Ankieta 2007 – wersja próbna Informacje o jednostce naukowej Dane podstawowe


dzieła ważne dla kultury polskiejPobieranie 324.83 Kb.
Strona5/6
Data07.05.2016
Rozmiar324.83 Kb.
1   2   3   4   5   6

2. dzieła ważne dla kultury polskiej

a) autorstwo zrealizowanego*** dzieła sztuki o ogólnopolskim znaczeniu: muzycznego - kompozytor, dyrygent koncertu symfonicznego / spektaklu operowego; filmowego - reżyser, operator; teatralnego - reżyser; autor indywidualnej wystawy plastycznej / pomnika:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /

b) publikacja utworu artystycznego o zasięgu ogólnopolskim: partytury/ nagrania muzycznego utworu solowego, kameralnego, symfonicznego, chóralnego; dzieła plastycznego; filmu spektaklu**** teatralnego, baletowego, muzycznego; dokumentacja konserwatorska:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /

c) autorstwo scenariusza, muzyki, scenografii do premierowego spektaklu/filmu; polskie prawykonanie utworu muzycznego (solista / kameralista); reżyseria światła / dźwięku:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /

d) rola pierwszoplanowa w spektaklu, filmie recital muzyczny, solista w koncercie udział w zbiorowej wystawie plastycznej, dyrygent koncertu kameralnego:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /
3. współautorstwo dzieła ważnego dla kultury polskiej

a) realizacja imprezy artystycznej – reżyseria, muzyka, oprawa plastyczna, reżyseria światła i dźwięku, choreografia – o charakterze masowym: teatralnym, estradowym, multimedialnym:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /

b) współautorstwo scenariusza filmowego, autorstwo adaptacji filmowej / teatralnej, drugi reżyser filmu, opracowanie dźwięku, ruchu w filmie / spektaklu; oprawa plastyczna / muzyczna koncertu; projekt wystawy plastycznej, udział w koncercie kameralnym:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /

c) rola w spektaklu, filmie, małych formach teatralnych: scenariusz, reżyseria filmu krótkometrażowego, udział w polskim prawykonaniu utworu muzycznego (członek orkiestry kameralnej, symfonicznej, chóru); udział w zbiorowej wystawie plastycznej:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /
4. inne dokonania w obszarze sztuki

a) rekonstrukcja i konserwacja instrumentu zabytkowego, rekonstrukcja i konserwacja dzieła / obiektu muzealnego / plastycznego:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /

b) realizacja dźwięku, nagrania; rekonstrukcja filmu, nagrania dźwiękowego, reżyseria programu edukacyjnego, publicystycznego, dokumentalnego, informacyjnego:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /

c) rola w dubbingu, udział wykonawczy w ogólnopolskim koncercie lub masowej imprezie w ensemblu:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /
23. Informacja o najważniejszym osiągnięciu jednostki w roku, którego dotyczy ankieta

Wykazano, że niska temperatura indukuje zwiększenie stopnia agregacji kompleksów w tylakoidach grochu tj. rośliny tolerującej chłód (chilling tolerant, CT) oraz dysocjację megakompleksów fotosyntetycznych u chłodowrażliwego pomidora (chilling sensitive, CS). Wyniki tych badań są przedmiotem publikacji [Garstka i wsp. (2007) Planta 226, 1165-1181].

Udowodniono, że melatonina jest znacznie bardziej skuteczna niż tauryna i 5-hydroksytryptofan w przeciwdziałaniu zaburzeniom funkcji nerek indukowanym przez hiperglikemię. Wyniki tych badań są przedmiotem publikacji [Derlacz i wsp. (2007) J Pineal Res 42, 203-209].

Wymodelowano kompleks topoizomerazy I z białkami zawierającymi dwie domeny RRM. Wyniki tych badań są przedmiotem publikacji [Trzcińska-Daneluti i wsp. (2007) J. Mol. Biol. 369, 1098–1112].

Uzyskano ekspresję mysich metylotransferaz DNA w drożdżach. Wyniki tych badań są przedmiotem publikacji [Bulkowska i wsp. (2007) Yeast 24, 871-882].

Określenie grupy gatunków, których rozmieszczenie w Polsce jest wysoce skorelowane z wzorcem rozmieszczenia miast oraz przedstawienie listy najważniejszych urbanofili. [Moraczewski I. R., Sudnik-Wójcikowska B. 2007. Polish urban flora: conclusions drawn from Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. Ann. Bot. Fennici 44: 170-180].

Wykazanie bioindykacyjnego znaczenia 10 typów zbiorowisk wodnych i bagiennych występujących w zbiornikach astatycznych północno-wschodniej Polski [złożono w sierpniu 2007, przyjęta do druku 21.01.2008: Jabłońska E. A., Kłosowski S. (2008) Aquatic and swamp plant communities as indicators of habitat properties of astatic water bodies in north-eastern Poland. Limnologica].

Stwierdzenie, że aktywności PEPC nie u wszystkich roślin jednoliściennych z podtypu NADP-ME jest stymulowana pod wpływem glicyny.

Udowodnienie, że w chloroplastach bezgranowych kukurydzy występuje PSII w postaci dimerycznej zdolny do tworzenia superkompleksów.

Wykazanie, że aklimatyzacja do natężenia światła u roślin C4 może być realizowana zarówno przez zmianę wielkości systemów antenowych jak i zmianę ilości tylakoidów w granach. Zależy to od typu metabolicznego rośliny.

Udowodnienie, że szybkość naprawy białka D1 z centrum reakcji PSII u kukurydzy zależy od zawartości enzymów proteolitycznych z rodziny Deg.

Określenie wzoru ekspresji genów w liściach kukurydzy poddanej działaniu chłodu umiarkowanego (12-15oC) przy zastosowaniu techniki mikromacierzy. Projekt obejmował opanowanie bardzo nowoczesnej, lecz trudnej techniki badań molekularnych (mikromacierze typu oligo, ~65 000 sond na dwóch szkiełkach, Maize Oligoarray Project, USA), a także nowych narzędzi statystystycznych koniecznych do normalizacji i oceny wyników (JMP Genomics) oraz analizy bioinformatycznej (system Gene Ontology).

Rewizja taksonomiczna dwóch grup gatunków krytycznych z rodzajów Monomorphina i Phacus [Kosmala i wsp. 2007; Kosmala i wsp. 2007a]

Ewolucyjne różnicowanie się oraz migracje roślin z rodziny baldaszkowatych, przede wszystkim z plemion Oenantheae i Scandiceae. Wykazano m.in. polifiletyzm rodzaju Cryptotaenia oraz odtworzono historię ewolucyjną i biogeograficzną zaliczanych do niego gatunków [Spalik i Downie 2007].

Opisanie nowego gatunku zielenicy (Bulbochete batkoi sp. nov.) z rzędu Oedogoniales [Szymańska 2007].

Przeprowadzenie badań geobotanicznych zdegradowanych siedlisk hydrogenicznych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Przeprowadzenie badań migracji metali ciężkich w ekosystemach torfowiskowych.

Prowadzenie badań nad składem związków próchnicznych w złożach torfowych oraz ich roli w procesie sorpcji WWA.

Ustalenie roli genu SUV3 w regulacji procesu apoptozy w komórkach ludzkich.

Odkrycie pierwszych bakteriofagów nitkowatych i dsDNA u Neisseria gonorrhoeae.

Zidentyfikowanie i charakterystyka nowej rodziny dwuskładnikowych systemów, kodujących toksynę i antytoksynę, zdolnych do stabilizowania różnego typu ruchomych elementów genetycznych.

Wykazanie, że plazmid R6K ma szerszy zakres gospodarza niż poprzednio uważano.

Opracowanie metodyki pomiaru rzeczywistej aktywności enzymów proteolitycznych mikroorganizmów wodnych w jeziorach o różnym stopniu eutrofizacji wód. Określenie tempa degradacji białek oraz ich roli jako ważnego źródła substratów w metabolizmie wodnych mikroorganizmów heterotroficznych.

Charakterystyka systemu białek Dsb odpowiedzialnych za potranslacyjne modyfikacje białek pozacytoplazmatycznych dwu ludzkich patogenów Campylobacter jejuni i Helicobacter pylori. Wykazanie roli badanych białek w procesach wirulencji i komensalizmu.

Wykazano, że w układzie nerwowym przywry Opisthioglyphe ranae występują aminy katecholowe, a ich obecność pozwoliła określić topografię układu aminergicznego tego gatunku.

Wykazano, że M-kadheryna, zaliczana do rodziny glikoprotein zaangażowanych w adhezję komórek zależna od jonów wapnia, oraz oddziałująca z nią beta-katenina odkrywają istotną rolę w badanych procesach. Różnicowaniu komórek mięśniowych prowadzącemu do utworzenia wielojądrowych miotub towarzyszy wzrost ekspresji obu badanych białek – poziom M-kadheryny jest najwyższy w okresie kiedy dochodzi do fuzji komórek. Ponadto, przeciwciała skierowane przeciwko pozakomórkowej domenie M-kadheryny blokują fuzję mioblastów [Wróbel E, Brzóska E, Moraczewski J. (2007) M-cadherin and beta-catenin participate in differentiation of rat satellite cells. Eur J Cell Biol., 86: 99-109].

W wyniku zakończonych i opublikowanych w roku 2007 badań nad mechanizmami kształtowania się behawioru i historii życia zwierząt planktonowych odpowiedzialnych za czystość wody udało się wykazać, że (1) wioślarki planktonowe minimalizują niekorzystny wpływ nitkowatych cyjanobakterii na dwa sposoby: poprzez modyfikacje morfologii odnóży filtracyjnych oraz unikanie głębokości, na której tych cyjanobakterii jest najwięcej [Bednarska, Dawidowicz, 2007], (2) hybrydy planktonowych gatunków Daphnia lepiej radzą sobie ze złą jakością pokarmu niż gatunki rodzicielskie [Brzeziński, von Elert, 2007], (3) odmienność mechanizmów obrony przed drapieżnictwem młodych ryb planktonożernych zwiększa prawdopodobieństwo współwystępowanie różnych gatunków Daphnia [Gelinas i in. 2007a i 2007b], (4) różna wrażliwość różnych klonów tego samego gatunku Daphnia na obecność substancji toksycznych prowadzi do wzrostu różnorodności biologicznej wskutek zwiększonej liczby współwystępujących klonów [Pijanowska i in., 2007], (5) hamowanie tem

pa wzrostu Daphnia przez informację o niebezpieczeństwie ze strony drapieżcy zachodzi jedynie w dobrych warunkach pokarmowych [Gliwicz, Maszczyk, 2007]. Wszystkie wymienione wyżej obserwacje zwiększają możliwości prawidłowej odpowiedzi na pytanie, dlaczego fitoplankton naszych jezior wymyka się zazwyczaj skutecznej kontroli planktonowych roślinożerców, co prowadzi do „zakwitów wody”. Wykorzystując wielowymiarowe metody analizy numerycznej, wykazano również, że (6) o składzie gatunkowym zespołów fauny źródlisk Polski południowej decydują głównie takie czynniki, jak związany z położeniem geograficznym stopień stabilności składu chemicznego wody oraz typ osadów dennych tych źródlisk [Dumnicka i in., 2007].

Wykazano zmiany w odsetku naturalnych regulatorowych limfocytów T (nTreg) u myszy starych w porównaniu z osobnikami młodymi. Zwiększeniu odsetka tych komórek w grasicy towarzyszą zmiany ekspresji białek powierzchniowych i wewnątrzkomórkowych ważnych dla aktywności nTreg: CD122, FOXP3, CTLA-4. Aktywność supresyjna nTreg wobec aktywowanych limfocytów węzłów chłonnych myszy starych jest drastycznie zmniejszona, natomiast nie wykazuje zmian wobec analogicznych komórek myszy młodych [Kozłowska E, Biernacka M, Ciechomska M, Drela N. (2007) Age-related changes in the occurrence and characteristics of thymic CD4+CD25+ T cells in mice. Immunology 122: 445-453].

W krwi obwodowej chorych po transplantacji nerki otrzymujących leki immunosupresyjne obserwuje się obniżenie poziomu limfocytów Treg CD4+CD25+ w porównaniu z osobami zdrowymi. W grupie leczonej cyklosporyną A stwierdzono istotne obniżenie poziomu limfocytów Treg CD4+CD25h oraz CD4+CD25hFoxp3+ w porównaniu z grupą chorych leczonych rapamycyną. Funkcja przeszczepu nie wpływała w istotny sposób na poziom badanych populacji komórek [G. Korczak-Kowalska, P. Wierzbicki, K. Bocian, D. Kłosowska, M. Niemczyk, J. Wyzgał, A. Korecka, M. Durlik, A. Chmura, L. Pączek, A. Górski (2007) The influence of immunosuppressive therapy on the development of CD4+CD25+ T cells after renal transplantation. Transplant Proc 39: 2721-2723].


24. Informacje o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie ankiety

Nazwisko: Fronk

Imię: Jan

Telefon: +48 22 5543103

Fax: +48 22 5541106

E-mail: fronk@biol.uw.edu.pl
Inne ważne informacje

Uniwersytet Warszawski jest wiodącą w Polsce uczelnią akademicką w zakresie znoszenia barier w dostępie do studiów dla osób niepełnosprawnych i ułatwienia osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym pełnego uczestnictwa w zajęciach. Uniwersytet Warszawski realizuje program "UNIWERSYTET DLA WSZYSTKICH", w którym bierze udział także Wydział Biologii. W ramach tego programu funkcjonuje między innymi Centrum Komputerowe dla studentów niewidzących i niedowidzących oraz biblioteka książki mówionej.Studenci niepełnosprawni mają zapewnioną indywidualną organizację studiów i ustalone przez dziekana wydziału własne terminy realizacji planu studiów.

Budynek Wydziału Biologii jest nowoczesnym obiektem, bez barier architektonicznych, wyposażony w podjazdy i windę dla niepełnosprawnych. Zapewniamy osobom niepełnosprawnym dostęp do wykształcenia w takim samym zakresie, jak ma to miejsce w przypadku osób pełnosprawnych. Studenci Wydziału Biologii, niesprawni ruchowo, korzystają ze specjalnych mini-autobusów zaadaptowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich i z innymi niesprawnościami oraz pobierają stypendium dla niepełnosprawnych.

Wydział Biologii wypracował system wewnętrznej oceny jakości kształcenia, funkcjonujący na kilku poziomach:

a) ankiety studenckie: Część I: Ogólna ocena programów i zajęć oraz Część II: Ocena warunków studiowania wypełniane są po zakończeniu studiów, przez wydaniem dyplomu natomiast Część III: Ocena przedmiotów i prowadzących wypełniane są przez grupy studentów, uczestniczących w danym typie zajęć, oceniające poszczególne osoby prowadzące (po zakończeniu każdego semestru). W ankiecie studenci oceniają zarówno merytoryczną stronę prowadzonych zajęć jak i jasność wykładu i kryteriów ocen, a także umiejętność i chęć nawiązywania kontaktu nauczyciela akademickiego ze studentami. Wszystkie ankiety są anonimowe,

b) studenci mogą swobodnie wypowiadać się na temat programu studiów i jakości prowadzonych zajęć korzystając z Forum na stronie internetowej Wydziału: www.biol.uw.edu.pl,

c) na Wydziale od wielu lat funkcjonuje Komisja Oceny Pracowników, powoływana na okres kadencji zespołu dziekańskiego. Komisja dokonuje oceny dorobku naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych (liczba i jakość publikacji, działalność popularyzatorska), postępu w zdobywaniu stopni naukowych a także wypełniania pensum dydaktycznego (ilość, rodzaj i jakość prowadzonych zajęć),

d) Kierownicy Zakładów systematycznie dokonują wizytacji zajęć prowadzonych przez asystentów, adiunktów i wykładowców, zaś prodziekan ds. dydaktycznych okresowo wizytuje losowo wybrane zajęcia dydaktyczne,

e) pośrednią formą oceny jakości zajęć (pracowni fakultatywnych, wykładów monograficznych, propozycji tematów prac magisterskich) są wybory zajęć, dokonywane przez studentów,

f) tematy prac magisterskich są omawiane i zatwierdzane przez Rady Instytutów. Ewidencja tematów zakończonych prac licencjackich i magisterskich prowadzona jest w Sekcji studenckiej dziekanatu, a poza tym udostępniona jest na wydziałowej stronie internetowej, http://www.biol.uw.edu.pl. Oferty tematów prac licencjackich i magisterskich, możliwych do wykonania w następnym roku akademickim są prezentowane na corocznych spotkaniach Zakładów ze studentami.

Studenci i Pracownicy Wydziału Biologii korzystają z sal wykładowych i sal seminaryjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Laboratoria dydaktyczne i pracownie specjalistyczne przeznaczone do określonych typów zajęć, wyposażone są w nowoczesną aparaturę.

Ponadto w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii znajdują się trzy pracownie ogólnowydziałowe: Analizy Skażeń Środowiska; Izotopowa oraz Mikroskopii Elektronowej, wyposażone w wysokiej klasy specjalistyczną aparaturę (np. mikroskop elektronowy transmisyjny i skaningowy oraz mikroskop konfokalny, spektrometr płomieniowej absorpcji atomowej z kuwetą grafitową i korekcją tła, mineralizator mikrofalowy dla AAS i ICP pracujący w systemie zamkniętym, spektrometr Beckman DU65-UV-VIS, HPLC z detektorami: masowym, UV-VIS PDA i fluorescencyjnym, goniometr z kamerą CCD do pomiaru adhezji metodą pomiaru kąta zwilżania), dostępną dla studentów na wszystkich poziomach nauczania.

Wydział Biologii posiada także Zwierzętarnię, przystosowaną do przetrzymywania zwierząt w warunkach zgodnych z wymaganiami Komisji Etycznej.

Wydział dysponuje specjalistycznymi szklarniami i fitotronami, mieszczącymi się zarówno w gmachu głównym przy ul. Ilji Miecznikowa 1 jak i w Al. Ujazdowskich 4.

Do Wydziału Biologii UW należy również Ogród Botaniczny, założony w 1818 roku przez prof. Michała Szuberta. Ogród został wpisany w 1965 roku do rejestru zabytków Kultury i Nauki miasta Stołecznego Warszawy. Na powierzchni 5.16 ha zgromadzone są gatunki rodzime i egzotyczne z różnych stron świata. Kolekcje roślinne podzielone na działy tematyczne, kolekcja nasion i sadzonek, kolekcje gatunków zagrożonych, ginących gatunków dziko rosnących, wreszcie szklarnie Ogrodu Botanicznego stanowią unikalne miejsce do zajęć dydaktycznych studentów kierunku Ochrona środowiska.

Wydział posiada 4 stacje terenowe, z których dwie, Białowieska Stacja Geobotaniczna (24 miejsca) i Stacja w Urwitałcie (52 miejsca), są czynne przez cały rok. Pozostałe, tj. stacja w Sajzach (50 miejsc), Pilchach (24 miejsca) są w zasadzie stacjami sezonowymi, nieczynnymi w miesiącach zimowych, umożliwiają jednak studentom gromadzenie materiału do prac badawczych również w tym okresie.

Studenci wszystkich kierunków studiów mają jednakowy dostęp do komputerów i internetu:

- pracownia komputerowa: 16 komputerów z dostępem do internetu - wyłącznie do zajęć dydaktycznych: z informatyki, bioinformatyki, statystyki, metod statystycznych i biologii molekularnej,

- studencka kawiarenka internetowa: 10 komputerów z dostępem do internetu - wyłącznie do pracy własnej studentów, opiekę sprawuje administrator sieci Wydziału Biologii oraz Samorząd Wydziałowy,

- dziewięć stanowisk komputerowych z dostępem do internetu w Bibliotece Wydziałowej - wyłącznie do korzystania z czasopism on line.

Studenci, którzy wybrali już specjalizację, mają pełny dostęp do sieci komputerowej w Zakładach. Wydział dysponuje w sumie ponad 450 komputerami. Każdy student może mieć własne konto własne konto na serwerze wydziałowym i tym samym dostęp do zasobów internetu, intranetu i poczty elektronicznej.

Wyrazem uznania dla nowoczesnej jakości kształcenia jest akredytacja dwóch kierunków na Wydziale Biologii, przyznana przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną kierunkowi Biologia i Biotechnologia; oraz akredytacja kierunku Ochrona środowiska przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Pracownicy Wydziału Biologii mieli też znaczący udział w przyznaniu akredytacji kierunkowi Ochrona środowiska na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska.

Trzy nowe kierunki studiów (Biologia, Biotechnologia i Ochrona środowiska), a w ich ramach 6 nowych specjalizacji (Biologia komórki i organizmu, Biologia środowiskowa, Biologia molekularna, Mikrobiologia, Biotechnologia, Biologiczne podstawy ochrony środowiska) w pełni odzwierciedla światowe trendy rozwoju nauk przyrodniczych i ewolucję kierunków nauczania, jaka dokonuje się na świecie. Nauczanie w ramach tych kierunków przezwycięża tradycyjne bariery między istniejącymi zakładami i instytutami i gromadzi w ramach poszczególnych zajęć naukowców i dydaktyków o rozmaitym podejściu, reprezentujących odmienne dyscypliny i odmienny arsenał metod badawczych.

Obecnie na Wydziale trwa dyskusja na temat propozycji zmian w strukturze organizacyjnej, które ułatwiłyby proces dydaktyczny oraz zapewniły lepszą organizację badań naukowych prowadzonych na Wydziale. Wydział Biologii posiadając uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie biologii, obecnie ubiega się o prawo do nadawania stopni naukowych w zakresie biochemii i ekologii. Absolwenci kierunku Biologia otrzymują dyplom licencjacki (po zakończeniu trzyletnich studiów licencjackich) i dyplom magisterski (po zakończeniu dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich) o specjalności Biologia komórki i organizmu lub Biologia środowiskowa. Absolwenci kierunku Biologia mają szeroką wiedzę ogólną z zakresu nauk biologicznych: biochemii, biologii komórki, botaniki, zoologii, anatomii człowieka, mikrobiologii, ekologii, fizjologii roślin i zwierząt, genetyki, immunologii, ochrony środowiska, ewolucjonizmu, opartą na solidnych podstawach nauk ścisłych (matematyki, fizyki, statystyki, inf

orm

atyki, chemii).Absolwenci tego kierunku są bardzo dobrze przygotowani do pracy naukowej, podejmując studia doktoranckie na Wydziale Biologii, Akademii Medycznej i SGGW, a także w licznych instytutach naukowo-badawczych. Absolwenci kierunku Biologia, o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii kurs pedagogiczny, uzyskują uprawnienia do nauczania nauczyciela przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy nauczycielskiej w szkołach podstawowych i gimnazjach; tytuł magistra także w liceach. Interdyscyplinarna i wszechstronna wiedza daje ogromne możliwości zatrudnienia absolwentom kierunku Biologia i sprawia, że są oni poszukiwani na rynku pracy.

Rozwój młodej kadry naukowej na Wydziale Biologii UW możliwy jest w dużej mierze za sprawą wewnątrzwydziałowego konkursu o środki na badania własne, który organizowany jest co roku, wg stale modyfikowanych zasad, nieprzerwanie od kilkunastu lat.

Przyjęta procedura podziału środków na badania własne wygląda następująco:

Rada Wydziału Biologii wybiera kilkuosobową Komisję d/s Badań Własnych, w której zasiadają również przedstawiciele władz dziekańskich (pełnomocnik d/s finansowych i prodziekan d/s spraw naukowych). Komisja organizuje i przeprowadza konkurs, w którym mogą jako kierownicy projektów badawczych uczestniczyć tylko młodzi pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału (do 35 lat). W konkursie nie biorą udziału pracownicy samodzielni (tj. doktorzy habilitowani i profesorowie) oraz doktorzy zatrudnieni na etacie adiunkta na czas określony. Pracownicy pozostałych grup (pracownicy naukowo-techniczni czy starsi wykładowcy) mogą uczestniczyć w konkursie jako wykonawcy. Nadsyłane do dziekanatu projekty badań rozsyłane są do recenzentów 2 spośród 4 wytypowanych przez autorów, którzy oceniają projekt od strony merytorycznej oraz od strony preliminowanych wydatków. Oceny recenzentów (anonimowych, znanych jedynie przewodniczącemu Komisji) rozpatrywane są przez Komisję. Po upływie roku każdy z kierowników tematów składa sprawozdanie

merytoryczne oraz finansowe z wykonanych przez siebie (zespół) badań. Sprawozdanie merytoryczne ma formę opisową i jest przygotowywane na wzór publikacji naukowej, tzn. z wyróżnieniem wstępu, części metodycznej, części wynikowej oraz dyskusji, z podkreśleniem ewentualnych odstępstw w stosunku do planowanego zakresu badań. Sprawozdania merytoryczne i finansowe oceniane są przez tych samych recenzentów, którzy oceniali projekty badań, a sprawozdanie finansowe dodatkowo przez sekcję finansową Dziekanatu oraz Dziekana ds. finansowych. Ostatecznego przyjęcia wykonanych badań dokonuje Komisja.

Tematy prac zaakceptowane do finansowania przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego:

Mgr Agnieszka Abratowska, Przystosowania halofitów wykorzystywane przez rośliny do wzrostu na glebach metalonośnych.

Mgr Tomasz Adamczewski, Zależność pomiędzy strukturą różnorodności taksonomicznej bakterioplanktonua aktywnością metaboliczną bakterii w zróżnicowanych troficznie wodach jezior.

Mgr Karolina Archacka, Analiza cyklu komórkowego i zmian ekspresji Oct-4 w zarodkowych komórkach macierzystych transplantowanych do uszkodzonego mięśnia szkieletowego.

Mgr Rafał Archacki, Analiza odpowiedzi mutantów atbrm oraz atswi3c Arabidopsis thaliana na hormony roślinne z grupy giberelin.

Mgr Anna Barańska, Wpływ długotrwałego żywienia szczurów dietami zawierającymi produkty roślinne pochodzenia ekologicznego i konwencjalnego na przebieg eksperymentalnie wywołanej reakcji zapalnej otrzewnej.


: images -> stories
stories -> Konkurs wiedzy o janie pawle II
stories -> Europejska Grupa ds. Perfuzji Sercowo-Naczyniowej
stories -> Atlas (Rok wydania) Skala
stories -> Hit Jazz Band spis utworów
stories -> Embassy of vietnam
stories -> Raport przygotowany przez Manfreda Nowaka, specjalnego sprawozdawcę onz ds tortur oraz Martina Scheinina, specjalnego sprawozdawcę onz ds ds promocji I ochrony praw człowieka podczas zwalczania terroryzmu z 26 stycznia 2010 r
stories -> Tajne więzienia cia na terytorium Polski
stories -> Konferencja „Wojna z Terroryzmem a Prawa Człowieka”, 14 grudnia 2009 Adam Bodnar, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka wpia uw, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
stories -> Spzoz/ZP/25/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu I wyposażenia medycznego dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
stories -> Nr Sekcja Badanie P. I


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna