Anna Płucieniczak Przewodnicząca Komisji RewizyjnejPobieranie 59.95 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar59.95 Kb.
BR.0012.6.39.2014
Protokół Nr 39/2014

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy,

które odbyło się 12 maja 2014 r. o godz. 1000,

w sali 225 Urzędu Miasta Legnicy
Posiedzenie prowadziła radna Anna Płucieniczak Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. W obradach udział wzięli radni oraz zaproszeni goście, zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości po stwierdzeniu na sali quorum otworzyła posiedzenie Komisji.

Poinformowała, że porządek obrad otrzymali wszyscy radni. Poprosiła o uwagi do porządku obrad.


Radni uwag nie wnieśli.
Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

 3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

 4. Przyjęcie protokołów kontroli w zakresie wykonania budżetu Miasta Legnicy za rok 2013.

 5. Przyjęcie wniosku komisji w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy za rok 2013..

 6. Omówienie korespondencji.

 7. Sprawy różne.

Radny Paweł Frost – z tego co się zdążył zorientować protokół w zakresie rozpatrzenia skargi na dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy, jest gotowy, składa wniosek, aby tę skargę, w związku z obecnością Pani Krystyny Czarny, rozpatrzyć dzisiaj.

Jeśli chodzi o drugą skargę obawia się, że 26 maja 2014 r. może nam zabraknąć czasu na rozpatrzenie skargi, a jesteśmy zobligowani do przybycia na sesję o godz. 10.00.
Przewodnicząca Komisji zgodziła się z radnym Frostem i poparła jego wniosek.

Zapytała czy radni wnoszą uwagi.


Radna Ewa Szymańska zwróciła uwagę, że dzień sesji nie jest najlepszym terminem do rozpatrywania skarg, zawsze przy tego typu dyskusjach czas rozpatrywania może się przedłużyć. Czy nie można spotkać się w innym terminie.
Radny Wojciech Cichoń – zespół złoży wniosek do Komisji Rewizyjnej polegający na tym, że Pan Wiesław Sagan w swoich pismach zaznaczał, że złożona przez niego skarga została skierowana do UOKiK i oczekuje stanowiska tej instytucji. Zespół uważa, że na tym etapie i na tym poziomie Komisja Rewizyjna i Rada Miejska nie powinny się ta sprawą zajmować, ponieważ teraz zajmuje się nią instytucja wyższego rzędu. Jak sprawę rozstrzygnie wówczas my do sprawy powrócimy.
Wiesław Sagan – kwestia dotyczy naruszenia prawa, naruszenia prawa tak oczywistego, że to nie ma najmniejszych wątpliwości. Pierwsze naruszenie prawa dotyczy faktu, że biegną odsetki z chwilą wystawienia faktury, to jest nielegalne i bezprawne. Faktura ma być wystawiona prawidłowo i doręczona drugiej stronie. Jeżeli faktury się nie doręczy drugiej stronie, to nie mogą być naliczane odsetki. Druga kwestia – przerzucenie kwestii odpowiedzialności za pojemniki wyłącznie na klienta. Przedstawił zdjęcia z dnia dzisiejszego, jak są ustawione pojemniki na odpady - pojemniki wystawione przez LPGK są na środku ulicy, a odpowiedzialność za pojemniki ponosi dzierżawca pojemników. Odpowiedzialność leży na sprawcy czynu, nie na właścicielu lub dzierżawcy rzeczy. Nie może być tak, że sprawcą wystawienia kubłów jest LPGK a konsekwencje będzie ponosił on jako właściciel.
Radny Wojciech Cichoń powiedział, że przedstawił tylko to co zawierały pisma Pana Wiesława Sagana.
Wiesław Sagan - kiedy mówił o UOKiK problem polegał na tym, że LPGK rozpoczął proces zabierania mu pojemników. Poinformował Pana Prezydenta, że w związku z faktem, że jest spór między nim a LPGK dotyczący zapisów w umowie, dlatego też zabieranie pojemników jest rzeczą nieelegancką i nielegalną. Istotą całego przedsięwzięcia, jest to że mimo tego, że poinformował Prezydenta Miasta, że sprawa jest w UOKiK nikt nie czekał na zamknięcie sprawy, tylko odebrano pojemniki na odpady. Więcej, skradziono pojemniki z jego nieruchomości. Wtargnięto na jego nieruchomość, bez jego wiedzy i zgody i kubły, które pokwitował mu ukradziono, kradzieży dokonali pracownicy LPGK. Następna sprawa – mam swoje kubły, ale zielone – przyjeżdża patrol Straży Miejskiej i chcą dać mandat 100 zł za to, że nie ma brązowego pojemnika. To jest szykanowanie obywatela.
Radny Wojciech Cichoń – szkoda, że nie przyszedł Pan na spotkanie z zespołem , na które Pana zaprosiliśmy, dzisiaj znalazł Pan czas i przyszedł. Byliśmy otwarci i nawet zastosowaliśmy się do Pana sugestii i wystosowaliśmy zaproszenie na tydzień przed spotkaniem.
Wiesław Sagan – w dniu, o którym Pan mówi był w Poznaniu w delegacji, jest w stanie to udowodnić.
Radny Wojciech Cichoń – powtórzył raz jeszcze, w momencie kiedy dotarła do nas informacja, że będziemy się ta sprawą zajmować niezwłocznie został Pan poinformowany, pretensje proszę mieć nie do nas, ale do instytucji która rozwozi pocztę.
Radny Paweł Frost przychylił się do wniosku Pani Ewy Szymańskiej, aby tą skargę rozpatrzyć w innym terminie niż sesyjny.
Radny Wojciech Cichoń powiedział, że można pozostać przy terminie wyznaczonym wcześniej.
Radna Ewa Szymańska - nie jest to dobry termin, sesja jest tak bogata jeśli chodzi o porządek obrad, że nie wystarczy nam czasu.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt: rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego, w punkcie 3.

Głosami – za 14, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja wniosek przyjęła.


Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek o przesunięcie terminu rozpatrywania skargi Pana Wiesława Sagana na 22 maja 2014 r. godz. 10.00.

Wiesław Sagan – chciał się odnieść do poprzedniej sprawy jaką kierował do Urzędu Miasta dotyczącą parkingów. Chciał poinformować, że zostało naruszone prawo w wielu aspektach. Zwrócił się do radnego Wojciecha Cichonia – w momencie głosowania nad uchwałą dotyczącą parkingów, miał Pan pełną wiedzę na temat sprawy nad którą Pan głosuje?


Radny Wojciech Cichoń odpowiedział, że zawsze jest świadomy nad czym głosuje.
Wiesław Sagan – radny był świadomy nad czym głosuje, a w stosunku do złożonej skargi w sprawie parkingów, Komisja Rewizyjne skierowała do Prezydenta Miasta Legnicy pismo o przedstawienie stanowiska. Rozstrzygnięcie tej sprawy miało charakter polityczny, nie miało żadnego związku z faktami – jest to naruszenie prawa. Chciałby, aby wszyscy radni mieli tego świadomość.

Poinformował, że sprawy pojemników na śmieci nie odpuści.


Radny Wojciech Cichoń – żyjemy w wolnym kraju może Pan robić co chce.
Wiesław Sagan – wolność nie oznacza samowoli i chamstwa, wolność oznacza, że wolno mi tyle, żeby naruszać wolności innych. Wolność polegająca na tym, że się nadużywa prawa, że się łamie prawo, nie przestrzega zasad, nie jest wolnością tylko anarchią albo chamstwem, a w tym przypadku mamy do czynienia z anarchią i chamstwem. Powiedział, że radni mogą podać sprawę do sądu, że zostali strasznie zniesławieni. Powiedział również, że wszyscy, którzy głosowali za odrzuceniem jego skargi będą mieli sprawę w prokuraturze.
Radny Wojciech Cichoń – w związku z tym, że temat jest jaki jest ZK Nr 3 proponuje rozszerzyć skład zespołu o przedstawicieli wszystkich klubów rady.
Radny Paweł Frost – dzisiaj zmieniamy tylko porządek obrad i zabrało nam to już pół godziny, posiedzenie, na którym będziemy rozpatrywać skargę Pana Sagana nie zamknie się w jednej godzinie.

Co do wniosku radnego Cichonia – jest dobry. Problem polega na tym, że zespół rozpoczął już prace nad rozpatrzeniem skargi i te osoby, które dojdą będą musiały zacząć od początku.

Proponuje przegłosować wniosek o przesunięciu terminu rozpatrzenia skargi i wtedy dopiero zmienić czy poszerzyć skład zespołu.

Złożył również wniosek o zakończenie dyskusji.


Radny Jacek Baczyński zaproponował, aby przedłużyć rozpatrzenie skargi o kolejny miesiąc.

Szanujemy wszystkich obywateli, również tych którzy wnoszą skargi, ale nie modyfikujmy kalendarza posiedzeń Komisji specjalnie dla jednej konkretnej sprawy..


Radny Wojciech Cichoń powiedział, że jest to dobra propozycja. Przegłosujmy zmianę terminu i rozszerzmy skład zespołu o członków wszystkich klubów.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek radnego Jacka Baczyńskiego o przesunięcie terminu rozpatrywania skargi na 16 czerwca 2014 r. , czyli zespół kontrolny winien przedstawić protokół Kontroli do 10 czerwca 2014 r.
Głosami za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu, Komisja wniosek przyjęła.
Radna Elżbieta Drążkiewicz - Kierzkowska powiedziała, że należałoby powołać nowy zespół.

Radny Sławomir Skowroński zapytał, dlaczego zespół nie może obradować we wcześniej ustalonym gronie.


Radny Wojciech Cichoń ponieważ sprawa ma taki wymiar a nie inny lepszym rozwiązaniem jest powołanie nowego zespołu.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby sprawa została rozstrzygnięta w punkcie sprawy różne.
Radna Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska złożyła pisemną rezygnację Zespołu Kontrolnego Nr 3 z badania skargi Pana Wiesława Sagana. (zał. nr 2 do protokołu)).
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka zaproponowała, zajęcie się tą sprawą w sprawach różnych i przystąpienie do przyjęcie porządku obrad i jego realizacji.
Przewodnicząca Komisji przypomniała porządek obrad po wprowadzonych zmianach:

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

 3. Rozpatrzenie skargi Pani Krystyny Czarny na działalność Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy.

 4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

 5. Przyjęcie protokołów kontroli w zakresie wykonania budżetu Miasta Legnicy za rok 2013.

 6. Przyjęcie wniosku komisji w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy za rok 2013..

 7. Przyjęcie sprawozdania z prac komisji za rok 2013.

 8. Omówienie korespondencji.

 9. Sprawy różne.


Porządek został przyjęty bez uwag, przez aklamację.
AD. 2 PRZYJĘCIE PROTOKOŁU POPRZEDNIEGO POSIEDZENIA KOMISJI.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Komisja przyjęła protokół bez uwag.
AD. 3 ROZPATRZENIE SKARGI PANI KRYSTYNY CZARNY NA DZIAŁALNOŚĆ DYREKTORA POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W LEGNICY.
Radna Małgorzata Nowosielska odczytała treść protokołu w zakresie zbadania zasadności skargi Pani Krystyny Czarny na działalność (protokół znajduje się w teczce skargi i wnioski rej. 1/14)

Zespół uznał skargę za niezasadną.


Radna Ewa Szymańska – Pani Krystyna Czarny była pracownikiem Pogotowia Opiekuńczego i poprosiła o zaświadczenie związane z pracą, nie można się powoływać przepisy kodeksu administracyjnego. Uważa, że podstawa prawna jest nieprawidłowa, Kpa nie ma tu zastosowania.

Radna Ewa Czeszejko-Sochacka – kodeks pracy nie reguluje takich spraw, w orzecznictwie sądowym znaleźliśmy takie orzeczenia sądów, które orzekały, że powinno się wydać zaświadczenie do 7 dni zgodnie z przepisami Kpa.


Radna Ewa Szymańska – tu jest stosunek między pracodawcą a pracownikiem, a nie między Urzędem a obywatelem. Dlaczego rozszerzać przepisy dotyczące postępowania administracyjnego na stosunek między pracownikiem a pracodawcą.
Radna Ewa Czeszejko-Sochacka – kodeks pracy do tych kwestii się nie odnosi. Nie ma takich zapisów.
Radna Małgorzata Nowosielska ponownie odczytała fragment protokołu przywołujący przepisy prawa dotyczące wydawania świadectwa pracy oraz zaświadczeń.

Zapytała czy Pani Krystyna Czarny otrzymała świadectwo pracy.


Pani Krystyna Czarny powiedziała, że otrzymała świadectwo pracy, jednak ZUS stwierdził, że jest błędnie wystawione. Napisała o sprostowanie świadectwa pracy, Dyrektor Pogotowia odpisała, ze nie widzi podstaw do sprostowania. Dlatego ZUS zaproponował, aby wystąpić o wydanie zaświadczenia. Wystąpiła o wydanie zaświadczenia, że pracowała w zakładzie pracy od dnia – do dnia.
Radny Sławomir Skowroński – ogrom dat i przepisów przytoczonych w protokole, jest nie do ogarnięcia, dlatego zapytał w jakim terminie dokument powinien zostać wydany.
Radna Małgorzata Nowosielska – w ciągu 7 dni.
Radni Sławomir Skowroński zapytał w ciągu ilu dni zostało wydane.
Radna Małgorzata Nowosielska – po 5 dniach Pani zaświadczenie odebrała.
Radny Sławomir Skowroński zapytał Panią Czarny czy tak było, czy po 5 dniach otrzymała dokument.
Pani Krystyna Czarny – dokument został przeze mnie odebrany 24 marca 2014 r.

Chciała podkreślić jedną rzecz – przyszła do zakładu pracy po zwykłe zaświadczenie. Takie zaświadczenia były wydawane do tej pory pracownikom od ręki.

Przedstawiła swoją sytuację w pracy, i sposób w jaki była traktowana po skardze jaką złożyła w 2010.
Radny Sławomir Skowroński zapytał czy zaświadczenie otrzymała pani w ciągu 7 dni.
Pani Krystyna Czarny – tak.

Zwróciła uwagę, że kiedy inni pracownicy odchodzili na emeryturę nie było żadnych problemów. W momencie kiedy ona przechodziła na emeryturę, pojawił się problem czy aby na pewno pracowała do 2013 w warunkach specjalnych. Przypomniała, że w roku 2010 Komisja rozpatrywała jej skargę na dyrektora Pogotowia, od tamtego czasu jej sytuacja w pracy była makabryczna. Na koniec idąc na emeryturę z Pogotowia Opiekuńczego po przepracowaniu 30 lat nawet zwykłego dziękuję nie otrzymała. Otrzymała prezent w postaci zawiadomienia do prokuratury, że podrapała i pobiła dziecko. Tak się skończyła jej praca w Pogotowiu.

Dorota Purgal Zastępca Prezydenta – była zdziwiona, że skarga wpłynęła, skoro tego samego dnia Pani Czarny była u niej z taką skargą.

Powiedziała, że zadzwoniła do Pogotowia i dowiedziała się, że należy sprawdzić historię pracy, tzn. przepisy prawa dotyczące działalności tej placówki, czy pani pracowała w placówce specjalnej. I okazało się, że dobrze postanowiono, ponieważ przepisy prawa mówiły, że była to placówka szkolnictwa specjalnego. Nie wie jaka ostatecznie była treść odpowiedzi.

Zwróciła uwagę, że ZUS domagał się takiego zaświadczenia, ZUS oczekiwał wystawienia świadectwa pracy, że praca odbywała się w warunkach specjalnych w latach od – do. Okazało się, że świadectwa pracy wystawić w ten sposób już nie można, zaświadczenia nie mają w ZUS żadnego znaczenia.

Stwierdziła, że dyrektor Pogotowia Opiekuńczego jest w tym momencie organem administracji publicznej. Zaświadczenie zostało wydane, zgodnie z prawem.


Radny Sławomir Skowroński – rozpatrujemy skargę w kategoriach dostarczenie bądź niedostarczenia zaświadczenia w terminie. Dokument został wydany zgodnie z prawem i w terminie. To co Pani przeszła to oddzielna sprawa.

Komisja nie może zrobić nic innego jak odrzucić skargę. Choć sercem może być po stronie. Pani Krystyny Czarny.


Radny Paweł Frost – czy świadectwo pracy zostało wystawione poprawnie.
Radna Małgorzata Nowosielska – nie odnosiliśmy się do świadectwa pracy, ponieważ nie to było tematem skargi.

Pani świadectwo pracy odebrała i nie odwołała się. ZUS też nie podważył świadectwa pracy, tylko zażądał zaświadczenia i tym zaświadczeniem Zespół Kontrolny się zajmował.


Radny Paweł Frost – czy fakt zwrócenia się o dodatkowe zaświadczenie wynika z tego, że jakiekolwiek uchybienie nawet po czasie, było wynikiem wystawienia błędnego świadectwa pracy.
Dorota Purgal Zastępca Prezydenta– nie mogło tak być, bo gdyby było błędnie wystawione ZUS zwróciłby się o sprostowanie. Pani Czarny chciała mieć zaświadczenie o tym, że pracowała w szkolnictwie specjalnym.
Radny Kazimierz Hałaszyński – złożył wniosek o zakończenie dyskusji i podjęcie decyzji czy skarga jest zasadna czy nie.
Radna Ewa Szymańska poprosiła aby w protokole znalazł się zapis, że wg. niej podstawa prawna została w tym protokole źle zastosowana. Uważa że ma tu zastosowanie Kodeks pracy, a nie kpa.
Radni więcej uwag nie wnieśli.

Przewodnicząca Komisji poddała protokół wraz z wnioskiem pod głosowanie.

Głosami za – 10, przeciw – 3, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja przyjęła protokół wraz z wnioskiem.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy, poinformowała, że uzasadnieniem do projektu uchwały będzie treść protokołu kontroli.

(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 3 do protokołu)


Głosami za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 3, Komisja przyjęła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
AD. 4 ZAOPINIOWANIE MATERIAŁÓW SESYJNYCH.
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM MIASTA LEGNICY NA LATA 2014-2018 – 1/XLV,

(projekt uchwały stanowi zał. do protokołu sesji Rady z 26 maja 2014 r.)


Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod glosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.

Głosami za - 13, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS NIEOZNACZONY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ – 2/XLV,

(projekt uchwały stanowi zał. do protokołu sesji Rady z 26 maja 2014 r.)


Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod glosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.

Głosami za -14, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LEGNICY – REJON UL. KUBAŃSKIEJ – 3/XLV,

(projekt uchwały stanowi zał. do protokołu sesji Rady z 26 maja 2014 r.)

Radna Ewa Szymańska zapytała jakie będą zmiany.

Ryszard Białek Zastępca Prezydenta omówił projekt uchwały.


Radni więcej uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod glosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.

Głosami za - 14, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


PROJEKT UCHWAŁY ZMIENIAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZASAD UDZIELANIA I ROZMIARU OBNIŻEK TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH NAUCZYCIELOM ZAJMUJĄCYM STANOWISKA KIEROWNICZE, ZWALNIANIA ICH OD OBOWIĄZKU REALIZACJI TYCH ZAJĘĆ ORAZ TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ NIEKTÓRYCH NAUCZYCIELI, ZASAD ZALICZANIA DO WYMIARU GODZIN POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ W KSZTAŁCENIU ZAOCZNYM ORAZ ZASAD ROZLICZANIA TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI, DLA KTÓRYCH USTALONYCH PLAN ZAJĘĆ JEST RÓŻNY W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH ROKU – 6/XLV,

(projekt uchwały stanowi zał. do protokołu sesji Rady z 26 maja 2014 r.)


Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod glosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.

Głosami za - 13, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LEGNICĘ – 7/XLV

(projekt uchwały stanowi zał. do protokołu sesji Rady z 26 maja 2014 r.)


Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod glosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.

Głosami za - 14, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W LEGNICY NA WYKONANIE MONTAŻU SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU W KOŚCIELE PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W LEGNICY PRZY UL. OJCÓW ZBIGNIEW I MICHAŁA 1, ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW – 8/XLV.

(projekt uchwały stanowi zał. do protokołu sesji Rady z 26 maja 2014 r.)


Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod glosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.

Głosami za - 13, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2013 – pismo Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. Nr PM.0002.20.2014.VII

(informacja stanowi zał. do protokołu sesji Rady z 26 maja 2014 r.)


AD. 5 PRZYJĘCIE PROTOKOŁÓW KONTROLI W ZAKRESIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LEGNICY ZA ROK 2013.
Przewodnicząca Komisji poprosiła przedstawiciela Zespołu Kontrolnego Nr 1 o przedstawienie wyników kontroli wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013.
Radna Małgorzata Nowosielska odczytała treść protokołu w zakresie wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013 w działach:

010 – rolnictwo i łowiectwo,

600 – transport i łączność,

700 – gospodarka mieszkaniowa,

710 – działalność usługowa,

751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wnioski:


 1. Realizacja budżetu w 2013 r. w kontrolowanych działach odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Wydatki realizowano zgodnie z ich przeznaczeniem w granicach kwot określonych w budżecie.

 3. Dane wykazane w sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-28S są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013.

 4. Wykorzystanie publicznych środków na realizację zadań w działach 010, 600, 700, 710, 751, 900 w roku 2013 oraz sposób zarządzania dają podstawę do wydania pozytywnej oceny wykonania budżetu w kontrolowanym zakresie.

(protokół kontroli znajduje się w teczce opinie, wnioski i stanowiska Komisji Rewizyjnej)
Przewodnicząca Komisji poprosiła o uwagi do protokołu.
Radni uwag nie wnieśli.

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała protokół wraz z wnioskami pod głosowanie.

Głosami za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja przyjęła przedstawiony protokół wraz z wnioskami.
Przewodnicząca Komisji poprosiła przedstawiciela Zespołu Kontrolnego Nr 2 o przedstawienie wyników kontroli.
Radny Jacek Baczyński odczytał treść protokołu w zakresie wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013 w działach:

750 - administracja publiczna,

801 – oświata i wychowanie,

852 – opieka społeczna,

853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

854 – edukacyjna opieka wychowawcza,

921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wniosek:


Zespół Kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonej kontroli.

(protokół kontroli znajduje się w teczce opinie, wnioski i stanowiska Komisji Rewizyjnej)


Przewodnicząca Komisji poprosiła o uwagi do protokołu.
Radni uwag nie wnieśli.

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała protokół wraz z wnioskiem pod głosowanie.

Głosami za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja przyjęła przedstawiony protokół wraz z wnioskiem.
Przewodnicząca Komisji poprosiła przedstawiciela Zespołu Kontrolnego Nr 3 o przedstawienie wyników kontroli.
Radna Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska odczytała treść protokołu w zakresie wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013 w zakresie działów:

630 – turystyka,

752 – obrona narodowa,

754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

756 – dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zawiązane z ich poborem,

757 – obsługa długu publicznego,

758 – rozliczenia różne,

851 – ochrona zdrowia,

926 – kultura fizyczna i sport.

Wnioski:


 1. Realizacja budżetu 2013 roku w kontrolowanych działach odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Wydatki realizowano zgodnie z ich przeznaczeniem.

 3. W zakresie realizacji wydatków w kontrolowanych działach nie nastąpiły przekroczenia planowanych kwot, a sposób ich zarządzania daje podstawę do wydania pozytywnej opinii wykonania budżetu w kontrolowanym zakresie.

(protokół kontroli znajduje się w teczce opinie, wnioski i stanowiska Komisji Rewizyjnej)
Przewodnicząca Komisji poprosiła o uwagi do protokołu.
Radni uwag nie wnieśli.

Pani Komisji poddała protokół wraz z wnioskami pod głosowanie.

Głosami za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja przyjęła przedstawiony protokół wraz z wnioskami.
AD. 6 PRZYJĘCIE WNIOSKU KOMISJI W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZYDENTOWI MIASTA LEGNICY ZA ROK 2013.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LEGNICY ZA ROK 2013 – XLV/1,

(sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu)


Przewodnicząca Komisji poprosiła radnych o uwagi do przedstawionego sprawozdania.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013 pod głosowanie, z wnioskiem o jego przyjęcie.

Głosami za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja przyjęła przedstawione sprawozdanie.


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY (GALERII SZTUKI, LBP, LCK, MUZEUM MIEDZI) W LEGNICY ZA ROK 2013 – XLV/1,

(sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do protokołu)


Przewodnicząca Komisji poprosiła radnych o uwagi do przedstawionego sprawozdania.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała sprawozdanie pod głosowanie, z wnioskiem jego przyjęcie.

Głosami za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja przyjęła przedstawione sprawozdanie.


INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA LEGNICY – XLV/1,

(informacja stanowi zał. nr 6 do protokołu)


Przewodnicząca Komisji poprosiła radnych o uwagi do przedstawionej informacji.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała informację pod głosowanie, z wnioskiem jej przyjęcie.

Głosami za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja przyjęła przedstawioną informację.


SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIASTA LEGNICY (załącznik do projektu uchwały 4/XLV)

(sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu)


Przewodnicząca Komisji poprosiła radnych o uwagi do przedstawionego sprawozdania.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała sprawozdanie pod głosowanie, z wnioskiem o jego przyjęcie.

Głosami za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja przyjęła przedstawione sprawozdanie.


Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w związku z brakiem uwag i wniosków do przedstawionych powyżej materiałów poddaje pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIASTA LEGNICY WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LEGNICY ZA ROK 2013 – 4/XLV z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

(projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do protokołu)


Głosami za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
UCHWAŁA NR II/77/2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU Z DNIA 15 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LEGNICY SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LEGNICY ZA ROK 2013,

(uchwała stanowi zał. nr 8 do protokołu)


Radni uwag nie wnieśli.

Komisja zapoznała się z powyższą uchwałą.
Przewodnicząca Komisji odczytała WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZYDENTOWI MIASTA LEGNICY ZA ROK 2013 (wniosek stanowi zał. nr 9 do protokołu) i poprosiła radnych o uwagi.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała wniosek pod głosowanie.

Głosami za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 3, Komisja wniosek przyjęła.


PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIOM PREZYDENTOWI MIASTA LEGNICY – 5/XLV,

(zał. nr 10 do protokołu)


Przewodnicząca Komisji poprosiła radnych o uwagi.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie. Głosami za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy.


AD. 7 KORESPONDENCJA.


 • pismo Pana Witolda Łatachy z dnia 28 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego na opłacenie energii elektrycznej i zakup biletów autobusowych.

(zał. nr 11 do protokołu)
Radni uwag nie wnieśli.
Komisja zapoznała się z przedstawionym pismem.
Ad. 8 SPRAWY RÓŻNE.
Przewodnicząca Komisji odczytała pismo Zespołu Kontrolnego Nr 3 informujące o rezygnacji zespołu z badania zasadności skargi pana Wiesława Sagana.
Poprosiła radnych o propozycje kandydatur do prac w zespole, który zajmie się zbadaniem zasadności skargi.
Komisja powołała Zespół w składzie:

Wojciech Cichoń,

Sławomir Skowroński,

Ewa Szymańska.


Termin przeprowadzenia kontroli od 12 maja 2014 r. do 10 czerwca 2014 r.

Radni nie wnieśli więcej spraw w tym punkcie porządku obrad.


Porządek obrad został wyczerpany.
Przewodnicząca Komisji podziękowała radnym oraz zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu Komisji i zakończyła obrady.
Protokół sporządziła:

Jolanta Chrzanowska
Przewodnicząca

Komisji Rewizyjnej
Anna Płucieniczak: download -> 107
107 -> Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
107 -> Protokół Nr 54/10
107 -> Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16 września do 13 października 2015 r
107 -> Wysoka Rado !
107 -> Posiedzenia Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej z dnia 10 marca 2015 r
107 -> BR. 0002 2015. Protokół nr 9/15
107 -> Informacja nr 4/2015 o pracy Rady Miejskiej Legnicy w okresie między sesjami
107 -> BR. 0012 2011ii protokół Nr 8/11 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury I Sportu z dnia 14 czerwca 2011 r w godz. 10. 00 – 13. 00 Wiceprzewodnicząca Komisji pani Bogumiła Słomczyńska
107 -> ProtokóŁ Nr 33/8/09 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury I Sportu w dniu 11. 09. 2009 r w godz. 10. 00 – 14. 00 Przewodniczący Komisji pan Zbigniew Dudek
107 -> Program wykłady Aula Mykotoksyn, Budynek F, ul. Chodkiewicza 30
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna