Analiza utraty heterozygotyczności genów P53, rb1, cdkn2A/arf w komórkach osadu moczu I tkance guza u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego. Magdalena Traczyk1, Edyta Borkowska1, Adam Jędrzejczyk2, Michał Pietrusiński1, Piotr Marks3Pobieranie 5.25 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar5.25 Kb.
Analiza utraty heterozygotyczności genów P53, RB1 , CDKN2A/ARF w komórkach osadu moczu i tkance guza u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego.

Magdalena Traczyk1, Edyta Borkowska1, Adam Jędrzejczyk2, Michał Pietrusiński1, Piotr Marks3, Bogdan Kałużewski1.

  1. Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

  2. II Klinika Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

  3. Oddział Urologii WSS im. Jana Pawła II w Bełchatowie.

Wprowadzenie: Celem pracy było określenie utraty heterozygotyczności genów P53(17p13.1), RB1(13q14), CDKN2A/ARF(9p21) w DNA pochodzącym z tkanki nowotworowej pacjentów z rozpoznanym rakiem pęcherza moczowego oraz porównanie wyników tego badania z wynikami analizy LOH w DNA izolowanym z osadu moczu.

Materiały i metody: Analizę LOH prowadzono na DNA izolowanym z guza (58 przypadków) oraz osadu moczu (12 przypadków) przy użyciu 7 markerów mikrosatelitarnych, poprzez zastosowanie reakcji PCR oraz rozdziału powstałych produktów na żelu agarozowym.

Wyniki: LOH w przynajmniej jednym markerze, wykryto w 24/58 badanych guzach (41,4%). LOH stwierdzono w 12,1% przypadków (4/33) w genie P53, w 6,5% przypadków (2/31) w genie RB1 oraz w 38,2% przypadków (21/55) w genie CDKN2A/ARF.

Wyniki analizy LOH w DNA pochodzącym z osadu moczu tylko w 3 przypadkach nie pokrywały się z wynikami otrzymanymi z analizy LOH w guzie.Wnioski: Najwięcej przypadków LOH (38,2%) wykryto w genie CDKN2A/ARF, co jest to zgodne z faktem, że delecje krótkiego ramienia chromosomu 9 są częstą aberracją wykrywaną w nowotworach pęcherza. Podwyższony odsetek LOH odnotowano dla genów P53(17,6%) i RB1(13,3%) w guzach w stadium >Ta w porównaniu z wynikami dla tych samych genów uzyskanymi dla guzów powierzchownych (odpowiednio 6,3%;0%). Jest to zgodne z danymi literaturowymi mówiącymi, że zmiany te częściej występują w wyższych stadiach zaawansowania klinicznego nowotworu. W genie CDKN2A/ARF w guzach Ta oraz >Ta odsetki LOH były porównywalne (42,9%;33,3%).

Wykazano wysoką czułość (81,8%) i swoistość (97,8%) analizy LOH w DNA pochodzącym z osadu moczu. Badanie to może więc być przydatnym, nieinwazyjnym narzędziem wykorzystywanym do detekcji raka pęcherza moczowego.

Pobieranie 5.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna