Amw-700 / amw-701 / aw-82Pobieranie 196.7 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar196.7 Kb.
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKÓW CASIO WYPOSAŻONYCH W NASTĘPUJĄCY

MODUŁ


3768 / 3769

DOTYCZY M.IN. MODELU:


AMW-700 / AMW-701 / AW-82


Ważne!

Czas połowów/polowań, wschodu i zachodu słońca oraz faz księżyca wskazywanych przez ten zegarek bazuje na kalkulacjach opartych o ustawienie bieżącego czasu, daty i strefy czasowej. Dlatego też, należy upewnić się, co do prawidłowego ustawienia czasu, daty i strefy czasowe dla miejsca, w którym się znajdujesz przed rozpoczęciem korzystania z funkcji tego zegarka. • Podczas połowów lub polowań upewnij się, że ty i osoby w Twoim najbliższym otoczeniu są bezpieczne.

 • Należy zwrócić uwagę, iż wskazania czasu połowów/polowań, wschodu i zachodu słońca oraz faz księżyca oparte są na przybliżonych kalkulacjach mają na celu przybliżenie ogólnej orientacji.

 • W rozdziale Timekeeping niniejszej instrukcji zawarte są informacje o ustawieniu bieżącego czasu, daty i strefy czasowej.


O

INSTRUKCJI


 • Procedury opisane w niniejszej instrukcji dotyczą modułu 3768 i 3769. W instrukcji na ilustracjach pokazano moduł 3768.

 • Operacje wykonuje się przyciskami oznaczonymi literami, co przedstawia poniższa ilustracja.

 • Ilustracje przedstawiają tylko wyświetlacz cyfrowy (bez wskazówek na tarczy zegarka).

 • Każdy dział niniejszej ilustracji przedstawia informacje potrzebne do wykonania operacji w każdym trybie pracy zegarka. Dodatkowe informacje zawarte są w rozdziale „Dodatkowe wskazówki.”


WSKAZÓWKI OGÓLNE

 • Przycisk C służy do przełączania się pomiędzy trybami pracy zegarka.

 • Naciśnięcie w dowolnym trybie pracy zegarka przycisku B powoduje podświetlenie jego tarczy.
TRYB TIMEKEEPINGZegarek wskazuje czas dwoma odrębnymi metodami: cyfrową i analogową.

Procedury ustawień czasu cyfrowego i analogowego różnią się od siebie. • Wskaźnik księżyca pokazuje fazy księżyca w odniesieniu do aktualnej daty ustawionej w trybie Timekeeping.

 • Wskaźnik poziomu połowów/polowań jak również godziny dnia i godziny nocne. Więcej informacji w rozdziale „Tryb połowów/polowań”.

Ważne!

 • Należy upewnić się co do prawidłowego ustawienia czasu, daty i strefy czasowej dla miejsca, w którym się znajdujesz przed rozpoczęciem korzystania z funkcji tego zegarka. Więcej szczegółów opisano w rozdziale „Strefy czasowe”.


Cyfrowy czas i data

Tryb Timekeeping służy do ustawiania i wyświetlania aktualnego czasu o daty. Po ustawieniu wskazań czasu cyfrowego można skonfigurować ustawienia wyświetlania czasu letniego (DST).


Ustawienie cyfrowego czasu i daty

1


. W trybie Timekeeping należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A do momentu, gdy wskazania sekund zacznie migać. Oznacza to przejście do ekranu ustawień.

2


. Naciskanie przycisku C przesuwa miganie według poniższego schematu.

3. Aby zmienić ustawienia podświetlanej (migającej) pozycji należy nacisnąć przycisk B i D, aby zmienić daną wartość.WYŚWIETLACZ

CZYNNOŚĆ

PRZYCISKI

PM

10:08:36

Reset sekund na 00

Naciśnij C

Zmiana godziny lub minut

Naciśnij C (+)

6.30th

Zmiana miesiąca lub dnia

Naciśnij C (+)


Zmiana dnia tygodnia

2005

Zmiana roku

Naciśnij C (+)

12h

Zmiana formatu wyświetlania czasu 12- (12 H) lub 24- (24 H) godzinny

Naciśnij C

MODUŁ 3768/3769 2

4. Wciśnięcie dwa razy przycisku A powoduje wyjście z ekranu ustawień.


 • Pierwsze naciśnięcie przycisku A powoduje przejście do ekranu ustawień różnicy czasu UTC. Kolejne naciśnięcie powoduje wyjście z ekranu ustawień.

 • Zresetowanie tylko sekund (bez zmian ustawień DST, godziny lub minut) powoduje automatyczne ustawienie wskazówki minutowej zegarka.

 • Więcej o ustawieniach DST w rozdziale „Ustawienia DST”.

 • Dzień tygodnia ustawia się automatycznie po wprowadzeniu pełnej daty (rok, miesiąc, dzień).


Ustawienia czasu letniego (DST)

Ustawienie czasu letniego (DST) powoduje dodanie jednej godziny do czasu standardowego. Należy pamiętać, iż nie we wszystkich krajach lub strefach czasowych stosowany jest czas letni (DST).


Przełączanie pomiędzy DST a czasem standardowym w trybie Timekeeping

1


. W trybie Timekeeping należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A do momentu, gdy wskazanie sekund zacznie migać. Oznacza to przejście do ekranu ustawień.

2. Wciśnięcie jeden raz przycisku C powoduje przejście do ekranu ustawień DST.

3. Naciskanie przycisku D powoduje cykliczne przełączanie się pomiędzy DST (wyświetlany jest ON) i czasem standardowym (wyświetlany jest OF).

4. Dwukrotne wciśnięcie przycisku A powoduje wyjście z ekranu ustawień. • Wskaźnik DST wyświetlany jest w trybie Timekeeping, Połowy/polowania, Alarm i Hand Setting (Ustawienie wskazówek), gdy czas letni został włączony. W trybie połowów/polowań pojawia się tylko na ekranie poziomu połowów/polowań.


Strefa czasowa

Wskaźnik poziomu połowów/polowań nie będzie wyświetlany poprawnie dopóki nie zostanie prawidłowo ustawiony czas strefowy dla danej szerokości geograficznej (UTC). • Czas strefowy stanowi różnicę pomiędzy czasem Greenwich (UTC) a strefą lokalizacji zegarka.

 • Po przestawieniu zegarka na czas letni należy dodać jedną godzinę do różnicy czasowej Państwa strefy. Powracając do czasu standardowego należy jedną godzinę odjąć.

 • W rozdziale „Lista Stref Czasowych” przedstawiona jest tabela zawierająca dane o różnicy czasu UTC, długości i szerokości geograficznej.

 • Zegarek ma ustawione wartości domyślne (fabryczne) zgodne z strefą czasową dla Tokio w Japonii. Wartości te są zawsze przywracane po wymianie baterii w zegarka. Dlatego należy zmienić te ustawienia zgodnie z własną strefą czasową.


Konfiguracja czasu strefowego

1


. W trybie Timekeeping należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A, do momentu, gdy wskazanie sekund zacznie migać. Oznacza to przejście do ekranu ustawień.

2. Należy nacisnąć przycisk A ponownie, aby wyświetlić ekran różnicy UTC.

3. Wciskanie przycisku C powoduje przełączanie (migającego kursora) pomiędzy pozycjami ustawień, według kolejności pokazanej poniżej.


4. Naciskanie przycisków D lub B powoduje zmianę ustawień podświetlanej (migającej) pozycji, według poniższej tabeli.


Ustawienia

Wyświetlacz

Operacje na przyciskach

Różnica UTC

+ 9.0

UTC

Użyj przycisków D (+) i B (-) do zmiany ustawień. Można ustawić wartość w zakresie od -12.0 do +14.0 co pół godziny

Wartość długości geograficznej

144˚ E

LON

Użyj przycisków D (+) i B (-) do zmiany ustawień. Można ustawić wartość w zakresie od 0˚ do 180˚, co jeden stopień.

Długość geograficzna wschodnia /

Długość zachodniaUżyj przycisku D, aby przełączać pomiędzy długością wschodnią (E) i zachodnią (W).
 • Gdy włączony jest czas letni DST to różnicę czasu UTC można ustawić w zakresie od -11.0 do +15.0 co pół godziny.

5. Aby wyjść z ekranu ustawień należy nacisnąć przycisk A.
Przełączanie pomiędzy 12- a 24-godzinnym formatem wyświetlania czasu

W trybie TImekeeping należy nacisnąć przycisk D, aby cyklicznie przełączać się pomiędzy 12- a 24-godzinnym formatem wyświetlania czasu. • Przy ustawieniu czasu w formacie 12-godzinnym wyświetlany jest wskaźnik P (PM) na wyświetlaczu (zakres godzin od południa do 11:59 w nocy) lub wskaźnik A (AM) w godzinach od północy do 11:59 w dzień.

 • Przy ustawieniu czasu w formacie 24-godzinnym godziny wyświetlane są w zakresie od 0:00 do 23:59, bez żadnego wskaźnika.

 • Ustawienie formatu 12/24 będzie zastosowane we wszystkich trybach pracy zegarka.

 • Wskaźnik A lub P nie jest wyświetlany w trybach Countdown Timer Tirem Dual Time.

MODUŁ 3768/3769 3Ustawianie czasu analogowego

1


. W trybie Timekeeping należy sześciokrotnie nacisnąć przycisk C, aby przejść do trybu Hand Setting (Ustawień wskazówek).

2. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A do momentu, gdy zacznie migać zegar cyfrowy.

3. Wciśnięcie przycisku D powoduje przesunięcie wskazówek do przodu o 20 sekund.


 • Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku D powoduje przesuwanie wskazówek do przodu ze zwiększoną prędkością.

 • Jeżeli zajdzie potrzeba przesunięcia wskazówek wskazówek o większy dystans, to należy wcisnąć i przytrzymać przycisk D, a następnie nacisnąć przycisk B. Operacja ta powoduje obracanie wskazówek ze zwiększoną prędkością, bez potrzeby naciskania przycisków. Szybkie obracanie wskazówek trwa do momentu, aż nie zostanie naciśnięty dowolny przycisk. Także operacja ta przerywana jest automatycznie, gdy wskazówki osiągną pozycję godziny 12 lub gdy zabrzmi alarm (alarm multifunkcyjny, Sygnał Pełnej Godziny lub beeper odliczania).

4. Należy wcisnąć przycisk A, aby wyjść z ekranu ustawień.

 • Zegarek automatycznie ustawi wskazówkę minutową do wskazań sekund w trakcie wyjścia z ekranu ustawień.

 • Aby powrócić do trybu Timekeeping należy nacisnąć przycisk C.


TRYB POŁOWÓW / POLOWAŃ

T


ryb połowów/polowań wyświetla jeden z pięciu poziomów skuteczności połowów/polowań w określonym czasie i dacie. Zegarek wskazuje czas połowów i polowań na podstawie czasu faz i wieku księżyca.

 • Jeżeli wskazania zegarka lub wskazania poziomu połowów jest nieprawidłowe, należy sprawdzić

Ustawienie czasu w trybie Timekeeping.

 • Więcej szczegółów o fazach księżyca umieszczono w podrozdziale „Wskaźnik faz księżyca”.

 • Wszystkie operacje w niniejszym rozdziale wykonuje się w trybie połowów/polowań za pomocą

przycisku C.
Wskaźnik poziomu połowów/polowań

Wskaźnik poziomu połowów/polowań przedstawia relatywnie dogodne dni na polowania, czy też połowy (bazuje on na wskazaniach faz księżyca).Poziom 5

Poziom 4

Poziom 3

Poziom 2

Poziom 1
Pozycja księżyca
Faza księżyca

Wysoko

Nisko

Zachód

Wschód

Inne

Nów*

Pełnia


Poziom 5

Poziom 4

Poziom 3

Pierwsza kwadra

Ostatnia kwadraPoziom 4

Poziom 3

Poziom 2

Inne

Poziom 3

Poziom 2

Poziom 1

 • W module 3769 wskaźnik poziomu wygląda następująco .

 • Wskaźnik poziomu połowów-polowań zmienia się zgodnie z danymi faz księżyca.

 • W trybie Timekeeping wskaźnik FISH/HUNT miga, gdy poziom połowów/polowań wynosi 4 lub 5.


Sprawdzanie poziomu połowów/polowań i faz księżyca

Będąc w trybie połowów/polowań, naciskanie przycisku A cyklicznie przełącza pomiędzy ekranem połowów/polowań a ekranem faz księżyca. • W

  skaźnik poziomu połowów/polowań wskazuje poziom obowiązujący dla aktualnego czasu. Na ekranie początkowym poziomu połowów/polowań przedstawiony jest poziom dla godziny 6:00 rano a faza księżyca wyświetlana jest zgodnie z aktualną datą.


 • W trakcie wyświetlania ekranu poziomu połowów/polowań naciśnięcie przycisku D powoduje dodanie jednej godziny do wskazania.

 • Gdy wyświetlane jest wskazanie fazy księżyca, to naciśnięcie przycisku D powoduje dodanie jednego dnia do aktualnego wskazania

 • Można także ustawić przyszłą datę, aby sprawdzić, jaki będzie poziom połowów/polowań lub, jaka będzie faza księżyca.

 • Po nowym wejściu do trybu połowów/polowań wyświetlane są wartości i dane ostatnio oglądane.

MODUŁ 3768/3769 4Wybór daty1. Będąc w trybie połowów/polowań należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A, aż wskazanie roku zacznie migać.

2. Naciskanie przycisku C przesuwa miganie według sekwencji przedstawionej poniżej.3. Gdy dane ustawienie miga za pomocą przycisków D (+) i B (-) można zmieniać jego wartość. • Można ustawić datę w zakresie od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2039 roku.

4. Należy nacisnąć przycisk A, aby wyjść z ekranu ustawień.

5. Naciskanie przycisku A przełącza pomiędzy ekranem poziomu połowów/polowań a ekranem faz księżyca.


TRYB STOPWATCH (STOPER)Stoper umożliwia pomiar upływu czasu, międzyczasu oraz dwóch finiszów.

 • Po osiągnięciu końca zakresu, stoper zeruje wartości i kontynuuje odliczanie czasu od nowa (do momentu jego zatrzymania).

 • Operacja pomiaru czasu za pomocą stopera jest kontynuowana nawet po wyjściu z trybu Stopera.

 • Wyjście z trybu Stopwatch (Stopera), gdy na wyświetlaczu obecny jest zamrożony czas międzyczasu powoduje wyzerowanie wskazania oraz powrót do pomiaru upływu czasu.

 • Wszystkie opisane w poniższym rozdziale operacje realizuje się w trybie Stopwatch (Stopera), który uruchamia się za pomocą przycisku C.Pomiar czasu stoperemTRYB COUNTDOWN TIMER (ODLICZANIE WSTECZNE)

Odliczanie wsteczne może być ustawione w zakresie od 1 minuty do 24 godzin. Po zakończeniu odliczania wstecznego uruchamia się sygnał dźwiękowy alarmu. • M

  ożna uruchomić funkcję auto powtarzania, która automatycznie rozpoczyna odliczanie od początku po osiągnięciu czasu 0.

 • Funkcja odliczania wstecznego dostępna jest w trybie Countdown Timer, do którego wchodzi się poprzez naciskanie przycisku C.

Korzystanie z Countdown Timer


Będąc w trybie Countdown Timer należy wcisnąć przycisk D, aby uruchomić odliczanie wsteczne.

 • Koniec odliczania wstecznego (funkcja auto powtarzania jest wyłączona) sygnalizowane jest dziesięciosekundowym dźwiękiem alarmu (dźwięk ten można wyłączyć naciskając dowolny przycisk).

 • Gdy auto powtarzanie jest włączone, to po osiągnięciu czasu odliczania zegarek zasygnalizuje to dźwiękiem i automatycznie rozpocznie ponowne odliczanie.

 • Naciśnięcie przycisku D w trakcie operacji odliczania wstecznego powoduje zatrzymanie odliczania. Ponowne naciśnięcie przycisku D powoduje kontynuowanie odliczania.

 • Aby całkowicie zatrzymać operację odliczania, najpierw należy ją zatrzymać (przez naciśnięcie przycisku D), a następnie wcisnąć przycisk A. Spowoduje to przejście do ustawień początkowych.

 • Operacje odliczania kontynuowana jest nawet po opuszczeniu trybu Countdown Timer.

MODUŁ 3768/3769 5


Konfiguracja czasu odliczania

 1. B

  ędąc w trybie Countdown Timer należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A do momentu, gdy

wskazanie godzin zacznie migać.

  • Jeżeli czas początkowy odliczania nie jest wyświetlany, należy skorzystać z procedury rozdziału „Korzystanie z Countdown Timer”.

2

. Wciśnięcie przycisku C powoduje przełączenie migania, według sekwencji pokazanej na schemacie poniżej.

3. Gdy wybrana pozycja miga, za pomocą przycisków D i B można zmienić jej wartość, tak jak pokazano poniżej.EKRAN

CZYNNOŚC

PRZYCISKI

0:00

Zmiana godzin lub minut.

Nacisnij D (+) i B (-)

OF

Przełączanie auto powtarzania włączone (ON) i wyłączone (OF).

Naciśnij D  • Aby ustawić czas odliczania na 24-godzinny należy wybrać ustawienie 0:00.

4. Aby wyjść z ekranu ustawień, należy nacisnąć przycisk A.

  • Jeżeli funkcja autopowtarzania jest włączona na wyświetlaczu pojawia się .

  • Ciągłe używanie funkcji autopowtarzania i alarmu może spowodować szybsze wyładowanie baterii.
ALARMYW zegarku można ustawić do trzech niezależnych muli funkcyjnych alarmów z określoną godziną, minutami, miesiącem i dniem. Jeśli czas alarmu zostanie osiągnięty będzie to zasygnalizowane dźwiękiem. Jeden z alarmów można ustawić jako alarm śpiocha lub jako alarm jednorazowy, gdy pozostałe dwa alarmy są alarmami jednorazowymi. Można także włączyć Sygnał Pełnej Godziny,

zegarek wyda wtedy podwójny sygnał o każdej pełnej godzinie.
 • Alarmy ponumerowane są do 3. Należy skonfigurować Alarm 1 jako alarm śpiocha lub alarm jednorazowy. Alarm 2 i 3 można ustawić tylko jako alarmy jednorazowe.

 • Wszystkie operacje wykonuje się w trybie Alarm, do którego wchodzi się za pomocą przycisku C.


Typy alarmów

Poniżej przedstawiono typy alarmów możliwych do ustawienia w zegarku. • Alarm cogodzinny

Ustawienie tylko godziny i minuty (minut) alarmu powoduje dzwonienie zegarka codziennie o wyznaczonej godzinie.

 • Alarm o określonej dacie

Ustawienie miesiąca, dnia, godzin i minut dla określenia czasu alarmu. Ten typ ustawienia powoduje, że alarm jest uruchamiany o określonej godzinie tylko w określonym dniu.

 • Alarm jednomiesięczny

Ustawienie miesiąca, dnia, godzin i minut dla określenia czasu alarmu. Ten typ ustawienia powoduje, że alarm jest uruchamiany o określonej godzinie każdego dnia przez okres miesiąca.

 • Alarm comiesięczny

Ustawienie dnia, godziny i minut dla określenia czasu alarmu. Ten typ ustawienia powoduje, że alarm jest uruchamiany każdego miesiąca w określonym dniu o określonej godzinie.
Ustawienie czasu alarmu

1


. Będąc w trybie Alarm za pomocą przycisku D można przełączać się pomiędzy ekranami numeru alarmów (według poniższego schematu).

 • Aby ustawić alarm jednorazowy należy przejść do ekranu ze wskaźnikiem numeru alarmu od 2 do 3. Aby ustawić alarm śpiocha należy przejść do ekranu ze wskaźnikiem 1.

2. Po wybraniu alarmu należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A do momentu rozpoczęcia migania pozycji godzin, co sygnalizuje aktywność ekranu ustawiania.

 • Operacja ta automatycznie włącza sygnał alarmu.

MODUŁ 3768/3769 6

3. Naciskanie przycisku C przesuwa miganie pomiędzy ustawieniami według sekwencji pokazanej poniżej.

4. Gdy dana pozycja miga, wciskanie przycisku D (+) i B (-) powoduje zmianę wartości. • Aby ustawić alarm, który nie zawiera miesiąca (alarm dzienny, alarm comiesięczny), ustawić dla miesiąca „-„. Za pomocą przycisków D i B należy przejść do pozycji ”-„ (znajduje się pomiędzy 12 a 1), podczas gdy ustawienie miesiąca miga.

 • Aby ustawić alarm, który nie zawiera dnia (alarm dzienny, alarm jednomiesięczny) ustawić dla dnia „- -„. Za pomocą przycisków D i B można przejść do pozycji „- -„ (znajduje się ona pomiędzy końcem miesiąca a 1).

 • Przy wybranym 12-godzinnym formacie wyświetlania czasu należy poprawnie ustawić czas, zwracając uwagę na wskaźnik A i P.

5. Aby wyjść z trybu ustawień alarmu, należy nacisnąć przycisk A.


Obsługa alarmu

Gdy czas alarmu zostanie osiągnięty, to zegarek emituje dźwięk przez 10 sekund, niezależnie do tego, w jakim trybie zegarek się znajduje. W przypadku alarmu śpiocha sygnał alarmu powtarzamy jest siedem razy w odstępach pięciominutowych lub do czasu jego wyłączenia lub zmiany na alarm jednorazowy.

 • Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie dźwięku alarmu.

 • Wykonanie jednej z poniższych operacji w trakcie pięciominutowych przerw alarmu śpiocha anuluje bieżącą operację alarmu śpiocha.

Wyświetlenie ekranu ustawień trybu Timekeeping

Wyświetlenie ekranu ustawień Alarmu 1
Testowanie alarmu

Dla usłyszenia sygnału alarmowego należy przytrzymać w trybie Alarm przycisk D.
Włączanie/wyłączanie alarmu 2 i 3 oraz Sygnału Pełnej Godziny

1

. Będąc w trybie Alarm za pomocą przycisku D należy wybrać alarm jednorazowy (numer alarmu 2 lub 3) lub Sygnał Pełnej Godziny ( :00).

2. Naciskanie przycisku A cyklicznie przełącza pomiędzy włączaniem a wyłączaniem.     • Włączenie jednorazowego alarmu (2 lub 3) powoduje wyświetlenie wskaźnika na ekranie.

     • Wskaźnik włączenia alarmu (ALM) i Sygnału Pełnej Godziny (SIG) widoczny jest we wszystkich trybach pracy zegarka.
Alarm 1

1. Za pomocą przycisku D należy przejść do Alarm 1.

2. Naciskanie przycisku A cyklicznie przełącza pomiędzy ustawieniami, tak jak pokazano na rysunku poniżej.


 • We wszystkich trybach pracy zegarka, gdy alarm rozbrzmiewa widoczny jest wskaźnik włączenia alarmu (SNZ, ALM).

 • Wskaźnik SNZ miga w trakcie pięciominutowych przerw pomiędzy alarmami.

 • Wyświetlenie ekranu ustawień Alarmu 1, gdy alarm śpiocha jest włączony, automatycznie powoduje wyłączenie alarmu śpiocha.


TRYB DUAL TIME (DRUGI CZAS)

Tryb Dual Time pozwala na sprawdzenie godziny w różnych strefach czasowych.

Dla czasu w trybie Dual Time można wybrać czas letni (DST) lub standardowy.


 • W trybie Dual Time sekundy są zsynchronizowane z sekundami bieżącego czasu cyfrowego.


1. Aby wejść do trybu Dual Time należy nacisnąć przycisk C.

2. W trybie Dual Time należy przytrzymać wciśnięty przycisk A do czasu, aż ustawienie DST zacznie

migać, co wskazuje na aktywność kranu ustawień.

3. Naciskanie przycisku C powoduje przesuwanie migania według sekwencji pokazanej poniżej.


MODUŁ 3768/3769 7

4. Gdy wybrana pozycja miga, za pomocą przycisków D i B można zmieniać jej wartość, tak jak pokazano poniżej.EKRAN

CZYNNOŚC

PRZYCISKI

DST

OF

Przełączanie pomiędzy czasem letnim (DST) (ON) i czasem standardowym (OF).

Naciśnij D

A 8:08

Zmiana godziny lub minut

Naciśnij D (+) i B (-)

5. Aby wyjść z ekranu ustawień, należy nacisnąć przycisk A. • Wskaźnik DST pokazywany jest na ekranie trybu Dual Time, gdy czas letni (DST) jest włączony dla czasu trybu Dual Time.
P

ODŚWIETLENIE

Podświetlenie jest realizowane za pomocą dwóch diod LED i luminescencyjnego panelu, włączenie, którego oświeca cały wyświetlacz. Dzięki temu jest on dobrze widoczny również w całkowitej ciemności.

Włączenie podświetlenia

W dowolnym trybie naciśnięcie przycisku B podświetla ekran zegarka. Podana powyżej operacja włącza podświetlenie niezależnie od bieżącego ustawienia funkcji Auto Light. • Po naciśnięciu przycisku B czas podświetlenia trwa 1,5 lub 3 sekundy w zależności od ustawień. Poniżej przedstawiono procedurę ustawienia czasu trwania podświetlenia.


U

stawienie czasu trwania podświetlenia

1. W trybie Timekeeping należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A do momentu, gdy wskazanie sekund zacznie migać.

2. Gdy sekundy migają, należy naciskać przycisk B, aby cyklicznie przełączać pomiędzy 1,5 sekundowym a 3 sekundowym czasem podświetlenia.

3. Aby wyjść z ekranu ustawień, należy dwa razy nacisnąć przycisk A.


DODATKOWE WSKAZÓWKI

Poniższy rozdział zawiera szczegółowe i techniczne informacje dotyczące pracy zegarka. Opisane są również istotne wskazówki związane z różnorodnymi cechami i funkcjami zegarka.


Wskazania faz księżyca

Wskaźnik ten pokazuje fazy księżyca (opis w tabeli poniżej).


 • Wskaźnik faz księżyc pokazuje księżyc, jaki jest widoczny o północy z półkuli północnej, patrząc w kierunku południowym.

 • Orientacja lewo-prawo wskaźnika fazy księżyca będzie odwrócona w przypadku, gdybyśmy obserwowali księżyc z półkuli południowej lub w pobliżu równika. Wskazania faz księżyca zmieniają się w zegarku każdego dnia o północy.


Fazy księżyca i wiek księżyca

Księżyc obraca się wokół Ziemi w cyklach, co 29,53 dni. Wygląd tarczy księżyca na niebie uzależniony jest od ustawienia Ziemi, księżyca i słońca oraz tego, w jaki sposób słońce oświetla tarczę księżyca. Zegarek przedstawia fazy księżyca począwszy od dnia 0 cyklu wieku księżyca. Przeciętny cykl wieku księżyca trwa 29,53 dni, ale wyświetlane rezultaty mogą różnić się o –1 do +1 dnia dla pewnych miesięcy. Zegarek korzysta ze stałych obliczeń i przedstawia wartości całkowite (nie ułamkowe), dlatego też margines błędu wyświetlanej fazy księżyca może wynosić +/- 2 dni.


S

ygnał dźwiękowy przycisku

Funkcja ta powoduje, że każde naciśnięcie przycisku będzie sygnalizowane przez zegarek krótkim dźwiękiem. Sygnalizację dźwiękową można włączyć lub wyłączyć. • Dźwięk alarmu i dźwięk odliczania wstecznego będą rozbrzmiewać nawet, gdy funkcja sygnalizacji przycisków jest wyłączona.

MODUŁ 3768/3769 8Włączanie i wyłączanie sygnalizacji przycisków

Będąc w dowolnym trybie, oprócz trybu ustawień, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk C, aby cyklicznie włączyć (nie wyświetla się) lub wyłączyć (wyświetlany) sygnalizację przycisków. • Należy pamiętać, że wciśnięcie i przytrzymanie przycisku C oprócz włączenia i wyłączenie sygnalizacji przycisków powoduje zmianę aktualnego trybu.

 • Wskaźnik wyświetlany jest we wszystkich trybach pracy zegarka.Funkcja automatycznego powrotu

 • Jeśli zegarek będzie pozostawiany bez obsługi z migającymi cyframi na wyświetlaczu (w trybie ustawień) przez 2-3 minut, nastąpi automatycznie zapisanie wprowadzonych danych i wyjście z trybu ustawień.

 • Jeśli zegarek zostanie pozostawiony w trybie połowów/polowań, alarm i Hand Setting przez 2-3 minut, nastąpi automatyczne zapisanie wprowadzonych danych i wyjście z trybu ustawień.


Przewijanie

Przycisk B i D służą do zmiany wartości wskazań. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku B lub D podczas zmiany wartości powoduje szybką zmianę tej wartości.


Timekeeping

 • Wyzerowanie sekund do 00 w czasie, gdy wskazanie sekund jest w zakresie od 30 do 59 powoduje wyzerowanie tego wskazania oraz dodanie jednej minuty. W zakresie od 0 do 29 zliczanie minut nie ulegnie zmianie.

 • Rok można ustawić w zakresie od 2000 do 2099.

 • Wbudowany kalendarz uwzględnia odpowiednie długości miesięcy oraz lata przestępne.


Podświetlenia

 • Efekt podświetlenia może być trudny do zauważenia w świetle słonecznym.

 • Podświetlenie automatycznie wyłącza się w czasie działania alarmu. Krótkie używania podświetlenia oszczędza baterię.

 • Podczas długotrwałego podświetlenia panel elektroluminescencyjny znacząca zużywa baterię.


TABELA STREF CZASOWYCH

Strefa

Różnica UTC

Długość geograficzna

Szerokość geograficzna

Czas standardowy

DST/Czas letni

ABIDJAN

+0.0

+1.0

4˚ W

5˚ N

ABU DHABI

+4.0

+5.0

54˚ E

24˚ N

ADDIS ABABA

+3.0

+4.0

39˚ E

9˚ N

ADEN

+3.0

+4.0

45˚ E

13˚ N

AMSTERDAM

+1.0

+2.0

5˚ E

52˚ N

ANCHORAGE

-9.0

-8.0

149˚ W

61˚ N

ATHENS

+2.0

+3.0

24˚ E

38˚ N

AZORES

-1.0

+0.0

25˚ W

38˚ N

BANGKOK

+7.0

+8.0

101˚ E

14˚ N

BEIJING

+8.0

+9.0

116˚ E

40˚ N

BEJRUT

+2.0

+3.0

36˚ E

34˚ N

BOGOTA

-5.0

-4.0

74˚ W

5˚ N

BOSTON

-5.0

-4.0

71˚ W

42˚ N

BRASILIA

-3.0

-2.0

48˚ W

16˚ S

BUENONS AIRES

-3.0

-2.0

58˚ W

35˚ S

CAPE TOWN

+2.0

+3.0

18˚ E

34˚ S

CARCAS

-4.0

-3.0

67˚ W

11˚ N

CASABLANCA

+0.0

+1.0

8˚ W

34˚ N

CHICAGO

-6.0

-5.0

88˚ W

42˚ N

CHRISTCHURCH

+12.0

+13.0

173˚ E

44˚ S

DAKAR

+0.0

+1.0

17˚ W

15˚ N

DALLAS FORT WORTH

-6.0

-5.0

97˚ W

33˚ N

DAMASCUS

+2.0

+3.0

36˚ E

34˚ N

DENVER

-7.0

-6.0

105˚ W

40˚ N

DETROIT

-5.0

-4.0

83˚ W

42˚ N

DHAKA

+6.0

+7.0

90˚ E

24˚ N

DUBAI

+4.0

+5.0

55˚ E

25˚ N

DUBLIN

+0.0

+1.0

6˚ W

53˚ N

EDMONTON

-7.0

-6.0

114˚ W

54˚ N

EL PASO

-7.0

-6.0

106˚ W

32˚ N

FRANKFURT

+1.0

+2.0

9˚ E

50˚ N

GOLD COAST

+10.0

+11.0

154˚ E

28˚ S

GUAM

+10.0

+11.0

145˚ E

13˚ N

HAMBURG

+1.0

+2.0

10˚ E

54˚ N

HANOI

+7.0

+8.0

106˚ E

21˚ N

HELSINKI

+2.0

+3.0

25˚ E

60˚ N

HONK KONG

+8.0

+9.0

114˚ E

22˚ N

HONOLULU

-10.0

-9.0

158˚ W

21˚ N

HOUSTON

-6.0

-5.0

95˚ W

30˚ N

ISTANBUL

+2.0

+3.0

29˚ E

41˚ N

JAKARTA

+7.0

+8.0

107˚ E

6˚ S

JEDDAH

+3.0

+4.0

39˚ E

22˚ N

KARACH

+5.0

+6.0

67˚ E

25˚ N

KUALA LUMPUR

+8.0

+9.0

102˚ E

3˚ N

KUWAIT

+3.0

+4.0

48˚ E

29˚ N

LA PAZ

-4.0

-3.0

68˚ W

17˚ S

LAS VEGAS

-8.0

-7.0

115˚ W

36˚ N

LIMA

-5.0

-4.0

77˚ W

12˚ S

LISBON

+0.0

+1.0

9˚ W

39˚ N

LONDON

+0.0

+1.0

0˚ E

52˚ N

LOS ANGELES

-8.0

-7.0

118˚ W

34˚ N

MADRID

+1.0

+2.0

4˚ W

40˚ N

MANILA

+8.0

+9.0

121˚ E

15˚ N

MELBOURNE

+10.0

+11.0

145˚ E

38˚ S

MEXICO CITY

-6.0

-5.0

99˚ W

19˚ N

MIAMI

-5.0

-4.0

80˚ W

26˚ N

MILAN

+1.0

+2.0

9˚ E

45˚ N

MONTEVIDEO

-3.0

-2.0

56˚ W

35˚ S

MONTREAL

-5.0

-4.0

74˚ W

46˚ N

MUSCAT

+4.0

+5.0

59˚ E

24˚ N

NADI

+12.0

+13.0

177˚ E

18˚ S

NAIROBI

+3.0

+4.0

37˚ E

1˚ S

NAURU ISLAND

+12.0

+13.0

167˚ E

1˚ S

NEW ORLEANS

-6.0

-5.0

90˚ W

30˚ N

NEW YORK

-5.0

-4.0

74˚ W

41˚ N

NOME

-9.0

-8.0

165˚ W

64˚ N

NOUMEA

+11.0

+12.0

166˚ E

22˚ S

PAGO PAGO

-11.0

-10.0

171˚ W

14˚ N

PANAMA CITY

-5.0

-4.0

80˚ W

9˚ N

PAPEETE

-10.0

-9.0

150˚ W

18˚ S

PARIS

+1.0

+2.0

2˚ E

49˚ N

PERTH

+8.0

+9.0

116˚ E

32˚ S

PHNOM PENH

+7.0

+8.0

105˚ E

12˚ N

PORT OF SPAIN

-4.0

-3.0

62˚ W

11˚ N

PORT VILA

+11.0

+12.0

168˚ E

18˚ S

PRAIA

-1.0

+0.0

24˚ W

15˚ N

PYONGYANG

+9.0

+10.0

126˚ E

39˚ N

RIYADH

+3.0

+4.0

47˚ E

25˚ N

ROME

+1.0

+2.0

13˚ E

42˚ N

SAN FRANCISCO

-8.0

-7.0

122˚ W

38˚ N

SANTIAGO

-4.0

-3.0

71˚ W

33˚ S

SAO PAULO

-3.0

-2.0

47˚ W

24˚ S

SEATTLE

-8.0

-7.0

122˚ W

48˚ N

SEOUL

+9.0

+10.0

127˚ E

38˚ N

SHANGHAI

+8.0

+9.0

121˚ E

31˚ N

SINGAPORE

+8.0

+9.0

104˚ E

1˚ N

STOCKHOLM

+1.0

+2.0

18˚ E

59˚ N

SYDNEY

+10.0

+11.0

151˚ E

34˚ S

TAIPEI

+8.0

+9.0

121˚ E

25˚ N

TOKYO

+9.0

+10.0

140˚ E

36˚ N

ULAANBAATAR

+8.0

+9.0

107˚ E

48˚ N

VANCOUVER

-8.0

-7.0

123˚ W

49˚ N

VIENNA

+1.0

+2.0

16˚ E

48˚ N

VIENTIANE

+7.0

+8.0

103˚ E

18˚ N

WELLINGTON

+12.0

+13.0

175˚ E

41˚ S

WINNIPEG

-6.0

-5.0

97˚ W

50˚ N

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna