Ankieta 2007 – wersja próbna Informacje o jednostce naukowej Dane podstawowePobieranie 324.83 Kb.
Strona6/6
Data07.05.2016
Rozmiar324.83 Kb.
1   2   3   4   5   6

Mgr Piotr Bernatowicz, Hydrobiologii Molekularne koszty dobowych migracji pionowych u wioślarek planktonowych

Mgr Marta Brzóstkowska, Funkcja białka OmpR, Regulatora dwuskładnikowego systemu OmpR/EnvZ, w regulacji syntezy rzęski u Yersinia enterocolitica.

Mgr Ernest Bucior, Opracowanie procedury izolacji jąder komórkowych oraz pierwszych etapów immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) dla białka ATSWI3D.

Mgr Agnieszka Chojecka, Wpływ obciążenia substratowego na hydrolityczną degradację zanieczyszczeń organicznych oraz tempo wzrostu mikroorganizmów osadu czynnego

Mgr Agnieszka Chołuj, Ustalenie struktury glikozydowych pochodnych kwasu oleanolowego występujących w korzeniach buraka ćwikłowego.

Dr Alicja Czubaty, Wyznaczenie domeny ludzkiej topoizomerazy I odpowiedzialnej za wiązanie substratu aktywności kinazowej enzymu-białka SF2/ASF.

Dr Marek Długosz, Opracowanie metodyki trzymywania embriogenicznej kultury zawiesinowej Calendula officinalis L. Wpływ kierowanej morfogenezy na poziom akumulacji oleananów w kulturach in vitro nagietka.

Mgr Katarzyna Donskow-Schmelter, Wpływ Heligmosomoides polygyrus na poziom białka Bel-2 w komórkach myszy szczepu BALB/c.

Dr Anna Drożak, Niezależna od światła faza fotosyntezy u kukurydzy w warunkach fotoinhibicji.

Mgr Lien Dybczyńska, Wydajność naprawy dwuniciowych pęknięć DNA w mysich fibroblastach heterozygotycznych pod względem genu SUV3.

Mgr Łukasz Dziewit, Charakterystyka molekularna i funkcjonalna modułu kodującego N,Ndimetyloformamidazę plazmidu p AMI2 bakterii metylotroficznej Paracoccus aminophilus JCM 7686

Mgr Katarzyna Gieczewska, Badanie zmian w oddziaływaniach białka-białka i białka-lipidy w izolowanych i sztucznych liposomach LHCII metodą FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy)

Mgr Kamil Godoń, Przemiany aldehydu salicylowego w roślinach Arabidopsis thaliana.

Mgr Mateusz Gołąb, Modyfikacja aktywności czynnika transkrypcyjnego NFkB i produkcji IL-6 w linii komórkowej ludzkiego raka jelita DeTa przez kwas oleanolowy i jego pochodne

Mgr Małgorzata Grzesiuk, Ekspresja białek szoku cieplnego (HSP) u samic i samców Daphnia magna w odpowiedzi na stres biotyczny

Mgr Ewa Jabłońska, Brzoza niska-gatunek zmienny morfologicznie, czy rój mieszkańców

Dr Ewa Joachimiak, Lokalizacja homologa fenestryny w mysich tkankach oraz w hodowlach in vitro fibroblastach, przy użyciu specyficznego przeciwciała

Mgr Anna Karnkowska, Analiza przydatności sekwencji genu cox1 w taksonomii i filogenetyce molekularnej euglenin.

Dr Anna Kiersztan, Regulacja wykorzystywania aminokwasów i glicerolu do syntezy glukozy, mleczanu i glutaminy w nerkach królika przez naturalne i syntetyczne glikokortykoidy

Mgr Agnieszka Kolano, Lokalizacja białka IQGAP1 w dojrzewających oocytach i zarodkach myszy oraz jego wpływ na cytoszkielet aktynowy.

Dr Izabela Kołodziejek, Szczegółowa analiza endogennego wydzielania tlenku azotu (NO) w komórkach mezofilu jęczmienia (Hordeum vulgare L.).

Mgr Anna Korecka, Ocena znaczenia roli wielokrotnej stymulacji alloantygenem na zdolność ludzkich limfocytów T CD8+CD28- do hamowania proliferacji limfocytów CD4+ we wtórnym MLC. Wpływ cyklosporyny A (CsA) i rapamycyny (RAPA).

Mgr Maciej Kotliński, Badania modyfikacji posttranslacyjnych histomu H1 u Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Z zastosowaniem metod spektrometrii mas.

Mgr Joanna Kotwica, Analiza ekspresji genu kodującego witellogeniny u samców Spodoptera

littoralis.

Mgr Kinga Król, Lokalizacja białka RRMA w komórce Aspergillus nidulans.

Mgr Dariusz Kucharski, Porównanie realizowanych nisz ekologicznych drapieżnych chrząszczy z rodzaju Thanasimus (Coleptera: Cleridae).

Mgr Renata Kurzyna- Młynik, Sprawdzenie przydatności niekodującej sekwencji jądrowej rDNA ETS do szacowania filogenezy rodzaju Anthriscus.

Dr Agnieszka Kwiatek, Wpływ białek MutL i MutS na specyficzność i aktywność endonukleaz

Vsr V.NgoA1175 i V.NgoA302 kodowanych przez Neisseria gonorrhoeae.

Mgr Maciej Łuczkiewicz, Izolacja i charakterystyka molekularna kompleksu enzymatycznego systemu VSP z E. coli i N. gonorrhoeae.

Mgr Katarzyna Łukawska, Zmiany w wewnątrzkomórkowej lokalizacji nadtlenku wodoru w mezofilu mozaikowych liści mutanta ogórka MSC16

Mgr Michał Majchrzak, Potwierdzenie właściwości immunogennych wybranych białek faga Ngo?6 Neisseria gonorrhoeae tworzonego w komórkach awirulentnego szczepu Salmonella.

Mgr Magdalena Majewska, Analiza poziomu serotoniny w mózgu i męskim układzie rozrodczym Drosophila melanogaster.

Dr Paweł Majewski, Udział endogennych opioidów w immunomodulującym wpływie olejku z drzewa herbacianego na wybrane parametry odpornościowe samców myszy C57BI10xCBA/H(F1).

Dr Jacek Malinowski, Oznaczenie zmian zawartości kwasu salicylowego i aktywności oksydazy aldehydu salicylowego w rzodkiewniku infekowanym Pseudomonas syringae.

Mgr Michał Małecki, Ilościowa i jakościowa analiza aktywności mutantów białek Suv3 oraz Dss1 w kompleksie drożdżowego degradosomu mitochondrialnego.

Mgr Adrianna Mazurkiewicz, Wpływ presji heterotroficznych nanowiciowców (HNF) na strukturę bakteriocenozy w wodach jeziorowych

Mgr Maciej Meglicki, Ekspresja, lokalizacja i funkcja białka HP1? w rozwoju zarodkowym myszy.

Mgr Monika Mętrak, Przydatność bioindykacyjna gatunków Pinus silvestris i Betula sp. w pomiarze zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodami aromatycznymi (WWA) z atmosfery.

Mgr Jaklub Mikoszewski, Charakterystyka glukohydrolazy glukozydów steroli (SG) oraz acylohydrolazy acyloglukozydów steroli (ASG) z siewek bakłażana (Solanum melongena L.).

Mgr Seweryn Mroczek, Badanie udziału egzosomu oraz białek zaangażowanych w degradację mRNA niosących przedwczesny kodon stop w regulacje stresu oksydacyjnego i procesu apoptozy.

Mgr Julita Nowakowsk, Wpływ wodnego ekstraktu z kory Uncaria tomentosa (Willd.) DC. na

przeżywalność, aktywność oddechową oraz ultrastrukturę komórek linii HL-60 in vitro.

Mgr Olga Osińska, Rola białka Lmo 1289 we wczesnych etapach infekcji komórek eukariotycznych przez Listeria monocytogenes.

Mgr Anna Paziewska, Morfologiczna i molekularna charakterystyka świdrowców z rodzaju Tryponosoma pasożytujących czterech gatunków drobnych gryzoni na Pojezierzu Mazurskim

Mgr Małgorzata Pękala, Ustalanie poszczególnych elementów 5’ UTR m RNA genu agaA u Aspergullus nidulans.

Mgr Jan Piwowarski, Analiza budowy i mechanizmu działania kompleksu fosfotaz OCA.

Mgr Berenika Pokorska, Organizacja fotoukładu drugiego w chloroplastach kukurydzy podczas fotoinhibicji.

Mgr Daniela Popowič, Różnorodność genetyczna siei wędrownej (Coregonus lavaretus L.) jeziora Łebsko.

Mgr Ewa Przedpełska, Rola akwaporyn w reakcji komórek roślin na metale ciężkie.

Mgr Marcin Puzio, Analiza lokalizacji wewnąrzjądrowej wariantów histonu H1

Mgr Izabela Rumak, Próba wyjaśnienia mechanizmu działania jonów magnezu na strukturę chloroplastów roślin różniących się wielkością gran.

Mgr Marta Skutnik, Zróżnicowanie odpowiedzi antyoksydacyjnej w liściach i korzeniach

jęczmienia po okresie anoksji i postanoksji. Rola mitochondriów.

Dr Bożena Szal, Metabolizm azotowy ogórka linii MSC16

Mgr Jarosław Szczepanik Mikroautoradiografia rozdziału 14C produktów fotosyntezy pomiędzy komórki mezofilu, pochew okołowiązkowych i wiązek przewodzących u traw C4 przy użyciu metody „freezesubstitution’’: próba określenia udziału transportu aktywnego i wpływ niskiej temperatury.

Dr Rafał Tomecki, Analiza funkcji domeny PIN podjednostki katalitycznej egzosomu Saccharomyces cerevisiae Dis3p w układach in vitro oraz in vivo.

Dr Katarzyna Tońska, Haplogrupy mitochondrialne u polskich pacjentów z autosomalnym dominującym zanikiem nerwu wzrokowego (ADOA).

Mgr Renata Welc-Falęciak, Diagnostyka i charakterystyka molekularna pasożytów krwi z rodzaju Babesia, Borrelia, Bartonella i Anaplasma u psów z okolic Warszawy.

Mgr Ewa Wiktorowska, Włączanie kwasu [2-14C]-mewalonowego do kwasu oleanolowego i steroli oraz kwasu [3-3H]-oleanolowego do jego glikozydowych pochodnych w kulturze zawiesinowej nagietka lekarskiego (Calendula officinsalis L.) traktowanej wybranymi elicytorami biotycznymi.

Dr Katarzyna Winiarska, Mechanizm antyoksydacyjnego i hipoglikemicznego działania tauryny u królików z cukrzycą alloksanową.

Mgr Sylwia, Badania poziomu stresu oksydacyjnego generowanego w obecności jonów kadmu w roślinach tytoniu z ekspresją genów syntazy fitochelatyn AtPCS1 i CePCS.

Dr Maciej Wódkiewicz, Zmienność genetyczna gajowca żółtego (Galeobdolon luteum Huds.) w lasach naturalnych i lasach miejskich.

Dr Agnieszka Wyszyńska Analiza rozprzestrzenienia genów kodujących wybrane do immunizacji antygeny wśród różnych serotypów C. jejuni i C. coli

Mgr Maksymilian Zienkiewicz, Zawartość białka D1 a poziom transkryptów psbA podczas wzrostu i w czasie fotoinhibicji u kukurydzy.

Dr Marcin Zych, Strategia reprodukcyjna i biologia zapylania szachownicy kostkowanej (Fritillaria meleagris L., Liliaceae) – rośliny krytycznie zagrożonej we florze Polski.

Tematyka poszczególnych projektów badawczych jest zwyczajowo bardzo zróżnicowana, co odzwierciedla a zarazem promuje różnorodność badań prowadzonych na Wydziale Biologii UW - od badań na poziomie biochemicznym, molekularnym i komórkowym, poprzez biologię organizmów roślinnych i zwierzęcych, do nowoczesnej taksonomii i ekologii aż po ochronę środowiska naturalnego.

Przyjęte do finansowania tematy realizowane są na wysokim poziomie naukowym, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik badawczych. Konieczność ubiegania się o fundusze na badania własne w drodze konkursu stanowi też świetną formę przygotowania się do bardziej konkurencyjnych konkursów KBN-owskich czy Unijnych, o czym świadczy znaczna liczba projektów finansowanych przez zewnętrznych sponsorów, realizowanych przez młodych pracowników Wydziału. Znakomita większość wyników badań prowadzonych w ramach BW jest publikowana, zwykle w recenzowanych czasopismach o międzynarodowym zasięgu, lub stanowi zasadniczy budulec prac doktorskich lub habilitacyjnych kierowników tematów. W 2007 roku stopień doktora uzyskało 10 osób, a doktora habilitowanego – 1 osoba. W 200 r. pracownicy Wydziału opublikowali szereg prac naukowych, w większości autorstwa lub współ-autorstwa młodych pracowników naukowych, w tym większość w renomowanych czasopismach zachodnich, o wysokim Impact Factor. Dorobek naukowy pracowników Wydziału je

st szeroko cytowany w piśmiennictwie światowym.

Rozwój kadry stymulowany jest też poprzez udział młodych pracowników w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

W roku 2007 Pracownicy Wydziału Biologii UW w ramach działalności statutowej kontynuowali badania statutowe:

01. Kontrola procesów rozwojowych: morfogeneza podziałowa i koniugacyjna orzęsków.

02. Różnicowanie się komórek podczas regeneracji mięśni szczura.

03. Ekologiczne konsekwencje zróżnicowania środowisk pod wpływem fragmentacji i skażeń antropogennych.

04. Badania porównawcze skażenia chlorowanymi węglowodorami i metalami ciężkimi wybranych ekosystemów polskich i polarnych.

05. Normalny i patologiczny rozwój ssaków oraz poszukiwanie nowych metod inżynierii embrionalnej.

06. Neurohormonalna regulacja rytmu rozwoju i metamorfozy owadów.

07. Regulacja procesów fizjologicznych.

08. Analiza czynników odpowiedzialnych za eutrofizację wód śródlądowych oraz poszukiwanie metod poprawy jakości wody.

09. Mechanizmy efektorowe i regulacja odpowiedzi immunologicznej.

10. Mechanizmy oddziaływań w układzie pasożyt-żywiciel.

11. Cykle życiowe i komórkowe orzęsków - mechanizmy regulacji, struktura genomu.

12. Genetyczna charakterystyka bakterii glebowych

13. Genetyczna charakterystyka bakterii enteropatogennych

14. Biologiczna eliminacja bakterii patogennych

15. Modyfikacja środowiska przez bakterie

16. Struktura podstawowa i modyfikacje osłon bakteryjnych

17. Rola metylazy Dam w rozwoju bakteriofaga HP1

18. Organizacja strukturalna genów profagów w genomie N. gonorrhoeae.

19. Systemy restrykcji i modyfikacji u bakterii

20. Fizjologia bakterii patogennych

21. Charakterystyka szczepów Bacillus subtilis ekspresjonujących determinanty patogenezy Listeria monocytogenes

22. Ekologia i ekofizjologia mikroorganizmów wodnych

23. Metabolizm, transport i funkcje izoprenoidów w roślinach i kulturach in vitro.

24. Ekspresja genów związanych z proliferacją i różnicowaniem komórek eukariotycznych: identyfikacja aminokwasów zaangażowanych w oddziaływanie między topoizomerazą I a białkami RRM przy zastosowaniu ukierunkowanej mutagenezy, analiza właściwości roślinnych transporterów sacharozy wyrażanych w komórkach drożdży, ustalenie wpływu p21Cip1/Waf1/Sdi1 na oddziaływanie białka HumER z Ciz1 (w układzie drożdżowego systemu dwuhybrydowego).

25. Metabolizm aminokwasów i glukozy w izolowanych hepatocytach i kanalikach kory nerki królika.: działanie melatoniny, związków selenu, agonów receptorów PPAR?

26. Mechanizm peroksydacji i zmian w błonach tylakoidów związanych ze stresem chłodu, indukowane stresem chłodu zmiany w budowie kompleksów chlorofilowo-białkowych w tylakoidach roślin chłodowrażliwych.

27. Analiza udziału białek LSM1-8 w metabolizmie RNA u Arabidopsis thaliana

28. Szlaki dojrzewania rybosomalnego RNA u Arabidopsis thaliana: udział egzorybonukleaz 5'-3' XRN2-3.

29. Analiza struktury i funkcji kompleksów białkowych zaangażowanych w metabolizm RNA.

30. Metabolizm RNA w mitochondriach drożdży i kręgowców.

31. Mutacje mitochondrialne jako markery chorób nowotworowych.

32. Mechanizmy naprawy uszkodzeń DNA w komórkach nowotworowych.

33. Mechanizmy genetycznej regulacji u prostych organizmów eukariotycznych.

34. Analiza populacyjna wybranych gatunków ryb w związku zich restytucją w wodach Polski.

35. Molekularna archeologia - analiza składu etnicznego ludności Peru w okresie przed-kolumbijskim.

36. Pozyskiwanie szczepów mikroorganizmów ze środowisk ekstremalnych (Arktyka, Antarktyka) dla celów biotechnologicznych.

37. Różnicowanie komórkowe oraz strukturalne i molekularne aspekty programowanej śmierci komórkowej (PCD) w warunkach naturalnych i w warunkach stresu.

38. Regulacja metabolizmu oksydacyjnego w zmiennych warunkach środowiskowych.

39. Rola mitochondriów w utrzymaniu homeostazy energetycznej komórki roślinnej

40. Mechanizmy tolerancji na metale ciężkie u roślin porastających hałdę.

41. Rola ściany komórkowej w procesie aklimatyzacji i deaklimatyzacji roślin

42. Badania nad biosyntezą fenolowych metabolitów wtórnych w roślinach.

43. Udział białek strukturalnych chromosomów w regulacji transkrypcji.

44. Struktura i dynamika populacji i fitocenoz.

45. Analiza antropogenicznych przemian roślinności w czasach historycznych i współczesnych

na torfowiskach południowego basenu doliny Biebrzy.

46. Wpływ ogrodów działkowych na lokalną florę - ustalenie metodyki pracy i badania wstępne.

47. Dynamika flory specyficznych siedlisk miejskich w Warszawie - podsumowanie wieloletnich badań.

48. Dziczenie gatunków drzew pochodzących z nasadzeń wiatrochronnych (ukr.: „lesopołasa",

„lesoposadki") w strefie stepu właściwego (ostnicowo-kostrzewowego) w południowej

Ukrainie - wstępne rozpoznanie skali zjawiska.

49. Status fitocenotyczny i wymagania siedliskowe brzozy niskiej Betula humilis Schrank na

Pomorzu i w Wielkopolsce.

50. Zmiany we florze desmidie torfowiska Bagno Jacka w ciągu trzydziestu lat.

51. Rozmieszczenie oraz siedliskowe i fitocenotyczne warunki występowania rzadkich

zagrożonych gatunków roślin naczyniowych i mchów na torfowiskach minerotroficznych

Pojezierza Litewskiego.

52. Znaczenie wybranych dominantów fitocenoz wodnych i szuwarowych w wykorzystaniu

potencjału siedlisk i kształtowaniu biotopów zróżnicowanych troficznie ekosystemów

wodnych Pojezierza Ełckiego.

53. Dynamika roślinności w krajobrazie naturalnym i antropogenicznym

54. Struktura i dynamika zespołów owadów Puszczy Białowieskiej

55. Systematyka i ewolucja rodziny baldaszkowatych (Apiaceae).

56. Systematyka i ewolucja rodziny Euglenaceae..

57. Systematyka i ewolucja rzędu Oedogoniales.

58. Systematyka i ekologia rzędu Chaetophorales.

59. Systematyka, ewolucja i ekologia grzybów glebowych ze szczególnym uwzględnieniem pasożytów roztoczy i owadów.

60. Badania geobotaniczne zdegradowanych siedlisk hydrogenicznych.

61. Badania migracji metali ciężkich w ekosystemach torfowiskowych.

62. Badania ginących i zagrożonych gatunków na terenie Polski Pn.-Wsch.

63. Porównanie aktualnego stanu flory siedlisk antropogenicznych Puszczy Kampinoskiej.

64. Badania dotyczących ekologii i biologii zapylania roślin z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae).

65. Badania biologii zapylania i strategii reprodukcyjnych roślin ginących i zagrożonych z rodzajów Fritillaria i Polemonium.

66. Badania nad filogenezą i ewolucją owoców w rodzinie Apiaceae.

67. Badania nad biologią zapylania roślin uprawnych.

68. Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych

69. Rola gminnych programów ochrony środowiska w kształtowaniu świadomości

ekologicznej mieszkańców

70. Kształtowanie zainteresowań przyrodniczych uczniów szkół ponadpodstawowych.

71. Biologiczne zagospodarowanie odpadów

72. Muskulatura płazińców: topografia umięśnienia u wybranych gatunków wolnożyjących i

pasożytniczych; badania ultrastrukturalne i histofluorescencyjne;

73. Układ nerwowy płazińców: lokalizacja amin biogennych w układzie nerwowym

płazińców wolnożyjącyh i pasożytniczych; badania ultrastrukturalne i histofluorescencyjne;

74. Lokalizacja i rozmieszczenie zakończeń zmysłowych u płazińców; badania ultrastrukturalne.

75. Regulacja pobierania radiocezu u drożdży, grzybów i roślin oraz pobierania i transportu platyny u gorczycy białej.
Ogród botaniczny

Działalność edukacyjna Ogrodu Botanicznego jest bardzo szeroka - zwiedza go co roku 60 tys. osób, w tym około połowę stanowią zwiedzający spoza Warszawy. Szczególnie licznie odwiedzają Ogród uczniowie warszawskich szkół podstawowych i średnich. W ubiegłym roku Ogród odwiedziło około 50 zorganizowanych wycieczek szkolnych. Edukacji służą również wszelkie materiały informacyjne: foldery, broszury, ulotki, wykonywane w Ogrodzie. Dzięki nim odwiedzający mogą aktywnie uczestniczyć w samodzielnym zwiedzaniu Ogrodu i poznawaniu roślin.

Od 2002 roku w Ogrodzie realizowany jest spójny program edukacji ekologicznej przeznaczony przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. W ramach programu stworzono ścieżki edukacyjne z tablicami informacyjnymi i opisami w formie zeszytów do aktywnego uczestnictwa. Ścieżki opisane są także w nowym "Przewodniku po Ogrodzie Botanicznym UW", który zawiera ponadto różne, poszerzające wiedzę naszych zwiedzających, informacje na temat placówki i zgromadzonych w niej kolekcji. Dla dzieci w wieku przedszkolnym stworzono osobną ścieżkę edukacyjną opisaną w formie zeszytów. W trakcie lekcji w Ogrodzie dzieci i młodzież korzystają z gier edukacyjnych "Zielony Piotruś" i "Zielone Domino" wydanych w ramach programu. Gry wykorzystywane są także jako pomoce dydaktyczne w szkołach na lekcjach biologii oraz podczas zajęć dodatkowych, poświęconych poznawaniu przyrody i edukacji ekologicznej. Pierwsze wydanie gier spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony naszych zwiedzających jak i placówek, które prowadzą dzia

łalność edukacyjną w zakresie ekologii i przyrodoznawstwa. Gry zostały bardzo dobrze przyjęte przez nauczycieli biologii w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w liceach. Gra "Zielony Piotruś" została, z pozytywnym skutkiem, przetestowana także wśród najstarszych grup przedszkolaków. Gry, we wszystkich placówkach, które je otrzymały, stały się bardzo cennym uzupełnieniem zajęć dydaktycznych z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Od wielu placówek Ogród Botaniczny otrzymał specjalne podziękowania oraz pozytywne opinie i recenzje. Tak duże zainteresowanie i doskonałe przyjęcie programu edukacyjnego sprawiły, że stworzono II, poprawione i uzupełnione wydanie gier edukacyjnych i "Przewodnika po Ogrodzie Botanicznym UW" oraz stale tworzone są dodruki broszurek opisujących ścieżki edukacyjne dla najmłodszych.

Od 8 lat istnieje w Ogrodzie Botanicznym zespół prowadzący zajęcia edukacyjne z botaniki i ekologii dla studentów oraz uczniów szkół podstawowych i średnich. Słuchacze zaznajamiani są na przykładzie kolekcji roślin występujących w różnych biotopach, z przystosowaniami roślin do swoistych warunków środowiska. Organizowane są też warsztaty dla dzieci szczególnie zdolnych, kształconych w ramach Funduszu na Rzecz Dzieci. Prowadzone są kursy i zajęcia dla nauczycieli biologii ze szkół podstawowych i średnich poświęcony nowoczesnym metodom nauczania ekologii w szkołach. Ogród Botaniczny UW prowadzi także szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej dla słuchaczy Nauczycielskiego Studium Podyplomowego Nauczania Przyrody.

Ogrody botaniczne, jako instytucje powołane przede wszystkim do działań na rzecz ochrony bioróżnorodności, a zwłaszcza gatunków ginących i zagrożonych, odgrywają ważną rolę we wprowadzaniu w życie zasad Konwencji Waszyngtońskiej. Nie bez znaczenia jest pełnienie przez ogrody botaniczne funkcji dydaktycznych i edukacyjnych oraz posiadane przez nie możliwości dotarcia do szerokich rzesz społeczeństwa. Ogród Botaniczny UW wielokrotnie organizował szkolenia dla pracowników Służb Celnych RP. W trakcie tych zajęć celnicy poznawali gatunki roślin objęte Konwencją Waszyngtońską i uczyli się je rozpoznawać w praktyce.

Prace umożliwiające upowszechnianie i popularyzację wyników działalności jednostki to:

* szereg publikacji podstawowych w renomowanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej,

* prace przeglądowe i wynikowe w czasopismach międzynarodowych oraz krajowych,

* komentarze naukowe i prace popularnonaukowe w prasie codziennej,

* opracowanie licznych podręczników i skryptów zarówno dla studentów jak i uczniów szkół podstawowych i średnich,

* prezentacja wyników badań pracowników Wydziału na krajowych oraz zagranicznych międzynarodowych konferencjach naukowych,

* udział i przedstawienie wyników w formie plakatowej na krajowych i międzynarodowych sympozjach naukowych,

* przedstawianie referatów prac na renomowanych uniwersytetach,

* udział w organizowaniu krajowych zjazdów naukowych,

* udział Pracowników Wydziału Biologii w redakcjach polskich i międzynarodowych czasopism naukowych,

* prace Pracowników Wydziału Biologii w komitetach organizacyjnych polskich i międzynarodowych konferencji naukowych,

* członkostwo w polskich i międzynarodowych organizacjach naukowych i radach doradczych

* organizacja krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych,

* współpraca ze światowymi jednostkami naukowymi,

* udział pracowników Wydziału w programach telewizji publicznej,

* współpraca pracowników Wydziału z Akademicką Telewizją Naukową,

* komentarze i udział w audycjach radiowych,

* udział w pracowników Wydziału w Festiwalu Nauki: prowadzenie wykładów i lekcji festiwalowych,

* organizacja tematycznych pracowni letnich,

* organizacja wykładów pracowników dla uczniów szkół,

* wykłady dla stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci,

* kontynuacja serii wydawniczej PHYTOCOENOSIS z dotacji finansowej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego,

* zajęcia dla uczniów z Fundacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej,

* organizacja Olimpiady Biologicznej.


: images -> stories
stories -> Konkurs wiedzy o janie pawle II
stories -> Europejska Grupa ds. Perfuzji Sercowo-Naczyniowej
stories -> Atlas (Rok wydania) Skala
stories -> Hit Jazz Band spis utworów
stories -> Embassy of vietnam
stories -> Raport przygotowany przez Manfreda Nowaka, specjalnego sprawozdawcę onz ds tortur oraz Martina Scheinina, specjalnego sprawozdawcę onz ds ds promocji I ochrony praw człowieka podczas zwalczania terroryzmu z 26 stycznia 2010 r
stories -> Tajne więzienia cia na terytorium Polski
stories -> Konferencja „Wojna z Terroryzmem a Prawa Człowieka”, 14 grudnia 2009 Adam Bodnar, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka wpia uw, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
stories -> Spzoz/ZP/25/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu I wyposażenia medycznego dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
stories -> Nr Sekcja Badanie P. I


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna