Analiza finansowa zarządu wybrane dane I wskaPobieranie 146.84 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar146.84 Kb.
ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDUWybrane dane i wskaźniki finansowe

9 miesięcy 9 miesięcy

2005 2004 Wzrost

PLN000 PLN000 %


Przychody z działalności kontynuowanej 766 749 732 591 4,7Przychody z działalności zaniechanej 0 11 799 - Razem 766 749 744 390 3,0

Zysk/(strata) netto z działalności

kontynuowanej 8 645 -3 802 -327,4

Strata netto z działalności zaniechanej 0 -4 607 - Razem zysk/(strata) netto za kwartał 8 645 -8 409 -202,8
Zysk/strata netto przysługujący

akcjonariuszom 9 003 -8 397 -207,2


Średnia liczba pracowników 3 597 3 390 6,1


Zysk/(strata) na akcję 0,0790 -0,0783 - Zadłużenie netto/kapitał zaangażowany * 17,7% - - Zadłużenie netto/kapitał zainwestowany * 21,6% - - Zadłużenie Netto * -43 619 3 151 - Wydatki inwestycyjne: 52 580 32 840 - Rozwój 41 363 15 875 - Remonty i Ulepszenia 11 217 16 965 -

Liczba punktów sprzedaży na koniec okresu 235 200 - Liczba punktów otwartych w okresie 26 5 -


Powierzchnia sprzedaży netto 108 754 86 440 - na koniec okresu (m2)
Powierzchnia sprzedaży netto 15 469 3 036 - otwarta w okresie (m2)
Szacowana liczba klientów

odwiedzających sklepy w okresie 24 milion 20 milion 20,0


Uwaga: Porównanie obejmuje dane bilansowe odpowiednio z 30 września 2005 r. i 31 grudnia 2004r.

ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU

1. Uwarunkowania ekonomiczne i tendencje rynkowe

1.1 Wzorce zachowań i wydatków konsumentów
Zgodnie z opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi makroekonomicznymi realny wzrost PKB w pierwszej połowie roku 2005 r. wyniósł

2.4 % w stosunku rocznym w porównaniu z 2,8 % w drugim kwartale roku 2005. Sprzedaż detaliczna w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2005 roku, wg informacji GUS wzrosła o 0,1 % (a nawet w przedsiębiorstwach zaliczonych do grupy

„pozostałe” wg klasyfikacji GUS, do której należy działalność detaliczna Grupy, zanotowano spadek sprzedaży o 10,3%) w porównaniu do znaczącego wzrostu w roku 2004. Powodem jest osłabiony popyt konsumencki w tym roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, kiedy to nastąpił znaczący wzrost wydatków konsumpcyjnych, zarówno przed jak i po wstąpieniu Polski do UE w maju 2004 roku.
Prognozy ekonomiczne z września 2005 r. wykazywały spadek bezrobocia do poziomu 17,6 % i wzrost średniej płacy w Polsce, co powinno ukształtować sprzyjającą sytuację rynkową do końca bieżącego roku. Zarówno GUS jak i komentatorzy ekonomiczni wierzą w dalszy wzrost PKB w ostatniej części roku do poziomu ponad 3% w skali roku, w porównaniu do 5,4 % odnotowanego w 2004 r. oraz prognozują spadek bezrobocia i wzrost średniego wynagrodzenia.


1.2 Rozwój centrów i sieci handlowych

W ciągu najbliższych kilku lat w Polsce spodziewany jest największy w Europie rozwój centrów handlowych. Dzięki swojej pozycji, Grupa będzie mogła uczestniczyć w korzyściach wynikających z panującego trendu.


Jak podano na początku roku, Grupa zamierza otworzyć w 2005 roku od 40 do 50 nowych sklepów o łącznej powierzchni handlowej sięgającej między 18.000 a 25.000 m2. Plan rozwoju jest konsekwentnie realizowany zgodnie z założeniami. W omawianym okresie Grupa otworzyła 26 nowych sklepów o łącznej powierzchni handlowej 15.500 m2.


1.3 Wpływ walut obcych na działalność spółki.

Około 40% zakupów towarów przez Grupę jest dokonywane w walutach obcych, przede wszystkim w EURO oraz USD. Ponadto znacząca część kosztów budynków jest denominowana w EURO.

Grupa podjęła działania w celu zabezpieczenia swojej pozycji walutowej w ciągu

2005 r. jak i w roku 2006.

2

2. Transakcje zbycia, akwizycje i nowe przedsięwzięcia

Young Fashion Sp. z o.o. (“Young Fashion”)
W trzecim kwartale Zarząd Grupy zgodził się odsprzedać znaczącą część udziałów w spółce zależnej Young Fashion Sp. z o.o., będącej franczyzobiorcą marki Zara w Polsce, hiszpańskiej firmie Inditex S.A., będącej właścicielem i franczyzodawcą marki Zara. Łączny przychód ze sprzedaży wyniósł 14,5 milionów Euro (58.7 milionów PLN), a zysk Grupy na tej transakcji wyniósł 43,4 miliony PLN.

Learning System Poland Sp z o.o. (“szkoły Orange”)
W trzecim kwartale Grupa nabyła 65 % udziałów w spółce Learning Systems Poland Sp. z o.o., właściciela siedmiu szkół językowych działających pod marką “The Orange school”. W ramach tej transakcji Grupa dokonała wniesienia posiadanych 38 szkół językowych Empik, jak również aktywów i zobowiązań związanych z tą działalnością oraz dokonała płatności na rzecz udziałowców szkół Orange w wysokości 3 milionów PLN.

Grupa rozpoznała również wartość opcji dotyczących przyszłych płatności na rzecz poprzednich udziałowców szkół Orange w roku 2007 i 2008, co uzależnione jest od osiągnięcia przez spółkę LSP określonych celów.

Łączna wartość wyżej wymienionych to 9,9 milionów PLN.

Nowe marki franczyzowe
Jak wykazano w sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał br., Grupa poprzez swój podmiot zależny Ultimate Fashion Sp. z o.o podpisała 2 umowy franszyzowe: z firmą Mexx Europe BV, będącego częścią Grupy Liz Clairborne, będącą jedną z wiodących marek modnej odzieży i akcesoriów na świecie; oraz umowę franczyzową z Aldo Group International AG - wiodącą międzynarodową marką, oferującą modne obuwie i akcesoria w średnich przedziałach cenowych. W efekcie podpisanych umów, spółka Ultimate Fashion otworzyła w sierpniu br. pierwsze sklepy Aldo i Mexx. Wyniki przez nie osiągane są zgodne z oczekiwaniami Grupy.
Ponadto 12 września 2005 r. spółka Ultimate Fashion podpisała umowę franczyzową z Punto FA, hiszpańską spółką zarządzającą międzynarodową marką mody - Mango. Zgodnie z umowę UF otworzy do 39 sklepów Mango do końca 2010 roku. Grupa zamierza otworzyć pierwsze dwa sklepy Mango w czwartym kwartale 2005 roku.
Grupa podpisała powyższe umowy z uznanymi międzynarodowymi markami na zasadach wyłączności (szczegółowe warunki różnią się nieznacznie dla każdej z marek).

3. Wynik finansowy Grupy w okresie

3.1 Rozwój sprzedaży

Łączne przychody ze sprzedaży, wyłączając działalność zaniechaną, wzrosły w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2005 r. o 4,7 % do wysokości 766,7 mln PLN, w porównaniu z 732,6 mln PLN w analogicznym okresie 2004 roku.

Ogółem, przychody ze sprzedaży detalicznej, wyłączając spółkę Zara Polska

(wcześniej Young Fashion), której wyniki sprzedaży były konsolidowane jedynie do

10 sierpnia 2005 r. w porównaniu do okresu dziewięciu miesięcy w roku 2004, wzrosły o 9.1% w porównaniu z rokiem 2004.
Przychody z działalności hurtowej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 10,4 %.

3.2 Kształtowanie marży brutto

Zarząd, dla potrzeb oceny działalności finansowej i operacyjnej Grupy, monitoruje marżę brutto generowaną przez poszczególne jednostki operacyjne. Przez marżę brutto rozumie się różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami zakupu towarów i materiałów powiększonymi o odpowiednie cła i opłaty, jak również opłaty franczyzowe i royalties, niedobory i utratę wartości towarów, zmianę wartości rezerwy na towary wolno rotujące, o koszty transportu w przypadku handlu hurtowego oraz o koszty wynagrodzeń lektorów i koszty podręczników w przypadku szkół językowych. Tak ustaloną marżę odnosi się następnie jako % do przychodów ze sprzedaży.

Marża brutto na działalności kontynuowanej, wyłaczając Zara Polska (wcześniej

Young Fashion), w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2005 r. wyniosła 38,8 %

(37,8 % w 2004 r wyłaczając Zara Polska/Young Fashion).

Następujące czynniki miały istotny wpływ na ukształtowanie się marży brutto:

 Po części zmiana średniego kursu EURO, który w pierwszych trzech kwartałach

2005 roku wyniósł 4,06 (4,63 w porównywalnym okresie 2004 r.), zmniejszając koszt zakupu towarów importowanych. Jednak należy zauważyć, że istotna część zakupów Grupy dokonywana jest w złotówkach, a część zakupów zagranicznych dokonywana jest po stałych kursach walut, zgodnie z zawartymi kontraktami terminowymi

 Efektywniejsze zarządzanie przecenami w okresach wyprzedaży w 2005 r. w porównaniu do analogicznych okresów roku 2004, doprowadziło do redukcji kosztów wyprzedaży

 Kontynuacja zmiany źródeł zaopatrzenia za granicą. Grupa - a w szczególności

Smyk i Galeria Centrum - powiększała import towarów głównie z Turcji i Chin,

(ograniczając tym samym zakupy w Polsce i innych krajach UE) w celu uzyskania korzyści z tytułu tracącego na wartości USD (średni kurs wymiany USD wynosił

3,22 w okresie omawianych dziewięciu miesięcy 2005 r. w porównaniu do 3,78 w

2004 r.), jak również korzyści z tytułu silnej konkurencji cenowej. Grupa przewiduje dalsze przenoszenie zakupów w te regiony, co powinno mieć znaczący wpływ na wzrost jej rentowności.

 Korzystniejsze warunki zakupu z uwagi na wzrost wolumenu sprzedaży oraz rosnący udział w rynku we wszystkich segmentach Grupy.

3.3 Kształtowanie poziomu kosztów

Koszty operacyjne Grupy rosły się w wolniejszym tempie niż wzrost sprzedaży i wpływ nowo otwieranych sklepów. Koszty zatrudnienia wzrosły o 8,4 %, ze względu na dużą ilość nowo otwieranych sklepów w okresie 9 miesięcy. Z kolei koszty budynków wzrosły o 0,5 mln PLN, na co składają się: otwarcia nowych placówek, korzystne kształtowanie się kursów walut jak opisano powyżej, oraz renegocjacja czynszów w niektórych lokalizacjach.


Pozostałe koszty operacyjne zawierają rezerwę w wysokości 4,1 mln PLN, stanowiący odpis kosztów związanych z planowaną wcześniej Wtórną Ofertą Publiczną Akcji, która nie odbędzie się w 2005 r. Amortyzacja oraz odpisy aktualizacyjne opisane są w paragrafie 9.


3.4 Wynik finansowy netto za okres dziewięciu miesięcy 2005 roku

Zysk netto Grupy za okres dziewięciu miesięcy, po opodatkowaniu, wyniósł 8.6 mln

PLN (w 2004 r. – 8,4 mln PLN straty netto ). Jednakże należy zauważyć, że wynik z

2004 r. zawiera stratę z operacji zaniechanej w wysokości 4,6 mln PLN (we wrześniu

2004 r. Grupa podjęła decyzję o zbyciu udziałów w spółce E-Foto sro, prowadzącej laboratoria fotograficzne w Czechach i na Słowacji). Podstawowym miernikiem sytuacji finansowej są dla Grupy wyniki z działalności kontynuowanej.

Zysk netto z działalności kontynuowanej za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30

września 2005 r. wyniósł 8,6 mln PLN, w porównaniu do straty netto w wysokości

3,8 mln PLN w analogicznym okresie roku 2004.


Sezonowość sprzedaży charakteryzująca dużą część spółek Grupy, w sposób typowy generuje straty w pierwszych dziewięciu miesiącach roku, z uwagi na następujące czynniki:

 Zwyczajowo niższe przychody ze sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach roku w stosunku do pozostałej części roku

 Wyprzedaże posezonowe w styczniu, lutym oraz czerwcu, lipcu i sierpniu, co powoduje spadek marż brutto.
Koszty finansowe wzrosły o 3,6 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku 2004, osiągając wartość 3,4 mln PLN, po części ze względu na koszty odsetek od programu obligacji średnioterminowych, jak również braku znaczących zysków z tytułu różnic kursowych w tym okresie. Obciążenia z tytułu podatku dochodowego zmniejszyły się o 1,3 mln PLN do 3,5 mln PLN ze względu na niższą stawkę podatkową, jak również brak znaczących zysków podatkowych w tym okresie, przykładowo zbycie udziałów w Young Fashion nie podlegało obciążeniu bieżącym podatkiem dochodowym oraz tylko minimalnym zmianom na pozycjach podatku odroczonego.

5

4. Wyniki segmentów działalnościModa i Uroda

Sprzedaż w segmencie Moda & Uroda spadła o 2,8%. Dla celów porównawczych, uwzględniając wyniki sprzedaży Young Fashion za pełne dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2005 r. , sprzedaż wzrosłaby o 4,6%.


Zgodnie z informacją Zarządu, sprzedaż Galerii Centrum w okresie dziewięciu miesięcy 2005 r. spadła o 3,3 % do 128,8 mln PLN, w porównaniu do 2004 r. Spadek ten wynika ze zmniejszenia powierzchni handlowej w sklepie przy ulicy Marszałkowskiej w 2004 r. oraz prac remontowych na drogach dojazdowych do CH Galeria Mokotów. Sprzedaż w pozostałych sklepach GC, po wyłączeniu sklepów przy ul. Marszałkowskiej i w Galerii Mokotów, wzrosła o 4,7%.

Sprzedaż Ultimate Fashion w okresie dziewięciu miesięcy 2005 r. wzrosła o 20,4% do

33,1 mln PLN. W okresie dziewięciu miesięcy 2005 r. spółka otworzyła 7 sklepów: w warszawskiej Arkadii, poznańskiej Plaza, w Galerii Kazimierz w Krakowie oraz warszawskiej Promenadzie, które od momentu otwarcia uzyskały ponad 2,7 mln PLN przychodów ze sprzedaży.
Sprzedaż Zara Polska (dawniej Young Fashion) w okresie dziewięciu miesięcy 2005 r. wzrosła o 17,7% w porównaniu do 2004 r. W okresie dziewięciu miesięcy 2005 r. spółka otworzyła 3 nowe sklepy: w poznańskiej Plaza, w Galerii Kazimierz w Krakowie, w warszawskiej Promenadzie, które od momentu otwarcia uzyskały ponad

8,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży.


Na dzień 30 września 2005 r. Galeria Centrum posiadała 12 sklepów, Zara Polska/d. Young Fashion 10, a Ultimate Fashion 32.
Sprzedaż Optimum Distribution Polska w okresie dziewięciu miesięcy 2005 r wzrosła o 2,9%, na co złożyły się wzrost sprzedaży kosmetyków i artykułów optycznych odpowiednio o 11 % i 4,6 %. Wzrost ten skompensował spadek sprzedaży odzieży sportowej.

Sprzedaż Optimum Distribution Czechy CZ&SK w okresie dziewięciu miesięcy 2005

r. spadła o 1,6% w przeliczeniu na PLN, podczas gdy w Koronach Czeskich wzrosła o

1,2 % do 239,1 milionów. Powodem jest umocnienie się złotego w tym okresie, w porównaniu do 2004 r. Sprzedaż kosmetyków wzrosła (w K.Cz) o 2,4 % podczas gdy sprzedaż artykułów optycznych wzrosła o 1%. Optimum Distribution CZ&SK zaprzestało w 2004 r. dystrybucji niektórych niedochodowych linii produktów, wobec czego pełne wyniki sprzedaży, nie odzwierciedlają wzrostu sprzedaży na działalności kontynuowanej. Jak podano w raporcie finansowym za pierwsze półrocze, firma przeprowadziła w maju zmianę platformy dystrybucyjnej, która odbyła się bez najmniejszego uszczerbku dla bazy klientów i codziennych operacji biznesowych.

Jak wskazano wcześniej, segment „Moda i Uroda”, w większym stopniu niż segment

„Media i Rozrywka”, zważywszy na charakteryzującą go sezonowość, narażony jest na generowanie strat w pierwszych trzech kwartałach roku. Czynniki wpływające na taki stan rzeczy opisano w sekcji 3.4. powyżej.

W okresie dziewięciu miesięcy 2005 r., EBITDA dla tego segmentu wyniosła 49,4 mln PLN (w roku 2004 – 4,1 mln PLN), a wynik z działalności operacyjnej tego segmentu wyniósł 31 mln PLN (w porównaniu ze stratą w wysokości 5,3 mln PLN wykazaną w roku 2004). Wynik segmentu zawiera kwotę 34,1 mln PLN, która stanowi przychód ze sprzedaży udziałów w Zara Polska (d. Young Fashion) oraz rezerwy i odpisy aktualizacyjne, o których mowa w sekcji 9.
Oczekuje się, iż wyniki tego segmentu ulegną znaczącej poprawie w ostatnim kwartale roku.


Media i Rozrywka

Sprzedaż segmentu Media & Rozrywka wzrosła w okresie dziewięciu miesięcy 2005

roku o 10,7% do wysokości 449,8 mln PLN (406,3 mln PLN w roku 2004).
Zgodnie z informacją Zarządu, przychody ze sprzedaży w sklepach Empiku, wzrosły o 9.3 %.Pomimo postępującego spadku sprzedaży w dziale muzyka (trend ogólnoświatowy), Empik odnotował znaczący wzrost sprzedaży w innych kategoriach produktów: w książce, filmie (DVD), prasie i multimediach. Empik zdecydował się zamknąć sklep w Gdańsku oraz 2 laboratoria Empik Foto przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie i poznańskiej Ikea, (z zamiarem otwarcia nowych w bardziej atrakcyjnych lokalizacjach). Spółka otworzyła w omawianym okresie 2005 roku 9 nowych sklepów: w Bytomiu - Plejada, w Krakowie - Galeria Kazimierz, w Warszawie – Promenada i Sadyba, CH Europa w Nowym Sączu, w Poznaniu - King Cross i Plaza, w Katowicach - Trzy Stawy oraz Zabrzu - M1. Nowe sklepy od momentu otwarcia uzyskały ponad 12,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży. Ponadto w 2005 r. uruchomiono laboratoria Empik Foto w niektórych nowych sklepach.

Przychody ze sprzedaży w szkołach języków obcych w okresie dziewięciu miesięcy

2005 r. spadły o 5.6 % do 27,3 mln PLN, po części z uwagi na zamknięcie dwóch szkół w czerwcu 2004 r. oraz kolejnej placówki w 2005 r. Ten efekt został częściowo zrównoważony dzięki połączeniu z siecią szkół Orange we wrześniu br., jak opisano wcześniej. Proces integrowania obu jednostek szkół językowych jest w toku.

Łączna sprzedaż Smyka w okresie dziewięciu miesięcy 2005 r. wzrosła o 25,9 % do

97,3 mln PLN (2004 – 77,3 mln PLN). Wzrost ten osiągnięto dzięki dobrym wynikom sprzedaży zarówno w sklepach otwartych w zeszłym roku jak i w siedmiu nowych sklepach otwartych w ciągu 2005 roku: Kraków – Galeria Kazimierz, Warszawa - Promenada i Sadyba, Poznań - King Cross i Plaza, Katowice - Trzy Stawy oraz Zabrze - M1. Od momentu otwarcia uzyskały one ponad 10,8 mln PLN przychodów ze sprzedaży.
Na dzień 30 września 2005 r., sieć Empik liczyła 67 sklepów, Smyk 27 salonów, a dywizja szkół języków obcych liczyła 45 placówek (włączając 7 szkół Orange).
W okresie dziewięciu miesięcy 2005 r. wynik EBITDA segmentu “Media i Rozrywka” wyniósł 17,8 mln PLN (w 2004 – 17,9 mln PLN), a wynik operacyjny wyniósł 3,5 mln PLN w porównaniu do roku 2004 – 7,1mln PLN. Jednak EBITDA i wynik operacyjny w 2004 r. zawierały jednorazowe transakcje takie jak sprzedaż

7

nieruchomości do firmy Dawtrade w wysokości 3,6 mln PLN, co opisano we wcześniejszych raportach.5. Zysk na akcję
Zysk na akcję liczony jest w oparciu o wynik finansowy wykazany w

Skonsolidowanej informacji finansowej (MSSF).

Zysk na akcję wzrósł, głównie na skutek zbycia części udziałów w spółce Young

Fashion, co opisano wcześniej.
6. Sytuacja finansowa

6.1 Płynność i źdła finansowania
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wskazuje na spadek środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. o 31,6 mln PLN (w roku 2004 wykazano spadek o 41,8 mln PLN).
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosły 32,1mln PLN (31,5 mln PLN w roku 2004), głównie ze względu na finansowanie zapasu przed najważniejszym okresem sprzedaży w roku – tj. czwartym kwartale.
Zgodnie z rachunkiem przepływów pieniężnych, w omawianym okresie Grupa wydała 52,6 mln PLN na wydatki inwestycyjne (w porównywalnym okresie 2004r. –

32,8 mln PLN). Jednakże rzeczywiste zwiększenia środków trwałych wyniosły PLN

57,9 mln (w 2004r. – 29 mln PLN). Różnica wynika z faktu, że część wydatków inwestycyjnych nie została jeszcze zapłacona do końca września 2005r. i daltego są one uwzględnione w pozycji „Zobowiązania handlowe i pozostałe”, a więc także są zawarte w przepływach z działalności operacyjnej. Rozdział 6.3 poniżej opusje dokładnie wydatki inwestycyjne, a wynik kolejnych kwartałów, będzie uwzględniał zapłatę inwestycji, które obecnie znajdują się w pozycji „Zobowiązania handlowe i pozostałe”.

W trzecim kwartale 2005r nastąpił wpływ z tytułu sprzedaży udziałów w spółce

Young Fashion w wysokości 56.2 mln PLN.
Przychód ze sprzedaży został wykorzystany na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, w wyniku czego 44,1 mln PLN zostało przekazane do udziałowców Grupy. Grupa otrzymała ponad 40 mln PLN pożyczek, przede wszystkim pochodzących z programu emisji obligacji średnioterminowych oraz leasingu finansowego od właścicieli centrów handlowych, które to środki są przeznaczone na realizację planu rozwoju Grupy.
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na 30 września 2005 r. wyniósł 54,9 mln PLN (10,5 mln PLN – na 30 wrzesnia 2004 r.; 86,4 mln zł – na 31 grudnia 2004 r.). Znaczące płatności na rzecz dostawców w pierwszych miesiącach 2005 r. oraz wydatki inwestycyjne są zgodne z oczekiwaniami, ze względu na specyfikę działalności Grupy. Spowodowały one deficyt w wysokości 43,6 mln PLN w

8

zadłużeniu netto (3,1 mln zł nadwyżki na 31 grudnia 2004 r.), co wykazano poniżej(w mln PLN).


6.2 Aktywa i struktura kapitału
Kapitał własny i zadłużenie
Struktura kapitałowa Grupy na dzień 30 września 2005 r. oraz na 31 grudnia 2004 r. przedstawiała się jak przedstawiono poniżej.
Należy zaznaczyć, że koniec trzeciego kwartału charakteryzuje się mało korzystną sytuacją finansową ze względu na konieczność finansowania zapasu na ostatni kwartał roku. Zgodnie z trendami i oczekiwaniami, na koniec czwartego kwartału sytuacja finansowa poprawi się znacząco.

30 wrzesień 2005r. 31 grudzień 2004r.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 55,0 86,4


Minus:

Zobowiązania finansowe długoterminowe -91,5 -74,2Zobowiązania finansowe krótkoterminowe -7,0 -9,1

Zadłużenie netto -43,5 3,1
Kapitał własny -202,3 -242,7

Kapitał zaangażowany -245,8 -239,6


Zadłużenie netto/kapitał zainwestowany 21,5% - Zadłużenie netto/kapitał zaangażowany 17,7% -

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec roku powinien wzrosnąć, ze względu na oczekiwane wyniki sprzedaży w czwartym kwartale.


Powyższe liczby potwierdzają, że Grupa posiadała na dzień 30 września 2005 r. jedynie niewielkie zadłużenie netto/kapitał zainwestowany, uwzględniając spłatę gotówkową znaczącej kwoty zobowiązań handlowych z końca roku 2004, będącego najbardziej intensywnym okresem działalności Grupy w roku. Doprowadziło to do finansowania głównie zadłużeniem długoterminowym, ze względu na charakter i okres zwrotu z nowych inwestycji (nowo otwierane sklepy).

W zobowiązaniach długoterminowych wykazano pożyczkę z ING Bank w wysokości

39,2 milionów złotych, która jest w pełni zabezpieczona długoterminową wierzytelnością z transakcji Sephora (patrz nota 17 skonsolidowanym raporcie finansowym na koniec roku 2004). Oznacza to, że faktyczny dług Grupy wynosi 39,2 milionów zł mniej niż wykazano.

9

Struktura zadłużenia

Struktura zadłużenia Grupy przedstawia się następująco:

Zobowiązania bieżące

30 wrzesień 2005r. 31 grudzień 2004r.


Kredyty bankowe wymagalne do 1 roku 98 136

Zobowiązania z tytułu leasingu

finansowego wymagalne do 1 roku 6 868 7 572

Pozostałe - 1 361

6 966 9 069
Zobowiązania długoterminowe

Kredyty bankowe 39 166 40 790

finansowego wymagalne powyżej 1 roku 24 651 30 323

Średnioterminowe obligacje 25 000

Pozostałe 2 727 3 100

91 543 74 213
Razem 98 509 83 282

Jak widać na podstawie powyższych danych, Grupa podwyższyła poziom zadłużenia na koniec okresu poprzez wyemitowanie Obligacji Średnioterminowych, które w części finansują plan rozwoju. Obligacje Średnioterminowe są wymagalne w terminach od dwóch do czterech lat.


Ponadto, w okresie dziewięciu miesięcy 2005 r. Grupa spłaciła raty kapitałowe z tytułu leasingu oraz pożyczki w wysokości 8.3 mln PLN. Jednocześnie Grupa pozyskała 15,1 mln zł w ramach umów leasingu nakładów inwestycyjnych od właścicieli centrów handlowych .
Jak wykazano powyżej, faktyczny poziom długu Grupy jest o 39.2 milionów PLN mniejszy z uwagi na pożyczkę z ING Bank, będącą w pełni zabezpieczoną aktywami Grupy.
Jak podano w raporcie za pierwsze 6 miesięcy 2005 r., 29 kwietnia 2005 r. NFI EMF SA wraz ze swoimi podmiotami zależnymi: Empik, LEM Sp. z o.o., Polperfect Sp. z o.o., Young Fashion Sp. z o.o., Ultimate Fashion Sp. z o.o., Galeria Centrum Sp. z o.o. Optimum Distribution Sp. z o.o. oraz Smyk Sp. z o.o., przedłużyła umowę kredytową z bankiem ABN Amro. Bank odnowił Grupie, na tych samych warunkach co w roku poprzednim, linię kredytową w rachunku bieżącym do kwoty 39,1 mln zł, wcześniej uregulowaną umową z dnia 26 maja 2004 r. Ponadto w lipcu 2005r. Zara Polska (dawniej Young Fashion) wystąpiła z umowy z ABN Amro, jednakże dostępne limity zadłużenia pozostały niezmienione. Odnowiona umowa z Bankiem ma na celu okresowe wsparcie Grupy w miesiącach zwiększonego zapotrzebowania na środki pieniężne.

6.3 Wydatki inwestycyjne

W okresie dziewięciu miesięcy 2005 r. Grupa poniosła wydatki inwestycyjne na oba segmenty w wysokości 52,6 mln PLN (32,6 mln PLN w roku 2004 z działalności kontynuowanej). Wydatki na rozwój wyniosły 41,3 mln PLN (15,9 mln zł w roku

2004), z czego 19,1 mln PLN (7,2 mln zł w roku 2004) zostało przeznaczone na segment Moda & Uroda, a 22,2 mln PLN (8,7 mln PLN w roku 2004) zostało przeznaczone na segment Media & Rozrywka.
W segmencie Moda & Uroda, w okresie dziewięciu miesięcy 2005 r. Ultimate Fashion otworzył 7 nowych sklepów, na które Grupa poniosła wydatki kapitałowe w wysokości 12,1 mln PLN. Galeria Centrum poniosła wydatki na powiększenie dwóch sklepów: w Opolu i w Bielsku-Białej. Łącznie nowa powierzchnia handlowa dodana w okresie dziewięciu miesięcy 2005 r. wyniosła 5.700 m2, co sprawia, że łączna powierzchnia handlowa w tym segmencie wynosi prawie 49.000 m2 na koniec okresu

(na 31 grudnia 2004 r. – 43.000 m2)., Wyłączając sklepy Zara Polska, łączna powierzchnia sprzedaży tego segmentu to ponad 35,200 m2 na koniec omawianego okresu (na 31 grudnia 2004 r. – 33.500 m2).

W okresie dziewięciu miesięcy 2005 r. Empik i Smyk otworzyły odpowiednio po 9 i

7 nowych sklepów o łącznej powierzchni 9,800 m2. Łączna powierzchnia handlowa w tym segmencie to 59,800 m2 na koniec okresu (31 grudnia 2004 r. – 49,000 m2).


Wydatki Grupy na ulepszenia i utrzymanie istniejących inwestycji wyniosły w okresie dziewięciu miesięcy 2005 r. 11,2 mln PLN (16,7 mln PLN w roku 2004) z czego 1,9 mln PLN dotyczyło segmentu Mody & Urody, a 9,3 mln PLN poniesionych zostało w segmencie Media & Rozrywka.
Ponadto, w trzecim kwartale Grupa dokonała zakupu akcji własnych w celu umorzenia. 5 czerwca 2005 r., Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI Empik Media & Fashion S.A. przyjęło uchwałę w sprawie nabycia przez Fundusz do 10% ogólnej liczby własnych akcji (tj. maksymalnie 10.940,561 akcji) w celu ich umorzenia. Subskrypcja rozpoczęła się 22 sierpnia a zakończyła 30 sierpnia br.

2 września 2005 r., NFI Empik Media & Fashion SA ogłosił iż nabył 7 511 968 własnych akcji, co stanowi 6,86% kapitału zakładowego i odpowiadają 6,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia netto

(obliczona zgodnie z warunkami wezwania) wyniosła 5,86 PLN, a łączna wartość

zakupionych akcji wyniosła 44,1 miliony PLN.

Celem umorzenia akcji jest przekazanie dochodów wygenerowanych w transakcji sprzedaży udziałów w spółce Young Fashion Sp. z o.o. („Young Fashion”) do akcjonariuszy (patrz paragraf 2 powyżej).

7. Zatrudnienie

Średnia liczba zatrudnionych w Grupie, wzrosła do 3.597 etatu (w porównaniu do

3.390 etatu w analogicznym okresie 2004r.)

Jednakże, średnia liczba zatrudnionych, wyłączając Zara Polska i E Foto sro, wzrosła do 3,389 w okresie dziewięciu miesięcy 2005 r. z 3,090 w analogicznym okresie roku 2004, głównie na skutek zatrudnienia personelu w nowo otwartych sklepach zarówno w 2004, jak i w 2005 roku; oraz 91 pracowników w wyniku nabycia szkół Orange.8. Dalsze perspektywy
Jak podano w sprawozdaniu finansowym na koniec 2004 roku, Grupa zamierza otworzyć do końca 2005 roku od 40 do 50 nowych sklepów o łącznej powierzchni handlowej sięgającej od 18.000 a 25.000 m2. Do 30 września 2005 r. Grupa otworzyła 26 sklepów o łącznej nowej powierzchni handlowej prawie 15.500 m2.
W październiku br. Grupa otworzyła kolejnych 6 sklepów o łącznej nowej powierzchni handlowej 3.000 m2.
W listopadzie i październiku br. przewidziane jest otwarcie kolejnych 10 - 15 nowych sklepów.
25 października 2005 r., Grupa podpisała warunkową umowę z Coffeeheaven International plc (“Coffeeheaven”), spółką notowaną na rynku AIM na giełdzie w Londynie, która posiada i zarządza 28 kawiarniami marki “Coffeeheaven” w Polsce, jak również prowadzi markowe kawiarnie w Czechach i na Łotwie. Na mocy umowy Grupa może nabyć do 10,045,455 akcji w ramach planowanego podwyższenia kapitału spółki Coffeeheaven.

Cena nabycia akcji zgodnie z obecnym kursem wymiany GBP do PLN wyniesie ok.

6.500.000 złotych. Jeśli dojdzie do nabycia akcji, NFI EMF posiadać będzie 10,39% całego kapitału zakładowego Coffeeheaven International plc. Przydział akcji ma nastąpić 23 listopada 2005 roku. W niedalekiej przyszłości Grupa ogłosi dalsze plany wynikające z tej inwestycji, które prawdopodobnie obejmą zacieśnienie współpracy z Coffeeheaven w Polsce.


9. Transakcje jednorazowe
Jak wskazano powyżej, w trzecim kwartale 2005 r., Grupa odnotowała zysk w kwocie

43,4 mln PLN ze sprzedaży udziałów w spółce Young Fashion firmie Inditex. Równocześnie Grupa utworzyła kilka rezerw na takie elementy jak: inwestycja w program lojalnościowy Premium Club (7,155 mln PLN) oraz przedpłata za roszczenie prywatyzacyjne spółki Ruch S.A. wraz z innymi powiązanymi z tym projektem kosztami (8,013 mln PLN) oraz odpis aktualizujący wartość Galerii Centrum (8,736 mln PLN).


Zatem wynik netto z działalności kontynuowanej uwzględnia wynik na transakcjach jednorazowych takich jak wpływy z transakcji Young Fashion, oraz kilka odpisów aktualizacyjnych, w łącznej wysokości 14,6 mln PLN ( 2004 r. – 11,6 mln PLN).


Strata netto z działalności kontynuowanej, wyłączając transakcje jednorazowe, w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2005 r. wyniosła 6 mln PLN

(2004 r. – strata 15,4 mln PLN) – co oznacza poprawę wyniku o 9,4 mln PLN.

Rezerwy na inwestycje oraz odpisy aktualizujące zawierają następujące pozycje:
A. Premium Club

W linii deprecjacji i amortyzacji uwzględniona jest rezerwa w wysokosci 7.155 mln PLN z tytułu inwestycji Grupy w spółkę Premium Club Sp z o.o. Grupa rozpoznała w tym kwartale zobowiązanie z tytułu zapłaty spółce Eastbridge B.V./S.a.r.l. kwoty Euro 500 tys. z uwagi na osiągnięcie przez Premium Club 1,200,000 uczestników. W następstwie podwyższenia kapitału w Premium Club z dn. 10 października 2005 r., udziały Grupy w spółce spadły z poziomu 22,7% do 13,05%. Podwyższenie kapitału pozwoli Premium Club n dalszy rozwój programu lojalnościowego, który pozostaje również kluczową częścią strategii Grupy. Utoworzona rezerwa pokrywa całkowicie inwestycję grupy w spółkę Premium Club.
B. Przedpłata za roszczenie prywatyzacji Ruch
Z uwagi na niepewność otaczającą plany prywatyzacyjne spółki Ruch S.A. przedpłata za roszczenie prywatyzacyjne spółki Ruch S.A. wraz z innymi powiązanymi z tym projektem kosztami o łącznej wartości 8,013 mln PLN została całkowicie objęta rezerwą. Jednak Zarządy zarówno Grupy jak i spółki HDS WP, która posiada roszczenie zakupu 40% udziałów w Ruch SA, ma podstawy sądzić, iż ma poważne szanse na wygranie sporu z MSP w Sądzie Apelacyjnym, toteż kontynuuje działania na drodze prawnej, prowadzące do realizacji roszczenia.


C. Rezerwy i odpisy aktualizacyjne
Grupa dokonała odpisu aktualizującego w wysokości 8,7 mln, który został przedstawiony w sprawozdaniach finansowych jako zmniejszenie wartości aktywów rzeczowych Galerii Centrum.
Kolejny odpis w wysokości 1 mln PLN został dokonany na poczet zmniejszenia wartości aktywów rzeczowych w związku z planowanymi zamknięciami kilku lokalizacji.

Podsumowanie transakcji jednorazowych:

Wydarzenia jednorazowe w dziewięciu miesiącach 2005 roku, zakończonych 30

września 2005 r., wobec roku 2004 przedstawiają się jak następuje (w mln PLN):

2005 2004


Sprzedaż udziałów w Young Fashion 43,4 - Rezerwa na Ruch -8,0 - Rezerwa na inwestycję w Premium Club -7,2 - Rezerwa na koszty wtórnej emisji akcji -4,1 - Odpisy aktualizujące wartość -9,8 - Sprzedaż nieruchomości do Dawtrade 0,3 2,6

Wynagrodzenie dla Galerii Centrum - 9,0Total 14,6 11,6

Pierwsze pięć pozycji zostało opisane powyżej w analizie.

W marcu 2004r. Empik dokonał sprzedaży swoich nieruchomości do spółki

Dawtrade. Przychód w wysokości 0,3 mln PLN wynika z aktualizacji należności.W 2004r. Galeria Centrum otrzymała wynagrodzenie z tytułu zmniejszenia powierzchni sklepu Sawa przy ul. Marszałkowskiej, za kilka miesięcy począwszy od czerwca 2004 r. Przychód w wysokości 9 mln PLN uwzględnia finansowy wynik na tej transakcji – tj. stratę na marży oraz odpisach środków trwałych i zapasów dla tego sklepu.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna