Ankieta dla placówek i instytucji wspierających osoby z poważnymi problemami w porozumiewaniu się Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”Pobieranie 49.67 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar49.67 Kb.Ankieta dla placówek i instytucji wspierających

osoby z poważnymi problemami w porozumiewaniu się

Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”

Cel: Ankieta jest próbą badania, którego celem jest identyfikacja wybranych części systemu wsparcia społecznego osób tzw. niemówiących, określenie dostępności specjalistycznego wsparcia dla nich oraz ewentualnych potrzeb w tym zakresie.
Do czego dążymy?: Efektem badania będzie stworzenie multimedialnej mapy miejsc w Polsce, które oferują wsparcie AAC oraz udostępnienie jej na stronie Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”. Pozwoli to potrzebującym wsparcia rodzinom na łatwiejsze znalezienie pomocy.
Dla kogo?: Ankieta skierowana jest do placówek i organizacji świadczących wsparcie osobom z poważnymi problemami w porozumiewaniu się.
Uwagi:
- jeśli w pytaniu nie zamieszczono innych wskazówek, prosimy o zakreślenie krzyżykiem właściwej odpowiedzi oraz uzupełnienie miejsc wykropkowanych.

- odpowiedzi z pytań zaznaczonych gwiazdką będą częścią opisu Państwa placówki na multimedialnej mapie wsparcia AAC,

- pozostałe pytania będą wskazówką do wyznaczania celów dalszej pracy Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”;

- pod pojęciem osoby z poważnymi problemami w porozumiewaniu rozumie się osoby niemówiące, osoby mówiące niezrozumiale lub nie rozumiejące mowy, osoby które mowy jeszcze nie rozwinęły lub utraciły ją, wszystkie osoby, które by efektywnie porozumiewać się z innymi, potrzebują wsparcia.

Uprzejmie prosimy o przesłanie scanu ankiety na adres e-mailowy info@aac.org.pl

lub przesłanie jej pocztą na adres:Stowarzyszenie „Mówić bez Słów” - Mapa Wsparcia AAC
ul. Białobrzeska 44
02-325 Warszawa

Już niedługo ankietę można będzie wypełnić na naszej stronie: www.aac.org.pl
 1. * Nazwa organizacji/ placówki/ praktyki: …...........................................................................
Adres
E-mail
Telefon
Strona www


 1. * Rodzaj placówki:

□ Stowarzyszenie

□ Fundacja

Ośrodek Wczesnej Interwencji

□ Przedszkole …...........................

□ Szkoła podstawowa .......................

□ Gimnazjum ....................

□ OREW

□ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna□ NZOZ

□ WTZ


□ ZAZ

□ ŚDS


□ Prywatny praktyka, jaka? …..............................

□ Inne….......................................................
 1. * Rodzaj wsparcia udzielanego osobom niemówiącym:

□ Cykliczne konsultacje AAC

□ Diagnoza potrzeb AAC

□ Wykorzystywanie AAC we wszystkich aktywnościach

□ Zaopatrzenie i wykorzystywanie sprzętu, pomocy i oprogramowania do porozumiewania

□ Konsultacje i doradztwo ds. sprzętu, pomocy i oprogramowania do porozumiewania się

□ Szkolenia AAC dla rodziców

□ Szkolenia AAC dla profesjonalistów

□ Wypożyczalnia sprzętu, pomocy i oprogramowania do porozumiewania się

□ Sklep ze sprzętem, pomocy i oprogramowaniem do porozumiewania się

□ Współpraca z środowiskiem lokalnym

□ Inne….................................................................
 1. * Grupa osób, którym udzielane jest wsparcie AAC:

□ osoby z niepełnosprawnością ruchową

osoby z autyzmem

□ osoby z niepełnosprawnością intelektualną

□ osoby z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego

□ inna:…………………………………………..
 1. * Liczba osób z poważnymi problemami w porozumiewaniu się znajdująca się pod opieką placówki:

□ <5 osób

□ 5-10 osób

□ 10-15 osób

□ 15-20 osób

□ 20-25 osób

□ Inne………….


W tym użytkowników AAC: …………………


 1. * Wiek osób wspieranych:...............................
 1. * Osoby opiekujące się AAC w placówce (konsultujące specjalistów, superwizujące zajęcia, wyznaczające standardy, cele pracy placówki, itp.):
Imię i nazwisko

Wykształcenie

Szkolenia(suma h)/Doświadczenie w pracy AAC

Kontakt/e-mail

 1. * Osoby z kadry używające AAC w ramach oferty placówki:

□ ile? …………………… □ wszyscy pracownicy placówki


 1. * Ile osób z kadry używających AAC ma udokumentowaną wiedzę na temat alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, różnych metod i strategii wsparcia AAC?

…………………………..

W jakich szkoleniach i warsztatach brały udział osoby używające AAC:

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..
 1. * Czy placówka znajduje się pod zewnętrzną superwizją?

□ tak □ nie
Jeśli tak, to jaki charakter ma zewnętrzna superwizja:

□ Interwencyjny □ Cykliczny □ Stały


Kto jest superwizorem? ….....................................................................


 1. * Możliwość objęcia opieką nowych osób z poważnymi problemami w porozumiewaniu się i/lub ich rodzin/ dostępność usług:
Nazwa usługi

Daty/ czas/ osoby/ adresy email

Uwagi

Okresowa rekrutacja do szkół/ ośrodków


Konsultacje

dla użytkowników


Szkolenia

dla specjalistów


Szkolenia

dla rodzin


Drzwi Otwarte


Staże

dla specjalistów


Wizyty studyjne


Inne:……………………………………..


 1. * Czy placówka współpracuje z instytucjami i/lub organizacjami społecznymi, które kierują pomoc do osób z poważnymi problemami w porozumiewaniu się i/lub ich rodzin?

□ tak nie

Jeśli tak, to prosimy podać nazwę organizacji:

…....................................................

…....................................................
 1. Czy potrzebują Państwo więcej informacji z tematyki AAC? tak nie

Jeśli tak, to w jakiej formie?

□ Krótkich materiałów informacyjnych ( ulotek)

□ Obszernych materiałów informacyjnych (broszur)

□ Publikacji nt.:..........................................................................

□ Szkoleń nt.: ….............................................................................

□ Warsztatów nt.: ….......................................................................

□ Superwizji, jakiego rodzaju: ….................................................................................................


 1. Czy Pana/Pani zdaniem placówka dysponuje wystarczającymi narzędziami pomocy osobom z poważnymi problemami w porozumiewaniu się i ich rodzinom?

□ tak nie trudno powiedzieć


 1. Jeśli nie, to proszę wymienić trzy brakujące elementy systemu wsparcia osób z poważnymi problemami w porozumiewaniu się i ich rodzin:

- ….........................................................

- ….........................................................

- ….........................................................


 1. Czy Pana/i zdaniem powinna istnieć oddzielna instytucja koordynująca pomoc dla osób z poważnymi problemami w porozumiewaniu się i ich rodzin?

tak nie

Jeśli tak, to na którym szczeblu …………………………………….........................................................

…………………………………………………………………………………………………………..............

…..........................................................................................................................................................Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety!
Mamy nadzieję, że wnioski z tego badania pozwolą na opracowanie Mapy wsparcia AAC oraz rozpoznanie potrzeb placówek wspierających użytkowników AAC.
Czas poświęcony na wypełnienie tej ankiety przyczyni się do poprawy sytuacji wielu osób z problemami w porozumiewaniu się!

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach opracowania Mapy wsparcia AAC i umieszczenia na stronie Stronie Stowarzyszenia „Mówić bez słów” www.aac.org.pl.
…………………………………………………………….

Pobieranie 49.67 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna