Ankieta dotycząca „Kompleksowy System Symulacji Pola Walki do Szkolenia Batalionu”Pobieranie 40.01 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar40.01 Kb.

Załącznik nr 3


Ankieta dotycząca

Kompleksowy System Symulacji Pola Walki do Szkolenia Batalionu”PARAMETR/WYMAGANIE

WYRÓB

UWAGI IU

Nazwa i wersja
Jeżeli istnieją różne wersje Systemu proszę w dodatkowej kolumnie zamieścić różnice występujące pomiędzy tymi wersjami.

Status urządzenia
Proszę wpisać jedną z opcji:

 1. wyrób wykorzystywany;

 2. prototyp;

 3. demonstrator technologii (proszę wpisać poziom zaawansowania technologicznego);

 4. inny (proszę podać, jaki)?

Możliwości dostawy
W jakim czasie możliwe jest pozyskanie wyrobu od momentu podpisania umowy?

Czy istnieją formalne przeszkody uniemożliwiające szybką realizację dostawy?

Producent/Kraj/Przedstawiciel w Polsce
Proszę podać adres firmy oraz dane kontaktowe do osób upoważnionych przez Firmę do udzielania informacji na ww. temat.

PRZEKAZANIE INFORMACJI O TEMACIE

 1. Parametry taktyczno-techniczne wyrobu

W skład kompleksowego systemu szkolenia symulacyjnego na poligonie powinny(*) wchodzić następujące podsystemy:

 1. Podsystem elementów pola walki - złożony z odpowiednich, dla różnych rodzajów uzbrojenia, laserowych symulatorów strzelań, w tym:

  1. zestawu laserowych symulatorów strzelań (zestaw LSS) do UiSW znajdującego się na wyposażeniu wojsk pancernych i zmechanizowanych, który powinien(*) stanowić uniwersalny pakiet laserowych symulatorów strzelań,

  2. układy detekcyjne na pasywne elementy pola walki (np. wozy bez uzbrojenia, budynki i inne),

  3. układy prowadzące ogień do celów zakrytych (ogień pośredni),

  4. symulatory strzelań etatowych środków ogniowych batalionu strzelających ogniem pośrednim,

  5. symulatory strzelań środków ogniowych Wojsk Rakietowych i Artylerii wydzielanych jako środki wsparcia batalionu (TGB),

  6. laserowe symulatory strzelań środków ogniowych wojsk OPL wydzielanych jako środki wsparcia batalionu (taktycznej grupy bojowej TGB),

  7. laserowe symulatory strzelań środków ogniowych lotnictwa wojsk lądowych,

  8. symulatory wojsk inżynieryjnych oraz OPBMR (np. symulacja rozmieszczenia zapór inżynieryjnych, przejść w polach minowych, terenu skażonego, itp.).

 2. Podsystem łączności - umożliwiający dwukierunkowe przekazywanie informacji, pomiędzy obiektami realizującymi ćwiczenie i ośrodkiem kontroli szkolenia nadzorującym jego przebieg.

 3. Podsystem pozycjonowania - umożliwiający lokację obiektów realizujących ćwiczenie.

 4. Podsystem zarządzania – umożliwiający:

  1. przygotowanie ćwiczenia,

  2. rejestrację prowadzonego ćwiczenia,

  3. zobrazowanie 2D i 3D sytuacji taktycznej z uwzględnieniem położenia i stanów wojsk (w tym sytuacji powietrznej) oraz innych elementów pola walki zgodnie z obowiązującymi standardami w NATO (APP6A),

  4. zapewnienie możliwości odtworzenia zarejestrowanego ćwiczenia celem jego omówienia - AAR ( after action review),

  5. możliwość tworzenia, zapisywania i odczytywania, edycji parametrów taktyczno-technicznych UiSW i ŚBiM w postaci umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie,

  6. zapewnienie możliwości oddziaływania w trakcie ćwiczenia na poszczególne elementy pola walki (poprzez aktywację, deaktywację, dostarczanie amunicji, symulowanie zagrożeń bronią CBRN itp.),

  7. zapewnienie możliwości współpracy z systemami zarządzania polem walki i rejestracji danych uzyskiwanych tą drogą celem synchronicznego wykorzystania podczas AAR,

  8. zapewnienie możliwości współpracy z pozostałymi elementami kompleksowego systemu wspomagania szkolenia,

  9. zapewnienie możliwości tworzenia, zapisywania i odczytywania, edycji scenariuszy ćwiczeń w postaci umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie,

  10. monitorowanie i zobrazowanie położenia elementów ugrupowania bojowego w trakcie prowadzonych działań bojowych (sytuacji taktycznej) z dokładnością umożliwiającą ocenę precyzji dowiązania topograficznego oraz pomiaru czasu manewru elementów ugrupowania bojowego,

  11. monitorowanie sytuacji logistycznej,

  12. symulację rozmieszczenia zapór inżynieryjnych, przejść w polach minowych, terenu skażonego, itp.,

  13. analizę statystyczną przeprowadzonych zajęć,

  14. zapewnienie możliwości wprowadzania danych ze strzelań szkolnych amunicją ostrą.
Proszę o podanie wymienionych parametrów, elementów wyposażenia, sposobu tworzenia warunków do przeprowadzenia symulacji,

lub ewentualnym podaniem innych rozwiązań.

System powinien(*) zawierać elementy składowe umożliwiające jednoczesne szkolenie batalionu (taktycznej grupy bojowej):

 1. Uniwersalne komplety na wozy bojowe prowadzące ogień.

 2. Urządzenia na pojazdy wsparcia oraz zabezpieczenia ćwiczenia.

 3. Uniwersalne symulatory artylerii lufowej.

 4. Uniwersalne symulatory artylerii rakietowej.

 5. Uniwersalne symulatory moździerzy.

 6. Symulatory strzelań wyrzutni ppk „SPIKE-LR”.

 7. Symulatory strzelań na granatniki automatyczne.

 8. Symulatory strzelań dla zestawów artyleryjsko-rakietowych.

 9. Symulatory strzelań na przeciwlotnicze zestawy rakietowe.

 10. Symulatory strzelań dla żołnierzy piechoty (zespołowe i indywidualne).

 11. Uniwersalne komplety na śmigłowce.

 12. Środki symulacji broni masowego rażenia.

 13. Środki symulacji inżynieryjnej.

 14. LSS powinny(*) być wyposażone w układy detekcyjne na pasywne elementy pola walki (np. wozy bez uzbrojenia).

Ponadto w skład systemu powinny(*) wchodzić następujące moduły:

 1. Niezależne stanowiska dla instruktorów/operatorów i kierownictwa ćwiczenia.

 2. Stanowiska komponentów wsparcia.

 3. Moduł urządzeń diagnostycznych dla infrastruktury kompleksowego systemu symulacji pola walki.

W konstrukcji LSS powinny(*) być zastosowane rozwiązania technologiczne umożliwiające odzwierciedlenie balistyki lotu pocisków wystrzeliwanych z każdego rodzaju broni stanowiącej uzbrojenie pokładowe (rozrzut, czas lotu).
Proszę o potwierdzenie spełnienia wymagań z opisem rozwiązania lub ewentualnym podaniem innych rozwiązań.

 1. Wymagania stawiane na
  „Kompleksowy System Symulacji Pola Walki do Szkolenia Batalionu”


Podstawowe funkcje:

Kompleksowy system symulacji pola walki do szkolenia batalionu przeznaczony będzie do prowadzenia wieloszczeblowych ćwiczeń, a w szczególności pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych wzmocnionych pododdziałami wsparcia oraz zabezpieczenia, a ponadto do szkolenia ogniowego ww. pododdziałów. Ponadto powinna(*) istnieć możliwość realizacji ćwiczeń sieciowych z wykorzystaniem symulatorów będących na wyposażeniu SZ RP, a znajdujących się w różnych lokalizacjach geograficznych.

System powinien(*) umożliwiać realizację ćwiczeń pododdziałów od szczebla drużyny, poprzez pluton, kompanię do szczebla batalionu (taktycznej grupy bojowej TGB) włącznie z pododdziałami wsparcia oraz zabezpieczenia, z podziałem na trzy etapy ćwiczenia:

I – planowanie,

II - realizacja działań.

III - omówienie przebiegu ćwiczenia.

System ten powinien(*) spełniać wymagania w zakresie zestawu LSS dla wojsk pancernych i zmechanizowanych (załącznik nr 1) z rozszerzeniem o: 1. Zestawy LSS montowane na sprzęcie innych rodzajów wojsk uczestniczących w zintegrowanych ćwiczeniach taktycznych.

 2. Zapewnienie możliwości efektywnej współpracy z innymi systemami poprzez szynę integracyjno-komunikacyjną, w celu przeprowadzenia wielostronnych i wieloszczeblowych ćwiczeń.

 3. Zapewnienie symulacji prowadzenia działalności taktycznej i ogniowej w oparciu o rzeczywiste możliwości bojowe podsystemów rażenia, rozpoznania, zabezpieczenia logistycznego i dowodzenia.

 4. Symulowanie działalności przeciwnika w celu umożliwienia prowadzenia działalności rozpoznawczej środkami rozpoznania artyleryjskiego (organicznymi i przydzielonymi) oraz jej ocenę zgodnie z obowiązującymi w WP zasadami i dokumentami normatywnymi.

 5. Zapewnienie symulacji prowadzenia działalności ogniowej (ogniem półpośrednim i pośrednim) do symulowanych celów bez oraz z wykorzystaniem amunicji ćwiczebnej.
Proszę o potwierdzenie spełnienia wymagań z opisem rozwiązania lub ewentualnym podaniem innych rozwiązań.

Wymagania w zakresie przygotowania ćwiczeń:

Kompleksowy system symulacji pola walki do szkolenia batalionu powinien(*) umożliwić:

 1. Naukę, doskonalenie i ocenę prowadzenia walki przez pododdziały Wojsk Lądowych.

 2. Naukę, doskonalenie i ocenę planowania i organizowania przez dowódców załóg, plutonów, kompanii, batalionów i przez sztaby batalionów działań taktycznych, tj. stanowić narzędzie szkoleniowe do organizacji ćwiczeń dowódczo-sztabowych do szczebla TGB.

 3. Kształcenie taktyczne dowódców poziomu taktycznego, a także komponentów wsparcia i zabezpieczenia batalionu w zakresie podstawowych działań taktycznych oraz współdziałanie z pozostałymi rodzajami wojsk.

 4. Dokonanie oceny poprawności wykonanych kalkulacji w ramach planowania ognia, manewru i rozpoznania oraz zabezpieczenia logistycznego.

 5. Dokonanie kompleksowej oceny realizacji zadań taktyczno - ogniowych przez pododdziały zgodnie z obowiązującymi w WP zasadami i dokumentami normatywnymi.Proszę o potwierdzenie spełnienia wymagań z opisem rozwiązania lub ewentualnym podaniem innych rozwiązań.

Wymagania w zakresie kierowania przebiegiem ćwiczenia:

W zakresie szkolenia elementy symulacyjne systemu powinny(*):

 1. Wykluczyć możliwość trafienia jednym strzałem w dwa cele.

 2. Pozycjonować elementy na polu walki.

 3. Zapewnić wykonywanie zadań taktyczno-ogniowych przez załogi wozów bojowych, żołnierzy w każdych warunkach atmosferycznych, zarówno w dzień jak i w nocy.

 4. Zapewnić nabywanie umiejętności w zakresie kierowania ogniem podczas wykonywania zadań ogniowych.
Proszę o potwierdzenie spełnienia wymagań z opisem rozwiązania lub ewentualnym podaniem innych rozwiązań.

Wymagania w zakresie oceny przebiegu ćwiczenia:

Gromadzenie zdarzeń - epizodów walki na poziomie systemu zarządzającego. Funkcja ta powinna(*) pozwolić na nagrywanie, przechowywanie i odtwarzanie, w celu omówienia, wszelkich zdarzeń, epizodów walki, jakie miały miejsce podczas szkolenia. Opis zdarzenia powinien(*) zawierać: wyniki ognia, skutki trafień, pomiary odległości za pomocą lasera, zużycie amunicji, położenie pojazdu/żołnierzy plutonu w terenie (GPS), raport zbiorczy pracy LSS. Rejestracja i odtworzenie ćwiczenia (AAR – after action review).
Proszę o potwierdzenie spełnienia wymagań z opisem rozwiązania lub ewentualnym podaniem innych rozwiązań.

INTEROPERACYJNOŚĆ Z INNYMI SYSTEMAMI

Kompleksowy system symulacji pola walki do szkolenia batalionu powinien(*) zapewnić możliwość efektywnej współpracy z innymi systemami symulacyjnymi oraz systemami klasy C3/C4ISR znajdujących się na wyposażeniu lub planowanych do wdrożenia w SZ RP.

Jakie standardy komunikacyjne wykorzystywane są w proponowanym wyrobie (systemie) do komunikacji inter-operacyjnej z innymi systemami symulacyjnymi oraz systemami wspomagania dowodzenia C3/C4?


Proszę o potwierdzenie spełnienia wymagań z opisem rozwiązania lub ewentualnym podaniem innych rozwiązań.

EKSPLOATACJA I NAPRAWA

Eksploatacja kompleksowego systemu symulacji pola walki do szkolenia batalionu w zakresie przeglądów gwarancyjnych, napraw oraz zaopatrywania w techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne w okresie gwarancji powinna(*) być realizowana przez Wykonawcę, a po okresie gwarancyjnym w zakresie napraw oraz zaopatrywania w techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne przez Wykonawcę.

Montaż elementów składowych systemu na sprzęcie bojowym nie może spowodować utraty gwarancji użytkowanego w SZ RP UiSW.

Wykonawca w okresie normatywnego czasu eksploatacji powinien(*) zapewnić aktualizację zainstalowanego oprogramowania.

Interfejsy użytkownika systemu powinny(*) być w języku polskim.

Wykonawca powinien(*) zapewnić dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w deklarowanym okresie eksploatacji systemu.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. Jaki jest prognozowany okres eksploatacji systemu?

 2. Jakie są warunki eksploatacji systemu w zakresie przeglądów gwarancyjnych, napraw oraz zaopatrywania w techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne?

 3. Jakie są warunki eksploatacji systemu po okresie gwarancyjnym w zakresie napraw oraz zaopatrywania w techniczne środki materiałowe i materiały eksploatacyjne realizowane przez wojskowe organa remontowe lub opcjonalnie przez Wykonawcę?

 4. Czy warunki utylizacji podzespołów systemu wymagają specjalnych procedur, wynikających z oddzielnych przepisów? Jeżeli tak, to które i według jakich przepisów?
Proszę o potwierdzenie spełnienia wymagań z opisem rozwiązania lub ewentualnym podaniem innych rozwiązań.

(*) Użyte słowa „powinien”, „powinna”, „powinny”, „powinno” oznaczają wymagania, które muszą być spełnione obligatoryjnie.Strona z


Pobieranie 40.01 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna