Anna Olszewska Edward Tomczyk a może mediacja Wysoki Sądzie? Czy każdy spór należy rozwiązywać w Sądzie, czyli czym jest mediacja I dlaczego warto z niej korzystać? Elbląskie Centrum Mediacji I Aktywizacji SpołecznejPobieranie 93.43 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar93.43 Kb.


Anna Olszewska

Edward Tomczyk
A może mediacja

Wysoki Sądzie?
Czy każdy spór należy rozwiązywać w Sądzie, czyli

czym jest mediacja i dlaczego warto z niej korzystać?
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

2008

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

ECMiAS
INSTYTUCJA GODNA ZAUFANIA
uprawniona do przeprowadzania postępowania mediacyjnego
w sprawach karnych i nieletnich
w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu
Podstawowe zadania:

Promowanie idei mediacji i sprawiedliwości naprawczej,

edukacja społeczeństwa i rozwijanie inicjatyw, postaw i działań zgodnie
z przestrzeganiem praw człowieka
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej prowadzi postępowania mediacyjne, rozwiązując konflikty skłóconych stron. Tematyka spraw mediacyjnych jest różnorodna: od podziału majątku, kłótni rodzinnych, sąsiedzkich, spraw lokatorskich, aż do przemocy w rodzinie, spraw alimentacyjnych i innych.

Na co dzień ECMiAS prowadzi darmowe poradnictwo prawne, rzecznictwo interesów, mediacje, a także realizuje bieżące projekty.


Zarząd ECMiAS

Prezes - mgr Anna Olszewska – UG Wydział Prawa i Administracji

Wiceprezesi: Izabela Rybska i Hanna Motyka – Elbląg

Skarbnik – Sławomir Sobieszczuk

Sekretarz – Urszula Wypijacz
Adres siedziby ECMiAS

ul. Komeńskiego 42/8, 82 – 300 Elbląg, tel./fax (055) 642-44-25e-mail: esas_1@wp.pl

www.mediacje.elblag.pl
ISBN xxxxxxxx
ELBLĄSKIE CENTRUM MEDIACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

Elbląg 2008

Wszelkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem do reprodukcji
części i całości informatora
INFORMATOR SPONSOROWANY PRZEZ FUNDACJĘ
IM. STEFANA BATOREGO


W RAMACH PROGRAMU EDUKACJA PRAWNA

Sąd czy mediacja?
W naszym codziennym życiu pojawiają się rozmaite konflikty.
Z jednymi radzimy sobie sami, rozwiązanie innych zmusza nas do szukania pomocy na zewnątrz. Najczęściej stosowaną formą rozstrzygania sporów w Polsce jest sąd.

Niestety bywa tak, że orzeczenia sądów są dalekie od naszych oczekiwań. Nie jesteśmy z nich zadowoleni, więc wykorzystujemy wszystkie możliwe środki odwoławcze, aby osiągnąć zamierzony cel. Proces taki trwa tygodnie, miesiące, a nawet lata. W tym czasie udowadniamy swoje racje, walcząc z drugą stroną sporu jak


z przeciwnikiem. Ponosimy kolejne koszty, a efekt niekoniecznie jest taki jakiego byśmy oczekiwali.

Jeżeli obecnie jesteś zaangażowany w spór rozstrzygany w sądzie


albo masz problem i nie wiesz jak sobie z nim poradzić
lub też planujesz wystąpić na drogę sądową?
MASZ PRAWO SKORZYSTAĆ Z MEDIACJI


Czym jest mediacja?

Słowo „mediacja” pochodzi z greckiego medos, co oznacza - pośredniczący, neutralny, nie przynależny do żadnej ze stron. Rzymskie mediatio oznacza pośrednictwo.Mediacja to dobrowolny i poufny inny wobec drogi sądowej sposób rozwiązywania sporów pomiędzy stronami w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej – mediatora.
Jaki jest cel mediacji?
To zasadnicze pytanie. Czy w mediacji osiągniemy inny cel niż
w postępowaniu sądowym? Naszym zdaniem tak.

W sądzie procesem zarządza Sędzia Przewodniczący i do niego należy kierować wszelkie wyjaśnienia. Na podstawie obowiązujących przepisów i zebranych dowodów ocenia On nasz problem i wydaje werdykt. Efektem zakończonej sprawy jest „wygrany” - ”przegrany”.

W mediacji sami zainteresowani szukają najwłaściwszego rozwiązania, bez przeprowadzania postępowania dowodowego, czy walki na argumenty prawne swoich pełnomocników. Strony mają możliwość rozmawiania między sobą nie tylko
o problemie, ale również o uczuciach i oczekiwaniach.

Zasadniczym celem mediacji jest wypracowanie ugody satysfakcjonującej obie strony. Treść ugody jest wynikiem wzajemnych ustaleń pomiędzy stronami, nie zaś władczym rozstrzygnięciem sądu. Ugodę zawartą przed mediatorem, sąd na wniosek stron zatwierdza i ma ona moc prawną ugody zawartej przed sądem.
MEDIACJA MA UPROŚCIĆ

DZIAŁANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Jaką rolę pełni mediacja?Instytucja mediacji jest innym w stosunku do sądu sposobem rozwiązywania konfliktów.

Postępowanie mediacyjne odbywa się poza sądem i jest od niego niezależne. Pozwala rozpatrzyć szereg spornych spraw w krótkim czasie i po bardzo niskich kosztach. Mediację charakteryzuje sprawiedliwość naprawczą, w której liczą się zadośćuczynienie, przeproszenie, przebaczenie, naprawienie szkody. Efektem zakończonej mediacji jest „wygrany – „wygrany”.MEDIATOR – kto to taki?

Mediator to bezstronna i neutralna osoba wobec stron i przedmiotu sporu, która: • organizuje spotkania i kieruje procesem mediacji,

 • dokonuje oceny konfliktu – pomagając stronom dostrzec sporne kwestie
  i rzeczywiste ich interesy,

 • informuje strony o przestrzeganiu obowiązujących w mediacji zasadach proceduralnych,

 • występuje w roli aktywnego słuchacza pozwalając swobodnie wypowiedzieć się stronom, umiejętnie stawia pytania,

 • sprawdza realność i wykonalność proponowanych przez strony rozwiązań pozwalających zakończyć w sposób ugodowy trwający konflikt,

 • pomaga stronom w konstruowaniu ugody.


MEDIATOR TO PROFESJONALISTA

POSIADAJĄCY FACHOWE PRZYGOTOWANIE

DO PROWADZENIA MEDIACJI


Elbląskie Centrum Mediacji
prowadzi listę Stałych Mediatorów
przedłożoną Prezesowi Sądu Okręgowego w Elblągu.Mediator przede wszystkim:

 • przestrzega standardów postępowania mediacyjnego,

 • szanuje prawa człowieka bez względu na płeć, rasę, wiek, narodowość, wyznanie, poglądy polityczne, popełnione czyny czy inne uwarunkowania,

 • w trakcie mediacji łagodzi napięcia między stronami, ułatwia im rozmowę, zachęca strony do poszukiwania rozwiązań sporu,

 • Nie narzuca sposobu rozwiązania problemu.

 • Nadaje klimat procesowi mediacji umiejętnie stosując techniki mediacyjne.


UCZESTNICY MEDIACJI SAMI DOKONUJĄ

WYBORU MEDIATORA I MOGĄ ZREZYGNOWAĆ
Z NIEGO NA KAŻDYM ETAPIE MEDIACJI
BEZ PODAWANIA PRZYCZYN


Jakie zasady obowiązują w mediacji?

Mediacja to proces, w którym obowiązują takie zasady jak: • dobrowolność - strony same decydują o przystąpieniu do mediacji
  i w każdej chwili mogą z niej zrezygnować bez żadnych konsekwencji.

 • bezstronność - mediator nie ocenia stron, ani nie przyznaje im racji,

 • neutralność – mediator nie narzuca stronom swoich rozwiązań,

 • poufność – przebieg mediacji jest objęty tajemnicą,

 • akceptowalność – strony wyrażają zgodę na mediatora i na mediację.

 • bezinteresowność – mediator nie czerpie żadnych korzyści materialnych
  z tego co jest przedmiotem negocjacji między stronami,

 • okazywanie szacunku – mediator musi zabezpieczyć warunki rozmowy tak, by strony odczuwały, że są szanowane,

Jak skierować sprawę do mediacji?
Jeżeli jeszcze nie skierowałeś sprawy do sądu powinieneś:

 • udać się do najbliższego ośrodka mediacji. W Elblągu mediacje prowadzi Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej,

 • Złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji. Ośrodki mediacyjne mają gotowe formularze, w których wskazujesz strony mediacji (dane kontaktowe), przedmiot mediacji,

 • Wybrać mediatora z listy stałych mediatorów.MADIATOR

TO OSOBA GODNA ZAUFANIA

Jeżeli twoją sprawą już zajął się sąd powinieneś:

 • Wystąpić z wnioskiem do sądu o skierowanie sprawy do mediacji.

 • Nie musisz wskazywać mediatora, ale musisz zaakceptować mediatora wskazanego przez sąd w postanowieniu lub wybrać innego.


Pamiętaj!

Sąd może z własnej inicjatywy skierować strony do mediacji aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę.

Po zamknięciu tego posiedzenia sąd może skierować strony do mediacji tylko na ich zgodny wniosek. Sąd może skierować strony do mediacji tylko raz w toku postępowania. Postanowienie w tym przedmiocie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Mediacja nie odbędzie się, jeśli w terminie tygodnia od daty doręczenia stronie postanowienia nie wyraziła ona zgody na mediację.

Skierowałeś sprawę do mediacji i co dalej?
Niezależnie od tego, czy wystąpiłeś o mediację bezpośrednio z wnioskiem do ośrodka mediacyjnego, czy też sprawę do mediacji skierował sąd procedura jest taka sama:

1. Sprawa trafia do wybranego mediatora, który niezwłocznie:

 • kontaktuje się ze stronami mediacji,

 • odbiera od nich zgodę na udział w mediacji i oświadczenie o akceptacji mediatora,

 • informuje strony o zasadach mediacji i obowiązującym w tym zakresie prawie,

 • ustala również ze stronami sposób prowadzenia mediacji:

- pośredni -mediator spotyka się ze stronami osobno;

- bezpośredni – spotkania wspólne twarzą w twarz. • zawiera ze stronami umowę o mediację.

Mediator może odmówić prowadzenia mediacji tylko w szczególnych przypadkach np. gdy okaże się, że zna którąś ze stron.

2. Spotkanie wspólne stron i mediatora. Tutaj następuje:

 • otwierająca wypowiedź mediatora – tzw. „monolog mediatora” (przedstawienie się, ustalenie procedur i zasad obowiązujących w czasie postępowania, wyjaśnienie roli mediatora, w razie potrzeby idei mediacji, wskazanie znaczenia ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym),

 • otwierające wypowiedzi stron (określenie faktów, interesów i żądań),


3. Negocjacje (przegląd interesów, wymyślanie opcji, ocena opcji, wybór
i modyfikacja opcji) – strony przy pomocy mediatora negocjują przedstawiane wcześniej propozycje,
4. Spotkania na osobności – służą do przekazania mediatorowi informacji, które strona chce zachować w tajemnicy, ale są one istotne dla mediatora w zakresie pomocy przy poszukiwaniu realnych propozycji ugody. Na każdym etapie mediacji strony mogą prosić o spotkania na osobności.
5. Poszukiwanie i wybór rozwiązań – zawężenie obszaru propozycji i dostosowanie szczegółów do treści przyszłej ugody, sprawdzanie realności propozycji i zgodności z prawem.
6. Zawarcie ugody – spisanie dokumentu i podpisanie go przez strony.

Zawarłem ugodę mediacyjną i co dalej?
Jeżeli sprawę do mediacji skierował sąd mediator niezwłocznie po przeprowadzeniu mediacji składa sprawozdanie/protokół w sądzie rozpoznającym sprawę.

Protokół powinien zawierać dane i adresy stron, czas i miejsce przeprowadzenia mediacji, dane i adres mediatora, a także wynik mediacji.

Jeżeli strony wystąpiły z wnioskiem o mediację bezpośrednio do ośrodka mediacyjnego również otrzymują protokół z mediacji wraz z ugodą i mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie.

Pamiętaj!

Kierując strony do mediacji sąd wyznacza czas jej trwania na okres do miesiąca. Na zgodny wniosek stron termin ten może ulec wydłużeniu.

UGODA ZAWARTA PRZED MEDIATOREMMA PO JEJ ZATWIERDZENIU PRZEZ SĄD

MOC PRAWNĄ UGODY ZAWARTEJ PRZED SĄDEM”

(art.18315 kodeksu postępowania cywilnego)

Pamiętaj!

Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji (np. w sprawie
o alimenty), sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności;
w przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.


Kiedy sąd nie zatwierdzi ugody?
Sąd odmówi nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem w całości lub w części, jeżeli ugoda:

 • jest sprzeczna z prawem,

 • jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,

 • zmierza do obejścia prawa,

 • jest niezrozumiała lub zawiera sprzecznościMEDIACJA JEST POUFNA.

MEDIATOR JEST ZOBOWIĄZANY ZACHOWAĆ
W TAJEMNICY FAKTY, O KTÓRYCH DOWIEDZIAŁ SIĘ
W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM MEDIACJI,


CHYBA, ŻE STRONY ZWOLNIĄ GO Z TEGO OBOWIĄZKU


A co się dzieje, gdy do zawarcia ugody nie doszło?
Nie dzieje się nic. Jeśli sprawę do mediacji skierował sąd jej rozstrzygnięcie pozostaje w jego gestii.

Jeżeli sam kierowałeś sprawę do mediacji i niestety nie udało się wypracować ugody masz prawo wystąpić w każdej chwili ze swoim roszczeniem na drogę sądową.


Jakie korzyści daje mediacja?
Przede wszystkim daje możliwość współdecydowania przez strony o sposobie rozwiązania sporu. Do korzyści płynących z mediacji należy zaliczyć także:

 • poufność – posiedzenia sądu są jawne, poza przypadkami określonymi w ustawie. W mediacji uczestniczą tylko strony i mediator,

 • postępowanie mediacyjne jest szybsze. Nie ma skomplikowanego postępowania dowodowego. Strony współdecydują o terminach kolejnych spotkań,

 • spór pozostaje w rękach stron, nie zaś w gestii prawników walczących na argumenty prawne. Strony same negocjują w zakresie składanych propozycji prowadząc dialog,

 • możliwość poprawy relacji – rozmawiając strony dają sobie szansę wzajemnego zrozumienia motywów działania,

 • koncentracja na interesach i potrzebach stron – strony skupiają się na rzeczywistych oczekiwaniach, nie na terminach i dowodach,

 • niskie koszty,

 • możliwość uzyskania ugody zatwierdzonej przez sąd bez skomplikowanego postępowania sądowego,

 • mediacja nie zamyka drogi sądowej.Pamiętaj!

Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu ugodowym. Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w trakcie mediacji, chyba, że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy.

W jakich sprawach możliwa jest mediacja?

Zakres stosowania mediacji jest bardzo szeroki. Można prowadzić mediację: • w sprawach cywilnych (rodzinne, majątkowe, gospodarcze, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych).

Nie prowadzi się mediacji w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, rozwód, ubezwłasnowolnienie, ustalenie ojcostwa, uznanie za zmarłego itp.

 • w sprawach karnych,

 • w sprawach nieletnich,

 • w sprawach administracyjnych,


MEDIACJA MOŻE BYĆ STOSOWANA

W KAŻDYM PRZYPADKU

W KTÓRYM STRONY

ZWRACAJĄ SIĘ DO MEDIATORA

( o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa)

Czym różni się ugoda w sądzie od mediacji

TEMAT

UGODA PRZED SĄDEM POWSZECHNYM

MEDIACJA


Które przepisy regulują takie postępowanie

Art.10, art.223, art. 391 § 1, art. 39821, art.47913§ 2 kpc, przy czym strony same się dogadują, a sąd ocenia tylko to, czy ugoda jest zgodna z prawem, z zasadami współżycia społecznego i czy nie zmierza do obejścia prawa

Art.1831 -18315 i art.2021k.p.c./ - tylko ogólnie natomiast szczegóły regulują same strony sporu

Jakich spraw może dotyczyć

Sprawy cywilne, w tym sprawy majątkowe i niemajątkowe (także sprawy z zakresu prawa pracy), których charakter zezwala na zawarcie ugody (np. nie jest możliwe zawarcie ugody w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych – art. 47712, w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone – art. 47941)

Sprawy cywilne, w tym sprawy majątkowe i niemajątkowe (także sprawy z zakresu prawa pracy), których charakter zezwala na zawarcie ugody (np. nie jest możliwe zawarcie ugody w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych – art. 47712, w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone – art. 47941)

Jak dochodzi do postępowania

Na skutek nakłonienia przez przewodniczącego składu orzekającego

Na podstawie umowy między stronami o mediację, albo postanowienia sądu kierującego sprawy do mediacji (sąd nie może skierować stron do mediacji, gdy sprawa jest rozpatrywana w postępowaniu nakazowym, upominawczym lub uproszczonym)

Czy takie postępowanie wyklucza możliwość prowadzenia postępowania przed sądem powszechnym

Nie. Ugodę można zawrzeć w każdym stadium postępowania przed sądem powszechnym, tj. przed sądem instancji, apelacyjnym i w postępowaniu kasacyjnym

Nie. Mediację przeprowadza się:

-przed wszczęciem postępowania przed sądem powszechnym(wiele spraw, w których prowadzi się mediacje w ogóle nie trafia już do sądu),-w toku sprawy w postępowaniu przed sądem powszechnym – za zgoda stron

Kto przeprowadza postępowanie?

Sąd prowadzący dane postępowanie, czyli sąd I instancji, sąd apelacyjny lub sąd kasacyjny

Mediator wybrany przez strony (np. z listy stałych mediatorów, lecz niekoniecznie). Mediatorem może być każdy z wyjątkiem sędziego (chyba, że sędzia jest w stanie spoczynku)

Czy postępowanie jest jawne

Tak

Nie

Jak wygląda postępowanie

Postępowanie obejmuje pertraktacje i wyjaśnienia stron. Do zakończenia sporu ugoda nie jest konieczne poprzedzenie jej postępowaniem ugodowym

Strony same, wspólnie z mediatorem wybierają zasady mediacyjne. KPC przewiduje, że mediacja może być przeprowadzona bez posiedzenia mediacyjnego, jeżeli strony się na to zgodzą

Czym kończy się postępowanie

Sąd nie ma wpływu na wynik ugody. Jeśli do niej dojdzie to sąd zapisuje treść ugody w protokole

Mediator nie ma wpływu na wynik ugody. Ma pomagać stronom w dojściu do ugody, zarządzać konfliktem. Nie podpowiada i nie sugeruje rozwiązań

Jaka moc ma ugoda lub wyrok

Ugoda zawarta przed sądem powszechnym jest tytułem egzekucyjnym. Aby mogła być wykonana w drodze w egzekucji sąd musi nadać jej klauzulę wykonalności

Po zatwierdzeniu przez sąd państwowy ugoda zawarta w wyniku mediacji ma moc prawna ugody zawartej przed sądem powszechnym. To oznacza przede wszystkim, że stanowi tytuł egzekucyjny. Sąd zatwierdza ugodę zawartą przed mediatorem na wniosek strony. W tej sprawie wydaje postanowienie na posiedzeniu niejawnym. Jeśli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, to sąd zatwierdza ją nadając jej klauzulę wykonalności

Czy takie postępowanie przerywa bieg przedawnienia

tak

tak


Historia Elbląskiego Centrum Mediacji
i Aktywizacji Społecznej

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej rozpoczęło swoją działalność w 2004r. W chwili obecnej skupia liczną grupę mediatorów, którzy prowadzą mediacje zlecane przez sądy oraz przez strony. Mediatorzy są fachowcami stale podnoszącymi swoje kwalifikacje.
W styczniu 2006r. została utworzona „Lista Stałych Mediatorów Elbląskiego Centrum Mediacji” w związku z nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego. Listę przedłożono Prezesowi Sądu Okręgowego w Elblągu.
Zarząd Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej uchwałą
nr 02/2007 z dnia 4.01.2007r. przyjął „Regulamin Stałych Mediatorów”.
Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 13.11.2007r. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej zostało wpisane do „Wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego” w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu.
Podstawowe cele statutowe Centrum:

 1. Aktywizacja grup obywateli, rodzin oraz osób na rzecz partycypacji obywatelskiej, samorządności, dialogu społecznego, wyrównywania szans, poprawy warunków i jakości życia, ochrony zdrowia.

 2. Upowszechnianie swobód obywatelskich, postaw tolerancji, jak również reguł integracji grup mniejszościowych, m. in. osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, grup etnicznych, uchodźców – w oparciu o międzynarodowe
  i krajowe standardy ochrony praw człowieka.

 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji, dyskryminacji
  i kryzysom.

 4. Działanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego w tym:

  • przeciwdziałanie przemocy;

  • pokojowe rozwiązywanie konfliktów;

  • zapobieganie i zwalczanie patologii i demoralizacji w środowisku lokalnym oraz w grupach zagrożonych tymi zjawiskami;

5. Działanie na rzecz integracji europejskiej, wymiany kulturowej oraz współpracy między społeczeństwami.

Na co dzień Centrum prowadzi darmowe poradnictwo prawne, rzecznictwo interesów, mediacje, a także realizuje bieżące projekty.Niniejsza broszura jest efektem realizacji projektu pt. „A może mediacja Wysoki Sądzie” finansowanego ze środków Fundacji Stefana Batorego.
Podstawy prawne mediacji w Polsce
1. NORMY MIĘDZYNARODOWE –głównie Rady Europy i Unii Europejskiej


 • Rekomendacja nr R (98) 1 Komitetu Ministrów do Państw Członkowskich na temat Mediacji Rodzinnych (zaadaptowana przez Komitet Ministrów 21.01.1998roku).

 • Zalecenie Nr R (99) 19 Komitetu Ministrów krajów członkowskich dotyczące mediacji w sprawach karnych (przyjęte przez Komitet Ministrów na 697 spotkaniu zastępców ministrów dnia 15.09.1999 roku).

 • Rekomendacja nr 1121 (1990) Zgromadzenia Parlamentarnego o prawach dzieci.

 • Art. 13 Europejskiej Konwencji o Wykonywaniu Praw Dziecka.


2. NORMY KONSTYTUCYJNE – Konstytucja RP z dnia 2.04.1997r.


 • art. 2, art. 31 pkt 1 i 2. art. 32, 45, 47, 71, 72, 80, 82, 146, 166, 182.3. PRAWO KRAJOWE


 • Ustawa kodeks karny z dnia 6.06.1997r. (Dz. U. z 1997r., nr 88, poz. 555)
  - art.46 § 1,2, art. 53 § 3, art. 60 § 2, art. 66 § 3 k.k.
 • Ustawa kodeks postępowania karnego z dnia 6.06.1997r. (Dz. U. z 1997r.,

nr 89, poz. 555) - art.23a, art. 325i § 2, art. 339 § 4, art. 489
§ 2, art. 492 – 494, art. 499 k.p.k


 • Ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia17.11.1964r. (Dz. U. nr 43, poz. 296). – art.10, 981, 103 § 1,2, 1041 , 1831 - 18315, 2021 ,
  223 § 1,2, 2591 , 355, 394,436, 445, 5702 , 777, 1060.
 • Ustawa kodeks pracy z dnia 26.06.1974r. (Dz. U. z 1998r., nr 21, poz. 94). art. 244 - 258
 • Ustawa kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960r.
  (Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071)
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.05.2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. nr 56, poz. 591
  z dnia
  6.06.2001r.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.06.2003r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. (Dz. U. nr 108, poz. 1020 z dnia 26.06.2003r.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. nr 108, poz. 1026 z dnia 18.06.2003r.).
 • Ustawa z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. (Dz. U. nr 167, poz. 1398 z dnia 1.09.2005r.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.11.2005r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. nr 239, poz. 2018 z dnia 7.12.2005r.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.06.2001r.
  w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. 2001 nr 72, poz. 756).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002r.
  w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. (Dz. U. 2002r.,
  nr 236, poz. 1990
  ).
 • Standardy postępowania mediatora i prowadzenia mediacji” przyjęte dnia 26.06.2006r. przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów działającą przy ministrze Sprawiedliwości.


PRAGNIESZ NAWIĄZAĆ KONTAKT

PRZYJDŹ, NAPISZ, ZADZWOŃ
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

82 – 300 Elbląg ul. Komeńskiego 42/8

tel. (055) 642-44-25

e-mail: esas_1@wp.pl

www.mediacje.elblag.plINFORMATOR SPONSOROWANY PRZEZ FUNDACJĘ
IM. STEFANA BATOREGO


W RAMACH PROGRAMU EDUKACJA PRAWNA
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna