Aneks do Ramowej Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania eulaPobieranie 32.67 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar32.67 Kb.

Aneks do Ramowej Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania - EULA

(dla Programu „Microsoft Developer Network Academic Alliance Program”)


Niniejszy aneks („Aneks") do Ramowej Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania dla Sieciowej Subskrypcji Microsoft dla Twórców oprogramowania („Umowa Licencyjna - EULA”) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy firmą Microsoft Corporation („Microsoft") a Uprawnioną Placówką Edukacyjną zatwierdzoną przez Microsoft do udziału w Programie „Microsoft Developer Network Academic Alliance Program” („Program „MSDN Academic Alliance Program””).

Niniejszy Aneks umożliwia niezarobkowe (w celach dydaktycznych) i niekomercyjne (w celach badawczych) użycie Produktu udostępnionego na podstawie Umowy Licencyjnej - EULA przez Uprawnioną Placówkę Edukacyjną (zgodnie z definicją tego terminu poniżej). Niniejszy Aneks umożliwia ponadto Uprawnionej Placówce Edukacyjnej wykorzystanie Produktu do niezarobkowego projektowania, opracowywania i testowania aplikacji oraz sprzętu komputerowego tworzonego przez Uprawnioną Placówkę Dydaktyczną. Pod pojęciem Produktu rozumie się również subskrypcyjne AKTUALIZACJE produktu udostępniane przez Microsoft (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Umowie Licencyjnej - EULA).

Instalując, kopiując lub korzystając z Produktu w inny sposób, Uprawniona Placówka Edukacyjna zgadza się przestrzegać postanowień Umowy Licencyjnej - EULA i niniejszego Aneksu. Jeżeli Uprawniona Placówka Edukacyjna nie wyraża zgody na powyższe, wówczas nie może instalować, kopiować ani używać Produktu.1. Definicje

Terminy pisane wielką literą zachowują w niniejszym Aneksie znaczenia nadane im w Umowie Licencyjnej - EULA, o ile niniejszy Aneks nie zawiera odmiennych postanowień. Na potrzeby niniejszego Aneksu dodaje się następujące definicje:

1.1 „Kadry” oznaczają pracowników w odpowiedni sposób zaangażowanych przez Uprawnioną Placówkę Edukacyjną do nauczania, instruowania Studentów lub prowadzenia prac badawczych w imieniu Uprawnionej Placówki Edukacyjnej.

1.2 „Produkt" zachowuje znaczenie nadane temu terminowi w Umowie Licencyjnej - EULA.

1.3 „Uprawniona Placówka Edukacyjna" oznacza jednostkę organizacyjną w ramach instytucji edukacyjnej, która (a) jest akredytowana przez właściwy rządowy organ regulacyjny w kraju jej siedziby oraz (b) została zatwierdzona przez Microsoft – według wyłącznego uznania Microsoft – do udziału w Programie „MSDN Academic Alliance Program”. Z pytaniami dotyczącymi uzyskania statusu Uprawnionej Placówki Edukacyjnej należy kontaktować się z podmiotem zależnym Microsoft działającym na terenie danego kraju.

1.4 „Studenci” oznaczają studentów, którzy są wpisani na zajęcia wchodzące w skład obowiązkowego programu studiów. Zajęcia są udostępniane lub administrowane przez Uprawnioną Placówkę Edukacyjną.

1.5 „Użycie" oznacza niekomercyjne wykorzystanie Produktu przez Kadry, Personel lub Studentów, wyłącznie w celu: (a) projektowania, wspierania oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych, laboratoryjnych lub związanych z nimi programów oferowanych przez Uprawnioną Placówkę Edukacyjną przyjętą do udziału w Programie „MSDN Academic Alliance Program; (b) realizacji niekomercyjnych projektów badawczych z wykorzystaniem Produktu (uwaga: badania prowadzone w imieniu Narodowej Fundacji Nauki (ang. National Science Foundation) lub rządu USA uważa się za badania “niekomercyjne”); (c) projektowania, opracowywania i testowania aplikacji lub sprzętu komputerowego pracujących w połączeniu z Produktem wyłącznie na potrzeby określone w ust. 1.5(a) lub 1.5(b). Na potrzeby niniejszego Aneksu, "Użycie" nie obejmuje użycia Produktu dla ogólnych celów gospodarczych, innego niż użycie przez pracowników Uprawnionej Placówki Edukacyjnej zaangażowanych do ogólnego wspierania a także wspierania użytkowników Produktu oraz zarządzania zgodnością z warunkami Programu „MSDN Academic Alliance Program”.

1.6 „Personel” oznacza personel zaangażowany przez Uprawnioną Placówkę Edukacyjną do nauczania, instruowania Studentów lub prowadzenia niekomercyjnych prac badawczych lub innych działań badawczo-rozwojowych w imieniu Uprawnionej Placówki Edukacyjnej.2. Udzielenie licencji edukacyjno-badawczej

2.1 Zmiana postanowień Umowy Licencyjnej - EULA. Wyłącznie na potrzeby niniejszego Aneksu, wprowadza się następujące zmiany do Umowy Licencyjnej - EULA:

(a) Następujące punkty Umowy Licencyjnej - EULA zostają w całości wykreślone: paragraf 2 (Ogólne udzielenie licencji); paragraf 4.5 (Wersja edukacyjna oprogramowania); paragraf 4.7 (Przeniesienie oprogramowania); paragraf 4.8 (Oddzielenie składników); paragraf 5.1 (Postanowienia ogólne).

(b) Punkt 7 Umowy Licencyjnej - EULA zostaje zmieniony tak aby dopuścić instalację i używanie Oprogramowania Serwerowego na dowolnej liczbie serwerów oraz Oprogramowania Klienta na dowolnej liczbie Urządzeń.

2.2 Ogólne udzielenie licencji edukacyjno-badawczej. Na warunkach określonych w Umowie Licencyjnej – EULA oraz Umowach Składnika, w kształcie zmienionym postanowieniami niniejszego Aneksu, Microsoft niniejszym udziela Uprawnionej Placówce Edukacyjnej niewyłącznej licencji:

(i) na instalowanie Produktu (otrzymanego przez Uprawnioną Placówkę Edukacyjną w formie fizycznego nośnika (CD-ROM lub DVD) lub poprzez pobranie (ang. web download) z autoryzowanej, specjalnej strony MSDN Subscriber Download Site) na jednym lub większej liczbie serwerów lub komputerów osobistych (np. twardych dysków) zlokalizowanych w pomieszczeniach Uprawnionej Placówki Edukacyjnej i udostępnianych przez Uprawnioną Placówkę Edukacyjną, a także udostępnianie Produktu na takich serwerach lub komputerach osobistych Kadrom, Personelowi i Studentom wyłącznie w celu Użycia określonego w ust. 1.5 powyżej. Uprawniona Placówka Edukacyjna będzie odpowiedzialna za poinformowanie Kadr, Personelu lub Studentów, że użycie Produktów jest ściśle uregulowane postanowieniami Umowy Licencyjnej – EULA oraz niniejszego Aneksu (bez względu na umowy licencyjne, jakie mogą pojawić się w procesie instalacji); Uprawniona Placówka Edukacyjna będzie prowadzić zapisy liczby pobrań Produktu z witryny internetowej z jej Serwerów i – na zasadne żądanie – przekaże Microsoft stosowne informacje w tym zakresie oraz


(ii) na sporządzenie nie więcej niż pięćdziesięciu (50) dodatkowych kopii Produktu na CD-ROM do wykorzystania jako kopie zapasowe lub do nieodpłatnego wypożyczania takich kopii na dyskietkach lub CD-ROM Studentom, Personelowi i Kadrom wyłącznie na potrzeby Użycia zgodnego z definicją tego terminu zawartego w ust. 1.5 powyżej.

Dodatkowe kopie na CD-ROM, o których mowa w niniejszym ust. (2.2) (ii) mogą być wypożyczane przez Uprawnioną Placówkę Edukacyjną Kadrom, Personelowi lub Studentom w celu (a) instalacji na komputerach osobistych w pomieszczeniach Uprawnionej Placówki Edukacyjnej lub (b) instalacji na komputerach osobistych lub komputerach pozostających bez dostępu do sieci (ang. off site computers) Kadry, Personelu lub Studentów. Wspomniane kopie Produktu na CD-ROM nie mogą być w inny sposób kopiowane lub wypożyczane osobom innym niż wyraźnie określonym w niniejszym Aneksie. Członkowie Kadry, Personelu i Studenci nie mogą kopiować albo wypożyczać osobom trzecim wypożyczonych im kopii Produktu na CD-ROM. Uprawniona Placówka Edukacyjna uzyska od członków Kadry, Personelu lub Studentów, którym wypożyczone zostaną kopie Produktu na CD-ROM potwierdzenie, że użycie Produktu ściśle podlega warunkom określonym w Umowie Licencyjnej - EULA i niniejszym Aneksie (bez względu na umowy licencyjne jakie mogą pojawić się w trakcie procesu instalacji) i że Produkt będzie wykorzystywany zgodnie z prawem Użycia przyznanym w ust. 1.5 niniejszego Aneksu. Ponadto Uprawniona Placówka Edukacyjna będzie prowadzić rejestr zawierający imiona i nazwiska członków Kadry, Personelu i Studentów, którym wypożyczyła kopie Produktów na CD-ROM. Na zasadne żądanie, Uprawniona Placówka Edukacyjna zezwoli Microsoft na wgląd do wspomnianego rejestru.


(iii) Uprawniona Placówka Edukacyjna zaprzestanie wypożyczania lub zapewniania dostępu do Produktu w inny sposób, Kadrom, Personelowi lub Studentom, którzy przestaną być związani z Uprawnioną Placówką Edukacyjną. W przypadku, gdy Microsoft zawiadomi Uprawnioną Placówkę Edukacyjną lub Uprawniona Placówka Edukacyjna dowie się o tym, że dowolny członek Kadr, Personelu lub Student narusza warunki Umowy Licencyjnej - EULA lub niniejszego Aneksu, Uprawniona Placówka Edukacyjna zaprzestanie zezwalać na dostęp do Produktu przez daną osobę a ponadto dołoży najlepszych starań w celu zażądania bezzwłocznego zwrotu lub potwierdzenia zniszczenia Produktu znajdującego się w posiadaniu lub pod kontrolą danego Studenta, członka Personelu lub Kadry.

Uprawniona Placówka Edukacyjna zobowiązuje się dołożyć najlepszych starań aby zablokować dostęp do Produktu lub jego użyciu przez osoby trzecie, nie będące członkami Kadry, Personelu lub Studentami oraz pracownikami Uprawnionej Placówki Edukacyjnej, którzy wymagają dostępu do serwera lub komputera w pomieszczeniach Uprawnionej Placówki Edukacyjnej, w których znajdują się Produkty w celu konserwacji i tym podobnych celach.Bez względu na fakt udzielenia powyższej licencji na Produkty, składniki Produktu wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu NIE są objęte Programem „MSDN Academic Alliance Program” a zatem nie są objęte licencją na podstawie niniejszego Aneksu. Uprawniona Placówka Edukacyjna nie może używać takich produktów.

Microsoft zachowuje wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na podstawie niniejszego Aneksu.

2.3 Dodatkowe ograniczenia licencji.

(a) Uprawniona Placówka Edukacyjna zapewni, że każda kopia Produktu sporządzona na podstawie niniejszego Aneksu będzie zgodną z oryginałem i kompletną kopią, zawierającą wszelkie oznaczenia dotyczące praw autorskich i znaków towarowych.

(b) Uprawniona Placówka Edukacyjna nie sprzeda, nie wynajmie, nie wydzierżawi ani nie zbędzie Produktu osobom trzecim ani też nie ma prawa wypożyczać Produktu w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy Licencyjnej – EULA i niniejszego Aneksu.

(c) Microsoft doręczy Produkt wyznaczonej osobie (osobom), będącej pełnoetatowym pracownikiem Uprawnionej Placówki Edukacyjnej, która to osoba (osoby) zajmie się administracją lub zarządzaniem użyciem Produktu przez Uprawnioną Placówkę Edukacyjną zgodnie z Umową Licencyjną - EULA i niniejszym Aneksem.

(d) W celu instalacji niektórych składników Produktu na swoich Serwerach, Uprawniona Placówka Edukacyjna może potrzebować klucza instalacyjnego („Licencyjny Klucz Dostępu do Zasobów”). Licencyjny Klucz Dostępu do Zasobów przydzielony Uprawnionej Placówce Edukacyjnej należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Uprawniona Placówka Edukacyjna może udostępnić Licencyjny Klucz Dostępu do Zasobów wyłącznie swoim pracownikom przeprowadzającym instalację Produktu, wsparcie ogólne lub wsparcie dla użytkowników Produktu oraz zarządzającym zgodnością z Programem „MSDN Academic Alliance Program”. Uprawniona Placówka Edukacyjna odpowiada za nieautoryzowane użycie Licencyjnego Klucza Dostępu do Zasobów. Ponadto, w celu instalacji niektórych składników Produktu do dystrybucji zgodnie z ust. 2.2(ii), Uprawniona Placówka Edukacyjna może potrzebować Klucza Produktu „Academic Alliance Product Key” („Klucz Produktu”). Klucz Produktu przydzielony Uprawnionej Placówce Edukacyjnej należy także przechowywać w bezpiecznym miejscu. Uprawniona Placówka Edukacyjna może udostępnić Klucz Produktu tym Studentom (Studentowi), członkom Personelu i Kadr, wśród których Uprawniona Placówka Edukacyjna rozdystrybuuje kopie Produktu zgodnie z ust. 2.2(ii). Uprawniona Placówka Edukacyjna dołoży wszelkich starań aby powiadomić Studentów (-a), Personel i Kadry o ograniczeniach i zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem, odnośnie użycia Klucza Produktu. W przypadku gdy Microsoft zawiadomi Uprawnioną Placówkę Edukacyjną lub gdy Uprawniona Placówka Edukacyjna poweźmie wiadomość o fakcie nieodpowiedniego użycia Klucza Produktu przez Studenta, członka Kadry lub Personelu, Uprawniona Placówka Edukacyjna zawiadomi danego Studenta, członka Kadr lub Personelu o odwołaniu ich upoważnienia do użycia Produktu.

3. Skutek obowiązywania Aneksu.

Z wyjątkiem zmian wprowadzonych zgodnie z niniejszym Aneksem, wszystkie postanowienia Umowy Licencyjnej - EULA i Umów Składnika zachowują moc obowiązującą. W zakresie, w jakim postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej - EULA lub Umowy Składnika będą sprzeczne lub niespójne z postanowieniami niniejszego Aneksu postanowienia niniejszego Aneksu mają charakter nadrzędny w zakresie koniecznym w celu realizacji ograniczonych celów niniejszego Aneksu.4. Rozwiązanie.

W przypadku, gdy Uprawniona Placówka Edukacyjna bez przyczyny zrezygnuje z udziału w Programie „MSDN Academic Alliance Program”, wówczas Uprawniona Placówka Edukacyjna nie będzie mogła dalej kopiować Produktów, zezwalać na dostęp do nich lub wypożyczać Studentom, Personelowi lub Kadrom w celu instalacji na komputerach osobistych pozostających bez dostępu do sieci (ang. off site) na podstawie ust. 2.2(ii). Uprawniona Placówka Edukacyjna może, jednakże, w dalszym ciągu używać otrzymany Produkt na swoich wewnętrznych serwerach i lokalnych urządzeniach laboratoryjnych do dnia rozwiązania, wyłącznie w celu Użycia określonego w ust. 1.5 powyżej i zgodnie z pozostałymi postanowieniami Umowy Licencyjnej - EULA i niniejszego Aneksu.

Niewykonanie przez Uprawnioną Placówkę Edukacyjną postanowień Umowy Licencyjnej - EULA oraz niniejszego Aneksu, a w szczególności, między innymi, ust. 2.2(iii) i ust. 2.3(d), będzie uznane za naruszenie postanowień Umowy Licencyjnej - EULA oraz niniejszego Aneksu, co uprawni Microsoft do skorzystania z praw i środków określonych w Umowie Licencyjnej - EULA oraz niniejszym Aneksie oraz praw i środków przysługujących na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa i zasad słuszności.

Ust. 4.2 Umowy Licencyjnej - EULA stosuje się w przypadku unieważnienia przez Microsoft Umowy Licencyjnej - EULA z powodu jej naruszenia przez Uprawnioną Placówkę Edukacyjną.ZAŁĄCZNIK NR 1

DO


ANEKSU DO RAMOWEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA
(Dla Programu „Microsoft Developer Network Academic Alliance Program”)

Następujące produkty zostają wyłączone z Programu „MSDN Academic Alliance Program” i nie mogą być używane przez Uprawnioną Placówkę Edukacyjną:Microsoft Office Developer

Microsoft MapPoint

Microsoft FrontPage


WARUNKI UŻYWANIA STRONY „MSDN MICROSOFT SUBSCRIBER DOWNLOADS WEBSITE” W PROGRAMIE „MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE PROGRAM”


Jako zatwierdzony uczestnik Programu „Microsoft Developer Network Academic Alliance Program” („Program „MSDN Academic Alliance Program””), otrzymują Państwo dostęp do strony MSDN Microsoft Subscriber Downloads Website. Do strony MSDN Subscriber Downloads Website stosują się określone warunki korzystania, związane z Umową Licencyjną Użytkownika Oprogramowania dla Sieciowej Subskrypcji Microsoft dla Projektantów (“MSDN EULA”), które pojawią się na ekranie w chwili, gdy postanowią Państwo skopiować z witryny internetowej dowolny z PRODUKTÓW dostępnych na stronie MSDN Subscriber Downloads Website. Niemniej jednak, wspomniane warunki użycia podlegają postanowieniom Aneksu do Ramowej Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania (dla Programu „Microsoft Developer Network Academic Alliance Program”) („Aneks”), którego kopia dostępna jest pod adresem internetowym: http://www.msdnaa.net/membership.asp, i który zaakceptowali Państwo z chwilą przyjęcia Państwa do uczestnictwa w Programie „MSDN Academic Alliance Program”. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami dotyczącymi użycia pojawiającymi się na stronie MSDN Microsoft Subscriber Downloads Website i postanowieniami „Aneksu Edukacyjnego”, postanowienia „Aneksu Edukacyjnego” są nadrzędne w zakresie niezbędnym do realizacji celów Programu „MSDN Academic Alliance Program”.

Następujące warunki stosują się do wykorzystania przez Państwa oprogramowania Microsoft udostępnionego Państwu za pośrednictwem strony MSDN Microsoft Subscriber Downloads Website:

Strona MSDN Subscriber Downloads Website zawiera zaktualizowane wersje niektórych PRODUKTÓW udostępnionych Państwu jako zatwierdzonym uczestnikom Programu „MSDN Academic Alliance Program”. PRODUKTY udostępnione za pośrednictwem strony MSDN Subscriber Download Website są objęte licencją na tych samych warunkach zawartych w Umowie MSDN EULA zmienionej Aneksem, które otrzymali Państwo w pierwszej przesyłce otrzymanej w ramach uczestnictwa w Programie „MSDN Academic Alliance Program” .

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na postanowienia Umowy MSDN EULA w kształcie zmienionym postanowieniami Aneksu, nie mają Państwo prawa i nie mogą używać PRODUKTÓW udostępnionych za pośrednictwem strony MSDN Subscriber Downloads Website. Jak to określono w Umowie MSDN EULA, zmienionej Aneksem, mogą Państwu przysługiwać dodatkowe prawa lub mogą się do Państwa stosować ograniczenia zawarte w aneksie (ang. Addendum) do Umowy MSDN EULA, załączonym do danego PRODUKTU dostępnego za pośrednictwem strony „MSDN Subscriber Downloads Website”. Zobowiązani są Państwo do zapoznania się z treścią takiego aneksu przed skorzystaniem z praw w nim określonych. Korzystając z dowolnego prawa, zobowiązują się Państwo przestrzegać warunków zawartych w takim aneksie. W przypadku gdy nie zgadzają się Państwo na warunki określone w aneksie, nie mogą Państwo instalować, kopiować ani w inny sposób używać danych dodatkowych PRODUKTÓW. Bez względu na powyższe, do użycia przez Państwa danych dodatkowych PRODUKTÓW stosują się prawa i ograniczenia określone w Aneksie, które mają charakter nadrzędny w zakresie niezbędnym do realizacji celów Programu „MSDN Academic Alliance Program”.WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA POWYŻSZE WARUNKI W ZAKRESIE UMOWY MSDN EULA, ANEKSU LUB DOWOLNEGO INNEGO ANEKSU (ANG. ADDENDUM), KTÓRY MOŻE TOWARZYSZYĆ PRODUKTOM, POPRZEZ KOPIOWANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB/I UŻYWANIE PRODUKTU SOFTWAROWEGO ZE STRONY „MSDN SUBSCRIBER DOWNLOADS WEBSITE” W INNY SPOSÓB. W RAZIE BRAKU PAŃSTWA ZGODY, NIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA DO KOPIOWANIA PRODUKTÓW ZE STRONY INTERNETOWEJ.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna