Ameryka póŁnocna I ameryka południowaPobieranie 117.56 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar117.56 Kb.
AMERYKA PÓŁNOCNA I AMERYKA POŁUDNIOWA
1. Ameryka to część świata składająca się z Ameryki Północnej i Południowej.
2. Ameryka charakteryzuje się południkowym układem głównych form rzeźby terenu. Najwyższym szczytem Ameryki Północnej jest McKinley (6194 m n.p.m.), a Ameryki Południowej – Aconcagua (6960 m n.p.m.).

3. Ameryka leży w zasięgu wszystkich stref klimatycznych. Ogromne zróżnicowanie klimatu wynika m.in. z rozciągłości południkowej, wysokości nad poziomem morza oraz występowania prądów morskich.

4. Wyróżnia się Amerykę Środkową, która obejmuje część Ameryki Północnej pomiędzy Przesmykiem Tehuantepec a Przesmykiem Panamskim. Do Ameryki Środkowej zalicza się też wyspy- Małe i Wielkie Antyle oraz Bahamy.

5. Ameryka Łacińska obejmuje kraje na południe od USA, w większości byłe kolonie hiszpańskie i portugalskie. Kraje te są podobne pod względem kulturowa-historycznym.

6. Ameryka Środkowa oraz zachodnie wybrzeża Ameryk są bardzo aktywne sejsmicznie

( Kordyliery i Andy – góry młode powstały na styku płyty północno- i południowoamerykańskiej z płytami oceanicznymi).

O sejsmiczności świadczą liczne pęknięcia w skorupie ziemskiej np. uskok San Andreas (Kalifornia).

7. Obecnie w Ameryce żyje ponad 920 mln ludzi. Duże zróżnicowanie kulturowe i etniczne ludności jest efektem kilku wielkich fal migracji, które objęły oba kontynenty:

- napływ ludności żółtej ( przodkowie Indian, Eskimosów) pochodzenia azjatyckiego ok. 30-40 tys. lat temu,

- napływ ludności białej pochodzenia europejskiego, zapoczątkowany przez odkrycia Krzysztofa Kolumba ( od końca XV w), byli to Hiszpanie, Portugalczycy, a późniejszych stuleciach Brytyjczycy, Francuzi,

- napływ ludności czarnoskórej z Afryki, była to migracja przymusowa, ludzie ci pracowali na plantacjach białych plantatorów jako niewolnicy (najwięcej XVII, XVIII w. ),

- współcześnie do Ameryk migrują ludzie z całego świata, szczególnie do USA i Kanady. Ogromna część tych imigrantów pochodzi z krajów Ameryki Łacińskiej (Latynoamerykanie).

8. Kraje Ameryk są wysoko rozwinięte- bogata północ – są to USA i Kanada oraz słabo rozwinięte- biednie południe – np. Boliwia, Nikaragua, Haiti. Do państw o średnim stopniu rozwoju gospodarczego zaliczymy Meksyk, Brazylię, Argentynę, Wenezuelę.

9. Cechy gospodarek państw wysoko rozwiniętych:

- wysoka wartość pkb na 1 mieszkańca,

- w strukturze pkb dominują usługi,

- niewielki udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego,

- wysoki poziom rozwoju rolnictwa,

- duży udział w światowej produkcji oraz zużyciu energii elektrycznej.

10. Cechy gospodarek państw słabo rozwiniętych:

- niski poziom rozwoju przemysłu,

- niedobór wykształconej kadry pracowniczej,

- przestarzałe technologie produkcji,

- duży odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie.

11. Stany Zjednoczone:

- w skład USA wchodzi 50 stanów ( 48 + Alaska i Hawaje),

- zajmują 3 miejsce w świecie pod względem liczby ludności (307 mln osób),

- na terenie kraju znajduje się ponad 50 wielkich aglomeracji, największą z nich jest Nowy Jork, zamieszkiwany przez 19 mln ludzi,

- Nowy Jork i inne wielkie aglomeracje wschodniego wybrzeża tworzą silnie zurbanizowany obszar zwany Megalopolis Wschodniego Wybrzeża ( kilkaset kilometrów długości, 50 mln ludzi).

- najlepiej rozwinięte państwo na świecie, pkb Stanów Zjednoczonych stanowi ponad 20% produktu światowego brutto,

- zajmują czołowe miejsce na świecie pod względem wydobycia węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud złota i miedzi,

- największe znaczenie w produkcji przemysłowej odgrywa przemysł przetwórczy, szczególnie wysokiej technologii - high-tech, w USA znajduje się Dolina Krzemowa – najstarszy i największy ośrodek high-tech na świecie,

- transport należy do najlepiej rozwiniętych na świecie, tu znajduje się najdłuższa sieć autostrad.

12. Brazylia:

- największy i najludniejszy kraj Ameryki Południowej,

- odznacza się wysokim wskaźnikiem urbanizacji (86%),

- w wielkich miastach np. Rio de Janeiro występują dzielnice nędzy – fawele,

- najważniejsze problemy ludności faweli to: złe warunki życia, przestępczość, narkomania, utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji,

- należy do czołowych producentów żywności na świecie. W kraju tym uprawia się liczne rosliny przemysłowe ( przeznaczone na sprzedaż): kawowce, trzcinę cukrową, soję, kakaowce, bawełnę, a także hoduje bydło ( 1 miejsce na świecie).

- Amazonię porasta największy na świecie kompleks wilgotnych lasów równikowych (selwa),

- w wyniku wycinki i zagospodarowywania puszczy amazońskiej pierwotna powierzchnia tych lasów zmniejszyła się o 20%.

ZADANIA PRAKTYCZNE

1. Podkreśl nazwy wysp należących do Ameryk:Grenlandia, Borneo, Madagaskar, Kuba, Ziemia Ognista, Tasmania,

Nowa Funlandia, Nowa Ziemia.

2. Podkreśl państwa należące do Ameryki Środkowej:Brazylia, Peru, Kostaryka, Argentyna, Panama, Gwatemala, Boliwia, Haiti, Kuba.

3. Do podanych definicji dopisz odpowiednie nazwy mieszanych odmian człowieka zamieszkujących kontynenty amerykańskie.

a) Potomek przedstawiciela białej odmiany człowieka oraz Indianina ………………………….

b) Potomek Murzyna i Indianki ………………………..

c) Potomek Murzyna i przedstawiciela białej odmiany człowieka …………………….

4. Uzupełnij poniższe zdania:

Amazonia to region w ………………………… obejmujący ……………………………………..

wraz z częściami otaczających ja krain: Wyżyny Gujańskiej, Wyżyny …………….. oraz przedgórza Andów. Obszar ten porasta najwiekszy na świecie kompleks wilgotnych ……………………. …………… . Szacuje się, że na skutek wylesiania pierwotna powierzchnia lasów Amazonii zmniejszyła się o około …………. % . Konsekwencją ubytku tych lasów jest ………….. ilosci dwutlenku węgla w powietrzu.

5. Amazonia jest porośnięta największym na świecie kompleksem wilgotnych lasów równikowych. Jednak od kilkudziesięciu lat trwa jej intensywne wylesianie, mające na celu zagospodarowanie tych terenów. W każdym z poniższych zadań podano przyczynę lub skutek tego procesu.

Zaznacz skutki wylesiania Amazonii.

 

A. Pozyskiwanie terenów pod uprawęB. Uruchomienie erozji gleb

C. Zmniejszenie różnorodności gatunkowej wilgotnych lasów równikowych

D. Pozyskiwanie wybranych gatunków drzew

E. Zmniejszenie liczebności plemion indiańskich

F. Eksploatacja surowców mineralnych metodą odkrywkową

G. Budowa drogi trans amazońskiej

H. Uwalnianie do atmosfery CO2

 

6. Na mapie zaznaczono wybrane państwa Ameryki Północnej, a cyframi arabskimi 1 – 6 wybrane stolice. Rozpoznaj państwa i stolice i wpisz ich nazwy do tabeli.
Nr na mapie

Kraj

Nr na mapie

Stolica

I
1
II
2
III
3
IV
4
V
5
VI
6

7. Na mapie powyżej literami A – F zaznaczono wybrane obiekty przyrodnicze Ameryki Północnej (rzeki, jeziora, wyspę , zatokę). Rozpoznaj je i wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca tabeli.Oznaczenie na mapie

Nazwa

Oznaczenie na mapie

Nazwa

A
D
B
E
C
F
8. Współrzędne geograficzne wybranych miast Ameryki Północnej: Anchorage (61°N, 150°W), Detroit ( 42°N, 83°W), Halifax (45°N, 64°W), Meksyk (19°N, 99°W), Nowy Orlean (30°N, 90°W), Seattle (48°N, 122°W).Wpisz nazwę miasta, w którym:

A. 22 czerwca Słońce góruje najwyżej -.................................

B. latem dzień jest najdłuższy -.................................

C. najwcześniej wschodzi Słońce -.................................

D. Gwiazdę Polarną widać pod kątem 30° -.................................
9. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. W zlewisku Oceanu Atlantyckiego i Arktycznego leży znaczna część powierzchni Ameryki Północnej, ponieważ główny dział wodny stanowią:
A. Wielkie Równiny

B. Kordyliery

C. Appalachy

D. Niziny Wewnętrzne


10. Podaj główną przyczynę zaburzenia strefowego układu roślinności w Ameryce Północnej.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


11. Cała Wielka Wyspa powstała wskutek – relatywnie – niedawnych erupcji. Około 700 tysięcy lat temu została wypluta przez nieruchomo tkwiący pod skorupą ziemską gorący punkt, zanim podryfowała na północny zachód na pacyficznej płycie – tak jak uprzednio jej siostrzane wyspy. Gorący punkt rodzi teraz następne potomstwo – podwodna góra Lõ’ihi, której szczyt znajduje się kilometr pod powierzchnią oceanu, rośnie z każdą erupcją. Powinna wyłonić się z morskich fal za jakieś 50 tysięcy lat. Spośród pozostałych aktywnych wulkanów Hawajów tylko znajdujące się w granicach parku Kilauea i Mauna Loa wyrzucały lawę w ciągu ostatnich 200 lat. Odkąd w 1983 r. zaczęła się ostatnia erupcja we wschodniej części wulkanu Kilauea, lawa powiększyła południowe wybrzeże Wielkiej Wyspy o około 230 hektarów.

źródło: J. S. Holland, Ogród bogini ognia,” National Geographic”, Nr 12, grudzień 2004r.

A. Na podstawie tekstu i własnej wiedzy podaj:  1. Nazwę państwa, na którego terenie znajduje się opisywany obszar ...................................

  2. Nazwę oceanu, na którym leży opisywany obszar ..............................................................


12. Podkreśl trzy technopolia znajdujące się w Ameryce Północnej.

Dolina Krzemowa, Droga 128, Monachium, M4 Corridor, Orange County, Silicon Island Kiusiu


Technopolia – to obszary skupiające dużą liczbę zakładów przemysłowych high-tech.
13. Uzasadnij trzema argumentami opinię, że Stany Zjednoczone są największą potęgą gospodarczą świata.

1. ............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
14. Tab.1 Powierzchnia zasiewów i zbiory pszenicy w 2009 r.

Wyszczególnienie

Powierzchnia zasiewów

w tys. haZbiory w tys. t

Świat

Chiny


Indie

Rosja


USA

Francja


Kanada

225 438

24 210


28 400

26 663


20 181

5 147


9 539

681 916

114 950


80 680

61 740


60 314

38 325


26 515

źródło:Mały rocznik statystyczny Polski 2011 r.

A. Podaj wg jakiego kryterium zostały uporządkowane kraje w tabeli

...............................................................................................................................................................B. Uzupełnij zdania:

1. W 2009 r. w Kanadzie zebrano .......,...... mln t pszenicy, czyli .......,....... % światowych zbiorów.

2. W 2009 r. łączna powierzchnia zasiewów pszenicy w USA i Kanadzie wynosiła .................tys ha

15. Struktura etniczno-rasowa ludności Stanów Zjednoczonych w 2007 r. (w %)Biali

Murzyni

Azjaci

Indianie

Inni

72,96

12,85

4,43

0,97

1,79

źródło: www.cia.gov/library/publications

Podaj dwie przyczyny, które ukształtowały strukturę etniczno-rasową Stanów Zjednoczonych

1..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


16. Zaznacz trzy problemy, które występują w Stanach Zjednoczonych

A. ujemny przyrost naturalny

B. napływ nielegalnych imigrantów

C. zagrożenie atakami terrorystycznymi

D. ujemne saldo migracji zewnętrznych

E. duży odsetek otyłych osób


17. Mierniki poziomu rozwoju gospodarczego krajów Ameryki Północnej

Kraje

PKB/1mieszk. w USD (2005)


HDI (2010)
13 245

0,770
5 416

0,776
1 123

0,454
35 166

0,907

źródło: http://hdr.undp.org/statictics

W tabeli podano wybrane mierniki poziomu rozwoju gospodarczego i spolecznego Haiti, Kanady, Kuby i Meksyku. Wpisz do tabeli nazwy tych krajów.HDI miernik rozwoju społecznego ( w obliczaniu uwzględnia się pkb/ mieszkańca, odsetek dorosłych umiejących pisać i czytać, odsetek dzieci uczęszczających do szkoły, średnią oczekiwaną długość życia), jego wartość mieści się w zakresie od 0 do 1.
PKB – produkt krajowy brutto – suma wartości wszystkich wyprodukowanych towarów i świadczonych usług w danym państwie, obliczany zazwyczaj dla roku kalendarzowego. Najczęściej wartość pkb podaje się w przeliczeniu na jednego mieszkańca

18. Podpisz na mapie odpowiednimi literami poniższe obiekty geograficzne


A. Meksyk

B. Morze Sargassowe

C. Kanał Panamski

D. Andy


E. Jezioro Górne

F. Ziemia Ognista

G. Missisipi

A. Argentyna

B. Morze Karaibskie

C. Cieśnina Magellana

D. Nizina Amazonki

E. Kordyliery

F. Haiti

G. Titicaca19. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
Najwyższym szczytem Ameryki Północnej jest…

a) Aconcagua.

b) Kibo.

c) McKinley.

d) K2.
Najwyższym szczytem Ameryki Południowej jest…

a) Aconcagua.

b) Kibo.

c) McKinley.

d) K2.


20. Poniższe klimatogramy zostały sporządzone dla miejscowości zaznaczonych na mapie z zadania 1 literami A i B. Wpisz przy każdym klimatogramie odpowiednią literę.

21. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli wymienione niżej terminy.


megalopolis, Grenlandia, Patagonia, Park Narodowy Yellowstone, tango, fawele, język hiszpański, Alaska, dżungla amazońska, język angielski, Waszyngton, Dolina Śmierci, campos,

Buenos Aires, jezioro Maracaibo, Dolina Krzemowa,

karnawał w Rio de Janeiro, Eskimosi,

wodospad Iguaçu, preria


Ameryka Północna

Ameryka Południowa22. Na mapie z zadania 18 zaznacz granice państwa, którego językiem urzędowym jest portugalski.
23. Podaj trzy przykłady miast wchodzących

w skład megalopolis wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.• ……………………………………………………….………………………………………
24. Wpisz do tabeli po dwa czynniki przyrodnicze oraz społeczno-gospodarcze, które wpłynęły na dużą koncentrację ludności na wschodnim wybrzeżu Brazylii.Czynniki przyrodnicze

Czynniki społeczno-gospodarcze


25. Połącz stopień rozwoju gospodarczego z nazwą państwa, do którego się odnosi.
• Argentyna

wysoki poziom rozwoju gospodarczego • • Brazylia

średni poziom rozwoju gospodarczego • • Kanada • USA

• Nikaragua
26. Podkreśl gałęzie przemysłu wysokiej technologii.
spożywczy, mikroelektroniczny, stoczniowy, włókienniczy, farmaceutyczny, lotniczy, elektroniczny,
maszynowy, drzewny, precyzyjny, metalurgiczny, biotechnologiczny, kosmiczny
27. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego F
a) Stany Zjednoczone nie posiadają złóż ropy naftowej. . . . . .

b) Stany Zjednoczone mają najdłuższą na świecie sieć linii kolejowych, dróg kołowych oraz rurociągów. . . . .

c) Najsłynniejsza giełda na świecie ma swoją siedzibę w Waszyngtonie. . . . . .

d) W przemyśle Brazylii największe znaczenie mają: górnictwo, hutnictwo metali oraz przemysł energetyczny, chemiczny i elektromaszynowy. . . . . .

e) Stolicą Brazylii jest największe miasto tego kraju – Rio de Janeiro. . . . .
28. Zaznacz diagram przedstawiający strukturę etniczną ludności Peru.


29. Uzupełnij zdania brakującymi informacjami.

Szczególnie ważną rolę w gospodarce Stanów Zjednoczonych odgrywa przemysł wysokiej technologii, określany skrótem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natomiast w rolnictwie główną rolę odgrywają wielkoobszarowe gospodarstwa –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stany Zjednoczone nazywa się często krajem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Większość mieszkańców to potomkowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oraz ludność czarnoskóra, czyli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niewielki odsetek społeczeństwa USA to rdzenni mieszkańcy tych ziem –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oraz Indianie. Największe miasta USA to: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


30. Wyjaśnij jednym zdaniem, z czego słynie jezioro Titicaca.
31. Zaznacz diagram przedstawiający strukturę etniczną ludności USA .
32. Uzupełnij zdania brakującymi informacjami.

Brazylia jest największym krajem Ameryki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dużą część jej terytorium porasta wiecznie zielony las równikowy, zwany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludność zamieszkuje głównie wybrzeże . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oraz południowo-wschodnią część kraju. Największe miasta to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Rio de Janeiro. Jednym z poważniejszych problemów brazylijskich miast jest rozrastanie się dzielnic nędzy, zwanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolnictwo opiera się na uprawie plantacyjnej, m.in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. oraz . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W produkcji rolnej duże znaczenie ma hodowla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


33. Wyjaśnij jednym zdaniem, z czego słynie Dolina Krzemowa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


34. Wymień trzy cechy charakteryzujące rolnictwo Stanów Zjednoczonych.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


35. Wypisz nazwy obiektów geograficznych zaznaczonych

na mapie obok symbolami.

Rzeki:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Morza/zatoki:a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Krainy geograficzne:A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wyspy/półwyspy:I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


36. Na mapie z zadania 1 podpisz zaznaczone kwadratami aglomeracje. Skorzystaj z podanych niżej nazw.


Los Angeles, Nowy Jork, Chicago, Buenos Aires, Rio de Janeiro

37. Dopisz do podanych nazw państw nazwy ich stolic.


a) Brazylia – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Meksyk – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Kanada – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38. Uzupełnij tabelę. Korzystając z podanych niżej określeń, dopisz do zbiorowisk roślinnych

typy klimatów, w których one występują. Następnie wpisz, na którym kontynencie – w Ameryce

Północnej czy Ameryce Południowej – występuje dana formacja roślinna.
równikowy wilgotny, umiarkowany ciepły, umiarkowany chłodny,

podrównikowy wigotny, podrównikowy suchy subpolarny


Formacja roślinna

Typ klimatu

Kontynent

camposselwapampapreriacaatingatajga39. Zaznacz wykres przedstawiający strukturę PKB według sektorów gospodarki, charakterystyczną dla najuboższych państw biednego południa Ameryki. Następnie wymień dwie cechy gospodarki tych krajów.A. B. C. Cechy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40. Wyjaśnij znaczenie poniższych terminów.

a) megalopolis – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Zambos – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) fawela – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) technopolia – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………….
41. Połącz obiekty z państwami, na których terenie się one znajdują.


Park Narodowy Yellowstone •

• Brazylia
• Stany Zjednoczone

Głowa Cukru •

• Argentyna


Połącz obiekty z państwami, na których terenie się one znajdują.
wodospady Iguaçu •

• Stany Zjednoczone
• Kanada

Wielki Kanion Kolorado •

• Brazylia

42. Podkreśl główne surowce mineralne wydobywane w Brazylii.


rudy miedzi, rudy żelaza, siarka, boksyty, węgiel brunatny, rudy manganu
43. Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, a obok fałszywego – literę F.

Na znacznej części obszaru Brazylii panują korzystne warunki do rozwoju rolnictwa.

Brazylia jest najlepiej rozwiniętym gospodarczo krajem Ameryki Środkowej.

Pod względem pogłowia trzody chlewnej Brazylia zajmuje 1 miejsce na świecie.

Brazylia jest największym pod względem liczby ludności krajem Ameryki Południowej.


Farmy w Stanach Zjednoczonych odznaczają się wysoką specjalizacją produkcji.

Rdzenni mieszkańcy Stanów Zjednoczonych – Indianie oraz Eskimosi – stanowią ponad połowę społeczeństwa.

W Stanach Zjednoczonych znajduje się Dolina Krzemowa będąca najstarszym

i największym ośrodkiem high-tech na świecie.Największe magalopolis  w Stanach Zjednoczonych leży na wschodnim wybrzeżu i obejmuje m.in. aglomeracje San Francisco, Los Angeles oraz San Diego.

44. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.

a) Największe porty morskie USA znajdują się w Houston, Corpus Christi i Long Beach. . . . . .

b) Na terenie USA zlokalizowana jest tylko jedna technopolia. . . . . .

c) Główną rolę w rolnictwie USA odgrywają prywatne wielkoobszarowe gospodarstwa rolne. . . . . .

d) Brazylię cechuje bardzo niski wskaźnik urbanizacji, wynoszący ok. 50%. . . . . .

e) Brazylia posiada bogate złoża boksytów, rud manganu i ropy naftowej. . . . . .

45. W mieście X liczącym 15 tys. mieszkańców w 2011 roku przyszło na świat 95 noworodków, jednocześnie zmarło 70 osób. Natomiast w biurze meldunkowym zarejestrowano 25 nowych mieszkańców i wymeldowano 20 osób. Oblicz przyrost rzeczywisty oraz współczynnik przyrostu rzeczywistego. Obliczenia zapisz.Przyrost rzeczywisty ludności na danym obszarze jest sumą przyrostu naturalnego i salda migracji.

Współczynnik przyrostu naturalnego obliczamy na 1000 mieszkańców. Dane zazwyczaj dotyczą roku kalendarzowego.
Prz =PN+SM
PN= U-Z
SM+ I-E
WPrz= Prz / liczba mieszkańców x 1000 (wartość podajemy w promilach).
Prz – przyrost rzeczywisty

PN – przyrost naturalny

U – urodzenia

Z – zgony

SM – saldo migracji

I – imigracja

E – emigracja

WPrz – współczynnik przyrostu naturalnego
Pobieranie 117.56 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna