Ankieta 2009 – wersja próbna Informacje o jednostce naukowej Dane podstawowePobieranie 286.09 Kb.
Strona4/5
Data07.05.2016
Rozmiar286.09 Kb.
1   2   3   4   5

13. Konferencje naukowe

1) Liczba i nazwy konferencji międzynarodowych zorganizowanych przez jednostkę:

Liczba: 5

Wykaz: / nazwa konferencji /

- 3D Repertoire: macromolecular machines at work, Warsaw, 3-4.09.2009, Poland

- Darwinian thinking in limnology - international Sesssion, Lublin 2009

- Dziedzictwo zobowiązuje - Konferencja z okazji 600 lecia ochrony Puszczy Białowieskiej, współorganizatorzy: Ministerstwo Środowiska, Białowieski Park Narodowy, Białowieża 11-12.09.2009

- IV Międzynarodowe Spotkania Biogerontologiczne, Warszawa 19.10.2009

- Miasto przyszłości: parki i tereny zieleni przyjazne środowisku - polsko – włoska konferencja naukowa, Warszawa 28.08.2009

2) Liczba i tytuły referatów zagranicznych przedstawionych na konferencjach międzynarodowych zorganizowanych przez jednostkę:

Liczba: 0

Wykaz: / nazwa konferencji; tytuł referatu /

3) Liczba i nazwy konferencji krajowych zorganizowanych przez jednostkę:

Liczba: 10

Wykaz: / nazwa konferencji /

- 38 Białowieskie Seminarium Geobotaniczne Jak badać zjawiska przyrodnicze aby poznać mechanizmy kształtujące roślinność?, białowieża 27.10-29.20.2009

- 55 Zjazd PTB, współudział w organizacji - E. Romanowska skarbnik generalny Zarządu Głównego PTP

- Czwarty Letni Kurs Hodowli Komórek Zwierzęcych. Warszawa, czerwiec 2009. Organizator: Zakład Cytologii UW

- Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy - XVI Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych i Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, 21-22.09.2009

- Komórki macierzyste - Sympozjum Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki i Polskiego Towarzystwo Biochemicznego oraz Krajowej Sieci Badań nad Komórkami Macierzystymi SCellNet

- Nagroda Nobla 2009 w dziedzinie fizjologii/medycyny i w dziedzinie chemii - doroczna „Sesja Noblowska” Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (IV i V Wydział TNW)

- Problematyka ochrony zwierząt w aspekcie bezpieczeństwa ruchu pociągów na zelektryfikowanych liniach magistralnych PKP, Warszawa

- Rok Karola Darwina na Uniwersytecie Warszawskim – konferencje, sesje, wystawy, koncerty, warsztaty, konkursy dla szkół, doktorat hc Prof. Francisco Ayali

- Różnorodność oddziaływań układów pasożyt–żywiciel w środowisku, 21–23 maja 2009,Wrocław – Karpacz. Organizatorzy: Zakład Parazytologii U W, Zakład Parazytologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

- Warszawskie obchody Światowego Dnia Mokradeł, 2.02.2009, Warszawa

4) Liczba i tytuły referatów plenarnych na konferencjach międzynarodowych wygłoszonych przez pracowników jednostki na zaproszenie:

Liczba: 19

Wykaz: / nazwa konferencji; tytuł referatu /

- 10 EMAPI South Africa RPA, Stellenbosch, 23-27.08.2009; Ornamental non-woody plants that threaten the native flora in Białowieża Forest (NE Poland) - dr W. Adamowski

- 10th International Conference on Environmental Mutagens (ICEM), Firenze, Italy; Base excision repair, oxidative stress and cancer - Prof. Barbara Tudek

- 12th EWRS International Symposium on Aquatic Weeds, he University of Jyväskylä, Finlandia, 24-28.08.2009; Lemna system in Poland – wykład Prof. T. Ozimek

- Darwins Colloquium: Evolution of Organisms and Environment Bergakademie Freiberg, Niemcy, 12.06.2009; The time dimension of evolution - wykład inauguracyjny (key note lecture) Prof. J. Dzika

- Department of Genetics Promotion Seminar, Departament of Genetics, North Carolina State University, Raleigh. USA, marzec 2009; Chromatin remodeling and histone variants in transcriptional regulation - Prof. A. Jerzmanowski

- EMBO Workshop Oxford, UK; Nrd1/Nab3-dependent mechanism for Pol I transcription termination on rDNA - Prof. Joanna Kufel

- International Conference on Saponins: New treds in saponins, Nancy (Francja) 2009; Saponins in allelopathy in natural habitats - wykład plenarny Dr Anny Szakiel

- International Conference on the Cambrian Explosion w Banff, Kanada, 3–8 sierpnia 2009; Possible Ediacaran ancestry of the halkieriids - J. Dzik

- Konferencja Adaptation Potential in Plants, Georg Mendel Institute of Plant Molecular Biology Vienna. Austria 19-21.03.2009; SWI/SNF remodeling in plants – hormone signalling meets chromatin - wykład plenarny Prof. A. Jerzmanowskiego

- Konferencja European Workshop on Plant Chromatin, ETH Zurich, Szwajcaria 3-4.09. 2009; Linker histone variants in Arabidopsis. Do they have distinct functional role? - wykład plenarny Prof A. Jerzmanowskiego

- Max Planck Institute for Plant Breedenig session, Max Planck Institute for Plant Breedeing, Kolonia, Niemcy; Linker (H1) histones in plants - Prof. A Jerzmanowski

- Miasto przyszłości: parki i tereny zieleni przyjazne środowisku. Polsko – Włoska Konferencja Naukowa, Warszawa ; O roślinach, które „kochają” skażone środowisko - Wierzbicka M.

- Międzynarodowe Sympozjum “Woda i Środowisko” organizowane przez IMUZ ; Znaczenie zależności ekologicznych w krajobrazie rolniczym - prof. dr hab. Ewa Symonides

- Międzynarodowe Sympozjum Trichopterologiczne Białowieża 22-27.06.2009; Białowieża Primeval Forest: Heritage – Treasure – Hope - Dr. Bogdan Jaroszewicz

- Naukowa i dydaktyczna rola ogrodów botanicznych i dendrologicznych, Symferopol, Krym, 21-24 września 2009; Referat w języku ukraińskim pt. „Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego” - Melon Elżbieta

- Sympozjum Med-Vet-Net Workpackage 34 “Workshop on immunity to and vaccination against Campylobacter jejuni in chickens” 20th April 2009, the Veterinary Laboratories Agency, Surrey, UK; Experiences with Vaccination - Prof. E. K. Jagusztyn-Krynicka

- Third International Congress of Molecular Medicine, Istanbul, Turkey; Base excision repair modulation as a risk factor for human cancers - Prof. Barbara Tudek

- XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego; New enzymes of alkylation DNA damage repair - Prof. Barbara Tudek

- Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Łódż 2009; Chromatin remodelling in control of plant development – Prof. A. Jerzmanowski
14. Zrealizowane projekty badawcze, projekty celowe, projekty rozwojowe, umowy z innymi podmiotami

1) Liczba zrealizowanych projektów badawczych i projektów celowych finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych na naukę (zliczana z wykazów): 27

2) Liczba i wykaz zrealizowanych projektów badawczych :

Liczba: 26

Wykaz: / numer projektu; tytuł projektu; data rozpoczęcia; data zakończenia; kierownik projektu; nakłady /

- 2P04C02630; Wczesny rozwój zarodkowy myszy i nornicy rudej: potencja rozwojowa izolowanych blastomerów, wykształcanie się komórek węzła zarodkowego i trofektodermy, chimery międzygatunkowe ‘mysz<->nornica ruda’, zarodkowe komórki macierzyste; 16/03/2006; 15/12/2009; Prof. dr hab. Andrzej K. Tarkowski; 350000

- 2P04C10330; Projekt badawczy własny MNiSzW - Działanie melatoniny i rosiglitazonu jako czynników modulujących zmiany strukturalne i metaboliczne w mitochondriach wątroby i nerki szczura indukowane w warunkach cukrzycy typu 2; 05/05/2006; 04/05/2009; Dr Adam K. Jagielski; 241830

- 2P04C11230; Białka adhezji międzykomórkowej: podjednostka alfa 3 integryny, tetraspaniny CD 9 i CD 81, ADAM 12, ich rola w miogenezie i regeneracji mięśni”; 05/05/2006; 04/12/2009; Dr Edyta Brzóska –Wójtowicz; 335000

- 2P04F03530; Endozoochoryczne przenoszenie nasion roślin przez żubra (Bison bonasus L.) w Puszczy Białowieskiej; 05/05/2006; 04/01/2009; Dr Bogdan Jaroszewicz; 75390

- 49/6.PR UE/2006/7; SPUB do 6FP; 28/03/2006; 31/12/2009; Prof. Joanna Kufel; 629778

- N301032734; Potwierdzenie właściwości immunogennych wybranych białek bakteriofaga NgoPhi6 Neisseria gonorrhoeae FA1090; 01/09/2008; 30/09/2009; Prof. dr hab. A. Piekarowicz; 50000

- N301405133; Rola adherentnych komórek krwi pępowinowej oraz komórek galarety Wharton’a w regeneracji mięśni szkieletowych myszy; 15/10/2007; 14/10/2009; Dr hab. Maria Anna Ciemerych - Litwinienko prof. UW; 331750

- N30300932/0537; Udział Białka OmpR w regulacji ekspresji inwazyny Inv Yersinia enterocolitica; 04/05/2007; 03/05/2009; Dr hab. K. Brzostek; 162100

- N30301031/0526; Projekt badawczy własny MniSzW - Mechanizm, indukowanych stresem chłodu, zmian struktury i funkcji chloroplastów roślin chłodowrażliwych i chłodoodpornych; 04/10/2006; 03/10/2009; Dr hab. Maciej Garstka; 301316

- N30302131/0715; Projekt badawczy własny MNiSzW - Charakterystyka szlaków sygnałowych kontrolowanych przez kinazę aktywowaną AMP w korze nerki szczura w warunkach normy i cukrzycy; 07/09/2006; 06/03/2009; Dr Robert Jarzyna; 267967

- N30303631/1086; Projekt badawczy własny MNiSzW - Mechanizmy w regulacji fotosyntezy C4 u roślin jednoliściennych, a natężenie światła podczas wzrostu; 04/10/2006; 03/04/2009; Prof. E. Romanowska; 268770

- N303087834; Projekt badawczy promotorski MNiSzW - Stan redoks chloroplastów, a mechanizmy regulacji degradacji białka D1 i naprawy fotoukładu II w kukurydzy; 12/02/2008; 24/09/2009; Prof. E. Romanowska; 49500

- N30311631/3970; Immunoprofilaktyka anty-Campylobacter – identyfikacja nowych antygenów, potencjalnych kandydatów do konstrukcji szczepionek oraz analiza skuteczności modulacji działania układu odpornościowego błon śluzowych; 31/10/2006; 30/10/2009; Prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka; 300000

- N303346733; Charakterystyka deacetylaz GlcNAc uczestniczących w modyfikacji mureiny Listeria monocytogenes – badanie roli w ochronie patogena przed muramidazami komórek fagocytarnych; 29/09/2007; 28/09/2009; Dr M. Popowska; 182125

- N30400532/0647; Ekologiczne i molekularne aspekty starzenia się – model Daphnia”; 05/04/2007; 04/04/2009; Mgr Barbara Pietrzak; 310850

- N30411432/4210; Poszukiwanie krytycznej specjacji w obrębie pospolitego gatunku pijawki Erpobdella octoculata (L.) (Hirudinea, Clitellata) – porównanie zróżnicowania morfologicznego, ekologicznego i genetycznego; 16/05/2007; 15/05/2009; Dr Paweł Koperski; 144216

- N40118331/3968; Charakterystyka funkcji i oddziaływań białek systemu Dsb Epsilonproteobacteria (Campylobacater jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter lari i Helicobacter pylori); 06/11/2006; 05/11/2009; Prof. dr hab.E. K. Jagusztyn-Krynicka; 355500

- NN301033234; Warianty histonu H1 w Arabidopsis thaliana – funkcje biologiczne i mechanizm działania; 11/04/2008; 10/11/2009; Prof. A. Jerzmanowski; 50000

- NN301392733; Badanie udziału mitochondrialnej nukleazy Nuc1p w degradacji RNA w apoptozie/stresie oksydacyjnym u drożdży Saccharomyces cerevisiae; 02/11/2007; 01/05/2009; Prof. Joanna Kufel; 50000

- NN301395733; Identyfikacja i analiza funkcjonalnych modułów genetycznych występujących w plazmidach bakterii metylotroficznej Paracoccus aminophilus; 15/10/2007; 14/10/2009; Dr hab. D. Bartosik; 50000

- NN302060434; Rola ATPazy BRM, głównej podjednostki kompleksu SWI/SNF remodelulącego chromatynę, w odpowiedzi Arabidopsis thaliana na gibereliny; 02/04/2008; 11/12/2009; Prof. A. Jerzmanowski; 50000

- NN303418533; Projekt badawczy własny MNiSzW - Zagadka przestrzennej budowy chloroplastów - trójwymiarowe modele opracowane na podstawie pomiarów w konfokalnym laserowym mikroskopie skaningowym; 24/10/2007; 23/10/2009; Dr hab. Maciej Garstka; 248930

- NN31103332/2323; Analiza polimorfizmu genetycznego populacji trzech gatunków ryb wędrownych w związku z pracami nad ich restytucją w wodach Polski; 23/04/2007; 22/04/2009; Prof. Piotr Węgleński; 49200

- NN311255933; Analiza genetyczna jesiotra w związku z pracami nad jego restytucją w wodach Polski; 26/10/2007; 25/10/2009; Prof. Piotr Węgleński; 170600

- NN401232733; Zaburzenia mitochondrialne jako marker prognostyczny i diagnostyczny w rakach sromu; 26/10/2007; 15/10/2009; Prof. Ewa Bartnik; 50000

- P04C 02230; Projekt badawczy własny MNiSzW - Wpływ aktywacji receptorów PPAR na metabolizm glukozy i kwasów tłuszczowych w wątrobie i nerkach w warunkach normy i cukrzycy; 05/05/2006; 04/05/2009; Dr Rafał A. Derlacz; 195021

3) Liczba i wykaz zrealizowanych projektów celowych :

Liczba: 1

Wykaz: / numer projektu; tytuł projektu; data rozpoczęcia; data zakończenia; kierownik projektu; udział wnioskodawcy /

- Projekt programu 13.4; Wspieranie realizacji programów edukacyjnych poprzez produkcję pomocy edukacyjnych film pt. "Fascynacja przyrodą Karola Darwina - dziennik z podróży" dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej; 11/03/2008; 01/10/2009; Ogród Botaniczny Wydzialu Biologii UW; poniżej 200.000 zł

Liczba projektów o udziale wnioskodawcy powyżej 500 tys. zł: 0

Liczba projektów o udziale wnioskodawcy od 200 tys. zł do 500 tys. zł: 0

Liczba projektów o udziale wnioskodawcy poniżej 200 tys. zł: 1

4) Liczba i wykaz zrealizowanych i zakończonych osiągnięciem celu umów o wartości powyżej 5 tys. zł na opracowanie nowych technologii, materiałów, wyrobów, systemów i usług, zawartych z innymi podmiotami:

Liczba: 4

Wykaz: / symbol umowy; przedmiot umowy; wartość; jednostka zlecająca; data rozpoczęcia; data zakończenia /

- 0324/08/EE/D; Digitalizacja, opracowanie i upostępnienie zbiorów Zielnika Wydziału Biologii na stronach internetowych - etap II; 60000; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 01/01/2009; 31/12/2009

- DOC216; Udział genów jądrowych w regulowaniu funkcji mitochondriów; 40000; MITONET; 01/01/2008; 31/12/2009

- DOC249; Badanie bakterii nitkowatych osadu czynnego; 9800; Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska; 11/04/2009; 15/11/2009

- DOC267; Rozpoznanie warunków mikrobiologicznych i stabilizacja parametrów klimatu, wewnątrzmuzealnego w czasie trwania i po przeprowadzeniu prac remontowo – rewitalizacyjnych w Muzeum Pałac w Wilanowie - etap III; 421632; Muzeum Pałac w Wilanowie; 20/06/2009; 10/12/2009

5) Przychody jednostki uzyskane z realizacji grantów krajowych i zagranicznych.:

- ogółem [zł] : 406146,00

- w tym ze źródeł zagranicznych [zł]: 0,00
15. Patenty i wdrożenia
1) liczba i wykaz patentów udzielonych jednostce naukowej za granicą :

Liczba: 0

Wykaz: / numer patentu; data opublikowania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; uprawniony z patentu; zastosowany; rodzaj dokumentu /

2) liczba i wykaz patentów udzielonych jednostce naukowej za granicą na wynalazki, które zostały zastosowane:

Liczba: 0

Wykaz: / numer patentu; data opublikowania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; uprawniony z patentu; zastosowany; rodzaj dokumentu /

3) liczba i wykaz patentów udzielonych jednostce naukowej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej:

Liczba: 0

Wykaz: / numer patentu; data opublikowania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; uprawniony z patentu; zastosowany; rodzaj dokumentu /

4) liczba i wykaz patentów udzielonych jednostce naukowej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazki, które zostały zastosowane:

Liczba: 0

Wykaz: / numer patentu; data opublikowania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; uprawniony z patentu; zastosowany; rodzaj dokumentu /

5) liczba i wykaz patentów udzielonych podmiotowi gospodarczemu na wynalazki, które zostały zastosowane, a ich twórcami są pracownicy jednostki naukowej:

Liczba: 0

Wykaz: / numer patentu; data opublikowania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; uprawniony z patentu; zastosowany; rodzaj dokumentu /

6) liczba i wykaz zawartych umów o wspólności patentu jednostki naukowej z podmiotem gospodarczym:

Liczba: 0

Wykaz: / Informacja o umowie /

7) liczba i wykaz zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej:

Liczba: 1

Wykaz: / numer zgłoszenia; data zgłoszenia; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; jednostka zgłaszająca /

- P-389847; 10/12/2009; Membrana poliolefinowa do izolacji mikroorganizmów Gram +; Ludomira Granicka, Jerzy Kawiak, Radosław Stachowiak, Jarosław Wiśniewski, Jacek Bielecki, Marcin Łyżniak; IBIB

8) liczba i wykaz dokonanych za granicą zgłoszeń wynalazków:

Liczba: 0

Wykaz: / numer zgłoszenia; data zgłoszenia; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; jednostka zgłaszająca /

9) Liczba i wykaz uzyskanych praw ochronnych na wzory użytkowe:

Liczba: 0

Wykaz: / numer rejestracyjny; data uzyskania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; jednostka zgłaszająca; zastosowany; jednostka wdrażająca /

10) Liczba i wykaz uzyskanych praw ochronnych na wzory użytkowe, które zostały zastosowane:

Liczba: 0

Wykaz: / numer rejestracyjny; data uzyskania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; jednostka zgłaszająca; zastosowany; jednostka wdrażająca /

11) Liczba i wykaz zgłoszeń wzorów użytkowych:

Liczba: 0

Wykaz: / numer rejestracyjny; data uzyskania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; jednostka zgłaszająca /

12) liczba i wykaz praw z rejestracji wzorów przemysłowych udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej:

Liczba: 0

Wykaz: / numer rejestracyjny; data uzyskania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; jednostka zgłaszająca; zastosowany; jednostka wdrażająca /

- ogółem: 0

- zastosowanych: 0

13) liczba i wykaz zgłoszeń wzorów przemysłowych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej:

Liczba: 0

Wykaz: / numer rejestracyjny; data uzyskania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; jednostka zgłaszająca /

14) liczba i wykaz praw wyłącznych do wzorów przemysłowych, innych niż prawa autorskie, które zostały udzielone jednostce naukowej za granicą:

Liczba: 0

Wykaz: / numer rejestracyjny; data uzyskania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; jednostka zgłaszająca; zastosowany; jednostka wdrażająca /

15) liczba i wykaz dokonanych za granicą zgłoszeń wzorów przemysłowych:

Liczba: 0

Wykaz: / numer rejestracyjny; data uzyskania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; jednostka zgłaszająca /

16) liczba i wykaz innych niż prawa autorskie praw wyłącznych do wzorów przemysłowych, które zostały zastosowane:

a) udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej:

Liczba: 0

Wykaz: / numer rejestracyjny; data uzyskania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; jednostka zgłaszająca; zastosowany; jednostka wdrażająca /

b) udzielonych za granicą:

Liczba: 0

Wykaz: / numer rejestracyjny; data uzyskania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; jednostka zgłaszająca; zastosowany; jednostka wdrażająca /

17) liczba i wykaz wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na krajowych lub międzynarodowych wystawach lub targach:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; numer rejestracyjny; tytuł (nazwa); data wystawienia; wystawa/targi /

18) liczba i wykaz przysługujących praw autorskich do utworu będącego wynikiem działalności twórczej o indywidualnym charakterze (w szczególności w zakresie architektury, urbanistyki, wzornictwa przemysłowego oraz sztuki):

Liczba: 0

Wykaz: / data uzyskania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców /

19) Liczba i wykaz opracowanych i wprowadzonych nowych procedur postępowania (np. terapeutycznego, leczniczego, hodowlanego, technologicznego)*:

Liczba: 0

Wykaz: / zasięg; data wprowadzenia; opis/tytuł (nazwa); nazwiska twórców /

20) Liczba i wykaz wdrożeń udokumentowanych i wykorzystanych poza jednostką wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w jednostce:

Liczba: 1

Wykaz: / tytuł przedsięwzięcia; słowa kluczowe; przychody naukowej; opis efektów; jednostka wdrażająca; forma prawna; wycena wartości /

- Inwentaryzacji i waloryzacja botaniczna na potrzeby raportu: „Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8"; obwodnica Augustowa, Rospuda, Via Baltica; 100000,00; Dzięki opartemu na wynikach badań naukowych, rzetelnemu opracowaniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej na potrzeby raportu OOS dla budowy obwodnicy Augustowa, po wieloletnim konflikcie, wypracowano wariant przebiegu obwodnicy nie kolidujący z walorami przyrodniczymi torfowiska w dolinie Rospudy. Decyzję środowiskową dla nowej obwodnicy Augustowa wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 29 grudnia 2009. Stała się ostateczna 10 lutego 2010; DHV Polska sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; umowa o dzieło; 100000

22) Liczba i wykaz nowych produktów, dla których uzyskano certyfikaty jakościowe w uprawnionych jednostkach:

Liczba: 0

Wykaz: / nazwa/opis; nazwa jednostki certyfikującej; numer certyfikatu; data certyfikacji; podmiot wdrażający /

23) Liczba i wykaz nowych produktów wprowadzonych do obrotu handlowego, dla których uzyskano certyfikat zgodności z CE lub PN:

Liczba: 0

Wykaz: / nazwa/opis; nazwa jednostki certyfikującej; numer certyfikatu; data certyfikacji; podmiot wdrażający /

24) Liczba i wykaz technologii, dla których uzyskano standardy BAT (Najlepsza Dostępna Technika):

Liczba: 0

Wykaz: / nazwa/opis; numer świadectwa; data uzyskania; podmiot wdrażający /

25) Liczba i wykaz przedmiotów wdrożenia objętych kompleksową ochroną własności:

Liczba: 0

Wykaz: / nazwa/opis; data uzyskania; podmiot wdrażający /

26) Liczba sprzedanych licencji, know-how, itp. ogółem:

Liczba: 0

Wykaz: / nazwa/opis; data sprzedaży; licencjonobiorca; wysokość opłaty /

Licencje o opłacie licencyjnej poniżej 500 tys. zł: 0

Licencje o opłacie licencyjnej od 500 tys. do 1 mln zł: 0

Licencje o opłacie licencyjnej powyżej 1 mln zł: 0

27) Liczba i wykaz dokonań twórczych wnoszących znaczny wkład w rozwój sztuki:

Liczba: 0

Wykaz: / nazwa dokonań; data realizacji; opis; nazwiska twórców /
28) Informacja, czy pracowników jednostki naukowej obowiązuje regulamin ochrony i korzystania z własności intelektualnej:

29) Uzyskane w ciągu roku przychody podmiotów wdrażających z tytułu wdrożenia prac B+R jednostki naukowej – potwierdzone przez te podmioty: 0,00

: images -> stories
stories -> Konkurs wiedzy o janie pawle II
stories -> Europejska Grupa ds. Perfuzji Sercowo-Naczyniowej
stories -> Atlas (Rok wydania) Skala
stories -> Hit Jazz Band spis utworów
stories -> Embassy of vietnam
stories -> Raport przygotowany przez Manfreda Nowaka, specjalnego sprawozdawcę onz ds tortur oraz Martina Scheinina, specjalnego sprawozdawcę onz ds ds promocji I ochrony praw człowieka podczas zwalczania terroryzmu z 26 stycznia 2010 r
stories -> Tajne więzienia cia na terytorium Polski
stories -> Konferencja „Wojna z Terroryzmem a Prawa Człowieka”, 14 grudnia 2009 Adam Bodnar, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka wpia uw, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
stories -> Spzoz/ZP/25/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu I wyposażenia medycznego dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
stories -> Nr Sekcja Badanie P. I


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna