Analiza prawna i faktyczna spodziewanej blokady stanowisk w administracji podatkowej przez Platformę ObywatelskąPobieranie 9.07 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar9.07 Kb.
Analiza prawna i faktyczna spodziewanej blokady stanowisk w administracji podatkowej przez Platformę Obywatelską

1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie ustawa o administracji podatkowej, która w stosunku do dotychczas obowiązującej ustawy o urzędach i izbach skarbowych znacznie ogranicza możliwość powoływania na pełniących obowiązki dyrektorów izb skarbowych oraz pełniących obowiązki naczelników urzędów skarbowych do czasu przeprowadzenia konkursu - co najmniej na pół roku (do roku), więc w przypadku odwołania dyrektora izby skarbowej po 1.01.2016 r. na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora izby skarbowej będzie można powołać tylko wicedyrektora izby skarbowej, a w przypadku odwołania naczelnika urzędu skarbowego tylko zastępcę naczelnika.

To oznacza, że po 1.01.2016 r. zmiana na stanowiskach Dyrektorów Izb Skarbowych (DIS) czy Naczelników Urzędów Skarbowych (NUS) jest ograniczona do ich zastępców, czyli ludzi w większości obsadzonych przez Platformę Obywatelską (PO).

W tym przypadku, jeżeli do 31.12.2015 r. nie nastąpią zmiany na stanowiskach DIS i NUS, to sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, będący Szefem Administracji Podatkowej (powołany przez PIS), będzie miał kadry kierownicze w administracji podatkowej (DIS i NUS) powołane przez poprzedni rząd (stanowiska zastępców w większości są obsadzone ludźmi z PO, SLD oraz z tymi formacjami politycznymi sympatyzującymi).

Wszyscy powołani DIS przez PO byli pełniącymi obowiązki przez ponad 5 lat (2008-2013), czyli przez 5 lat nie przeprowadzono w ogóle konkursów na stanowiska dyrektorów izb, przeprowadzono je dopiero w maju 2013 r., nominacje wręczono w lipcu 2013, w niektórych przypadkach nawet nie czekając na upływ terminu do złożenia odwołań. Wszystkie konkursy zostały wygrane przez osoby, które pełniły obowiązki DIS przez ponad 5 lat.

I ci dyrektorzy izb wespół z Departamentem Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów i wiceministrem J.Kapicą kilkoma przepisami uchwalonymi w 2015 r. w ramach ustawy o administracji podatkowej, zabetonowali możliwość doboru kadr kierowniczych w AP (kilkaset stanowisk) - nawet jeśli uprawdopodobnione albo stwierdzone będzie, że niektóre jednostki organizacyjne były źle zarządzane, że łamano prawa pracownicze i związkowe, że stosowano mobbing, że marnotrawiono środki publiczne, że kierownicy jednostek dopuszczali się naruszania prawa, itp.

O powyższym stanowi ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (która wchodzi w życie z dniem 1.01.2016 r.):  • Art. 8 ust. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych kieruje administracją podatkową przy pomocy Szefa Administracji Podatkowej – sekretarza albo podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

  • Art. 36.

ust. 1 Do czasu powołania na stanowisko dyrektora izby skarbowej lub Biura Krajowej Administracji Podatkowej, Szef Administracji podatkowej wyznacza osobę zajmującą stanowisko zastępcy dyrektora odpowiednio w izbie skarbowej lub Biurze Krajowej Informacji Podatkowej. Wyznaczenie osoby może nastąpić na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością jednokrotnego przedłużenia tego okresu o nie więcej niż 6 miesięcy.

ust. 2. Do czasu powołania na stanowisko naczelnika urzędu skarbowego, Szef Administracji Podatkowej wyznacza do realizacji zadań naczelnika urzędu skarbowego osobę zajmująca stanowisko zastępcy naczelnika urzędu skarbowego (...).(w przypadku braku stanowiska zastępcy naczelnika urzędu skarbowego do realizacji zadań naczelnika wyznacza inną osobę, która posiada co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym).

  • Art. 64. Do postępowań dotyczących naboru na stanowiska dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe (czyli ustawę o urzędach i izbach skarbowych).

Obecnie obowiązująca ustawa o urzędach i izbach skarbowych nie ogranicza powołania na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego do ich zastępców.

Art. 5c. Do czasu powołania wyłonionego w drodze konkursu dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego, minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza osobę pełniącą odpowiedni obowiązki dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego (w tej ustawie nie ma ograniczenia do zastępców).

W tych okolicznościach niezbędne jest podjęcie pilnych działań w administracji podatkowej, gdyż w przeciwnym razie, administracja ta pozostanie pod wpływem PO.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna