Alkoholizm I narkomaniaPobieranie 30.5 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar30.5 Kb.
ALKOHOLIZM I NARKOMANIA

Rok 2007, TOM 20, NR 2
STRESZCZENIA

ABSTRACTS

Zmiany w rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych wśród gimnazjalistów w latach 2001–2005. Zagadkowe wyniki w Iławie
Changes in substance use among junior high school students, 2001–2005. Mysterious findings in Iława
Krzysztof Bobrowski
StreszczenieWstęp. Głównym celem badań była ocena zmian w rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży w Iławie.

Metoda. Badania ankietowe prowadzono dwukrotnie: w 2001 roku (n=963, 84% populacji) oraz w 2005 roku (n=878, 89% populacji) wśród uczniów wszystkich klasach pierwszych i trzecich iławskich gimnazjów.

Wyniki. Pomiędzy 2001 i 2005 rokiem odnotowano wyraźne ograniczenie rozpowszechnienia palenia papierosów oraz używania narkotyków. Wśród młodszych uczniów istotnie zmniejszyły się także wskaźniki mówiące o rozpowszechnieniu picia alkoholu. Utrzymał się relatywnie wysoki odsetek starszej młodzieży nadużywającej alkoholu – 2/3 pijących alkohol w ostatnim miesiącu upijało się.

Wnioski. Tendencje spadkowe zaobserwowane w badaniach iławskich wynikają prawdopodobnie z nakładania się dwóch czynników: ogólnych trendów epidemiologicznych oraz działań prewencyjnych podejmowanych w społeczności lokalnej.
Słowa kluczowe: używanie substancji psychoaktywnych, trendy, młodzież

Abstract Introduction. The main aim of the study was to examine changes in the prevalence of drug use among adolescents from Iława, a small town in the Northern Poland.

Method. The study was conducted in 2001 (n=963, 84% of population) and in 2005 (n=878, 89% of population) among junior high school students from all seventh and eighth grades.

Results. Between 2001–2005, the percentage of adolescents who smoked cigarettes and who used drugs significantly decreased. Also, indicators of the prevalence of alcohol use decreased, but only for younger students. A relatively high percentage of older students who got drunk remained at the same level – 2/3 of alcohol drinking respondents got drunk in the past month.

Conclusions. Decreasing trends in substance use observed in Iława between 2001–2005 were probably influenced by two factors: general epidemiological trends and preventive measures implemented in the local community.
Key words: psychoactive substance use, trends, adolescents
Cytokiny a wybrane parametry kliniczne u osób hospitalizowanych z powodu uzależnienia od alkoholu
Cytokines and selected clinical parameters in subjects hospitalized due to alcohol dependency
Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, Izabela Kubiszewska, Beata Łangowska-Grodzka, Damian Czarnecki

StreszczenieWstęp. Włóknienie wątroby, prowadzące do jej marskości, jest śmiertelnym powikłaniem uzależnienia od alkoholu. Za czynniki sprzyjające rozwojowi marskości uważa się konsumpcję dużych ilości alkoholu, niedożywienie oraz płeć żeńską.

Celem niniejszych badań była ocena, czy chorzy z wyższymi stężeniami białek – uważanych za potencjalne biochemiczne „markery włóknienia wątroby” – hospitalizowani z powodu uzależnienia od alkoholu różnią się pod względem wybranych cech klinicznych od osób z niskimi stężeniami tych białek, hospitalizowanych z tego samego powodu.Metoda. Badania wykonano u 55 mężczyzn hospitalizowanych ze względu na uzależnienie od alkoholu. U wszystkich przeprowadzono wywiad kliniczny, dokonano oceny psychometrycznej przy użyciu skal BDI i SADD oraz wykonano oznaczenia biochemiczne cytokin: IL 6, IL 10, IL 12, TNF-α, TGF-ß. W grupie kontrolnej, u 37 zdrowych osób wykonano również oznaczenia wymienionych cytokin.

Wyniki. Uzyskane wyniki pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków: 1) Spośród badanych 5 cytokin, jedynie w przypadku cytokiny TGF-ß stwierdzono wyższe jej stężenie w grupie pacjentów niż w grupie kontrolnej. 2) Wyniki badań mogą sugerować, że istnieje relatywnie wyższe ryzyko rozwinięcia się marskości wątroby u osób uzależnionych od alkoholu, pijących dużo i niedożywionych. 3) Oddziaływaniami profilaktycznymi mającymi zapobiegać powstawaniu chorób wątroby, z włóknieniem włącznie, powinny być objęte wszystkie osoby leczone szpitalnie z powodu uzależnienia od alkoholu.
Słowa kluczowe: włóknienie wątroby, cytokiny, alkoholizm, uzależnienie od alkoholu

AbstractIntroduction. Hepatic fibrosis, the leading factor to cause liver cirrhosis, is a fatal complication of alcohol dependency. Factors believed to promote liver cirrhosis development are: excessive alcohol consumption, malnutrition, and female sex.

The aim of the present study was to evaluate whether subjects admitted to the hospital due to alcohol dependence with having higher plasma levels of proteins regarded as potential biochemical „hepatic fibrosis markers” differ significantly from hospitalized alcohol dependent patients with lower levels of those proteins, in regard to some selected clinical features.Method. 55 male subjects admitted to the hospital due to alcohol dependence were studied along with 37 health subjects in control group. In all subjects, a clinical history was taken, psychometric tests were performed using BDI and SADD, and levels of biochemical „hepatic fibrosis markers” were assessed, including: IL 6, IL 10, IL 12 (interleukin 6, 10, 12), TNF-α (tumor necrosis factor), and TGF-ß (transforming growth factor).
Results. Based on the results the following conclusions were made: 1) Among the five cytokines in the study, we observed a significant increase of only TGF-ß in the alcoholic group compared to control group. 2) Our results may suggest that the relative risk of liver cirrhosis development is higher in subjects drinking larger amounts of alcohol and being malnourished. 3) Preventive measures against liver cirrhosis and fibrosis should be targeted at all patients admitted to the hospital due to alcohol dependence.
Key words: alcoholic hepatitis, fibrosis, cytokines, alcoholism, alcohol dependence
Ocena stężenia transformującego czynnika wzrostu (TGF-ß) w surowicy krwi mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Evaluation of transforming growth factor-beta (TGH-ß) plasma levels in men with alcohol dependence
Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, Lech Grodzki, Izabela Kubiszewska, Beata Łangowska-Grodzka, Damian Czarnecki
StreszczenieWstęp. Uzależnienie od alkoholu jest jednym z czynników o największym znaczeniu dla powstania włóknienia wątroby. Ponieważ patomechanizm włóknienia wątroby jest taki sam, niezależnie od etiologii, próbuje się prowadzić ocenę włóknienia za pomocą testów nieinwazyjnych, opartych na badaniach stężenia niektórych składników macierzy pozakomórkowej lub produktów ich metabolizmu we krwi.

Celem niniejszej pracy była ocena stężenia TGF-ß u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu i próba zbadania jego użyteczności w diagnozowaniu stanu wątroby u osób z ZZA.Metoda. Badaniami objęto 55 mężczyzn z kliniczną diagnozą uzależnienia od alkoholu. U badanych wykonano oznaczenia MCV, aktywności AST, ALT, GGT, stężenia TGF-ß.

Wyniki. Stwierdzono znamiennie statystycznie wyższe stężenie TGF u badanych pacjentów w porównaniu z osobami zdrowymi z grupy kontrolnej. Wyjaśnienia wymaga prognostyczna wartość przydatności TGF-ß jako markera aktywności i chorób wątroby przebiegających z włóknieniem.
Słowa kluczowe: włóknienie wątroby, uzależnienie od alkoholu, TGF-ß

AbstractIntroduction. Alcohol dependence is one of the major factors involved in development of hepatic fibrosis. Since the pathomechanism of hepatic fibrosis remains the same, regardless of its etiology, attempts have been made towards the assessment of the fibrosis based on non-invasive tests. These are based on the evaluation of extracellular matrix proteins or on the plasma levels of their metabolites.

The aim of the present study was to evaluate the plasma TGH-ß levels in patients with alcohol dependence, with an attempt at the assessment of its diagnostic value in regard to the state of the liver in subjects with alcohol dependence.Method. 55 male subjects with a diagnosis of alcohol dependence were studied. The following markers were assessed: MCV; activity of AST, ALT and GGT; and plasma level of TGF-ß.

Results. The plasma level of TGF-ß was significantly higher in our subjects compared to the healthy control group. The prognostic value of TGF-ß level assessment and its utility as a marker of activity of hepatic diseases with fibrosis remains unclear and requires further studies.
Key words: cytokines, alcoholic hepatitis, fibrosis, TGF-ß
Badanie polimorfizmu genu DAT w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych ze współwystępującym uzależnieniem od alkoholu
Study of dopamine transporter gene polymorphism in bipolar patients with comorbid alcohol dependence
Joanna Hauser, Aleksandra Szczepankiewicz, Monika Dmitrzak-Węglarz, Maria Skibińska, Agnieszka Słopień, Anna Leszczyńska-Rodziewicz, Piotr Czerski
StreszczenieWstęp. Problemy związane z nadużywaniem alkoholu (ALK) występują u około 40-60% pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową (CHAD). W patogenezie CHAD i ALK istotne znaczenie mają zaburzenia przekaźnictwa dopaminergicznego – badania asocjacyjne wskazują, że geny układu dopaminergicznego mogą być związane z predyspozycją do zachorowania na CHAD i ALK.

Celem badania była ocena związku polimorfizmu genu transportera dopaminy (DAT) z podtypem choroby afektywnej dwubiegunowej z współwystępującym nadużywaniem alkoholu.Metoda. Badaniem objęto 317 pacjentów z CHAD, w tej grupie u 40 pacjentów rozpoznano nadużywanie alkoholu. Diagnoza kliniczna była potwierdzona przez dwóch psychiatrów, przy zastosowaniu strukturalizowanego wywiadu dla osi I DSM-IV (SCID). Grupa kontrolna liczyła 350 osób. Polimorfizm genu DAT analizowano metodą PCR VNTR.

Wyniki. Nie stwierdzono asocjacji między polimorfizmem DAT a podtypem CHAD z współwystępującym ALK. Obserwowano trend dotyczący częstszego występowania genotypu A10/A10 w grupie pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową typu I z współwystępującym nadużywaniem alkoholu (p=0,085). Wyniki naszych badań mogą sugerować, że polimorfizm genu DAT może mieć znaczenie we wspólnej genetycznej predyspozycji do choroby afektywnej dwubiegunowej typu I i nadużywania alkoholu.
Słowa kluczowe: zaburzenia afektywne dwubiegunowe, alkoholizm, uzależnienie od alkoholu, transporter dopaminy, genetyka
AbstractIntroduction. Alcoholism is present in about 40–60% of bipolar patients. This comorbidity between bipolar disorder and alcoholism is high and may result from the existence of common genetic factors for the two disorders. In both disorders, dysregulation of dopaminergic neurotransmission had been implicated. Association analyses have revealed several candidate genes acting in the dopaminergic pathway and polymorphisms in those genes that might be associated with both disorders.

The aim of this study was to analyze a possible relationship between polymorphism in the dopaminergic pathway gene dopamine transporter (DAT) and alcohol abuse comorbidity in bipolar patients.Method. We analyzed 317 patients with bipolar disorder. In this group 40 patients were diagnosed with alcohol abuse. The diagnosis was made for each patient by at least two psychiatrists, using structured clinical interviews for DSM-IV Axis I disorders (SCID). The control group consisted of 350 subjects. We performed a PCR VNTR analysis of polymorphisms in the DAT gene.
Results. We have not observed an association between DAT polymorphism and the subtype of bipolar disorder with comorbid alcoholism. We found a trend of the DAT polymorphism (higher frequency of genotype A10/A10) in the group of bipolar disorder I patients with comorbid alcoholism (p=0.085). Our findings may suggest that DAT polymorphisms may play a role in the shared genetic vulnerability to both bipolar disorder I and alcoholism.
Key words: bipolar disorder, alcoholism, alcohol dependence, dopamine transporter, genetics
Rola układu serotoninergicznego w działaniu nagradzającym i uzależniającym kokainy
The role of the serotonergic system in the reinforcing and addictive action of cocaine
Paulina Rok-Bujko
Streszczenie Kokaina jest często nadużywanym psychostymulantem o silnie uzależniających właściwościach. Hamuje ona doneuronalny zwrotny wychwyt dopaminy, serotoniny i noradrenaliny w wyniku wiązania się do transporterów wyżej wymienionych monoamin. Układ serotoninergiczny wydaje się odgrywać istotną rolę w nagradzającym działaniu kokainy. Praca ta jest próbą podsumowania obecnej wiedzy na temat wpływu układu serotoninergicznego na procesy związane z uzależnieniem od kokainy, a w szczególności na zachowania poszukiwawcze i nawrót do nałogu. Istotne znaczenie mają receptory 5-HT1B, 5-HT2A i 5-HT3, których pobudzenie nasila efekty behawioralne kokainy. Przeciwstawną rolę odgrywają receptory 5-HT1A i 5-HT2C. Rola receptorów 5-HT2B nie wydaje się być szczególnie znacząca w procesach związanych z nagradzającym działaniem kokainy. Mnogość podtypów receptorów serotoninergicznych oraz obecność w wielu regionach mózgu powoduje, że dokładne wyjaśnienie ich roli w uzależnieniu od kokainy jest bardzo trudne. Potrzebne są wciąż nowe badania.
Słowa kluczowe: uzależnienie, kokaina, serotonina, instrumentalne samopodawanie, zachowania poszukiwawcze, nawrót

AbstractCocaine is a frequently abused psychostimulant with strongly addictive properties. It blocks neuronal reuptake of dopamine, serotonin, and noradrenaline by binding to transporters of the above-mentioned monoamines. The serotonergic system seems to play an important role in the rewarding potential of cocaine. This review summarized current knowledge about the role of serotonergic neurotransmission in the processes underlying cocaine addiction, especially drug seeking and relapses. The 5-HT1B, 5-HT2A, and 5-HT3 receptors have been attributed to a particular role in these processes. Their activation enhances the behavioural effects of cocaine. The 5-HT1A and 5-HT2C receptors have opposite roles, whereas the 5-HT2B receptor’s influence on the reinforcing action of cocaine is limited. The complexity and widespread distribution of serotonin receptors makes the precise explanation of their role in cocaine addiction very difficult. Further studies are still required.
Key words: addiction, cocaine, serotonin, instrumental self-administration, drug seeking, relapse
Internet Gateway: europejskie zasoby internetowe na temat narkotyków, alkoholu, tytoniu i uzależnień
Internet Gateway: a qualitative resource for European web sites on drugs, alcohol, tobacco and other addictions
Grażyna Herczyńska, Justyna Klingemann
Streszczenie Informacje na temat alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych poruszających zagadnienia medyczne, epidemiologiczne, prawne, społeczne i polityczne. Ich liczba sprawia, że potencjalni użytkownicy mają trudności w dotarciu do wiarygodnych i aktualnych danych. Na przedstawiane informacje wpływają często pozamerytoryczne czynniki: ideologia, moda, popularne mity.

Systematyczny dostęp do wiarygodnych źródeł w tym zakresie stanowi wielkie wyzwanie dla bibliotek i ośrodków informacyjnych. Mając na uwadze te trudności, Europejskie Towarzystwo Bibliotek i Służb Informacyjnych (ELISAD) opracowało narzędzia i metody zarządzania internetowymi źródłami. Powstał portal przedmiotowy obejmujący zagadnienia, związane z używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Jest on skierowany przede wszystkim do profesjonalistów, jednak może być też cennym źródłem informacji dla innych osób zainteresowanych tą tematyką.

W artykule zaprezentowano portal internetowy ELISAD’u – historię jego powstania, metodologię, cele, zawartość i funkcjonowanie.
Słowa kluczowe: portal przedmiotowy, internet, alkohol, narkotyki, tytoń, uzależnienia

AbstractInformation on alcohol and other drugs (AOD) can be found on medical, epidemiological, legal, social, and political websites. The high number of these websites makes it difficult for potential users to gain access to reliable and recent data. Information provided by websites tends to be biased and subject to the dominant addiction concepts/ideologies or fashions.

Systematic accessibility of credible sources in the field of AOD is a central challenge for specialised libraries and documentation centres. In view of these difficulties, the European Association of Libraries and Information Services on Alcohol and Other Drugs (ELISAD) developed tools and methods to manage internet sources. The alcohol and drugs oriented subject gateway was created. The target group of the ELISAD internet gateway are professionals, but the gateway can also be a helpful source of information for everybody interested in the topic.This article presents the ELISAD internet gateway – its history, methodology, objectives, content, and function.
Key words: subjects gateway, websites, internet, alcohol, drugs, tobacco, addictions


Pobieranie 30.5 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna