Ankieta 2009 – wersja próbna Informacje o jednostce naukowej Dane podstawowePobieranie 286.09 Kb.
Strona5/5
Data07.05.2016
Rozmiar286.09 Kb.
1   2   3   4   5

16. Nagrody i wyróżnienia

1) Wykaz nagród krajowych i zagranicznych za działalność naukową:

Liczba: 50

Wykaz: / krajowa/zagraniczna; rodzaj; nadający /

- krajowa; Stypendium dla Kobiet Nauki za całokształt pracy - mgr Anna Czarnecka, doktorantka (promotor prof. Ewa Bartnik),; L'Oréal Polska

- krajowa; Nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe dla dr Agnieszki Dzikowskiej; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda indywidualna za osiągnięcia organizacyjne dla Andrzeja Mikulskiego; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda Zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe dla Adama K. Neumanna; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda Indywidualna III stopnia dla Anety Suwińskiej za osiągnięcia naukowe; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe dla Mirosława Ślusarczyka; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda za pracę doktorską pt. „Rola akwaporyn w reakcji komórek roślin na metale ciężkie” dla Ewy Przedpełskiej; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe dla dr Bogdana Jaroszewicza; J. M. Rektor UW

- krajowa; Srebrna odznaka honorowa PTTK dla dr Bogdana Jaroszewicza; Zarząd Główny PTTK

- krajowa; Nagroda I stopnia dla Anny Rychter; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda I stopnia w konkursie na najlepszą pracę wykonaną w polskich laboratoriach i opublikowaną w roku 2008 z dziedziny genetyki mikroorganizmów (Bartosik i wsp., 2008. J. Bacteriol. 190: 3306-3313); Polskie Towarzystwo Genetyczne

- krajowa; Wyróżnienie w dorocznym Konkursie im. prof. Kazimierza Bassalika na najlepszą pracę z dziedziny mikrobiologii wykonaną całkowicie w Kraju i opublikowaną w poprzednim roku kalendarzowym (Bartosik i wsp., 2008. J. Bacteriol. 190: 3306-3313); Komitet Mikrobiologii PAN

- krajowa; Doktoranci ZGB Anna Klicka, Paweł Łaniewski, Paula Roszczenko i Magdalena Szuplewska uzyskali roczne stypendia w ramach programu stypendialnego dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach projektu "Nowoczesny Uniwersytet - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego"

- krajowa; Łukasz Dziewit, Anna Grabowska, Anna Klicka, Anna Kurek, Paweł Łaniewski, Paula Roszczenko i Magdalena beneficjentami "Mazowieckiego Stypendium Doktoranckiego"; Mazowieckie Stypendium Doktoranckie w ramach Działania 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy, II Priorytetu ZPORR

- krajowa; Magdalena Szuplewska oraz Katarzyna Jankowska uzyskały, odpowiednio, główną nagrodę oraz wyróżnienie za prezentacje wyników na konferencji naukowej Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie śodowiska; Konferencja Naukowa Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska - Uniwersytet Łódzki

- krajowa; Anna Grudniak, Wioletta Klapczyńska, Anna Kurek i Krystyna I. Wolska - wyróżnienie za prezentację wyników na konferencji; Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii - Konferencja organizowana przez Komitet Mikrobiologii PAN.

- krajowa; Łukasz Drewniak - laureat programu "Start"; Fundusz Nauki Polskiej

- krajowa; Nagroda Zespołowa I stopnia za działalność organizacyjną; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda za działalność naukową III stopnia dla dr W. Kotowskiego; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda indywidualna III stopnia, za osiągnięcia naukowe dla dr T. Wyszomirskiego; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda organizacyjna III stopnia dla dr M. Wódkiewicza; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda indywidualna I stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe w 2009 roku dla prof. dr hab. Elżbiety Romanowskiej; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- krajowa; Nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe w roku 2009 dla E. Romanowskiej, M. Zienkiewicza, A. Drożak i B. Pokorskiej; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda za pracę doktorską pt. „Zmiany w obrębie fotoukładu drugiego (PSII) w chloroplastach kukurydzy podczas fotoinhibicji” dla Bereniki Pokorskiej; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda indywidualna dla Anny Bajer; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda indywidualna III stopnia dla Piotr Bębas, Ewa Joachimiak, Marta Polańska, Joanna Kotwica, Magdalena Majewska, Katarzyna Bocian; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda III stopnia dla Marii A. Ciemerych; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda dla Katarzyny Donskow-Schmelter; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda indywidualna za osiągnięcia organizacyjne dla Macieja Gliwicza; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda Zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe dla B. Zakryś., R. Milanowskiego, J. Kwiatowskiego, S. Kosmali-Grzechnik i A. Karnkowskiej-Ishikawa; J. M. Rektor UW

- krajowa; Stypendium dla wybitnych młodych naukowców dla Andrzeja Dziembowskiego; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- krajowa; Stypendium "Start" dla Pawła Grzechnika; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

- krajowa; Stypendium "Start" dla Seweryna Mroczka; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

- krajowa; Nagroda im. Jakuba Parnasa dla Joanny Kufel i Pawła Grzechnika za najlepszą polską pracę z dziedziny biologii wykonaną w całości w Polsce; Polskie Towarzystwo Biochemicznego

- krajowa; Nagroda I stopnia dla Danuty Marii Antosiewicz; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne dla dr Rafała Derlacza, dr Anny Szakiel, dr Piotra Kozłowskiego, dr Joanny Trzcińskiej - Danielewicz za skrypt Biochemia; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia organizacyjne - prof. dr hab. Jadwiga Bryła; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia organizacyjne – mgr Elżbieta Auguścińska; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia organizacyjne – Natalia Kisiel; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze - dr Anna Kiersztan; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze - doc. dr hab. M. Garstka, mgr I. Rumak, K. Gieczewska, R. Mazur; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze - prof. K. Staroń, dr Alicja Czubaty, dr Agnieszka Girstun, dr Barbara Kowalska-Loth; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda Indywidualna III stopnia Ewy Kozłowskiej za działalność organizacyjną; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda dla Marzeny Kwiatkowskiej-Dąbrowskiej; J. M. Rektor UW

- krajowa; Nagroda indywidualna dla Lidii Malchar; J. M. Rektor UW

- zagraniczna; Wyróżninie srebrnym medalem dla studentów Instytutu Mikrobiologii pracujących pod opieką naukową dr hab. J. Bieleckiego za projekt "Bac-in-Vader"; International Genetically Engineered Machine Competition (iGEM 2009), Cambridge, MA, USA

- zagraniczna; Nominacja w konkursie SCOPUS-Perspektywy Young Researcher Award dla Łukasza Dziewita. Celem konkursu jest wyłonienie grupy wyróżniających się w skali całego kraju 10 młodych uczonych reprezentujących różne dyscypliny naukowe; SCOPUS-Perspektywy Young Researcher Award Elsevier B.V. oraz Fundacja Edukacyjna Perspektyw.

- zagraniczna; Nagroda za najlepszy referat - Heterologous expression of AtHMA4 in Nicotiana tabacum - study the role of P1BATPase intransport and detoxification of Zn and Cd - Siemianowski O., Williams L. E., Mills L. E. and Antosiewicz D. M.; International Conference : Phytotechnologies to promote sustainable land use and improve food safety. 12-16.10.2009, Ascona, Szwajcaria

- zagraniczna; Wyróżnienie za prezentację wyników dla mgr A. Grabowskiej; 15th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms (CHRO). 2009. Niigata, Japonia

- zagraniczna; Stypendium naukowe dla mgr A. Klickiej umożliwiające wykonywanie własnego projektu badawczego; Federacja Europejskich Towarzystw Mikrobiologicznych (FEMS Research Fellowship)

2) Wykaz nagród i wyróżnień za zastosowanie praktyczne wyników prac B+R:

Liczba: 0

Wykaz: / krajowa/zagraniczna; rodzaj; nadający /
17. Dane finansowe dotyczące działalności B+R

1) Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione na działalność B+R:

ogółem (bez amortyzacji środków trwałych)*: 18399100,00

2) Nakłady bieżące na działalność B+R:

ogółem**: 11991900,00

a) badania podstawowe: 10637500,00

b) badania przemysłowe: 0,00

c) prace rozwojowe: 1354400,00

3) Nakłady inwestycyjne na środki trwałe:

ogółem***: 6407200,00

a) nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej****: 2196500,00

b) nakłady inwestycyjne na budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz grunty*****: 0,00

4) Źródła finansowania inwestycji:

ogółem: 6407200,00

a) środki własne (fundusz jednostki): 0,00

b) środki z budżetu państwa, ogółem: 6407200,00

- środki finansowe na naukę: 2196500,00

- inne źródła, ogółem: 4210700,00
18. Przychody ogółem

1) Przychody w zakresie działalności B+R:

ogółem: 16563067,00

a) przychody ze środków finansowych na naukę, ogółem: 10637500,00

- dotacja na finansowanie podstawowej działalności statutowej: 5583392,00

- dotacja na badania własne: 342175,00

- dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego: 0,00

- dotacja na badania wspólne sieci naukowej: 0,00

b) przychody ze środków ustalonych w innych częściach budżetu państwa niż środki finansowe na naukę: 0,00

c) przychody z tytułu umów zawartych z innymi podmiotami ze sprzedaży gotowych rozwiązań uzyskanych w wyniku prac B+R wykonanych w jednostce bez udziału środków finansowych na naukę ogółem: 0,00

- przychody ze źródeł zagranicznych: 0,00

d) przychody z tytułu umów zawartych z innymi podmiotami na wykonanie w jednostce prac B+R bez udziału środków finansowych na naukę, zakończonych w roku objętym ankietą osiągnięciem zakładanego celu (podaje się łącznie przychody ze wszystkich lat realizacji zakończonej umowy; nie podaje się przychodów z umowy niezakończonej w roku objętym ankietą) ogółem: 0,00

- przychody ze źródeł zagranicznych: 0,00

e) przychody jednostki naukowej (uzyskane w ciągu roku wpływy) z tytułu wdrożeń – wyrobów finalnych, nowych technologii oraz umów licencyjnych – potwierdzone przez podmiot wdrażający: 0,00

2) Inne przychody:

ogółem: 0,00

- przychody z wydzielonej działalności gospodarczej: 0,00
19. Środki trwałe

1) Wartość brutto środków trwałych na koniec roku: 49871811,00

2) Wartość brutto aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych na koniec roku*: 29380700,00

3) Umorzenie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych na koniec roku**: 25451900,00
20. Laboratoria badawcze posiadające akredytację polskiego centrum akredytacji

/ Nazwa laboratorium; Profil działalności; Jednostka akredytująca; Liczba procedur; Zakres procedur; Akredytowane programy; Akredytowane dziedziny /

- Pracownia Analizy Skażeń Środowiska, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski; pracownia środowiskowa, naukowo dydaktyczna, certyfikacja personelu w dziedzinie ochrona środowiska; PCN; 9; certyfikacja personelu w dziedzinie ochrona środowiska zgodnie PN-EN ISO17024::2004; ;

- Pracownia Analizy Skażeń Środowiska, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski; pracownia środowiskowa, naukowo dydaktyczna, certyfikacja personelu w dziedzinie ochrona środowiska; PCN; 1; system jakości, przyjęty w Unii Europejskiej - PN-EN ISO17024::2004; nr akredytacji AC109; ;
Wdrożone systemy jakości

Liczba wdrożonych międzynarodowych systemów jakości, przyjętych w Unii Europejskiej: 0

Opis wdrożonych międzynarodowych systemów jakości, przyjętych w Unii Europejskiej:

21. Aparatura naukowo-badawcza zakupiona w roku, którego dotyczy ankieta i wartość jednostkowa zakupu (brutto), jeżeli wynosi powyżej 500.000 zł

/ Nazwa urządzenia; Producent; Rok produkcji ; Typ urządzenia; Typ wyposażenia ; Nazwa laboratorium użytkującego aparaturę; Opis danych technicznych; Opis zastosowania ; Wartość brutto; Źródła zakupu; Opis innych źródeł zakupu /

- Układ do zaawansowanej mikroskopii konfokalnej systemu A1R; NIKON; 2009; układ do mikroskopii konfokalnej; urządzenie samodzielne; Wydział Biologii UW, urządzenie będzie także udostępniane zespołom badawczym z innych ośrodków na zasadach współpracy naukowej; Dane techniczne:

System mikroskopii konfokalnej A1R Nikon

mikroskop odwrócony ze zmotoryzowanym napędem ruchu stolika w osiach XYZ

obiektywy powietrzne i olejowe: x2, x10, x20, x40, x60

głowica konfokalna

lasery: 405 nm (diodowy); 457, 475, 488, 514 nm (gazowy); 561 nm (diodowy); 638 nm (diodowy)

moduł do analizy spektralnej

kondensor do pracy w polu jasnym i kontraście Nomarskiego

lampa halogenowa

lampa rtęciowa

blok filtrów fluorescencyjnych

cyfrowa kamera kolorowa

system do automatycznej korekcji ostrości w trakcie długich obserwacji

inkubator nastolikowy

komputer + oprogramowanie NIS elements

Za środki będące różnicą między kwotą przyznaną a ceną zakupu zaproponowaną przez dostawcę, 20093,00 zł oraz środki z oprocentowania kwoty dotacji zakupiono (po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzja 5684/IA/115/2008-1) dodatkowe wyposażenie do mikroskopu oraz do adaptacji i wyposażenia pomieszczenia, w którym mikroskop został zainstalowany.; Zakupiony system mikroskopii konfokalnej będzie wykorzystywany do obserwacji przyżyciowych i utrwalonego materiału biologicznego, ze szczególnym naciskiem na rekonstrukcję struktury trójwymiarowej obserwowanych obiektów dzięki wykorzystaniu próbkowania (tzw. skrawków optycznych) w osi „z”. Tematyka badań będzie obejmować m.in. zagadnienia subjądrowej lokalizacji i kolokalizacji białek regulujących funkcjonowanie genomu w komórkach ssaczych (zespoły prof. K. Staronia i dr. P. Kozłowskiego), analizę aparatu fotosyntetycznego w roślinach o różnym typie fotosyntezy (zespól prof. E. Romanowskiej) i o różnej chłodowrażliwości (zespoły prof. A. Mostowskiej i dr. hab. M. Garstki), wewnątrzkomórkową lokalizację białek uczestniczących w detoksykacji metali ciężkich (zespól prof. D.M. Antosiewicz), analizę mechanizmu transportu metabolitów w roślinach (zespół prof. P. Sowińskiego), histologię zarodków i subkomórkową lokalizację białek regulujących zapłodnienie i wczesne etapy różnicowania zarodków ssaków (zespoły prof. M. Maleszewskiego, A.K. Tarkowskiego, dr E. Borsuk), histofluorescencję regenerujących mięśni szkieletowych, subkomórkową lokalizację białek regulujących ten proces oraz białek regulujących różnicowanie komórek macierzystych (zespół prof. A.M. Ciemerych-Litwinienko), lokalizację aktyny w różnicujących się komórkach mięśniowych u wybranych gatunków płazińców wolnozyjących i pasożytniczych oraz lokalizacje amin biogennych w układzie nerwowym wybranych gatunków przywr (zespół dr. A. Czubaja); 1425227,92; dotacja na inwestycję aparaturową ze środków na naukę; Środki będące różnicą między kwotą przyznaną a ceną zakupu zaproponowaną przez dostawcę, oraz środki z oprocentowania kwoty dotacji (po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzja 5684/IA/115/2008-1)


22. Działalność artystyczna i dzieła sztuki
1. dzieła o międzynarodowym znaczeniu

a) autorstwo zrealizowanego dzieła sztuki o międzynarodowym zasięgu: muzycznego – kompozytor, dyrygent koncertu symfonicznego / spektaklu operowego; filmowego - reżyser, operator; teatralnego -reżyser, autor indywidualnej wystawy plastycznej / pomnika:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /

b) publikacja utworu artystycznego o zasięgu międzynarodowym: partytury / nagrania muzycznego utworu solowego, kameralnego, symfonicznego, chóralnego; dzieła plastycznego, filmu, spektaklu teatralnego, baletowego, muzycznego, dokumentacja konserwatorska:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /

c) autorstwo scenariusza, muzyki, scenografii do filmu / spektaklu zagranicznego lub koprodukcji międzynarodowej; światowego prawykonania utworu muzycznego i scenicznego:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /

d) rola pierwszoplanowa w spektaklu, filmie, recital muzyczny solista w koncercie, udział w zbiorowej wystawie plastycznej, dyrygent koncertu kameralnego:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /

e) współautorstwo scenariusza filmowego, autorstwo adaptacji filmowej / teatralnej, drugi reżyser filmu, autor opracowania plastycznego / muzycznego, rola drugoplanowa w filmie / spektaklu, udział w koncercie kameralnym:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /
2. dzieła ważne dla kultury polskiej

a) autorstwo zrealizowanego*** dzieła sztuki o ogólnopolskim znaczeniu: muzycznego - kompozytor, dyrygent koncertu symfonicznego / spektaklu operowego; filmowego - reżyser, operator; teatralnego - reżyser; autor indywidualnej wystawy plastycznej / pomnika:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /

b) publikacja utworu artystycznego o zasięgu ogólnopolskim: partytury/ nagrania muzycznego utworu solowego, kameralnego, symfonicznego, chóralnego; dzieła plastycznego; filmu spektaklu**** teatralnego, baletowego, muzycznego; dokumentacja konserwatorska:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /

c) autorstwo scenariusza, muzyki, scenografii do premierowego spektaklu/filmu; polskie prawykonanie utworu muzycznego (solista / kameralista); reżyseria światła / dźwięku:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /

d) rola pierwszoplanowa w spektaklu, filmie recital muzyczny, solista w koncercie udział w zbiorowej wystawie plastycznej, dyrygent koncertu kameralnego:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /
3. współautorstwo dzieła ważnego dla kultury polskiej

a) realizacja imprezy artystycznej – reżyseria, muzyka, oprawa plastyczna, reżyseria światła i dźwięku, choreografia – o charakterze masowym: teatralnym, estradowym, multimedialnym:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /

b) współautorstwo scenariusza filmowego, autorstwo adaptacji filmowej / teatralnej, drugi reżyser filmu, opracowanie dźwięku, ruchu w filmie / spektaklu; oprawa plastyczna / muzyczna koncertu; projekt wystawy plastycznej, udział w koncercie kameralnym:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /

c) rola w spektaklu, filmie, małych formach teatralnych: scenariusz, reżyseria filmu krótkometrażowego, udział w polskim prawykonaniu utworu muzycznego (członek orkiestry kameralnej, symfonicznej, chóru); udział w zbiorowej wystawie plastycznej:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /
4. inne dokonania w obszarze sztuki

a) rekonstrukcja i konserwacja instrumentu zabytkowego, rekonstrukcja i konserwacja dzieła / obiektu muzealnego / plastycznego:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /

b) realizacja dźwięku, nagrania; rekonstrukcja filmu, nagrania dźwiękowego, reżyseria programu edukacyjnego, publicystycznego, dokumentalnego, informacyjnego:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /

c) rola w dubbingu, udział wykonawczy w ogólnopolskim koncercie lub masowej imprezie w ensemblu:

Liczba: 0

Wykaz: / rodzaj; twórcy z jednostki; opis /
23. Informacja o najważniejszym osiągnięciu jednostki w roku, którego dotyczy ankieta

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała Pani dr hab. Joannie Kufel środki finansowe w kwocie 1876000,00 zł na projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki (Program Team), zatytułowany "Integration of approaches to study RNA quality control pathways in plants". Dr hab. Joanna Kufel został Laureatem Konkursu 2/2008 Programu Team Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Najważniejszym odkryciem paleontologicznym ostatnich lat w Polsce było znalezisko ostatniego i największego w świecie przedstawiciela gadów ssakokształtnych w stowarzyszeniu z pierwszym wielkim dinozaurem drapieżnym w Lisowicach koło Lublińca

Podręcznikowe znaczenie ma identyfikacja karbońskiego strunowca z zachowaną anatomią miękkich tkanek jako przedstawicieli wymarłej gałęzi konodontów o skrajnie prostej budowie aparatu gębowego

Przeprowadzono badania ewolucyjne w odniesieniu do pelagicznych organizmów z okresu dewońskiego i dokonano odkrycia nowych faun wielkich kręgowców z okresu triasowego

Na prestiżowym konkursie w zakresie biologii syntetycznej iGEM (International Genetically Engineered Machine) organizowany jest corocznie przez Massachusetts Institute of Technology w Cambridge (MA, USA) reprezentacja studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła bardzo odważny i dojrzały projekt z zakresu biologii syntetycznej, zatytułowany "Baclnvader", dotyczący skonstruowania bakterii - uniwersalnego wektora biologicznego, zdolnego do walki z nowotworami czy też w innej wersji czynnego w procesach immunizacji organizmów ssaczych. Z konkursu, który odbył się na początku listopada, drużyna powróciła ze srebrnym medalem. Drużyna z Wydziału biologii UW pozostawiła w tyle liczne zespoły wywodzące się z najbardziej znanych ośrodków akademickich na świecie

Badania zjawiska indukowanego światłem procesu agregacji wysoce oczyszczonych kompleksów LHCII wykazały, że oddziaływania między kompleksami zależą od zmian konformacji wiolaksantyny, ksantofilu związanego z kompleksami. (Gruszecki i wsp., 2009)

Stwierdzono, że podawanie tauryny królikom z cukrzycą alloksanową skutkuje obniżeniem stężenia glukozy we krwi i jednocześnie zwiększeniem aktywności katalazy i enzymów metabolizmu glutationu w nerkach. Ze względu na hipoglikemiczne, antyoksydacyjne i nefroprotekcyjne właściwości, tauryna może znaleźć zastosowanie w terapii cukrzycy. (Winiarska i wsp., 2009)

W ramach badań nad ekologicznym znaczeniem wybranych dominantów fitocenoz wodnych i szuwarowych w ekosystemach wodnych północno-wschodniej Polski wykazano bioindykacyjną rolę 10 zbiorowisk występujących w zbiornikach astatycznych i określono które właściwości siedliska różnicują roślinność. Efektem badań jest publikacja w czasopiśmie Limnologica

Na podstawie wyników badań glebowych i analiz spektrum ekologicznych liczb wskaźnikowych (liczby reakcji R i liczby żyzności podłoża N) we florze torowisk kolejowych na Nizinie Północnopodlaskiej wykazano, że odczyn podłoża i zawartość azotu organicznego nie odgrywają decydującej roli w procesie regeneracji flory na opuszczonych torowiskach kolejowych (Galera i wsp., 2009; Wiłkomirski i wsp., 2009)

Wykazano, że: 1) w trakcie degradacji torfowisk niskich następuje zmiana zakresu cech funkcjonalnych (functional traits) w zbiorowiskach roślinnych (Klimkowska i wsp. 2009); 2) przesuszenie oraz długoletnie użytkowanie kośne mogą zmienić rodzaj limitacji pierwiastkowej produkcji pierwotnej na torfowiskach (Olde-Venterink i wsp., 2009); 3) odtwarzanie zbiorowisk roślinnych torfowisk niskich w trakcie restytucji metodą usuwania murszu jest kontrolowane dyspersją gatunków oraz stopniem żyzności pozostawionej warstwy gleby (Klimkowska i wsp., w druku); 4) rekrutacja siewek w warunkach podmokłych łąk zalewanych jest zależna od interakcji pomiędzy zacienieniem a anoksją glebową (Kotowski i wsp., w druku)

Wykazano, że nieregularność rozmieszczenia osobników prowadzi w warunkach konkurencji do dodatnich korelacji sąsiedzkich, których przyczyn upatrywano dotąd w niejednorodności siedliska i genetycznym podobieństwie sąsiednich osobników (Wyszomirski i Weiner, 2009)

Wyjaśniono nowy mechanizm obronny w chloroplastach granowych i bezgranowych (u roślin C3 i C4) w warunkach działania metali ciężkich. W badaniach nad toksycznością jonów Pb2+ na rośliny typu C4 reprezentujące różne podtypy biochemiczne stwierdzono, że fotosynteza netto (Pn) liści Panicum miliaceum (podtyp NAD-ME) była prawie dwukrotnie mniej wrażliwa na ich działanie, niż liści Zea mays (podtyp NADP-ME) lub Panicum maximum (podtyp PEP-CK), niezależnie od stężenia Pb2+ (5, 10 lub 20 mM) podawanego do liści w trakcie oznaczeń Pn

Opisano.nowe dla nauki strategie obronne u roślin hałdowych gatunku Armeria meritima

Przeprowadzono rewizję taksonomiczną grupy gatunków krytycznych z rodzajów Euglena, w wyniku której m.in. opisano dwa nowe dla nauki gatunki – Euglena pseudostellata i Euglena pseudochadefaudii

Prowadzono rewizję taksonomiczną euroazjatyckich rodzajów z plemienia Oenantheae

Opisano.nowy dla nauki, endofityczny gatunek Mucor luteus

Ustalono rolę ludzkiego białka SUV3 w kontroli jakości RNA w mitochondriach komórek człowieka, w tym w degradacji transkryptów antysensownych „lustrzanych RNA” (Szczesny i wsp., 2009)

Badano szlaki naprawy jednego z głównych produktów peroksydacji lipidów, trans-4-hydroksy-nonenalu (HNE). Wykazano, że u bakterii w naprawie adduktów HNE do zasad DNA biorą udział system naprawy przez wycinanie nukleotydów (NER) oraz rekombinacja, a najsilniejsze właściwości mutagenne wykazują addukty HNE-dC i HNEdG (Janowska i wsp., 2009). W komórkach ssaków addukty HNE-DNA blokują transkrypcję i są preferencyjnie usuwane przez system NER związany z transkrypcją (TCR). HNE hamuje aktywność ATP-azową białka CSB, jednego z głównych białek TCR (Maddukuri i wsp., 2009). Jest to jeden z mechanizmów starzenia indukowanego przez stres oksydacyjny.

Wykazanie, że białka DELLA, represory funkcji giberelin u roślin, działają za pośrednictwem kompleksów przebudowujących chromatynę

Stwierdzono różnice w strukturze i składzie chloroplastów roślin chłodowrażliwych i chłodoodpornych, które mogą stanowić barierę chroniącą kompleksy białkowo-barwnikowe przed degradacją w warunkach stresowych. W warunkach chłodu u roślin chlodowrażliwych stwierdzono wyższy poziom H2O2 i tlenku azotu NO oraz ich prawdopodobną rolę w przekazywaniu sygnału.

Uzyskano wyniki pierwszego projektu dotyczącego globalnej analizy zmian transkryptomu kukurydzy w chłodzie

Wykazano po raz pierwszy zdolność grzyba wielkoowocnikowego Pleurotus eryngii do bioremediacji podłoża skażonego nanocząstkami metalicznymi (w 60 do 80%) oraz rolę dżdżownic w zmianie biodostępności nanocząstek tlenku glinu dla roślin

Analiza funkcjonalna i molekularna operonu pochodzącego z bakterii metylotroficznej Paracoccus aminophilus, który warunkuje rozkład toksycznego związku – N,N-dimetyloformamidu (DMF). Określenie genetycznych podstaw regulacji ekspresji genów operonu. Konstrukcja zmodyfikowanych szczepów bakterii zdolnych do wydajnej degradacji DMF, które można zastosować do bioremediacji środowisk skażonych tym związkiem

Scharakteryzowano sieć oddziaływań i mechanizm regulacji ekspresji genów dsb C. jejuni. Udokumentowano zależność procesu transkrypcji od stężenia jonów żelaza. Białka Dsb odpowiedzialne za wprowadzanie mostków dwusiarczkowych do białek pozacytoplazmatycznych mają znaczący wpływ na proces wirulencji. Ze względu na nietypowa strukturę trzeciorzędową mogą potencjalnie być celami działania leków.

Przeprowadzono badania w gradiencie troficznym jezior mazurskich nad bioróżnorodnością fylogenotypową planktonowych mikroorganizmów prokariotycznych. W pobranych próbkach DNA izolowanego z mikroorganizmów wykazano, przy użyciu techniki DGGE, zależność ilości fylogenotypów prokariotycznych (bakterie i cyanobakterie) od stopnia eutrofizacji oraz warstwy wód jeziornych. Przeprowadzono eksperymenty terenowe mikrokosm w celu wyjaśnienia roli bakteriożernych organizmów w kształtowaniu i selekcjonowaniu bakterii w wodach jeziornych. Wykazano, że heterotroficzne bakteriożerne nanowiciowce stanowią jeden z najważniejszych czynników kształtujących aktywność oraz strukturę fylogenotypową bakterii jeziornych (Chróst i wsp. 2009, a,b, c; Adamczewski i wsp., 2010).

W wyniku realizacji badań wykazano, że zmodyfikowana genetycznie listeriolizyna może być z powodzeniem, bez straty aktywności, stosowana w konstrukcjach wektorowych. Zmodyfikowana genetycznie cytolizyna została sklonowana do szczepu Bacillus subtilis (Stachowiak i wsp., 2009). Enkapsulowany szczep wykorzystano (zgłoszenie do Urzędu Patentowego) do likwidacji komórek nowotworowych linii Jurkat

Określono dynamikę zmian ekspresji kluczowych regulatorów miogenezy, czynników transkrypcyjnych Pax3 i Pax7, podczas różnicowania mioblastów in vitro, oraz in vivo w regenerującym mięśniu

Wykazano rolę serotoniny i enzymów przekształcających tryptofan w szyszynce kurcząt w kształtowaniu sezonowości rytmu dobowego aktywności szyszynki

Wykazano, że cyklosporyna A (CsA), w przeciwieństwie do rapamycyny (RAPA), obniża ekspresję genu dla FOXP3 na poziomie mRNA w limfocytach T CD8+CD28-. Oba leki hamują syntezę białka FOXP3 in vitro. Nie stwierdzono związku pomiędzy wpływem CsA i RAPA na ekspresję cząsteczek FOXP3, CD11b i CD57, a właściwościami supresyjnymi limfocytów T CD8+CD28- in vitro

Zbadano, na podstawie analizy zmienności mikrosatelitarnego DNA, strukturę genetyczną dziko żyjącej populacji norki amerykańskiej w Polsce. Ustalono prawdopodobne drogi ekspansji tego gatunku na terenie Polski a także, poprzez porównanie ze strukturą genetyczną norek hodowanych na fermach, określono rolę uciekinierów z ferm w „zasilaniu” populacji dziko żyjących

Poznano, na podstawie analizy zmienności mikrosatelitarnego DNA, zróżnicowanie genetyczne populacji myszy leśnej w mozaikowym krajobrazie jako wynik procesu mikroewolucji. Określono wpływ wielkości i stopnia izolacji płatów środowiska oraz rolę barier środowiskowych w procesie różnicowania genetycznego populacji

Dla chorobotwórczych pasożytów z rodzaju Cryptosporidium zsekwencjonowano dwa geny: COWP (Cryptosporidium outer wall protein) i ß- tubuliny, co pozwoliło na wyróżnienie 6 odrębnych gatunków tego pasożyta (C. parvum, C. hominis, C. meleagridis, C. felis, C. muris, C. andersoni), które występują w środowisku naturalnym (woda, gleba) stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzi

Wykazano rolę jaką pełni zegar biologiczny obecny na terenie męskiego układu rozrodczego owadów w regulacji poziomu ich głównych hormonów steroidowych – ekdysteroidów

Opracowano cytometryczną technikę izolowania mikroorganizmów z wód pobranych z jezior

Wykazano, że po 15 latach funkcjonowania bez zabiegów modernizacyjnych w oczyszczalniach trzcinowych, nadal efektywnie usuwane są ze ścieków zanieczyszczenia organiczne oraz potencjalnie chorobotwórcze grzyby drożdżoidalneDokonano skatalogowania i opisania białek wykrywanych u Daphnia z pomocą przeciwciał anty-HSP i po raz pierwszy pokazano zmiany ich ekspresji w reakcji na szok termiczny. Uprawdopodabnia to hipotezę, że białka zaangażowane w odpowiedź Daphnia na czynniki stresogenne są w rzeczywistości białkami szoku cieplnego.
24. Informacje o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie ankiety

Nazwisko: Fronk

Imię: Jan

Telefon: +48 22 5543103

Fax: +48 22 5541106

E-mail: fronk@biol.uw.edu.pl
Inne ważne informacje
: images -> stories
stories -> Konkurs wiedzy o janie pawle II
stories -> Europejska Grupa ds. Perfuzji Sercowo-Naczyniowej
stories -> Atlas (Rok wydania) Skala
stories -> Hit Jazz Band spis utworów
stories -> Embassy of vietnam
stories -> Raport przygotowany przez Manfreda Nowaka, specjalnego sprawozdawcę onz ds tortur oraz Martina Scheinina, specjalnego sprawozdawcę onz ds ds promocji I ochrony praw człowieka podczas zwalczania terroryzmu z 26 stycznia 2010 r
stories -> Tajne więzienia cia na terytorium Polski
stories -> Konferencja „Wojna z Terroryzmem a Prawa Człowieka”, 14 grudnia 2009 Adam Bodnar, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka wpia uw, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
stories -> Spzoz/ZP/25/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu I wyposażenia medycznego dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
stories -> Nr Sekcja Badanie P. I


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna