Analiza progu rentowności (cvp) Próg rentowności (krytyczny)Pobieranie 46.2 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar46.2 Kb.


Wykład 3 (25.10.2005r.)

Analiza progu rentowności (cvp)
Próg rentowności (krytyczny) jest to określona ilość lub wartość sprzedaży, która gwarantuje pokrycie wszystkich kosztów.


 1. Wyznaczanie progu rentowności dla produkcji jednorodnej


Zadanie (w trakcie rozwiązywania zadania wyjaśniana będzie teoria):

Dane:


  • koszty stałe KS = 50.000zł

  • jednostkowa cena sprzedaży C = 30 zł

  • jednostkowy koszt zmienny j.k.z. = 20 zł

Należy wyznaczyć:

mj marża jednostkowa
   1. wartościowy próg rentowności  informuje on jakie muszą być przychody, aby pokryć koszty. Wyznaczamy go według wzoru:

lub

RW = 5.000 * 30 = 150.000


   1. strefę bezpieczeństwa (tzw. margines bezpieczeństwa)  strefa ta określa o ile mogą być zmniejszone przychody (planowane lub rzeczywiste), aby firma nie poniosła strat. Strefę tę można wyrażać na 2 sposoby:

a. tzw. bezwzględna strefa bezpieczeństwa (wyrażona w zł):

b. tzw. względna strefa bezpieczeństwa (wyrażona w %):


Zakładając, że plan sprzedaży wynosi 6.000 sztuk, względna strefa bezpieczeństwa wynosi:

   1. ustalić ile wyrobów należy sprzedać, aby pokryć koszty, jeżeli

    1. koszty zmienne wzrosną o 20%:

    2. ceny sprzedaży wzrosną o 5%:
   1. ustalić ile produktów należy sprzedać, aby osiągnąć zysk w kwocie 20.000 zł, gdy dany zysk to

     1. zysk brutto:

     2. zysk netto:

ZB – zysk brutto

ZN – zysk netto

r – stawka podatku dochodowego 1. Wyznaczanie progu rentowności dla produkcji różnorodnej

W wypadku takiej działalności ogólny wzór na próg wartościowy przybiera następującą postać:

St.mB – stopa (wskaźnik) marży brutto

mB – marża brutto

P – przychody ze sprzedaży
Obliczona wielkość określa jakie muszą być przychody, aby pokryć koszty, natomiast nie wskazuje na asortymentową strukturę sprzedaży.
W celu obliczenia progów rentowności dla poszczególnych asortymentów można stosować:


 1. metodę średniej marży brutto, według której należy:

  1. wyznaczyć procentową strukturę sprzedaży wykorzystując aktualną sprzedaż;

  2. ustalić średnią marżę brutto, która jest sumą iloczynów marż jednostkowych poszczególnych produktów i współczynników struktury sprzedaży;

  3. wyznaczyć tzw. umowny próg rentowności według wzoru (gdzie to średnia marża)  próg ten informuje ile jednostek naturalnych wszystkich produktów należy sprzedać, aby pokryć koszty;
  1. ustalamy progi rentowności dla poszczególnych asortymentów mnożąc umowny próg rentowności przez odpowiedni współczynnik struktury sprzedaży;
  1. w celu obliczenia progu wartościowego mnożymy progi ilościowe przez ceny sprzedaży

Wzór na umowny próg rentowności można również wykorzystać dla odpowiedzi na pytanie ile poszczególnych asortymentów należy sprzedać, aby uzyskać określoną kwotę zysku brutto lub netto:lub
Zadanie

Dane są następujące:


Produkt


A

B

C

Zdolność produkcyjna


3.000

2.000

6.000

Popyt (szt.)

3.000

3.000

5.000

Marża jedn.

5

3

2

KS

37.200

Wyznaczyć próg rentowności dla poszczególnych asortymentów

(wskazówka: jeśli koszty stałe są podane łącznie dla wszystkich produktów to jest to na pewno metoda średniej marży brutto) .


 1. wyznaczamy strukturę sprzedaży:

A

B

C
3.000

2.000

5.000

szt.

30 %

20 %

50 %

%
 1. ustalamy średnią marżę brutto: (marża jednostkowa · struktura sprzedaży w %)

A = 0,3 · 5 = 1,5

B = 0,2 · 3 = 0,6 Σ = 3,1

C = 0,5 · 2 = 1


 1. ustalamy umowny próg rentowności:

(dla produktów A, B i C)


 1. ustalamy progi rentowności dla poszczególnych asortymentów:

A = 12.000 · 0,3 = 3.600

B = 12.000 · 0,2 = 2.400

C = 12.000 · 0,5 = 6.000


 1. metodę segmentową, w której zakłada się, że marża i-tego produktu powinna pokryć KS, które tego produktu dotyczą oraz taką część kosztów stałych wspólnych dla wszystkich produktów, jaką stanowi udział marży danego produktu w sumie marż wszystkich produktów, co wyrażamy wzorem:KSi koszty stałe indywidualne (dotyczące tylko danego produktu)

KSP koszty stałe wspólne, przedsiębiorstwa

m i marża jednostkowa

m1+ m2 + … + mn suma marż poszczególnych produktów
Stosowanie omawianej metody wymaga podziału kosztów stałych na

 • koszty stałe indywidualne oraz

 • koszty stałe wspólne.Zadanie
Produkt

A

B

m J (w zł)

5

8

KS i (w zł)

3.000

4.000

KS P (w zł)

11.000

Taka struktura sprzedaży pozwala nam na osiągnięcie zysku.

Zadanie

Informacje o wyrobach przedstawia tabela:


P1

P2

P3

Sprzedaż (szt)

2.000

4.000

3.200

Cena sprzedaży (zł/szt)

800

480

400

J K Z (zł/szt)

560

336

280

Koszty stałe (łącznie dla wszystkich asortymentów) wynoszą: • stałe koszty produkcji 400.000 zł

 • koszty zarządu 150.000 zł

 • koszty sprzedaży 80.000 zł

Na podstawie przedstawionych danych:
  1. Ustalić:

   1. marżę brutto (marżę na pokrycie) dla całości produkcji spółki

P
Σ = 4.800.000
rzychody: P1 = 2.000 · 800 = 1.600.000

P2 = 4.000 · 480 = 1.920.000

P3 = 3.200 · 400 = 1.280.000

K
Σ = 3.360.000
oszty zmienne: P1 = 2.000 · 560 = 1.120.000

P2 = 4.000 · 336 = 1.344.000

P3 = 3.200 · 280 = 886.000

MB = 4.800.000 – 3.360.000 = 1.440.000   1. wynik finansowy ze sprzedaży = M B – KS = 1.440.000 – 630.000 = 810.000
   1. próg rentowności łącznie dla wszystkich asortymentów


stopa marży na pokrycie = 30%


   1. marżę bezpieczeństwa (strefę bezpieczeństwa)


Sprzedaż może spaść o 56,25% i jeszcze nie poniesiemy straty  1. Na koniec okresu kierownictwo spółki rozważa kilka wariantów zmian dotyczących wielkości i struktury kosztów, sprzedaży, cen. Oto one:

   1. rozważana jest celowość zwiększenia w przyszłości kosztów reklamy o 40.000 zł, co zgodnie z szacunkami działu sprzedaży pozwoli na zwiększenie wielkości sprzedaży wyrobów odpowiednio o:

P1 – 70 szt.,

P2 – 100 szt.,

P3 – 50 szt.
w

zrost marży brutto:

P
Σ = 37.200
1 = 70 · ( 800 – 560 ) = 16.800

P2 = 100 · ( 480 – 336 ) = 14.400

P3 = 50 · ( 400 – 280 ) = 6.000
dotychczasowy zysk = 810.000

wzrost kosztów sprzedaży: 40.000Wynik po zmianach: 810.000 + 37.200 – 40.000 = = 807.200


   1. rozważana jest możliwość wprowadzenia prowizyjnego systemu wynagradzania pracowników działu sprzedaży, prowizja wyniosłaby 2% wartości każdego sprzedanego wyrobu, spowodowałoby to wzrost o 10% wolumenu sprzedaży każdego wyrobu

Uwaga: należy oszacować jak poszczególne propozycje zmian wpłyną (każda osobno) na planowany wynik ze sprzedaży.


wynik dotychczasowy = 810.000
wzrost marży brutto o 10% : 1.440.000 · 10% = 144.000
wzrost kosztów z tytułu prowizji (od wartości sprzedaży):

( 4.800.000 + 480.000 ) · 2% = 5.280.000 · 2% = 105.600


Wynik po zmianach: 810.000 + 144.000 – 105.600 = 848.400

Pobieranie 46.2 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna