of Forensic Toxicology at the Medical University of Silesia in Katowice, as evidences. The qualitative and quantitative analyses of metals were performed with Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). Pesticides were analysed by means of Gas Chromatography using Electron Capture Detection (GC-ECD) and Nitrogen Phosphorus Detection (GC-NPD), whereas PAH by using High Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detection (HPLC-DAD). To identify volatile organic compounds we used Gas Chromatography with Flame Ionization Detection (GC-FID). Microbiological analysis included fungi, aerobial and anaerobial bacteria. For the morphological assessment, optical microscope and scanning electron microscope were used.

Results. The analysed material proofed to contain metallic contaminations, pesticides, PAH and volatile organic compounds , which where quantified for the first time as to our knowledge of scientific literature: one ml of ‘kompot’ contains approximately 0.045 ng of PAH, 80 ng of pesticides and 0.016 g of volatile organic compounds. Microbiological analyses did not reveal the presence of microorganisms, except for Candida yeasts (104/ml), however microscopy showed the presence of numerous physical contaminations. Harmful influence of the detected chemical, physical and mycological contaminations on the body of drug addicts cannot be excluded. The results of impurities’ analysis may be used for profiling of narcotics.

Key words: poppy straw extracts, impurities, ‘kompot’, ‘Polish heroin’, drug addiction
Leczenie zakażenia HIV u osób używających narkotyków w iniekcjach. Propozycje rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia publicznego
Antiretroviral therapy of injecting drug users. Proposals of systemic solutions in public health perspective
Maria Brodzikowska, Sylwia Opozda-Suder

(s. 323–334)


Streszczenie – Iniekcyjne używanie narkotyków jest jednym z głównych czynników wpływających na obraz epidemii HIV/AIDS na świecie, gdyż tą drogą dochodzi do około 10% wszystkich zakażeń rocznie. W tym kontekście zasadniczą kwestią staje się problem dostępności leczenia antyretrowirusowego dla tej grupy pacjentów. W wielu regionach globu osobom uzależnionym zakażonym HIV odmawia się terapii przeciwwirusowej ze względu na mylne przekonanie, iż z uwagi na ich styl funkcjonowania i sytuację życiową nie przyniesie ona pożądanych rezultatów. Celem niniejszego artykułu jest zatem zaproponowanie modelowych rozwiązań na gruncie zdrowia publicznego w Polsce, które pozwolą na leczenie antyretrowirusowe tych pacjentów, z przyjęciem standardów stosowanych przy leczeniu innych grup pacjentów z chorobami zakaźnymi.

Przedstawione rozwiązania opierają się na założeniach tzw. bezpośrednio nadzorowanej terapii antyretrowirusowej – DAART (Directly Administered Antiretroviral Treatment) i są podstawą do zbudowania holistycznego systemu opieki, odpowiadającego specyficznym potrzebom osób uzależnionych. W tym systemie uzależnienie jest traktowane jako problem zdrowotny, użytkownicy narkotyków nie są więc pozbawiani leczenia i wsparcia. Co ważniejsze, dzięki wskazanym działaniom osiągają oni porównywalne wyniki w terapii przeciwwirusowej, jak inni pacjenci żyjący z HIV.

Wprowadzenie takich rozwiązań możliwe jest jednak dzięki przejściu od jednolitego paradygmatu, opartego na bezwzględnej abstynencji, do paradygmatu zróżnicowanych oddziaływań, który traktuje terapię substytucyjną jako równorzędną wobec programów drug free. Daje to możliwość objęcia osób uzależnionych kompleksową opieką interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, w tym także wsparciem w zakresie przestrzegania reżimu terapii antyretrowirusowej (ARV), co może w znaczący sposób poprawić skuteczność terapii zakażenia HIV w tej populacji, zgodnie z zaproponowanymi w niniejszym artykule standardami.

Słowa kluczowe: uzależnienie od narkotyków przyjmowanych w iniekcjach, leczenie substytucyjne, zakażenie HIV, terapia antyretrowirusowa, adherencja

Abstract – Injection drug using is one of the main factor affecting the course of the HIV/AIDS epidemic in the world causing about 10% of all infections per year. In this context, a major issue is the availability of antiretroviral (ARV) treatment for this group of patients. In fact, in many regions of the world treatment is often withheld from HIV-infected addicts based on the erroneous assumption that it would be bound to be ineffective due to their lifestyle and life situation. The aim of this article is to develop model solutions for the Polish public health services, which allow for treatment of these patients with antiretroviral drugs adopting similar standards of conduct as practiced with other patient groups with infectious diseases.

Solutions suggested here are based on the model of directly administered antiretroviral therapy (DAART) and allow for the organization of a holistic care system catering to addicts. As part of this system, addiction is treated as a health problem and consequently injection drug users cannot be denied treatment and care. What is more important addicts can achieve as good results in the antiretroviral therapy as other people living with HIV/AIDS.

However, the implementation of such solutions contingent upon a shift from a drug-free paradigm to a broader range of interventions, including Opioid Substitution Therapy as an equal form of treatment. It provides opportunities for addicts to receive comprehensive care offered by interdisciplinary team of specialists, including support complying with ARV therapy, which will improve the effectiveness of treatment on HIV infection in this population, according to standards proposed in this article.

Key words: injection drug using, Opioid Substitution Therapy, HIV infection, Antiretroviral Therapy, adherence
Metamorfozy tożsamościowe w świetle autonarracji trzeźwiejących narkomanów z wirtualnej grupy samopomocy „Narkomania”
Identity transformations in the light of drug addicts` narratives from the virtual support group „Narkomania”
Marcin Lipiec

(s. 335–360)


Streszczenie – Wstęp. Artykuł nawiązuje do koncepcji dialogowego Ja Hermansa. Jego celem jest próba rozstrzygnięcia następujących pytań problemowych: 1. Jakie warunki muszą zostać spełnione, by proces trzeźwienia został zainicjowany? 2. Jakie czynniki wzmacniają i zakłócają przebieg reintegracji? 3. Jakie można wyróżnić komponenty reintegracyjnej funkcji wirtualnej wspólnoty wsparcia? 4. Z jakich pozycji Ja narracja jest artykułowana przez użytkowników forum? 5. Czy narracje z pozycji trzeźwego narkomana i pozycji konwencjonalnej różnią się nasyceniem zaimków, odnoszących się do Ja i jeśli tak, to jak można to wyjaśnić? 6. Jakie zmiany zachodzą w tożsamości trzeźwego narkomana, poczynając od etapu pojawienia się motywacji do utrzymywania abstynencji?

Metoda. Przeprowadzono analizę 701. postów użytkowników (głównie kobiet) forum „Narkomania” w oparciu o paradygmat kodowania zaczerpnięty z teorii ugruntowanej i analizę frekwencyjną zaimków dotyczących Ja w postach narracyjnych. W celu rozstrzygnięcia piątego pytania skorzystano z analizy kowariancji, testu t-studenta dla prób niezależnych i jednowymiarowego modelu regresji liniowej.

Wyniki. Reintegracja aktywnych uczestników forum „Narkomania” obejmuje 4 etapy: 1. krystalizację motywacji do utrzymywania abstynencji, 2. fazę instytucjonalnej pomocy, 3. konfrontację z narkotycznymi impulsami w prywatnej przestrzeni życia, 4. integrację tożsamości na bazie ról konwencjonalnych. Wydarzenia ważne dla przebiegu biografii, np. ciąża, macierzyństwo, umożliwiające instalację w rdzeniu tożsamości konwencjonalnych samookreśleń i aktywny udział w wirtualnej grupie wsparcia, sprzyjają „trzeźwieniu”. Reintegracyjną funkcję forum można zdekomponować do funkcji katarktycznej, integracyjno-więziotwórczej, doradczo-informacyjnej, optymalizacji samooceny, promocji abstynencji, wzmacniania zasobów osobistych i negacji stereotypów. Narracje są kreślone 1. z pozycji Ja trzeźwego narkomana konfrontującego wizję Ja pożądanego z retrospektywnym Ja niechcianym, 2. z pozycji Ja trzeźwego narkomana zwróconego wyłącznie ku przeszłości i 3. z pozycji Ja konwencjonalnego. Częściej zaimki dotyczące Ja występują w narracjach trzeźwego narkomana, niż w narracjach Ja konwencjonalnego. Zmiany tożsamości ujawniają się głównie w reinterpretacji znaczenia i znaku afektywnego działania związanego z braniem narkotyków.

Słowa kluczowe: proces reintegracji (trzeźwienie), abstynencja, narracja (autonarracja), pozycja Ja, polifoniczna dialogowość
Abstract – Introduction. The article refers to the dialogical self theory (DST) of Hermans. It addresses the following research questions: 1. What conditions have to be fulfilled for the initiation of a sobering process? 2. What factors support and disrupt the course of reintegration? 3. Which functions of reintegration may a virtual support group fulfil? 4. From what “I” positions narration is articulated by users of the forum “Narkomania”? 5. Do narrations articulated from the position of sober drug addict and conventional one differ in terms of the frequency with which pronouns connected with self are used and if yes, how can this be explained? 6. What changes take place in a sober drug addict’s self, when beginning to form abstinence motivation?

Method. Analysis of 701 posts written by users of the forum „Narkomania” (mainly by women) on the basis of a code paradigm originating from the grounded theory and frequency analysis of pronouns connected with self in narrative posts. In addition, to address fifth research question covariance analysis, independent one-sample student’s t-test and one dimensional linear regression were used.

Results. The reintegration of active users of the forum „Narkomania” includes 4 stages: 1. forming an abstinence motivation, 2. institutional care for sober drug addicts, 3. confrontation with “narcotic impulses” in private life, 4. integration of the self on the basis of conventional roles. Important biography events, such as pregnancy and motherhood, allowing to add conventional self-definitions to a central part of the self and the active participation in virtual support group meant to assist sober drug addicts in keeping up an abstinence motivation. Reintegration functions of virtual support group include: catharsis, integration and bounding, advice and information, optimization of self-esteem, abstinence promotion, strengthening personal resources and negation of stereotypes. Narrations are described as: 1. a sober drug addict “I” position confronting the desired self with retrospective unwanted self, 2. a sober drug addict “I” position facing only the past and 3. a conventional self-position. Pronouns connected with self occur more often in narrations of sober drug addict than conventional self. Identity transformations become manifest through the reinterpretation of the meaning and affective connotations of taking drugs.

Key words: reintegration process (sobering), abstinence, narration (autonarration), “I” position, polifonic dialogue
Funkcje poznawcze, struktura i czynność mózgu u osób uzależnionych od alkoholu
Cognitive functions, structure and brain activity in alcohol-dependent patients
Marcin Kopera, Marcin Wojnar, Waldemar Szelenberger

(s. 361–378)


Streszczenie – Zmiany w mózgu związane z używaniem alkoholu można oceniać na podstawie neuroobrazowania strukturalnego, neuroobrazowania czynnościowego oraz za pomocą metod neuropsychologicznych. Uważa się, że zaburzenia funkcjonowania poznawczego występują u połowy pacjentów uzależnionych od alkoholu, również u tych, którzy nie mają np. objawów zespołu Wernickego-Korsakowa. Odzwierciedlają one nieprawidłowości struktury i/lub funkcji ośrodkowego układu nerwowego u osób uzależnionych od alkoholu. W prezentowanej pracy omówiony został wpływ na funkcje poznawcze jednorazowej intoksykacji alkoholem oraz zmiany poznawcze stwierdzane u osób pijących towarzysko. Główna część artykułu poświęcona jest uszkodzeniom struktury i funkcji mózgu występującym u osób uzależnionych od alkoholu. Odniesiono się również do zmian obecnych u pacjentów, u których rozpoznano zespół Wernickego-Korsakowa oraz otępienie alkoholowe.

Słowa kluczowe: funkcje poznawcze, neuroobrazowanie, uzależnienie od alkoholu
Abstract – Structural and functional neuroimaging along with neuropsychological testing can be utilized in the assessment of alcohol-related brain abnormalities. According to current research, cognitive dysfunction can be found in almost half of alcohol-dependent patients, also in those without e.g. the Wernicke-Korsakoff syndrome. Cognitive impairments reflect existing structural and functional brain deficits in this population. Effects of alcohol intoxication and social drinking on cognitive function are discussed, but most of the article illustrates structural and functional brain abnormalities in alcohol-dependent individuals. Furthermore, particular deficits observed in the Wernicke-Korsakoff syndrome and alcohol-related dementia are also described.

Key words: cognitive functions, neuroimaging, alcohol dependencePobieranie 26.7 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna